Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Ε Στ ΠΣΕΣΕ

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Ε Στ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 45 / 16694 / Ε3 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
 2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
 3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
 4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   Υπουργική   Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
 2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
 1. Την αριθμ. 36/1-2-2023 πράξη του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Την αριθμ. 25/10-2-2023 πράξη του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τους ακόλουθους τελικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Βαθμίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553567 ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68,6700
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577973 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 64,7675
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 64,3700
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558200 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,1800
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 60,8700
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555501 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 59,8500
7 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558487 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 58,4700
8 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 58,2700
9 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559374 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 58,0050
10 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558750 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 57,9550
11 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568835 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 57,8000
12 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592772 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 57,7550
13 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 57,6300
14 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595006 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,9800
15 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 177897 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 54,4200
16 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 571492 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 53,2500
17 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564590 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 52,1700
18 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 612979 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 51,6750
19 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559645 ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 49,8700
20 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570458 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 48,7500
21 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586545 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 47,8300
22 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559602 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 46,0175
23 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553689 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,7700
24 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610090 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 44,8300
25 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585054 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕ 41,7300
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 562517 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 61,1000
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 60,2750
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579457 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 57,6250
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 567533 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ 54,3800
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579686 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 54,1700
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 225129 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 48,1250

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 568000 ΝΙΖΑΜ ΑΧΜΕΤ 50,6300
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 606724 ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ 47,1700
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 560485 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 72,7500
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590629 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 57,1700
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595578 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 55,5550
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 586932 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 47,5450
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 579860 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 47,0000
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 586961 ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,6200
7 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597170 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 42,1300
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564897 ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΙΚΗ 64,6750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562190 ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,9250
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581496 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,6700
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 59,4000
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590843 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 54,8300
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570363 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,6675
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581283 ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51,0950
8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577851 ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 51,0000
9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 598861 ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,6700
10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573849 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ 48,7500
11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602817 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 45,5950
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584725 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 43,4000
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584791 ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40,3950
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 605014 ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39,0550
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601782 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 38,1050
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 559490 ΝΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 54,7050
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 581360 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 50,2000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 603728 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 39,3500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569111 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 62,9700
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 579907 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 62,2950
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603771 ΘΩΜΑ ΒΑΪΑ 42,2950

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 620216 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΘΗ 26,7500
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555330 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 69,6250
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565104 ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 62,4450
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594876 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 61,2300
4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 583761 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ 60,6700
5 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579825 ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 60,1300
6 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579054 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,7700
7 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594801 ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ 57,9550
8 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595217 ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 54,5950
9 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587732 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,0200
10 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595086 ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,1300
11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 621105 ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 51,1250
12 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593639 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 50,3000
13 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560079 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49,9625
14 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 49,5000
15 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582688 ΚΩΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 49,2050
16 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579421 ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 48,7050
17 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584646 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,5175
18 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607071 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45,3300
19 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585372 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 44,7500
20 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573788 ΦΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 43,5800
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 586791 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56,9950
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 563459 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 50,6250
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 588120 ΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 58,2675
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 586873 ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55,1700
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591905 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 53,9800
4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 582917 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 51,8300
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 596737 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58,7000
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600990 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ 56,5000
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593350 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 54,0550
4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607596 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 53,8700

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558163 ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 52,8500
6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581683 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51,4425
7 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561946 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,8300
8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567314 ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 45,1700
9 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600281 ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ 42,2050
10 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602232 ΜΠΟΖΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 37,3300
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 585088 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,9500
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 622836 ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29,3000
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595831 ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 45,6700
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 551431 ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 71,4200
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565550 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70,3300
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555892 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68,5800
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553023 ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,9000
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564427 ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 67,5800
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577780 ΚΑΣΣΩΤΗ ΟΛΓΑ 67,5450
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577876 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 67,0700
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570583 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 67,0000
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562495 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 66,7050
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562398 ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 66,5175
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564144 ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 66,1250
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586307 ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65,9250
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 545805 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 65,3750
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581186 ΤΑΙΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 65,2500
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558386 ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ 65,1700
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601984 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 64,8450
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562351 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 64,5000
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588487 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,0450
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575848 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63,7500
20 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558249 ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 63,5500
21 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579712 ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 63,1700
22 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579176 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63,1250

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

23 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574224 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ 62,5800
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560763 ΔΑΡΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62,5750
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578168 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 62,3300
26 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580980 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 62,2050
27 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558173 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ 62,0000
28 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 571403 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 61,8200
29 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568349 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 61,6075
30 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570465 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,3750
31 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550222 ΚΩΣΤΟΥΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΩ 61,3125
32 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555740 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 61,1550
33 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557632 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΙΠΙΝΗ 59,6050
34 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567595 ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 58,7950
35 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581961 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,3300
36 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586656 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 58,0800
37 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558156 ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 58,0500
38 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564224 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 58,0000
39 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575640 ΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57,3075
40 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564444 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 57,2500
41 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588568 ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56,9000
42 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566853 ΚΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 56,3950
43 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595043 ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,2200
44 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552076 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 56,1250
45 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582472 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,9825
46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587971 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 55,6700
47 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559484 ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,6700
48 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554644 ΠΙΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,5750
49 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591406 ΝΟΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,7950
50 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581260 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,0450
51 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584878 ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,0050
52 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578425 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΚΛΑ 53,9500
53 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594725 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 52,6000

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

54 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564343 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 52,3300
55 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601989 ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,1300
56 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588135 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,1000
57 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554535 ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 52,0750
58 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585611 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 51,9700
59 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557025 ΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 51,8450
60 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567101 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 51,6200
61 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561335 ΤΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51,5200
62 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588307 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 51,4500
63 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587865 ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 51,2300
64 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 563666 ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 51,1700
65 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592929 ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 50,7675
66 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610865 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 50,5450
67 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556817 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50,4050
68 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586512 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,2500
69 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586306 ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 49,7750
70 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587961 ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,6750
71 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562704 ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49,5000
72 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581356 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 49,5000
73 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565110 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48,9450
74 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593829 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48,5300
75 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592982 ΝΤΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 47,7450
76 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593331 ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 47,6200
77 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584322 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 47,1700
78 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604070 ΣΚΟΥΤΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 47,0750
79 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593405 ΤΣΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 46,8750
80 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 614150 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 46,8300
81 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586748 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 46,5450
82 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582095 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 46,3750
83 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593548 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 46,3700
84 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582638 ΤΖΙΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 45,6250

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

85 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602339 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 45,4200
86 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 617370 ΚΟΛΕΡΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 45,3750
87 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585613 ΔΡΑΪΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45,3300
88 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 45,1700
89 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594245 ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 45,1700
90 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591097 ΤΑΣΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45,1200
91 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564251 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 44,8750
92 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565263 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44,8300
93 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564931 ΜΠΟΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 44,1700
94 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601144 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44,1250
95 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570622 ΤΟΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43,9700
96 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581726 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43,9700
97 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 596698 ΡΙΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 43,4200
98 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570407 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 41,7050
99 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599837 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41,6500
100 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585637 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41,4550
101 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581449 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,3200
102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 614845 ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 41,2500
103 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579437 ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 39,8300
104 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593147 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΝΤΟΜΝΑ 37,0000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 583627 ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,8800
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 620198 ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 63,8125
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 566825 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 62,9200
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 556160 ΑΠΤΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,0700
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 190569 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ 59,3500
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 195193 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 58,5800
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 581101 ΣΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,6500
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579108 ΤΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 57,1450
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 225189 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 56,6300
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 571495 ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 55,6325
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 576925 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,9300

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 560424 ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48,7300
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 592015 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 46,4500
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 571802 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 46,0800
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 167821 ΣΙΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 44,2450
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 582994 ΜΑΚΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 43,1200
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 566302 ΡΑΧΑΝΙΩΤH ΕΛΕΝΗ 41,9700
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 584135 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37,7950
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 603148 ΜΗΤΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 37,0800
20 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 585954 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 36,5750
21 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 617583 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36,2750
22 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 610253 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35,5000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) 603644 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 48,5200
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 603676 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,3300
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 603648 ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 41,3000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 563103 ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ 65,7250
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590626 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 64,7250
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592328 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 64,4250
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569070 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΪΑ 59,8950
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569176 ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 59,2700
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569282 ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 54,4875
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 553250 ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 54,0825
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590570 ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 53,3925
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 563072 ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΑΡΕΤΗ 52,3250
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 587053 ΝΙΖΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51,9200
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567863 ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 50,6200
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592687 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 50,1675
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567972 ΚΟΤΡΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 49,4550
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596910 ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 48,5800
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611392 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 48,2700
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592037 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 48,0800
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 563152 ΒΕΛΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 47,8050

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559765 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 47,5050
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 192157 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 47,4375
20 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597260 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 46,9700
21 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595611 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 44,0300
22 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595824 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 41,6250
23 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597088 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40,8300
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591706 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40,6700
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611827 ΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40,2500
26 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608935 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 40,0000
27 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 582984 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 39,8300
28 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611260 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 38,9300
29 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603832 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 36,9550
30 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590559 ΚΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩ 31,0000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 606897 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 37,4800
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 600599 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 33,2950
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 702842 ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 31,3300
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 603682 ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,1250
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603751 ΤΕΡΤΗ ΑΝΝΑ 41,8750
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 620208 ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΑΔΑΜ 41,5450
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603669 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 35,2200
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603714 ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31,0700

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572038 ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 62,8750
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 400817 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 62,1700
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 165207 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 57,1250
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 203409 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 47,7700
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 219442 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 40,7500

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 211135 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ 38,5000
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 184527 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ 33,9200
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 182378 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ 53,9875
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 194992 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46,0625
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 179956 ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 62,7750
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182590 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,7550
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182689 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,4000
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 155305 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 54,6250
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 603507 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,2500
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 157344 ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 48,6000
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200267 ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 57,7500
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 209256 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 57,2050
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 191177 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 54,2000
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 165822 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ 63,6500
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 186556 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59,0000
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 185866 ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 58,5200
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189245 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 58,0200
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183261 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 55,5000
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195131 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 55,1750
7 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182457 ΖΗΚΑ ΒΑΓΙΑ 54,5175
8 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 217488 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 53,0000
9 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182557 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 52,3250
10 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182580 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,2500
11 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183544 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 51,0250
12 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183677 ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48,7000
13 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 167831 ΣΤΡΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 48,7000
14 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183042 ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 48,5250
15 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189185 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 47,3500
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 221545 ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 65,8750
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 576917 ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 60,0000
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 589952 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,6675

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 572494 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,8950
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 186201 ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,0750
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 205954 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,1250
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 187050 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55,3450
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 189942 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,3300
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195584 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43,0300
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 571947 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,2500
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572412 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 52,5750
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 180849 ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 61,8500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 171269 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 55,1250
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 219402 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49,1700
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 224573 ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 36,2500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 206457 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,2750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,6750
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 399051 ΙΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 49,0000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 214186 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,9550
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 209930 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 61,6250
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 211651 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ 60,7550
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 218059 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,2950
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 191548 ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,0000
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 191567 ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48,7500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 204496 ΚΑΤΣΩΧΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 44,0000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 191502 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,3750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 208736 ΚΑΚΑΛΕ ΑΝΝΟΥΛΑ 50,1500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 191270 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56,1000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 225472 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,7250
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 220155 ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 38,9550
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182531 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ 61,4000
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195108 ΓΕΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 59,4200
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 206775 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 58,5800
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209746 ΤΑΓΤΕΒΕΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 55,0000

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 574963 ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 59,4000
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 208060 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ 56,5800
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 576978 ΜΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 43,0875
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 173999 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 65,7950
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 223795 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 47,8500
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 592490 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ 57,5300
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 165206 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 49,8750
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609143 ΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43,1300
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 164940 ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51,4750
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 178609 ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45,2050
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 200720 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,8125
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 177597 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,8750
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 209368 ΣΙΜΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 46,8250
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 29,5000
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 195961 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 52,9500
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 168600 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 52,7000
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 166092 ΧΑΤΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 49,8300
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 189819 ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 40,3750
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 606642 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 45,2500
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 204464 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37,2675
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 168569 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,7750
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 214880 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,4000
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 207941 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 55,8050
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 172688 ΜΠΑΣΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,6750
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 200395 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,6250
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 208556 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40,6750
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 214936 ΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 38,8050
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 162392 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 54,0375
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 149764 ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 51,6500
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195336 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 50,1500

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175548 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 44,8000
5 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195288 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43,0000
6 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 186408 ΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31,0000
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 182307 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 43,0000
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 194323 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 37,0000
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 213177 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,7500
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 218603 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 44,9500
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 160492 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 62,9500
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 597503 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40,8300
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 159905 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 53,8750
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 216351 ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,7750
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 156572 ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,8300
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 159478 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ 61,7000
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 165529 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ 56,8050
3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175557 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 48,7875
4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175833 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 47,2250
5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189565 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ 43,7950
6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 193086 ΜΑΡΓΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΣΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 42,4250
7 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209716 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ 41,5750
8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197044 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 38,0800
9 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 202085 ΦΑΙΔΡΟΥ ΕΛΛΗ 34,6700
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 587456 ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49,4000
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 199021 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ 47,7500
1 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 202826 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59,5000
2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 176065 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 44,5800
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 225931 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 63,0000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 569681 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 62,5450
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 185482 ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 61,8375
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572003 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 61,3750
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 181169 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 59,9200
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 203352 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ 59,6700

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ 59,0500
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 184368 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 58,7500
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 164706 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56,0750
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 579888 ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 53,7500
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 570095 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 53,7000
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609771 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 53,5500
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 186081 ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 53,5000
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 52,1700
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 190348 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 51,0750
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 224262 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 50,6000
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 207704 ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 46,6700
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 186072 ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 44,8750
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 229021 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39,0000
20 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37,3750
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 167291 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 61,5000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 184119 ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ 60,8750
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 182745 ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ 48,8000
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 160423 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 48,0700
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 180945 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 44,5450
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 178550 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 42,5800
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 198821 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 47,9000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 171245 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 47,2000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 174162 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 43,3000
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 184587 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 41,0500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 171861 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 56,8550
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 192298 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 54,1300
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 192388 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 46,4750
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 211631 ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 47,6200
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 154892 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64,0500

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 174391 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 56,6325
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 191911 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,2500
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 199506 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 44,3125
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 158280 ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42,5200
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,0000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 171798 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 53,6300
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 229586 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 40,5500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 163814 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 63,6250
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 182393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 56,7500
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 185604 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 55,2250
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 175144 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53,3000
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 194975 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 50,0000
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 195039 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49,5000
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 162105 ΦΑΡΣΙΑΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 49,2500
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 165472 ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ ΖΩΗ 44,7500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 154589 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 55,8750
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43,7000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 198903 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 36,9500
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 171352 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35,7250
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 161258 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 64,5000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 199274 ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 48,7500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 223044 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 61,0000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 182615 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,2500
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 170244 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56,4000
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 905430 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,7750
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 191020 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 52,9500
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183730 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 52,6000
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217831 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 52,4550
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 156695 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,0000
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 180306 ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51,8300
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 183814 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,1550

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 156630 ΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 51,0750
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217893 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50,0500
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 209850 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,9950
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 209901 ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45,7700
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 209853 ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,3200
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 212878 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41,5950
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 217898 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35,6250
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 227048 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34,1800
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 172115 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,0000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 186995 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 49,5000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 158233 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 47,6250
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 214763 ΑΜΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43,8750
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 168705 ΧΡΙΣΤΑΦΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 43,8375
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 196500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 59,9500
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 155298 ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 59,1700
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 174553 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50,6250
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 167422 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,3000
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 600489 ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 43,7500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 157375 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71,5000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 160721 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 55,4000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 185113 ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 68,6250
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 165328 ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ 65,9200
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 172682 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 64,5000
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 62,2750
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 187725 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 60,6700
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 205174 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,3000
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57,7000
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 190800 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 57,2250
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 168973 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 56,0000
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 191032 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 49,3500
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 199745 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 48,8950

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 205654 ΧΕΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45,0500
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 178182 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39,0000
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 216129 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34,4200
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 204255 ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 55,2000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 192309 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 54,7500
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 208832 ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53,4500
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 171853 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ 51,1000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 229772 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 45,5800
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 149799 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 71,1000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 155876 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 71,0625
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 152788 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70,3300
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 140261 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 70,0000
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 906632 ΓΚΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65,2750
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 905928 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 63,6250
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175659 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 63,5050
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189309 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 63,0300
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 163839 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ 62,9750
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197460 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 61,7750
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182584 ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 61,4200
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212450 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,7800
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183257 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 59,8500
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 398017 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 59,2500
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 162515 ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 57,5500
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195337 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 57,3750
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 179797 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 56,5000
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 905932 ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 55,9000
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 205875 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 55,5000
20 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195448 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53,9550
21 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 195378 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 52,7000
22 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183561 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 50,6500

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

23 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175695 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 49,9700
24 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 196909 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 49,5000
25 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 182456 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 48,9550
26 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 209604 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 48,2000
27 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 169555 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 48,0125
28 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 175704 ΣΚΕΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47,5750
29 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 183651 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 46,8300
30 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201672 ΜΑΚΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 46,0000
31 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 189673 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 43,7500
32 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201513 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 43,6250
33 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 201717 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 42,6300
34 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 212346 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ 42,5800
35 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 197504 ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 39,9000
36 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 220464 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33,6250
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 572429 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65,5750
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 151855 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,5000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 576529 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 61,2300
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 572495 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 59,7750
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 225027 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 58,7500
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 195882 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 58,6250
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 571721 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 57,8500
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 619816 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 57,1250
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 612423 ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 57,0750
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 151870 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56,9750
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 587807 ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 56,1450
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 571731 ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 53,6375
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 194366 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,5000
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 577588 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 53,0375
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 182955 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51,3300
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 49,7050
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 597318 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 42,8750

 

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 616074 ΚΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40,2500
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 214544 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,8000
1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 160137 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75,0000
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 143275 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 70,0000
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67,6125
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63,5000
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 187048 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61,5000
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190066 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 59,6500
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 171799 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 59,5050
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 189971 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,1700
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 198032 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58,7500
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 210033 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 57,3000
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 170636 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51,2500
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 182707 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,7000
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 182720 ΞΩΜΑΛΗ ΡΑΛΛΙΩ 47,1250
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 190090 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 46,9200
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 195577 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42,4050
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 905367 ΜΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41,0000
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 207429 ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 34,8250

 

Η ισχύς των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2027

 

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Ε Στ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 45 / 16694 / Ε3 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YYtOGqAkic9Vz6HFuS1fD0aiA66CTNZP/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε