Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7544/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά».

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
 3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
 4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
 10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
 12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
 17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων»,
 19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
 20. Την με αριθ. 33301/07-12-2022 (ΑΔΑ: 93ΟΑ46ΜΤΛΗ-ΑΑ0) «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Εργα- στηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»,
 21. Την με αριθ. 23654/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»,
 22. Την με αριθ.941/17-01-2023 Απόφαση της ΠΔΕ Αττικής με θέμα: «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά» όπως τροποποιήθηκε με την 4504/02-03-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
 23. Την με αριθ. 24/04-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά,
 24. Το υπ’ αριθμ. 9971/05-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: « Διαβίβαση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, προς κύρωση».

 

Αποφασίζουμε

 

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Πειραιά κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 24/04-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Πειραιά, ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

Α.Μ.

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2- 12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-

2022)

1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 206576 65,2500
2 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 194283 63,5625
3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 202817 61,1250
4 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 148798 61,0000
5 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 202826 60,6250
6 ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.01 171795 60,5250
7 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 191530 60,5000
8 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 169428 60,0500
9 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ89.01 192030 59,4500
10 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 159397 59,0000
11 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ79.01 181863 58,8500
12 ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 209597 58,1250
13 ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 156796 58,0000
14 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 211747 57,8000
15 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 200094 56,6000
16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 176924 56,4000
17 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 161591 56,3500

 

18 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 188026 56,3000
19 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 188869 55,9500
20 ΘΕΟΔΩΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 175380 55,8250
21 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ82 187258 55,5750
22 ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 169897 55,2500
23 ΚΟΛΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ88.01 192279 55,0000
24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ04.01 211226 54,8125
25 ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 183282 54,6000
26 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 168938 54,5000
27 ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕ82 229801 54,2500
28 ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 190663 54,0750
29 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 169520 53,8750
30 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 191147 53,7500
31 ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ02 159047 53,0000
32 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ78 191653 52,9500
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 169504 52,8000
34 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΠΕ86 162704 52,8000
35 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 200760 52,5000
36 ΤΣΙΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.02 198191 52,2500
37 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΠΕ02 175806 52,2250
38 ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 175788 51,9500
39 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 175470 51,4750
40 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 154691 51,4500
41 ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ85 163225 51,3000
42 ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 207120 50,8750
43 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ29 606885 50,8750
44 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 145786 50,7500
45 ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 157960 50,7000
46 ΒΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 172659 50,5750
47 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 169548 50,5250

 

48 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 170230 50,5000
49 ΧΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 171005 50,1250
50 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ81 163501 50,0000
51 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ05 176261 49,6250
52 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 166902 49,6000
53 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 227198 49,1500
54 ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 218615 48,8750
55 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ04.01 200717 48,6250
56 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 161314 48,5750
57 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ89.01 196015 48,5000
58 ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 161511 48,3250
59 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 185331 48,1625
60 ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΕ86 185182 48,0000
61 ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 196944 47,7000
62 ΚΑΖΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 204787 47,5000
63 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 179221 47,5000
64 ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 206625 47,4000
65 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 199812 47,3375
66 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 144841 47,1500
67 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ86 187866 47,0000
68 ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ80 187447 47,0000
69 ΠΑΪΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 181649 46,8750
70 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 197293 46,7875
71 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ04.01 184004 46,6250
72 ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ03 217948 46,5000
73 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02 175799 46,5000
74 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 157448 46,5000
75 ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ01 216259 46,4250
76 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ06 168335 46,3000
77 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 161748 46,0000

 

78 ΛΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 199475 45,9000
79 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 175226 45,7000
80 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 198274 45,5500
81 ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 168370 45,4500
82 ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 188744 45,4000
83 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 189638 45,3250
84 ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ23 702839 45,2000
85 ΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 163232 45,2000
86 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 188253 45,0625
87 ΓΛΥΠΤΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΠΕ78 207957 45,0500
88 ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 169073 44,8750
89 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 195859 44,8000
90 ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ03 206920 44,7500
91 ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 224839 44,7500
92 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ02 192970 44,6250
93 ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 173736 44,6250
94 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 171457 44,6000
95 ΤΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 195563 44,4000
96 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ84 166822 44,3250
97 ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ87.02 701220 44,1500
98 ΜΕΣΣΑΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 167707 44,0750
99 ΣΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ11 171646 44,0750
100 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΙΣ ΠΕ02 145879 44,0000
101 ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ11 181681 44,0000
102 ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 188079 43,8750
103 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 213443 43,8750
104 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ82 172081 43,8000
105 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ80 161670 43,7500
106 ΑΡΑΘΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 401105 43,6250
107 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 213404 43,5000

 

108 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 189121 43,4500
109 ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ79.01 204452 43,3500
110 ΜΠΙΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 189428 43,2750
111 ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 227433 43,2500
112 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 155796 43,1000
113 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ04.02 156992 43,0000
114 ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 191253 42,8750
115 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 172531 42,8000
116 ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ86 185156 42,8000
117 ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ11 178866 42,8000
118 ΣΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ82 165147 42,7500
119 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ84 158293 42,7500
120 ΠΕΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 213894 42,5750
121 ΒΟΛΓΚΟ ΚΑΙΣΑΡ ΠΕ05 192492 42,5375
122 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 183459 42,4250
123 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ08 203572 42,4000
124 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 212801 42,4000
125 ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 220537 42,3750
126 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 163148 42,1000
127 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 223200 42,0750
128 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ89.01 229840 42,0250
129 ΚΥΖΙΡΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ02 217533 42,0250
130 ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 222872 42,0000
131 ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ82 174588 42,0000
132 ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 161619 41,6750
133 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 194801 41,6250
134 ΜΑΜΟΥΛΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ11 208162 41,6000
135 ΠΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΑ ΠΕ01 186354 41,2000
136 ΛΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 210913 41,0750
137 ΨΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ86 185362 41,0000

 

138 ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.04 158120 41,0000
139 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 178909 40,9000
140 ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 173168 40,8750
141 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 400811 40,8750
142 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 210118 40,7500
143 ΣΟΡΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 170072 40,7000
144 ΦΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ05 190331 40,6000
145 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 185549 40,5125
146 ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ ΝΙΚΗ ΠΕ30 606843 40,5000
147 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 204781 40,2500
148 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ04.04 176155 40,2000
149 ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 170493 40,1250
150 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 223100 40,0000
151 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ81 192317 39,9250
152 ΑΛΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 202142 39,8750
153 ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 189893 39,7500
154 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 172757 39,7500
155 ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ02 181694 39,7250
156 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ83 229682 39,6750
157 ΡΑΓΓΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ11 219864 39,2000
158 ΒΑΜΝΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 202757 39,1750
159 ΣΤΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 223541 38,8750
160 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 167889 38,8375
161 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 215039 38,7250
162 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 225917 38,7000
163 ΣΩΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ83 194804 38,6250
164 ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 157994 38,5750
165 ΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 198062 38,5000
166 ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 220512 38,3750
167 ΜΕΤΣΚΑ ΖΩΗ ΠΕ86 200828 38,3250

 

168 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 181383 38,2750
169 ΡΟΥΣΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 178342 38,1750
170 ΛΟΥΚΑΣ ΕΚΤΩΡ ΠΕ02 169836 38,1250
171 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ80 207935 38,0500
172 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 218434 37,8750
173 ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ04.02 213285 37,8000
174 ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ08 171339 37,8000
175 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 153287 37,8000
176 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 905868 37,7000
177 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 187296 37,6250
178 ΚΑΦΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 198857 37,5500
179 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07 207716 37,5000
180 ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 149640 37,5000
181 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 197976 37,4500
182 ΜΠΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 169449 37,4000
183 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 201940 37,3750
184 ΣΑΛΠΕΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 195374 37,2250
185 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 206452 37,1000
186 ΛΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 704695 36,9750
187 ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ04.04 227475 36,9250
188 ΜΠΟΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 140466 36,7750
189 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 208661 36,6000
190 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 184085 36,6000
191 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.04 198227 36,5000
192 ΒΕΛΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ01 155507 36,5000
193 ΑΡΑΠΚΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 197987 36,4500
194 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 169318 36,3500
195 ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 197734 36,1500
196 ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 183075 36,1250
197 ΣΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 196843 35,9250

 

198 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 169993 35,7500
199 ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 160113 35,7000
200 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 207140 35,6500
201 ΦΙΛΙΠΠΟΣΙΑΝ ANNOYΣ -ΜΑΡΙ ΠΕ02 175796 35,6250
202 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 206181 35,6000
203 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 179290 35,5750
204 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 187845 35,4500
205 ΚΟΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 208138 35,4000
206 ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.02 193570 35,3500
207 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 217565 35,1625
208 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 155269 35,0000
209 ΦΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 208308 35,0000
210 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ79.01 226188 34,8250
211 ΣΙΜΗΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 199220 34,8000
212 ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 219561 34,5500
213 ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ78 186882 34,4250
214 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ90 208904 34,3750
215 ΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 168982 34,3250
216 ΒΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 229434 34,3000
217 ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.04 210037 34,1250
218 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 193082 34,0000
219 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 229879 33,8750
220 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ06 176680 33,8125
221 ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 197136 33,8125
222 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 167714 33,8000
223 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 221143 33,7500
224 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ02 152312 33,5000
225 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 209690 33,4250
226 ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ82 177449 33,4000
227 ΤΖΑΜΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ80 200614 33,3000

 

228 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02 163846 33,3000
229 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 200403 33,1000
230 ΤΣΙΡΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ06 171201 33,0750
231 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕ80 191512 33,0000
232 ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 205323 32,8750
233 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΠΕ86 190823 32,6250
234 ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ81 199419 32,4250
235 ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ03 193380 32,1000
236 ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04.02 206235 32,0000
237 ΚΕΦΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ11 200932 32,0000
238 ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 702381 31,5500
239 ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 202973 31,5500
240 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 185688 31,0000
241 ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 188649 31,0000
242 ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 163751 30,8750
243 ΧΕΡΟΥΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 202746 30,5500
244 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ04.01 227261 30,5000
245 ΠΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 205520 30,2000
246 ΚΑΣΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 216893 30,1250
247 ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ78 225267 29,0000
248 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 211727 29,0000
249 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 188857 28,8750
250 ΦΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 223241 28,0000
251 ΒΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ01 226263 27,6500
252 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 174138 27,3000
253 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01 221017 24,0500

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων Πειραιά

Ο παραπάνω πίνακας ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7555/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1QaIK4LWmWNiy8N1xlKTeprXPhSkBrB3j/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε