Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δ Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δ Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7520/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας».

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. 23527/08-12-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας»,
 21. Την με αριθ. 23656/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας»,
 22. Την με αριθ. 989/17-1-2023 Απόφαση «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας» του Περ/κού Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής,
 23. Την με αριθ. 24/04-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας,
 24. Το υπ’ αριθμ. 5562/04-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας με θέμα: « Υποβολή προς Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας».

 

Αποφασίζουμε

 

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 24/04-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, ως εξής:

 

 

 

 

α/α

 

 

 

A.M.

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΚΛΑ- ΔΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕ- ΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜ- ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.

Φ.361.22/6/149788/Ε3/2- 12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ

6141/τ.Β΄/3-12-2022)

1 193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 62,6250
2 191661 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 60,7000
3 172179 ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ84 59,7500
4 182505 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 57,9950
5 189163 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 57,6000
6 199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 57,4125
7 188319 ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 57,4000
8 185429 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 57,2500
9 161248 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΑΝΘΙΠΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ78 56,5000
10 173523 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 56,0000
11 161577 ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 55,7500
12 169364 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 55,7375
13 163891 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 55,6875
14 180515 ΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 55,5600
15 401035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 55,5000
16 162744 ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ04.01 54,7750
17 160347 ΜΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 54,6250
18 158315 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ89.01 53,7000
19 169514 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ01 53,4500
20 172468 ΒΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 53,3750
21 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 53,2500
22 159062 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 52,8650
23 163479 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ88.02 52,8000
24 162019 ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 52,5000
25 164950 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 52,3250
26 206366 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 52,2750
27 158954 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 52,1500
28 179641 ΠΑΡΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 52,0850
29 198940 ΙΓΓΛΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 51,4625

 

30 183347 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 51,3800
31 159111 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 51,3275
32 176052 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ04.01 51,2500
33 192022 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ89.01 50,4750
34 220090 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ87.03 50,1250
35 190142 ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 50,0625
36 193596 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 49,9500
37 208678 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 49,9250
38 177316 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.01 49,5000
39 227950 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 49,3750
40 181949 ΣΚΕΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 49,1750
41 175511 ΜΑΡΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 49,1250
42 170008 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 49,0000
43 158844 ΓΙΑΤΡΑ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 48,9625
44 185344 ΠΥΡΖΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 48,9000
45 601591 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 48,8500
46 177969 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 48,3750
47 152932 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 48,1500
48 188372 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 48,0600
49 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 48,0000
50 148415 ΤΣΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 47,8000
51 210084 ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.05 47,6250
52 206519 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ02 47,5200
53 161026 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕ11 47,5000
54 187286 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 47,3750
55 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ81 47,2000
56 181951 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 46,8250
57 169446 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 46,7500
58 187415 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 46,6800
59 191519 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 46,6600
60 172679 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 46,6000
61 228772 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ83 46,5750
62 185410 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 46,4375
63 174476 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.01 46,3250
64 171874 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΣ ΠΕ88.01 46,2400
65 180371 ΒΑΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 46,2350
66 188617 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 46,2250

 

67 168986 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 46,1000
68 183904 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 46,0000
69 169020 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 45,8000
70 181918 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 45,6000
71 165437 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 45,4500
72 155663 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ01 45,2750
73 169370 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 45,1975
74 201760 ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 45,1375
75 179786 ΤΖΙΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 45,0000
76 139148 ΣΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 45,0000
77 906625 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ78 44,9000
78 179591 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 44,8300
79 177936 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΪΟΣ ΠΕ86 44,8200
80 188683 ΣΥΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 44,7500
81 197585 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 44,6750
82 199307 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ87.02 44,6500
83 186958 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ81 44,4375
84 215095 ΔΙΠΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ78 44,3000
85 152810 ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 44,0750
86 174308 ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ78 44,0000
87 210140 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 43,9000
88 163987 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 43,8800
89 186082 ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 43,8125
90 183522 ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 43,8000
91 184270 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 43,8000
92 178346 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 43,7750
93 160216 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 43,5000
94 177517 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 43,5000
95 182072 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 43,4000
96 197477 ΣΚΡΟΥΜΑ ΒΑΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 43,3250
97 216941 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ79.01 43,3200
98 186366 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 43,0800
99 172129 ΨΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 42,8000
100 222869 ΓΛΑΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 42,6750
101 182199 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 42,6500
102 177820 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.03 42,5000
103 206580 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 42,4000

 

104 185499 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 42,2600
105 202956 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.05 42,1000
106 175246 ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 42,0625
107 181476 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 41,8750
108 159520 ΡΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ02 41,7000
109 219894 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ11 41,5000
110 178601 ΠΑΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 41,3000
111 206485 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 41,1750
112 153262 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ78 41,1600
113 181513 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ78 41,0925
114 204625 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01 41,0000
115 193251 ΣΠΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 41,0000
116 156439 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 40,8125
117 212676 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΠΕ03 40,7750
118 906489 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 40,7750
119 162092 ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 40,7750
120 189914 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ04.01 40,7750
121 211150 ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 40,7625
122 703811 ΡΗΜΠΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕ82 40,7500
123 223796 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.04 40,7250
124 209364 ΡΕΠΠΑ ΒΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 40,7250
125 173982 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 40,6000
126 169653 ΔΩΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 40,5000
127 216927 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 40,4450
128 192679 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 40,3250
129 175578 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 40,1500
130 206184 ΚΟΝΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 39,9750
131 169387 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 39,9250
132 210328 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ80 39,7000
133 212579 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 39,5600
134 210158 ΣΑΡΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 39,5500
135 401117 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 39,5200
136 198066 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.04 39,5000
137 172243 ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 39,5000
138 206567 ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 39,4650
 

139

 

199272

 

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΣΙΑΣ-ΑΘΑΝΑ- ΣΙΟΣ  

ΠΕ78

 

39,3000

 

140 206508 ΨΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ01 39,2500
141 172676 ΚΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ86 38,9850
142 185084 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 38,8900
 

143

 

166951

 

ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗ  

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ86

 

38,8750

144 218315 ΧΡIΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 38,8000
145 223565 ΤΣΙΛΙΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ04.01 38,7500
146 212831 ΜΠΙΖΜΠΙΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΠΕ03 38,5850
147 162413 ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 38,4425
148 209770 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 38,3250
149 147916 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 38,2000
150 184445 ΤΑΚΒΟΡΙΑΝ ΑΖΝΙΦ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΠΕ06 38,1825
151 226649 ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 38,1350
152 219423 ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ07 37,8600
153 178138 ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 37,7500
154 212210 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 37,5500
155 188333 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 37,4500
156 207027 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 37,4000
157 196714 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 37,3250
 

158

 

164870

MΠΑΛΟΔΗΜΟΥ –

ΒΟΥΡΑΚΗ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

37,1375

159 206887 ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 36,9350
160 208675 ΚΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 36,9000
161 226651 MΟΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 36,4550
162 164841 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 36,3000
163 206602 ΖΩΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 36,1700
164 205926 ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΕ03 36,1500
165 163400 ΧΑΜΧΟΥΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 36,1000
166 190040 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.02 35,9250
167 173231 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 35,9000
168 200582 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ80 35,8975
169 223766 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 35,8950
170 167283 ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ05 35,8750
171 175921 ΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 35,7000
172 224687 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ80 35,5000
173 163981 ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 35,4950
174 217188 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 35,2750

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Δ Αθήνας

175 177631 ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 35,0000
176 168101 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 34,7750
177 189850 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 34,6250
178 168425 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 34,6000
179 156851 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 34,5000
180 209588 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 34,4175
181 189410 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 34,3750
182 195481 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 34,3500
183 216434 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 34,1000
184 177537 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΕ83 33,6000
185 156450 ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ02 33,5350
186 185009 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01 33,4750
187 222619 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 33,4500
188 191980 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΕ84 33,4300
189 158657 ΜΑΝΔΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 33,3050
190 215049 ΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 33,1850
191 206472 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ01 33,0800
192 191324 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΕ86 32,5750
193 213108 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 32,5000
194 187287 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 32,3750
195 197480 ΣΟΥΛΕΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 32,2500
196 224459 ΜΕΡΤΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 32,1500
197 209855 ΓΙΑΝΝΑΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ03 32,1250
198 190003 ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 31,9500
199 181515 ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 31,9000
200 701790 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 31,7000
201 218750 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 31,5250
202 189719 ΔΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 31,2200
203 191320 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 30,4000
204 222828 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 29,5650
205 219079 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 29,4000
206 172483 ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 28,7125
207 177406 ΜΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ81 28,6800
208 174531 ΠΑΝΔΕΡΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 27,5000
209 219428 ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 26,6925
210 701165 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 25,4000
211 214806 ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 25,1250

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Δ Αθήνας

212 170632 ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 25,0000
213 224700 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 23,3500

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Δ Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δ Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7520/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vn7826Jo7xKeryv6_VdDQBik9LZKXb0y/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε