Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ ορίζει η υπ΄αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8 τεύχος Β’ της 10ης Ιανουαρίου 2020, έχοντας ως θέμα:

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτε λών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμη μάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναφέρει η υπουργική απόφαση:

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ
ΑΡΘΡΟ 1
Μεταβιβάζουμε στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά περίπτωση:

Α) Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, στην οποία προΐστανται:

1. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κεντρικές και περιφερειακές, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και προς τα Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από αυτό, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων της, τη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων ή κινδύνων και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τα Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

3. Εισήγηση για την υποβολή ερωτημάτων στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για θέματα αρμοδιότητας αποκλειστικά της Γενικής Γραμματείας.

4. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπηρεσιών περισσοτέρων Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας.

5. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Διοίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

6. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης, υπομνήματα, αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών κατά ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων και αποφάσεων υπηρεσιακών οργάνων της Γενικής Γραμματείας ή των αποκεντρωμένων και εποπτευόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

7. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών, ειδικών και αναρρωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές και λοιπών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών αδειών της παρ. 8 του άρθρου 11 της παρούσας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο.

8. Διακοπή αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών για τον οποίο χορηγήθηκαν.

9. Σχετικά με τη βαθμολογική ένταξη και τα Ατομικά Δελτία Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Β.Κ.Υ.) και τα Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλου σε Μ.Κ. (Α.Δ.Κ.Υ.), λόγω υπηρεσιακής εξέλιξης ή μεταβολής για την οποία γνωμοδότησε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

10. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για περικοπές αμοιβών, που απορρέουν από την εφαρμογή συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού και από προτάσεις των επιτροπών παραλαβής ειδών εξοπλισμού και από οποιαδήποτε άλλη αιτία μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

11. Αποφάσεις ανάθεσης έργου ή προμήθειας και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε φύσης δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, από του ποσού των 60.000,01 ευρώ, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

12. Αποφάσεις έγκρισης διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων τους για κάθε φύσης έργα, περιλαμβανομένων και των κτιριακών, που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων όταν ο προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

13. Υπογραφή συμβάσεων, η αξία του αντικειμένου των οποίων ανέρχεται από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

14. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, επιτροπών εξέτασης ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής και εκτέλεσης έργου ή εργασιών και προμηθειών από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

15. Αποφάσεις έγκρισης συγκριτικών πινάκων των εκτελούμενων έργων από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

16. Προτάσεις στον Υπουργό για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

17. Αποφάσεις έγκρισης πάσης φύσης δαπάνης, έκδοσης και παράτασης ενταλμάτων προπληρωμής, όταν είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

18. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα, μέχρι του ποσού αρμοδιότητάς του.

19. Αποφάσεις χορήγησης, τροποποίησης, και μεταβίβασης αδειών ιδιωτικών σχολείων.

20. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας, πλην των Γενικών Διευθυντών.

21. Χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης. 22. Αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

23. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, των Συντονιστών Εκπαίδευσης, Επιθεωρητών Ευρωπαϊκών Σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

24. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται.

25. Έγκριση υπερεργασίας προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας, ύστερα από εισήγηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος αρμοδιότητάς του, που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση.

26. Έγκριση προγράμματος φιλοξενίας εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Διεθνών Οργανισμών.

27. Έγκριση συμμετοχής σχολικών μονάδων σε εκδηλώσεις, διενέργεια εράνων, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις, όπου προβλέπεται.

28. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, διεξαγωγής έρευνας και άδειας εισόδου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

29. Έγκριση επίσκεψης φορέων ή ιδιωτών στις σχολικές μονάδες, όπου προβλέπεται.

30. Ερωτήματα σε Φορείς ή υπηρεσίες αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

31. Ενημερωτικά σημειώματα για απαντήσεις σε θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διά μέσου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

32. Έγκριση χορήγησης στατιστικών στοιχείων, πέραν των δημοσιευμένων, προς ενδιαφερομένους κατόπιν υποβολής εγγράφως αιτιολογημένου αιτήματος.

Β) Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών από το ποσό των 60.000,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών. Ειδικότερα, για δαπάνες για ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή ή ανακατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Διευθύνσεις, η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης ανατίθεται, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Γραμματείες η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης παραμένει, ανεξαρτήτως ποσού, στον Υπουργό.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτίμηση της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης, η έγκριση αναγκαιότητας για δαπάνες μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντίστοιχα, για δαπάνες άνω του ποσού των 200.000,01 ευρώ, η έγκριση αναγκαιότητας παραμένει στον Υπουργό.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ
ΑΡΘΡΟ 2
Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»:

Α) αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο προηγούμενο άρθρο, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης:

1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κεντρικές και περιφερειακές, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα για θέματα που αφορούν αποκλειστικά στην Γενική Γραμματεία, καθώς και προς Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων της, τη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων ή κινδύνων και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

3. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επί θεμάτων της αρμοδιότητας αποκλειστικά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

4. Ανάθεση υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, στους εποπτευόμενους φορείς.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων ή εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας ή ανάθεσής τους σε συνεργαζόμενους ή εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία φορείς.

6. Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων και αποφάσεων ανάθεσης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης.

7. Έκδοση και υπογραφή του αποδεικτικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Προέγκριση πάσης φύσης δαπανών, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων, προκήρυξης τακτικών και κάθε άλλης μορφής διαγωνισμών που αναφέρονται σε δράσεις των τομέων νέας γενιάς και διά βίου μάθησης, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

9. Άσκηση εποπτείας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

10. Άσκηση εποπτείας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

11. Άσκηση εποπτείας στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

12. Κάθε απόφαση, πράξη και έγγραφο στο πλαίσιο διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

13. Σύνταξη και έκδοση των Κανονισμών Λειτουργίας των δομών φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

14. Εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. και Ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος Παρακολούθησης Περιφερειακών Δράσεων στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

16. Έκδοση πράξης παραχώρησης αιγίδας σε δράσεις φορέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

Β) Ο Γενικός Γραμματέας προβαίνει για θέματα αρμοδιότητάς του σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ
ΑΡΘΡΟ 3

Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: Α) αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 1, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων:

1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, κεντρικές και περιφερειακές, συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, καθώς και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα που αφορούν αποκλειστικά στα σχολεία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και προς τα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων της, τη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων ή κινδύνων και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τα Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

3. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

4. Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, την Εκκλησία και τους φορείς της, θρησκευτικές κοινότητες, ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και αντίστοιχες υπηρεσίες και οργανισμούς του εξωτερικού για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

5. Έγκριση διαβάθμισης χειρισμού απορρήτων εγγράφων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και τμημάτων και υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

6. Ερωτήματα και παραπομπή θεμάτων στο Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

7. Χορήγηση, αναστολή ή και ανάκληση άδειας ανέγερσης, μεταστέγασης, ίδρυσης και λειτουργίας ναών, μουσουλμανικών χώρων λατρείας (περιλαμβανομένων των εντός νοσοκομείων) στη Θράκη, ευκτήριων οίκων ή θρησκευτικών εντευκτηρίων και γενικότερα χώρων λατρείας, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Έγκριση για τη χορήγηση άδειας δόμησης σε μουσουλμανικούς χώρους προσευχής λατρείας της Θράκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους, όπως κάθε φορά ισχύουν.

9. Χορήγηση έγκρισης για προσθήκη ή επέκταση τεμένους στη Θράκη.

10. Χορήγηση έγκρισης για παρέκκλιση καθ’ ύψος πύργου προσευχής σε τεμένη στη Θράκη.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

11. Χορήγηση άδειας χρήσης χώρου ή λατρευτικού χώρου για τέλεση θρησκευτικών εορτών σε μουσουλμανικές ομάδες στη Θράκη.

12. Αποδοχή δωρεών, εφόσον δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις για το Δημόσιο.

13. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση πολύτιμων αφιερωμάτων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

14. Κύρωση και αναπομπή πινάκων προακτέων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

15. Εισήγηση για απονομή ηθικών αμοιβών και βραβεύσεων.

16. Γνωμάτευση για τη χορήγηση αναστολής επιστράτευσης.

17. Εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση πρόσληψης κληρικών στα κατ’ άρθρο 3 Συντ. κλίματα της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας και του πάσης φύσης προσωπικού στις Μουφτείες.

18. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την αναγνώριση ναού, ευκτήριου οίκου ή και χώρου λατρείας, προ του 1955 υφιστάμενου, τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην αυτών, των κατ’ άρθρο 3 Συντ. κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας).

19. Εποπτεία ναών, ευκτήριων οίκων ή και γενικότερα χώρων λατρείας, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και εποπτεία των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

20. Κήρυξη σε αδράνεια Ισραηλιτικής Κοινότητας. 21. Αναγνώριση ως εν ενεργεία Ισραηλιτικής Κοινότητας που τελεί σε αδράνεια. 22. Διάλυση Ισραηλιτικής Κοινότητας. 23. Ανασυγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών των

Ισραηλιτικών Κοινοτήτων που τελούν σε αδράνεια. 24. Εποπτεία για την αντικατάσταση ή και αναπλήρωση Θρησκευτικού λειτουργού ναών, ευκτήριων οίκων ή και γενικότερα χώρων λατρείας, όπου απαιτείται.

25. Μετονομασία ναού, ευκτήριου οίκου ή χώρου λατρείας.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

26. Υποβολή πάσης φύσεως αιτήσεων και λοιπών δικογράφων προς τις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές για τη λήψη των κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων και την αναστολή λειτουργίας ή τη διάλυση θρησκευτικού ή εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, την άσκηση παρεμβάσεως σε εκκρεμή υπόθεση ίδρυσης νομικού προσώπου ή τροποποίησης του καταστατικού του, την άσκηση των λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων και γενικώς την άσκηση όλων των προβλεπόμενων δικονομικών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων ως προς την εποπτεία των νομικών προσώπων του ν. 4301/2014.

27. Εποπτεία της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων, αδειοδοτημένων θρησκευτικών χώρων και θρησκευτικών λειτουργών.

28. Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου Μουφτειών Θράκης.

29. Εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες.

30. Συγκρότηση επιτροπών για την επιλογή Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες.

31. Καθορισμός της αποζημίωσης των ιδιωτών μελών των επιτροπών για την επιλογή Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες.

32. Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες.

33. Έκδοση προκήρυξης-πρόσκλησης για την πλήρωση των θέσεων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες.

34. Συγκρότηση των προβλεπομένων ειδικών επιτροπών επιλογής του πάσης φύσης προσωπικού των Μουφτειών Θράκης.

35. Προκήρυξη για επιλογή τριών μετακλητών με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης».

36. Προκήρυξη για επιλογή ειδικών συνεργατών στις Μουφτείες της Θράκης.

37. Καθορισμός προσόντων διορισμού διοικητικών υπαλλήλων στις Μουφτείες της Θράκης.

38. Προκήρυξη για επιλογή διοικητικών υπαλλήλων στις Μουφτείες της Θράκης.

39. Παράταση προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 για πρόσληψη Ιεροδιδασκάλων.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

40. Συγκρότηση Συμβουλίου για την έκδοση βεβαίωσης για την συνδρομή των όρων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1920/1991 περί παύσης Μουφτή.

41. Εποπτεία του αρχείου των αποφάσεων των Μουφτήδων επί των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 5 της από 24-12-1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών», που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (ΦΕΚ 11 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4511/2018 (ΦΕΚ 2 Α΄).

42. Θέματα Τεμενών Θράκης και μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

43. Θέματα εποπτείας, παρακολούθησης και υποστήριξης των εργασιών των Διαχειριστικών Επιτροπών Μουσουλμανικής Περιουσίας Πόλεων Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, των Βακουφικών Επιτροπών στη Θράκη, καθώς και των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου.

44. Εποπτεία δραστηριότητας Ιδιωτικών Βακούφ. 45. Έγκριση συμμετοχής των Μουφτήδων Θράκης και του πάσης φύσης προσωπικού των Μουφτειών σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.

46. Έγκριση μετακίνησης των Μουφτήδων Θράκης, των Τοποτηρητών Μουφτειών Θράκης και του πάσης φύσης προσωπικού των Μουφτειών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

47. Απόφαση συγκρότησης και ορισμού ή αντικατάστασης μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

48. Αποφάσεις απόλυσης εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας για σωματική ή πνευματική ανικανότητα ως και τα σχετικά παραπεμπτικά ή ερωτήματα προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα, όπου απαιτείται.

49. Αποδοχή παραίτησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, όπου απαιτείται.

50. Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (άρθρο 16 παρ. Ε).

51. Βεβαίωση ανάληψη υπηρεσίας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

52. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας έως 10 ώρες την εβδομάδα.

53. Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας για το εσωτερικό και το εξωτερικό.

54. Έγκριση συμμετοχής του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.

55. Έγκριση συμμετοχής ή ορισμός εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας σε συλλογικά όργανα Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και λοιπών Υπουργείων.

56. Έκδοση απόφασης ορισμού εκπροσώπου/ων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονικές

υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, όπου αυτή απαιτείται και όταν δεν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

57. Συνεργασία με άλλα Υπουργεία σε θέματα διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

58. Έγκριση, όπου απαιτείται, για τη συγγραφή, εκτύπωση και προμήθεια συγγραμμάτων, σημειώσεων, διδακτικών βιβλίων και λοιπών εντύπων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

59. Έγκριση μετακίνησης μελών συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, για τις συνεδριάσεις αυτών.

60. Έγκριση μετακίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

61. Χορήγηση άδειας για επίσκεψη προσώπων ή φορέων ή διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας από τρίτα πρόσωπα.

62. Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

63. Έγκριση λειτουργίας παραρτημάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας και μεταφοράς της έδρας τους.

64. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών στα πλαίσια συμφωνιών και προγραμμάτων μορφωτικής συνεργασίας με ξένες χώρες.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

65. Προκηρύξεις και αποφάσεις χορήγησης υποτροφιών, παράτασής τους, αύξηση του ποσού της υποτροφίας και αλλαγή Ιδρύματος σπουδών και προτάσεις για επωφελέστερη αξιοποίηση εσόδων περιουσίας, κληροδοτημάτων άμεσης διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών.

66. Ρύθμιση θεμάτων στέγασης και συστέγασης σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

67. Παραπομπή εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας για θέση σε κατάσταση διαθεσιμότητας λόγω νόσου, ως και έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

68. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών και αναρρωτικών αδειών και αδειών χωρίς αποδοχές στους Διευθυντές/Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, όπου απαιτείται.

69. Ανάθεση καθηκόντων και ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

70. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, όπου απαιτείται.

71. Αποφάσεις απαλλαγής από τα δίδακτρα αλλοδαπών σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

72. Αποφάσεις εξαίρεσης από τα διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων και εγκρίσεις χορήγησης συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας.

73. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

74. Έγκριση κατάταξης μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

75. Έγκριση εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και των μεταλυκειακών εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, όπου απαιτείται.

76. Ρύθμιση θεμάτων μαθητικής μέριμνας και σχολικών κυλικείων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

77. Αποδοχή υποτρόφων στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών.

78. Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών προς τους τίτλους των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

79. Αναγνώριση ισοτιμίας σχολείων εξωτερικού προς τα αντίστοιχα του εσωτερικού αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

80. Σύσταση ερανικών επιτροπών για ανέγερση, επισκευή, αποπεράτωση Ιερών Ναών και λοιπές εργασίες αυτών, εκτός Μητροπολιτικής Περιφέρειας, καθώς και των Τεμενών Θράκης και των Συναγωγών.

81. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εγγραφών μαθητών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

82. Έγκριση μετεγγραφών, εκπρόθεσμων εγγραφών και επιβολή παιδαγωγικών μέτρων μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

83. Καθορισμός αντιστοιχίας τάξεων για μετεγγραφή μαθητών ξένων σχολείων, εξωτερικού και εσωτερικού, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

84. Έγκριση μορφωτικών ανταλλαγών μαθητών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις και αδελφοποιήσεις σχολείων.

85. Έγκριση παρέκκλισης από προγράμματα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

86. Προτάσεις για κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και προτάσεις για πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

87. Ανακήρυξη των αιρετών εκπροσώπων του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

Β) Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων προβαίνει για θέματα αρμοδιότητας του σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο ΓΓ του ΥΠΑΙΘ ορίζει η υπ΄αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8 τεύχος Β’ της 10ης Ιανουαρίου 2020 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1k1yYGbz177xj2ZTWd7K_jfRcsuoJY2Q5/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε