Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023 ανακοινώθηκε από την υπ΄αριθμ. 39704/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2194 Τεύχος Δεύτερο την 4η Απριλίου 2023 με θέμα:

 

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
  2. Την περ. β’ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
  4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).
  5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
  6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
  7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
  8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
  9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την με υπό στοιχεία Φ.1/Γ/240/36420/Β1/29-3-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2022-2023:

α. Των

ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων,

Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και

Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,

η 30ή Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

β. των

ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,

Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και

Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,

η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2023

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023 ανακοινώθηκε από την υπ΄αριθμ. 39704/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2194 Τεύχος Δεύτερο την 4η Απριλίου 2023 με θέμα:

 

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12Raduyc7IoNdxtkLQK1FykDmMYIxnLL7/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε