Μαθητική Παρέλαση-Σημαιοφόρος-παραστάτες- Σύνθεση τμημάτων

Μαθητική Παρέλαση-Σημαιοφόρος-παραστάτες- Σύνθεση τμημάτων προσδιορίζονται με την υπ’ αριθμ. Γ4/150/24-02-2000 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246 τεύχος Β την 2α Μαρτίου 2000 έχοντας ως θέμα:

Ορισμός του τρόπου σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και του τρόπου επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η παραπάνω υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με ΥΑ του 2011 και τις εγκυκλίους 2004 και 2012 έθεσαν το πλαίσιο που αναφέρεται στις παρελάσεις και στους ορισμούς των σημαιοφόρων παραστατών και της Σύνθεσης των τμημάτων που συμμετέχουν στην Μαθηματική Παρέλαση.

Το 2001 και το 2004 δημοσιεύθηκαν  απόφαση και εγκύκλιος αντίστοιχα που διευκρινίζουν θέματα για την επιλογή σημαιοφόρου και παραστατών.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση:

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

α) Τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Δημόσιας Γ/βάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον

1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης

και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).

β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) θα συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν τα ίδια και οι γονείς τους και με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων.

γ) Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, θα αρχίζει με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (10′ – 12) για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κλπ) κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Διευθυντών των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού ανεξάρτητα ειδικότητας.

Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια – κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.

δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές/ τριες. Οι επικεφαλής των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματά τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης. Επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη.

2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ:

Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής/τρια από την Γ τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ’ τάξης και δύο (2) μαθητές της Β’ τάξης. Ένας μαθητής/τρια την Α’ τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής/τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Για την επίδοση της Α’ τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.

β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ:

Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής/τρια από την Γ’ τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ’ τάξη και δύο μαθητές από την Β’ τάξη. Ο παραστάτης από την Α’ τάξη μαθητής/τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ’ τάξης Γυμνασίου.

γ) ΤΕΕ:

Σημαιοφόρος θα ορίζεται μαθητής/τρια με βάση τη γενική επίδοση του δευτέρου έτους του Α’ κύκλου σπουδών. Δύο παραστάτες από τον Β’ κύκλο σπουδών θα ορίζονται δύο μαθητές/τριες με βάση την επίδοση του δευτέρου έτους του Α’ κύκλου με βάση την επίδοση του πρώτου έτους του Α’ κύκλου. Ο παραστάτης του πρώτου έτους του Α’ κύκλου σπουδών θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απο­λυτηρίου του Γυμνασίου.

3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών/τριών για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και παρελάσεις.

β) Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά και από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

γ) Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μαθητική Παρέλαση-Σημαιοφόρος-παραστάτες- Σύνθεση τμημάτων


Το 2001 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. Γ1/219/13-01-2001 (ΦΕΚ 277 τεύχος Β 16-03-2001) Υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην επιλογή σημαιοφόρου.

Επιλογή σημαιοφόρων

Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.


Το 2004 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ.Γ2/117509/20-10-2004 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και αναφέρει τα εξής:

Εγκύκλιος

Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου – παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές/τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.

Διευκρινίζεται ότι η Γ1/219/16-3-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 277/τ.Β’) ισχύει.

Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων.

Μαθητική Παρέλαση-Σημαιοφόρος-παραστάτες- Σύνθεση τμημάτων


Το 2012 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 51266/Γ2/08-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ εγκύκλιός του με θέμα:

 

«Επιλογή παραστάτη της Α΄ τάξης Γυμνασίου»

Εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Γ2/61722/01-06-2002 ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με την επιλογή των μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου που συνοδεύουν τη σημαία κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ως παραστάτες, δεν επιλέγονταν ο καλύτερος μαθητής-τρια με βάση την επίδοση (Γ4/150/24-2-2000 Υ.Α.),σας ενημερώνουμε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους για την επιλογή αυτή θα προκύπτει από το μέσο όρο του γενικού βαθμού των δύο (2) τριμήνων.

Σημειώνεται ότι η αρ. πρωτ. Γ2/61722/01-06-2002 εγκύκλιος ανακαλείται.

 

Μαθητική Παρέλαση-Σημαιοφόρος-παραστάτες- Σύνθεση τμημάτων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε