Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ.351.1/9/4513/Ε3/16 – 1 – 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α) του ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και του άρθρου 40, β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),

γ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,

δ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

  1. Την αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  2. Την αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  3. Την αριθμ. Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) Απόφαση «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  4. Την αριθμ. 8/31-12-2022 πράξη του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  5. Την αριθμ. 20/9-1-2023 πράξη του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  6. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τους ακόλουθους τελικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Βαθμίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566832 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 69,7500
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552658 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67,9000
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557281 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 66,5000
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 59,8300
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601551 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ-ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 55,8125
6 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564068 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,7000
7 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591059 ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 49,5800
8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 614952 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48,5000
9 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558188 ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 48,0800
10 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 613130 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 46,7050
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 554336 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 55,3300
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603071 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 48,3750
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595752 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 48,2250
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 619236 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 43,4300
1 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601526 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 69,0000
2 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564228 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 68,1250
3 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581031 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 67,0000
4 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 546223 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 66,9750
5 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558771 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 66,8125
6 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567170 ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 66,1250
7 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581980 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 66,0000
8 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573995 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65,6600
9 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566281 ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 65,2500
10 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558096 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 65,0975
11 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567106 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 61,6875
12 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 61,5000
13 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599022 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,3450
14 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 61,0000
15 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565459 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,0000
16 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587979 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,3250
17 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600949 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,5000

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

18 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581968 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 57,2500
19 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565549 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 56,3675
20 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559515 ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 55,3925
21 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604391 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 54,0300
22 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588133 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 53,4300
23 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601660 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 52,7850
24 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560172 ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 52,7050
25 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587887 ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 52,7000
26 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557928 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 52,2875
27 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 563553 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 51,8000
28 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 51,1600
29 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 613423 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 51,1000
30 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592715 ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 50,7500
31 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588825 ΜΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,5800
32 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586308 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 49,9000
33 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579182 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49,8500
34 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599071 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 48,7925
35 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592965 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,7850
36 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550993 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 47,7000
37 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587970 ΤΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 43,9100
38 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 622103 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 37,8750
39 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593045 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 37,7850
1 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 599372 ΝΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,6600
2 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 58,6250
3 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 608518 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 49,5350
4 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 590590 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 49,3500
5 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 565241 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 43,9550
1 ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 705910 ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 36,4550
1 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559764 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 65,8125
2 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595651 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 59,7000
3 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591855 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 57,7125

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

4 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606796 ΠΕΡΑΚΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 57,6250
5 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559725 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 55,9625
6 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559864 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 55,0000
7 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596960 ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ 52,6100
8 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567841 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50,6350
9 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606068 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 48,1100
10 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603012 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 45,8875
11 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595397 ΤΖΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 45,5000
12 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 620080 ΛΗΜΝΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 41,6850
1 ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 600644 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 42,3750
2 ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603636 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 35,2300
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581411 ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 68,0375
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 544307 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 66,8250
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557841 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66,1000
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584364 ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,7375
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586120 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,0000
6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562370 ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 64,1250
7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593526 ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 62,9100
8 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 62,4500
9 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577966 ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 60,7800
10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564657 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ 59,9375
11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585704 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 59,2000
12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577970 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 58,5500
13 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610936 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 55,5250
14 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604542 ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 55,3300
15 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589337 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 53,3750
16 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589005 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 53,0000
17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587973 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 48,2000
18 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585116 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46,9600
19 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595172 ΚΛΑΨΗΣ ΗΛΙΑΣ 45,7500
20 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604566 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44,8750

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

21 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591374 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44,0000
22 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560149 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 42,1600
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 602755 ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 55,8125
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 586065 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 53,5350
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 583839 ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 52,4750
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 218316 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51,9250
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 210651 ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 48,8250
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608527 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ 62,0000
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590680 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 56,1250
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592161 ΤΑΜΒΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 49,4100
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595543 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 48,3925
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611474 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47,0000
6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603271 ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45,9550
7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596749 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45,9000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578309 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 65,3750
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589315 ΚΑΡΑΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 64,9500
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555333 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 64,2500
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577950 ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 63,1000
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565196 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ 62,8800
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 583728 ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 62,5000
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558269 ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60,7000
8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558914 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 60,2500
9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568102 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 59,3750
10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578861 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 55,5875
11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593145 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 52,4300
12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 614905 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51,7500
13 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 569036 ΜΠΑΓΙΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 51,2500
14 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577938 ΒΟΥΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 51,0000
15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577899 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,1600
16 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573708 ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47,7250
17 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556228 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 47,5000

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602156 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 46,1100
19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589491 ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 44,0800
20 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 617669 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 44,0000
21 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554699 ΖΟΜΠΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41,0000
22 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575392 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40,5000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 581021 ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 61,7500
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 575369 ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 51,5300
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 603758 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,0000
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 609948 ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,0000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 598430 ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 60,1250
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 57,4300
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ 53,3125
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 571528 ΜΕΞΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 51,1500
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606365 ΤΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 45,8750
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 602912 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ 40,6000
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592101 ΛΑΖΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 37,6250
8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608756 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 36,1750

 

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 576336 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,6250
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 574511 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55,8500
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 176667 ΜΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 51,1250
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 223196 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 52,4325
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217980 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47,8750
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 180106 ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 46,9550

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 172496 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 73,6250
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188065 ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65,1250
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 60,0000
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179444 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65,6250
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 149677 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 64,5075
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169715 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53,8500
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175808 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,8250
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217467 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 50,3300
6 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 193236 ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 44,0750
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 166179 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 57,1425
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 214792 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,0000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 210554 ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΑ 49,8750
2 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572382 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 46,4550
3 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 570090 ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 45,7500
1 ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 176326 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 51,5300
2 ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 213525 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 40,2500
3 ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 227553 ΒΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 38,1550
1 ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 183098 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,3750
2 ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 159009 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,6000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 195496 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71,0000
2 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189818 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 57,2300
3 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 159939 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 54,7500
4 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 186003 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 52,0550
5 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 212895 ΠΛΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 48,5000
6 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 193370 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40,8450
1 ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 177441 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 38,0000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 196424 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 54,7950
2 ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 580507 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,4500
1 ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 219619 ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,2500
2 ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 167378 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 40,0000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188096 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 66,7500

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 169108 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,6700
3 ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 187803 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 64,1875
4 ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 168903 ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,7750
1 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 162237 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 63,9000
2 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189537 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 59,8000
3 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189592 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 59,1250
4 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195153 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 58,6250
5 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183268 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 57,5000
6 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 56,4200
7 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182439 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 49,5500
8 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179587 ΠΑΙΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 48,5000
9 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197267 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 45,0750
10 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209683 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΑΝΝΑ 41,8500
11 ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 164297 ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40,4000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 190543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65,5750
2 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 171599 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 59,3125
3 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 194210 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,6250
4 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 577061 ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,8550
5 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 589966 ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,0000
6 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 620011 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 47,8500
7 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 190536 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,0000
1 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 162702 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ 71,0125
2 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 180634 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 67,2500
3 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 184035 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 66,3000
4 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 156811 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 63,9000
5 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190211 ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 56,2000
6 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 186717 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,2750
7 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 173866 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,9000
8 ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 210032 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47,8500
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 213850 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55,2500
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 51,1250

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198561 ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 44,0000
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 176681 ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 42,1075
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,8250
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 188268 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 60,5000
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 167172 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 60,2000
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178343 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57,9800
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,0000
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 185169 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 53,2375
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179508 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 62,1875
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183349 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ 59,9500
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189476 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 58,5000
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55,8750
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,6250
6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169864 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 48,7200
7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 222178 ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 47,4500
8 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175511 ΜΑΡΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 46,9375
9 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 41,2950
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 904917 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 61,8750
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 184821 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,2500
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51,8500
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 208078 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46,5800
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 34,5950
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 178516 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,5000
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 156894 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 62,2750
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 55,0750
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 206000 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 50,2750
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195687 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 44,4300
6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 41,3000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 574667 ΣΑΡΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 56,1750
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198438 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 51,2750
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609888 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40,0000

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 168309 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 54,0300
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 203124 ΠΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ 45,7950
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 200935 ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,7550
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 191608 ΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57,9375
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 187294 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 54,7500
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 191604 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42,1700
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 175206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66,1250
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61,0000
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 401189 ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 51,2250
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 212756 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 48,3300
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 168068 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47,1700
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182664 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 47,0000
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 212775 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 44,9200
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 196478 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 62,7500
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 596348 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47,8000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 210319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 46,3300
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 210310 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39,0000
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 169022 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 64,0000
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 182181 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 56,1750
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59,3750
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 59,2750
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 164296 ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 58,0300
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179860 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 54,2000
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196781 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 53,2500
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 152247 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 51,5700
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195066 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50,9200
8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 50,7625
9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197200 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 48,9550
10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,2500
11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189463 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 45,6250

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ 45,5750
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 196680 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,8000
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 597578 ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 57,0750
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 186204 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 56,7500
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 184882 ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 53,5950
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 199133 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 49,6250
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 199037 ΓΟΓΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 48,8750
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 57,6250
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,3500
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198238 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 43,2500
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195604 ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 43,1125
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42,9300
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 170532 ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 40,5300

 

Η ισχύς των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2027

 

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ.351.1/9/4513/Ε3/16 – 1 – 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε