Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022

Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με την  υπ΄αριθμ.40398/ΓΔ4/08-04-2022 υπουργική απόφαση που έχει τίτλο

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2021-2022

 

Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α ́167),

β. της περίπτ. β ́ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 114),

3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) θέματα σχετικά με:
α) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές,
β) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις απουσίες των μαθητών,
γ) τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποφασίζονται και τα παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλονται στους μαθητές, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία για την επιβολή των μέτρων, καθώς και τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.,
δ) τα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, καθώς και τον τύπο και τη φύλαξή τους.».

 

γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β ́ 2005).

ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2021−2022:

α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,

η 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,

η 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με την  υπ΄αριθμ.40398/ΓΔ4/08-04-2022 υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1unUi0OpsRJQYbM2MQfOeZLmGAoV-qz0P/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε