Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/93/25808/Ε3/07-03-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
  2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
  3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
  4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
  5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   Υπουργική   Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  1. Την αριθμ. 69/6-3-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 905808 ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 69,8800
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 570030 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 68,3175
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 157201 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 67,6500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 168447 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 64,9250
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 186050 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,4500
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 576374 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 58,3000
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 190354 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57,8100
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572164 ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 57,1375
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 166497 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 56,9750
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 185378 ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 56,3925
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 171155 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55,5000
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 576479 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55,0000
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 213727 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 53,6850
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572083 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ 53,6000
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 171210 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 52,0050
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 166551 ΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 51,8175
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 571915 ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 50,9300
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 587369 ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,7800
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 592491 ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 49,0050
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 168522 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 48,0750
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198544 ΚΙΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 45,9250
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 615659 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ 45,8500
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 590529 ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 45,3500
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 587770 ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 45,1925
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 185499 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,6300
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 587347 ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 43,4600
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 171170 ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43,0800
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 184468 ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 42,2300
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 612864 ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 42,0800
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198790 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 41,4500
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 166339 ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 40,1700
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 207657 ΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38,6000
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 181162 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 34,2500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 184151 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ 65,3175
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 168262 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 62,2000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 57,2050
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 176374 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 47,1925
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 213486 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ 46,6750
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 176248 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45,9250
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 203028 ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 45,5675
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 182769 ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45,4000
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 160411 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝ 44,0050
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 184110 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 41,2675
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 184537 ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,8800
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 184512 ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48,5750
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 171293 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΜΕΛΙΣΣΑ 45,9800
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 186179 ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 34,2500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 155001 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ 61,6500
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 192281 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 60,5750

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 177316 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 52,6250
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 192030 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 60,0050
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 211637 ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,9500
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 196015 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ 47,6000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 155131 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 63,1300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 191850 ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 54,5500
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 187300 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,1925
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 215039 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41,6250
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 200751 ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,2950
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 192007 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 61,8700
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 163230 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 49,8300
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 208678 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,6700
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 191980 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34,8000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 228344 ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 42,9700
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 229593 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 42,5425
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 155575 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68,7675
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 401029 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65,2550
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 60,4500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 158929 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 54,7800
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 165452 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 53,8250
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 148100 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 52,9300
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 158954 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,2500
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 189090 ΨΑΛΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 51,6500
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 169478 ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51,6000
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 162019 ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 50,9050
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 169514 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 49,0000
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 211672 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,4000
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 163834 ΧΟΠΤΗΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 44,2750
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 195016 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,2500
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 178909 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40,5000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 171397 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ 61,6300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 198928 ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 50,3375
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 176929 ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50,1250
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 174219 ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 39,9500
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 198855 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36,7000
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 181392 ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 35,4800
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 191661 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,4500
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 174282 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62,8000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 157407 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 55,9750
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 161187 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ 55,8800
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 187395 ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,6300
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 191525 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 54,5800
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 191653 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ 53,9625
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 172956 ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72,5000
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 179904 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,1000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 193434 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 56,2500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 180021 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

55,8050
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 175910 ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 55,7750
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217821 ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,9050
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 180226 ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 53,6875
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217953 ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,3000

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189802 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 52,6250
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 164456 ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51,8875
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 212936 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51,1500
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 207120 ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 50,0750
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 170230 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 49,2050
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183796 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 48,1500
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 209903 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 47,3800
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189737 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45,0050
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183904 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 43,8800
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 202440 ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42,9000
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 173736 ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40,6300
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 227133 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39,5750
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 195481 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 38,3500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 177135 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 65,3250
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 155091 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 56,5800
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 191769 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 55,6800
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 216842 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,7750
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 161591 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,2300
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 188617 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45,6000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580422 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 68,0550
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 155334 ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 63,0800
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 590460 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 60,2000
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 169283 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 58,6425
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580432 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 54,8925
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580578 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 54,2000
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 54,1950
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 572636 ΔΕΪΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 54,0550
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580469 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 53,6300
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580466 ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 52,5800
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 155356 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51,5700
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 587622 ΠΥΛΙΑΡΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 50,0700
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580423 ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 46,4500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 192133 ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,9250
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 225569 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,5000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 905852 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 58,8800
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 157391 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 49,4050
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 219676 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 48,3800
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 208519 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 45,7500
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 171457 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 44,3750
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 191498 ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ 43,6300
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 214358 ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 42,6800
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 210328 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 40,6500
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 210286 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 36,7875
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 207935 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 35,6250
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178123 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66,1300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 161143 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 65,9200
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 196099 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,5625
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 174816 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑ 62,1175
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167122 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 61,0800
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 172514 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ 60,6500
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188319 ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 59,2300
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 205119 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 58,3750

 

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 174882 ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58,2950
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200055 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 56,7550
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 187909 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 56,4250
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 206366 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56,2700
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178100 ΛΑΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 54,6825
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200407 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51,8050
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 205202 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 51,5050
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188027 ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51,1250
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 210802 ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49,9750
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167062 ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 49,7750
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 210742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 48,3000
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 904970 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 46,1300
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 168986 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44,1000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 171695 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62,1300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 54,0625
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ 45,2300
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 204768 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45,0000
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 192206 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 44,1250
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 199211 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30,3300
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 199289 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 63,4550
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 192244 ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 54,0800
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 154976 ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 52,3300
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 155250 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,8800
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 174519 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 48,7675
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 192261 ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 37,0450
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 152872 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 70,8300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 170000 ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 67,2500
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189364 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,1500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183404 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,0000
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 167567 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 66,3950
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 400866 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 65,8300
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217407 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 65,6000
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175584 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ 64,6800
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 167597 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 64,6050
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 136266 ΚΕΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 63,8750
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 206576 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63,6250
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196775 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,8800
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 186480 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 62,8750
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 170027 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62,7000
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 155840 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62,3800
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169592 ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62,2675
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 146150 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 61,2550
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ 61,1000
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197118 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 60,9450
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179649 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 60,8300

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 153940 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 60,6000
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 156144 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,6050
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 146057 ΤΟΥΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 59,3000
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 186538 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58,9125
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 173523 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 58,8500
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 156022 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 58,8050
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189163 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58,7250
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 162499 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 57,6500
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189210 ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 57,0750
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209597 ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56,8000
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 214884 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56,7050
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 156464 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 56,4050
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182505 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 56,1750
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 163891 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ 55,6675
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179215 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55,5000
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212496 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55,2900
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195223 ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 55,0425
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 54,3550
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 164046 ΛΕΚΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 54,3250
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179425 ΛΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 54,2125
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 211908 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 54,1500
42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189446 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,8300
43 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159062 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 53,5550
44 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189405 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53,4500
45 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217702 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 53,0200
46 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 185840 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 52,8300
47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179241 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 52,5000
48 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 163876 ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 52,1550
49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175276 ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 51,8800
50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212166 ΛΟΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 51,6050
51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 173318 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 50,7250
52 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201373 ΔΑΛΚΟΥ ΑΓΑΠΗ 50,5550
53 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217193 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 50,2800
54 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201345 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 50,1250
55 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 220366 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49,3950
56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159181 ΖΟΡΜΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ 49,1300
57 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 150565 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 49,0000
58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189493 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑ 48,5800
59 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209561 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,5250
60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 48,3300
61 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 185699 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 48,1300
62 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195142 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 47,5300
63 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183282 ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47,0500
64 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196906 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 46,9500
65 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169977 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45,9300
66 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175547 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 45,1375
67 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197293 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 44,2875
68 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189519 ΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43,9300
69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 206519 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΗΣ 42,4800
70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 185722 ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 40,9500
71 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197610 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 38,1000
72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 220332 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 36,9250
73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 211986 ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 32,2500

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 135718 ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 67,8000
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 580236 ΤΣΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 67,6800
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 577490 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,1300
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 577055 ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 58,6250
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 177074 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,0800
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 596302 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 56,2300
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 592654 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 56,0250
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 583634 ΝΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 55,5750
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 606595 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 52,2000
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 228073 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,5700
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 224866 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ 50,9200
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 227950 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,6250
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 199085 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,8300
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 181649 ΠΑΪΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 47,2500
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 161026 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45,9550
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 587414 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΡΑΤΩ 45,6800
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 166640 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44,4175
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 178666 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 43,4800
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612691 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,9000
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 609686 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35,5950
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 587452 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 35,4000
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612491 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33,7200
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 170583 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68,2800
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 901530 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68,2000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 180540 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68,1050
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 182718 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 66,0300
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 160195 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64,3800
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 189908 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 62,3500
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 148798 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,3500
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 154369 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 59,6250
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 401035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 59,5500
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 202817 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,5150
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 193569 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 59,3300
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213150 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 57,7000
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 180515 ΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,0750
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190276 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,8000
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 180640 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55,7000
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213076 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 54,9250
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190146 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,7575
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 208390 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 54,7300
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 160308 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,4800
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 175996 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,8300
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 162744 ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 52,0800
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 202933 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51,9550
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 193650 ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 51,8500
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213242 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51,7750
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213250 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,2500
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 218896 ΣΑΡΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 50,6675
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213336 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 50,6200
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198251 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49,9250
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 204300 ΤΟΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΝΑ 49,4050
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 218673 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 47,8750
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 210187 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,2575

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 156885 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 44,2500
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 168150 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39,8500
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 207439 ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 35,9500
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ85) 208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 62,0750
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 172913 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 55,4300
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609190 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 54,6875
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 225996 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 51,3325
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 174142 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48,5450
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 213893 ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,2700
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 612002 ΚΟΚΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 35,3300
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 65,5250
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 180864 ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 55,6200
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 182789 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 54,2800
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 219019 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 53,9550
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 184116 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 52,2050
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 223990 ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ 46,3500
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 214034 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 45,2050
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 165445 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 64,4250
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,4550
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 224642 ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ 39,9800
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 229249 ΓΕΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 37,3800
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183829 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 71,9425
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 905582 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 63,2000
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 173655 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 50,8800
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182653 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 49,5750
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 186644 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46,4125
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 186984 ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,8500
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 188614 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,6050
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 196596 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 56,5650
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 572896 ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51,6650
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 196385 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 47,8950
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 178745 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 47,2500
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 905205 ΠΟΜΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 61,5100
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 55,3800
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 220053 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 52,8100
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188009 ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 67,1300
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167066 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 64,2050
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 149302 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,9250
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167108 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60,2550
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 199885 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47,7500
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178304 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47,0800
7 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 199972 ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 46,0750
8 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 210770 ΒΟΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 38,5100
9 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 216194 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24,6250
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 192262 ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 48,2000
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-

ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87)

188504 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ 44,9800
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 194852 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 40,1250
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189505 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69,0500
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159083 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68,8750
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 150166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 66,0000
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179079 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 61,2750

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212502 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 59,5000
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 59,4300
7 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 58,7800
8 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 54,3800
9 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159290 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 54,2500
10 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201270 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,3750
11 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ 50,7500
12 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175694 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49,2500
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 199038 ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,4050
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 227928 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55,1550
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 603356 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,8550
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 589914 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 53,0300
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 577323 ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,7875
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 195865 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 46,5125
7 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 226021 ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44,0000
1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195707 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 68,6250
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55,9300
3 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198058 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 55,5800
4 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 223710 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,3875
5 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 189921 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,0700
6 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 193617 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 52,6500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 65,4700
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

51,3750
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 184327 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,4550
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 210505 ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 45,6400
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 570346 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 42,9200
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609760 ΒΑΡΝΑ ΑΝΝΑ 40,1600
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 39,8300
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609889 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 36,2600
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 190407 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 35,2050
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 167268 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ 64,5250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 135564 ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60,8425
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 182751 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 52,9950
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 214023 ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42,3550
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,6250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 46,6250
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 43,7625
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 46,1000
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 157457 ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 57,7950
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 186187 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56,2500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189730 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,2000
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,5375
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 56,4050
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 202208 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,4550
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,2550
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217914 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,7000
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183856 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45,3550
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 197908 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42,6500
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 185952 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37,2300
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 65,0250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 587686 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50,3050
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 587626 ΜΑΖΕΡΑ-ΜΑΜΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 48,9800

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 160741 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 55,5250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 183009 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 52,3800
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 211521 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,6800
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183627 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 62,9800
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159349 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62,3675
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 170156 ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 62,0625
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179065 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 61,4800
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197358 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,9850
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195183 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 60,9400
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 58,2900
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 55,8175
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 54,6850
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ 54,0400
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183391 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 53,7100
12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 216312 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 49,5050
13 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183301 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 49,0000
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 583688 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 65,8250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,5750
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 592646 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,8050
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 576894 ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50,0700
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 224896 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48,3800
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 589901 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 45,5600
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 580324 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45,3800
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 187059 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 64,2500
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,7800
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 56,1550
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 191621 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 56,1000
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 219243 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,8750
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 210424 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 47,8700
3 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 574509 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 44,0300
4 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 176670 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 41,5650
5 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 612112 ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 33,0500
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 177328 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49,0950
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 194666 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 47,5975
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 174618 ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44,8100
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 229652 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44,6700
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 214957 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 47,3075
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 182403 ΣΠΑΛΙΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 46,3750
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 193420 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,3850
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182589 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,4750
3 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182667 ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 55,8225
4 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189693 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54,0400
5 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 195504 ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,8300
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 191774 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,8850
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 187916 ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,6300
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 185137 ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51,2550
3 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200789 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,5000
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-

ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87)

220113 ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48,2750
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 196061 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΩ 48,0550
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 185843 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 59,9550

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212376 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 59,2000
3 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209658 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 58,8275
4 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 165860 ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 57,1300
5 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169853 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54,6250
6 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 53,1925
7 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183593 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 51,9500
8 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179772 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,3750
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 221622 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62,2500
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 185429 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 54,7500
1 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 176051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 61,2000
2 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 170417 ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 52,0800
3 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 180461 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 51,0000

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/93/25808/Ε3/07-03-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1V7Rm_4OHiZL6nf1ogwlijbLpVoFxQ_00/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε