Λειτουργία – Υπεύθυνοι Eκπαιδευτικών Oμίλων

Λειτουργία – Υπεύθυνοι Eκπαιδευτικών Oμίλων αναφέρει το Άρθρο 89 του Νόμου 4823/2021 έχοντας ως θέμα:

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

 

Το άρθρο 89 έχει ως θέμα:
Λειτουργία Eκπαιδευτικών Oμίλων Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας των

 • δημοτικών σχολείων,
 • γυμνασίων και
 • λυκείων,

μετά από εισήγηση

 • του Συλλόγου Διδασκόντων ή
 • εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα ή
 • με δική του πρωτοβουλία,

δύναται

να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων

μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας,

κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής.

Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.

2. Για κάθε εκπαιδευτικό όμιλο που συγκροτείται

ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Ομίλου.

Η επιλογή των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ομίλων πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων.

Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο,

αλλά συνεκτιμάται κατά

 • την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά
 •  την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 33.

3. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι περισσότερων σχολικών μονάδων

δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων.

Στην περίπτωση αυτήν ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Ομίλου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται

 • τα προσόντα και
 • τα κριτήρια ορισμού,
 • η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων και κάθε
 • ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Περιμένουμε συνεπώς έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ούτως ώστε να προσδιορίζει τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 89 του Νόμου 4823/2021 για να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε, να γνωρίσουμε και να υπενθυμίσουμε το εξής:

Στην υπ’ αριθμ. 78054/Δ6 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 24953 ΦΕΚ, τεύχος Β την 23η Ιουνίου 2022 έχοντας ως θέμα:

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματοςτης σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς.

Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε