Μεταθέσεις Γενικής Παιδείας 2023

Μεταθέσεις Γενικής Παιδείας 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23864/Ε2/02-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
i) της παρ. 4 του άρθρου 16Β΄ του ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296Α΄).
ii) του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (35Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (51Α΄).
iii) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄).
iv) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄).
v) του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vi) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).
vii) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
viii) της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄).

ix) του άρθρου 4821/2021 (134Α΄) και του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 45 και 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (133Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (46Α΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/1997 (94Α΄) και π.δ. 39/1998 (43Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α΄).
8. Το π.δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To π.δ. 81/2019 (119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. To π.δ. 83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Την υπ΄αριθμ. 135821/Γ1/02-11-2022 (1042 Υ.Ο.Δ.Δ.) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
15. Την υπ’ αριθμ. 5658/Α7/18-01-2023 (224Β΄) Υ.Α. «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.».
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
17. Την υπ’ αριθμ. 23764/Ε2/2-3-2023 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18. Τις υπ’ αριθμ. 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 και 7/2023 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
19. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1 220642 BISLE-ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ CARINA ΠΕ07 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Ναι 99,03
2 710617 ΑΑΜΟΝΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 13,2
3 710758 ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 103,25
4 709496 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 87,08
5 712848 ΑΓΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.05 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 29,62
6 200272 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ86 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 233,35
7 719128 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 63,97

 

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

8 719029 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 89,38
9 710837 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 25,53
10 710647 ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,33
11 720205 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ90 Α΄ ΧΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 74,77
12 218646 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ04.02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 97,27
13 719969 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.09 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 23,41
14 210262 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 132,15
15 187594 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 108,66
16 719287 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 76,88
17 711271 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 31,64
18 710029 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 51,85
19 712007 ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 163,82
20 703356 ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 117,26
21 589966 ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 138,88
 

22

 

214022

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΛΙΑΝΑ

 

ΠΕ07

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Όχι

 

168,2

23 710397 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 49,27
24 719369 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ83 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 102,97
25 201210 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,71
26 701983 ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 143,96
27 211280 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ84 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,9
28 710272 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 35,25
29 710852 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 84,32
30 711772 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 38,27
31 221665 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 148,35
32 710675 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 108,81
33 719573 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 118,78
34 207711 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΣ ΠΕ07 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 122,61
35 229888 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 159,92
36 221854 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 162,45
37 205060 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ86 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ναι 118,74
38 158538 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ79.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 134,7
39 709451 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 65,26
40 719502 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 122,55
41 710110 ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 64,62
42 227665 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ07 ΗΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 95,85
43 718897 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ78 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 77,34
44 719116 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ80 Β΄ ΧΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 216,58
45 192009 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 113,49
46 710831 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,94
47 227543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,95
48 712866 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΕ04.05 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 48,78
49 215996 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ86 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,87
50 222803 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ03 ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 128,83
51 712028 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 103,07
52 710082 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 62,98
53 719295 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ82 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 52,4
54 710541 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,07
55 720240 ΑΛΕΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ90 Α΄ ΧΙΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 24,58
56 218328 ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 98,08
57 711962 ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,49
58 713123 ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 129,52
59 711961 ΑΛΜΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 93,31
60 710696 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 69,1
61 712550 ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 80,7
62 710200 ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 105,95
63 184635 ΑΛΧΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 212,43
64 186193 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 218,27
65 712236 ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 89,96
66 224046 ΑΜΒΡΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,22
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

67 215997 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΠΕ86 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 125,13
68 713470 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 49,65
69 711813 ΑΜΠΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 50,91
70 710163 ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 84,46
 

71

 

712750

ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ04.04

 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

51,03

72 710038 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 56,64
73 204838 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 108,5
74 719135 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 73,48
75 710001 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 108,83
76 177951 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 217,86
77 713174 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 63,87
78 213019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 131,6
79 195469 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,92
80 186194 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 226,92
81 703361 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ80 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 77,72
82 196903 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 141,82
83 719814 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ87.03 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 56,19
84 209310 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 276,42
85 712257 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΕ04.02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 34,97
86 204816 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 128,23
87 209827 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ) ΔΡΑΜΑΣ Όχι 190,32
88 719332 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 109,99
89 710290 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 101,83
90 215299 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 127,47
91 204431 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΠΕ79.01 ΠΙΕΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 138,86
92 719372 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 104,18
93 214437 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΧΑΪΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 210,18
94 211281 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 98,88
95 215301 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 186,29
96 719104 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ80 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 86,66
97 713096 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 125,87
98 719065 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΧΑΝΙΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 55,92
99 204995 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ88.02 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 138,5
100 713579 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 54,63
101 713190 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 124,86
102 710521 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 29,68
103 710454 ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 47,77
104 711553 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 47,3
105 187598 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ04.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 136,69
106 210754 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 140,95
107 712777 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.04 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 80,4
108 189125 ΑΝΕΣΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 131,66
109 207467 ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 167,7
110 710727 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 18,7
111 720188 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 63,16
112 719148 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 112,46
113 712594 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ04.04 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 35,49
114 710008 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 47,61
115 209312 ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ναι 166,74
116 719136 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 120,65
117 199712 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 102,52
118 710775 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 53,2
119 214225 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 144,4
120 711098 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 74,82
121 710367 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 29,44
122 712122 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ04.02 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 58,31
123 214227 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 146,67
124 216000 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 246,64
125 710493 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,65

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

126 219615 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 184,56
127 219997 ΑΝΩΓΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ82 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 160,34
128 195576 ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 129,21
129 719166 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 58,55
130 710677 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,04
131 209402 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,32
132 710577 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 49,57
133 710381 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 51,63
134 194978 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 194,75
135 224318 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 137,58
136 709944 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 130,32
137 189131 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 231,24
138 701971 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 188,32
139 207539 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,07
140 226090 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 138,05
141 194979 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 211,14
 

142

 

712646

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ – ΦΑΤΩΡΟΥ  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΕ04.04

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

38,12

143 713168 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 62,35
144 713172 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 61,22
145 719145 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,91
146 719584 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 133,93
147 719132 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 161,81
148 198933 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ80 ΔΡΑΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 144,86
149 182278 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 172,98
150 213594 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ06 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,95
151 712043 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 104,38
152 711573 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 35,53
153 184765 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 230,02
154 220195 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ82 ΗΛΕΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ναι 104,15
155 709715 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 105,37
156 701280 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,36
157 710442 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 66
158 209835 ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 140,17
159 214451 ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕ11 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 92,8
160 181694 ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 145,39
161 713173 ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 117,67
162 217768 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 148,71
163 711540 ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 50,47
164 720173 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.01 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 55,57
165 719018 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ79.01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 76,74
166 713568 ΑΣΤΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ08 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 57,44
167 183261 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 136,16
168 221719 ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 171,53
 

169

 

224617

 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΕΡΜΗΣ

 

ΠΕ08

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ναι

 

129,21

170 711485 ΑΥΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 96,44
171 719037 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ79.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 143,07
172 179113 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 144,05
173 719399 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ84 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 84,4
174 704542 ΒΑΒΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 32
175 220845 ΒΑΒΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ08 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 80,21
176 712364 ΒΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 55,2
177 719027 ΒΑΖΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩ ΠΕ79.01 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 71,39
178 711128 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 110,96
179 229640 ΒΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 142,73
180 712047 ΒΑΪΤΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 106,84
181 169288 ΒΑΚΡΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ79.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 168,93
182 194728 ΒΑΛΒΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ82 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 168,23
183 226367 ΒΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 155,11

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

184 217417 ΒΑΛΛΕΫ ΤΖΩΝ- ΑΡΘΟΥΡ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 97,04
185 208969 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ86 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,87
186 201286 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 89,86
 

187

 

712312

 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ04.02

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

Όχι

 

40,12

188 224323 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ07 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 97,4
189 709500 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 69,26
190 196156 ΒΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 111,09
191 703407 ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 104,1
192 209315 ΒΑΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 188,83
193 700295 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι 136,9
194 194984 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ01 ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 149,45
195 712026 ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 72,98
196 204708 ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 173,91
197 709675 ΒΑΡΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 133,05
198 710457 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 52,92
199 719221 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΠΕΛΛΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 72,31
200 711549 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 56,09
201 712712 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 17,03
202 712318 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ04.02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 25,28
203 712503 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 75,84
204 709957 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 56,89
205 710487 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 90,04
206 719346 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ83 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 67,6
207 709894 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 62,09
208 713186 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 102,76
209 163875 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 132,06
210 712004 ΒΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 113,31
211 720000 ΒΑΤΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ87.09 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 54,93
212 217782 ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ03 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 124,62
213 712847 ΒΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.05 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 42,16
214 710075 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 85,85
215 710295 ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,58
216 221724 ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 112,8
217 180377 ΒΕΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 196,21
218 719521 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ86 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 157,45
219 214912 ΒΕΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ81 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,26
220 178897 ΒΕΛΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ01 ΠΙΕΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 172,5
221 229643 ΒΕΛΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ83 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 96,6
222 711467 ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 67,51
223 710680 ΒΕΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 51,63
224 220258 ΒΕΝΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,35
225 211407 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ87.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 153,31
226 209416 ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 139,56
227 215090 ΒΕΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,78
228 219410 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 103
229 712761 ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 16,36
230 713170 ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 131,66
231 589895 ΒΕΡΤΖΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 141,02
232 158281 ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ83 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 131,98
 

233

 

210029

 

ΒΕΡΩΝΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΠΕ04.02

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(ΜΟΥΣΙΚΟ)

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

112,65

234 718937 ΒΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 56,08
235 719144 ΒΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 133,37
236 720076 ΒΗΤΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ88.01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 50,63
237 710566 ΒΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 18,62
238 702399 ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 162,74
239 219618 ΒΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 106,82
240 719874 ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ87.04 ΑΧΑΪΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 27,53
241 215326 ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ86 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 76,32

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

242 719766 ΒΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ87.02 ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 19,81
243 200777 ΒΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 194,62
244 193803 ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 193,43
245 711423 ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 48,37
246 711858 ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΕ03 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 55,11
247 180621 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.04 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 113,56
248 712255 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 75,15
249 713001 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ06 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,16
250 720553 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ79.01 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 87,55
251 719204 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 78,42
252 195099 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 125,61
253 703543 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 128,65
254 709665 ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 110,02
255 713180 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 126,74
256 712566 ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ04.04 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 45,44
257 226264 ΒΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 149,77
258 709922 ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 124,61
259 229023 ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 104,87
260 711756 ΒΟΒΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 22,11
261 229247 ΒΟΓΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕ08 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 78,57
262 710191 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 64,16
263 703963 ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 83,55
264 720016 ΒΟΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ87.09 Α΄ ΧΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 51,74
265 711898 ΒΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 25,78
266 720006 ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ87.09 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 48,61
267 719147 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 123,74
268 194707 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 160,3
269 720096 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ88.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 56,31
270 213610 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 126,36
271 224062 ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 119,82
272 709945 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 84,65
273 710544 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 28,57
274 711760 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 48,89
275 201011 ΒΡΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 279,8
276 713078 ΒΡΕΤΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 83,62
277 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ81 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,18
278 710690 ΒΡΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 49,64
279 720097 ΓΑΒΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ88.01 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 47,36
280 185704 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 281,61
281 712660 ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 24,7
282 229289 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ80 ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 107,22
283 701175 ΓΑΖΕΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ04.01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 156,28
284 711719 ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 16,95
285 719255 ΓΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,84
286 709669 ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 193,32
287 719898 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ87.07 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 17,16
288 709906 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 148,35
289 223873 ΓΑΛΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 128,59
290 719935 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ87.08 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Ναι 111,28
291 218356 ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,69
 

292

 

710828

 

ΓΑΛΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

ΠΕ02

 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Όχι

 

97,69

293 710179 ΓΑΜΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 27,22
294 719580 ΓΑΝΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 109,04
295 719098 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,37
296 199531 ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΞΑΝΘΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,84
297 204447 ΓΑΡΓΑΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ79.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 113,77
 

298

 

703768

 

ΓΑΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ-

ΕΥΡΥΝΟΜΗ

 

ΠΕ02

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Όχι

 

119,8

299 711922 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 43,9

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

300 150204 ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 142,94
301 712359 ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 111,13
302 719358 ΓΕΡΓΕΡΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 102,5
303 710532 ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 30,45
304 711838 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 76,91
305 712279 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 33,23
306 712041 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,55
307 719111 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ80 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 107,25
308 711590 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 22,01
309 214475 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 147,8
310 719676 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ87.02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 47,62
311 712345 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 72,78
312 719569 ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 149,75
313 719238 ΓΕΩΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ82 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,65
314 709491 ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ναι 104,6
315 719350 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 100,57
316 208031 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 147,89
317 221958 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,34
318 710548 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 53,01
319 711899 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 33,69
320 704531 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 35,39
321 223611 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,51
322 710672 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 63,28
323 710820 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 52,37
324 719592 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ87.01 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 51,13
325 711684 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,35
326 709668 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 91,27
327 712705 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ04.04 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 22,27
328 218996 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 155,43
329 710407 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 37,1
330 710412 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 49,39
331 227231 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 176,61
 

332

 

712690

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ04.04

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Όχι

 

10,44

333 713092 ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 54,52
334 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 143,98
335 719348 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 68,83
336 710486 ΓΙΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 65,69
 

337

 

710954

 

ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

ΣΟΦΙΑ

 

ΠΕ03

 

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

Όχι

 

195,79

338 182129 ΓΙΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 ΑΧΑΪΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 118,59
339 712205 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 48,41
340 719715 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 28,61
341 704328 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΕ88.02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 79,63
342 713205 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ06 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 96,13
343 711529 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 43,94
344 711736 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 50,32
345 224690 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 77,47
346 220284 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,14
347 711776 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΙΔΩ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ναι 62,07
348 713623 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 86,09
349 719371 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,24
350 710316 ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,78
351 719334 ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 76,14
352 710067 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 22,57
353 712861 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 18,83
354 709552 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,96
355 189715 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,31
356 217447 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 102,3
357 718888 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ78 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 79,1
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

358 710787 ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 41,36
359 704316 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ81 Α΄ ΣΑΜΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 66,37
360 712718 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΣΤΑΡΤΗ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 26,59
361 710072 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 176,34
362 214915 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ81 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 135,58
363 719215 ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 97,81
364 719789 ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 83,11
365 704627 ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 55,91
366 719105 ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 160,47
367 224864 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Ναι 107,94
368 712572 ΓΙΟΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.04 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 29,33
369 710778 ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,06
370 719732 ΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ87.02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 66,85
371 720002 ΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ87.09 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 29,11
372 704501 ΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 105,94
373 700102 ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 122,21
374 709964 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 99,73
375 209002 ΓΙΩΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 196,96
376 711799 ΓΚΑΒΡΑΝΙΤΖ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 43,01
377 719362 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 81,19
378 215355 ΓΚΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 153,21
379 710083 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 69,59
380 711698 ΓΚΑΛΙΤΣΚΑΓΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 34,14
381 719117 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 78,08
382 709859 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 144,25
383 710227 ΓΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 67,94
384 719855 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.03 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 32,12
385 712284 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 26,78
386 214242 ΓΚΑΡΝΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 190,7
387 719337 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 100,03
388 190772 ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 102,16
389 703017 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 226,79
390 719092 ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ79.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 70,6
391 215359 ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ86 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 108,91
392 711790 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ναι 76,27
393 710626 ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 50,29
394 713193 ΓΚΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Όχι 80,89
395 712874 ΓΚΙΖΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.05 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 46,68
396 710262 ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 79,09
397 712665 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ04.04 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 41,48
398 219581 ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ08 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,95
399 209436 ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 99,61
400 719606 ΓΚΙΟΥΖΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.01 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 31,7
401 712752 ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 87,98
402 228577 ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 81,83
403 220297 ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 189,44
404 710357 ΓΚΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 90,16
405 720117 ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ88.02 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 52,31
406 710692 ΓΚΟΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 117,73
407 710602 ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΤΑΣ Όχι 81,47
408 719727 ΓΚΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 30,6
409 709426 ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44,09
410 711949 ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,12
411 719131 ΓΚΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 55,05
412 229294 ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ80 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 110,14
413 719351 ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ83 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 103,02
414 719754 ΓΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.02 ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 52,25
415 711506 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΘΗ ΠΕ03 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι 39,31
416 200315 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 110,12
417 209321 ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ναι 163,47

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

418 703541 ΓΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ04.01 ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 111,86
419 719536 ΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,79
420 213641 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 78,27
421 711892 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 50,01
422 709423 ΓΚΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,73
423 711795 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 49,32
424 711713 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 24,23
425 713212 ΓΚΡΟΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 126,49
426 719402 ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΠΕ84 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 96,81
427 719244 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 78,61
428 196600 ΓΟΥΛΕΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ81 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 145,81
429 700554 ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 203,45
430 221991 ΓΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 142,27
431 710785 ΓΟΥΠΟΥ ΔΡΟΣΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 31,99
432 183302 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 145,19
433 718928 ΓΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ79.01 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ναι 108,14
434 713025 ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 98,77
435 215364 ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ναι 141,14
436 712744 ΓΡΑΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 24,78
437 719803 ΓΡΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ87.03 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 42,93
438 719403 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 65,07
439 710247 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 90,09
440 710399 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 25,53
441 711861 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 41,4
442 710760 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 22,45
443 712595 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 43,83
444 206064 ΓΡΕΜΜΕΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 174,33
445 199042 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 221,12
446 229495 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 164,4
447 710990 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 111,4
448 214485 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 136,02
449 217452 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 131,9
450 710546 ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 49,65
451 219430 ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ07 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 168,76
452 219006 ΓΡΩΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 132,47
453 711916 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 30,01
454 704615 ΓΩΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΑΕ) Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 61,1
455 222000 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,88
456 710112 ΔΑΒΡΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 61,57
457 188537 ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ79.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 148,21
458 227237 ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 106,71
459 227687 ΔΑΓΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ07 ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 104,09
460 711638 ΔΑΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 40,48
461 710784 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,02
462 217454 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 154,52
463 215930 ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΣΕΡΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 176,81
464 206426 ΔΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 184,13
465 224627 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΕ08 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,3
466 711792 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 30,52
467 226430 ΔΑΜΟΥΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 118,09
468 719175 ΔΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ81 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 85,51
469 208948 ΔΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.04 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ναι 126
470 720530 ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ79.01 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,68
471 227564 ΔΑΡΓΕΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 92,53
472 720137 ΔΑΡΙΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ88.02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 74,86
473 712265 ΔΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.02 ΛΑΡΙΣΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 63,98
474 710578 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,3
475 619919 ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 73,96
476 212655 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 158,04
477 712333 ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 50,77

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

478 224083 ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 66,93
479 719603 ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.01 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 41,26
480 712005 ΔΕΔΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 81,87
481 712024 ΔΕΚΑΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 117,41
482 219740 ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,71
483 711753 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 34,83
484 720189 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ89.02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 58,47
485 711939 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 41,7
486 719749 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ87.02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 26,61
487 203909 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,86
488 720082 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ88.01 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 76,98
489 711902 ΔΕΛΗΓΙΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ03 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 31,86
490 711404 ΔΕΛΗΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 169,59
491 206241 ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,06
492 711603 ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ03 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 98,13
493 720109 ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 65,9
494 709444 ΔΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 73,12
495 203910 ΔΕΜΑΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 329,92
496 214249 ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΧΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 133,21
497 200548 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 186,25
498 221744 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 139,85
499 710998 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 127,34
500 711800 ΔΕΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 17,78
501 719222 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ82 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 61,52
502 211287 ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 122,02
503 718914 ΔΗΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 59,83
504 222018 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 123,13
505 398032 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 124,84
506 704770 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 137,18
507 709920 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 131,36
508 710081 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 82,09
509 713559 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΕ08 Α΄ ΧΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 67,32
510 703951 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 162,28
511 217319 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 188,14
512 711991 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,07
513 208669 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 158,96
514 709447 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 93,88
515 195858 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 156,77
516 710097 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,92
517 210457 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 115,39
518 709473 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ναι 112,91
519 183318 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 106,85
 

520

 

712645

 

ΔΗΜΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ04.04

 

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

31,83

521 710516 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 40,7
522 187909 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 110,93
523 711748 ΔΗΜΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 57,98
524 710209 ΔΗΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 89,65
525 710543 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 63,33
526 719300 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 107,06
527 710559 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 40,56
528 201392 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 98,15
529 709960 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 87,62
530 719121 ΔΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 124,74
531 704162 ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ81 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 66,11
532 720180 ΔΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ89.01 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,25
533 206584 ΔΟΛΔΟΥΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 101,36
534 173288 ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 164,29
535 219745 ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 147,78
536 169649 ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 186,72

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

537 223332 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 154,49
538 712006 ΔΟΥΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 79,28
539 200550 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 174,17
540 710509 ΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 75,44
541 710400 ΔΟΥΡΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 31,7
542 210684 ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 114,59
543 701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 96,62
544 712039 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 87,48
545 710816 ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 30,57
546 711960 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 101,77
547 711196 ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 76,32
548 711853 ΔΡΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 59,55
549 229048 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΧΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 111,2
550 712349 ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 40,03
551 196171 ΔΡΟΜΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ87.08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,66
552 220196 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 161,39
553 704496 ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 82,5
554 719141 ΔΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ80 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 87,68
555 199801 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 129
556 711734 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 50,26
557 214155 ΔΡΥΜΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ08 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 107,77
558 710490 ΔΩΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 38,43
559 224095 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,54
560 709984 ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 101,39
561 211687 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ01 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 199,15
562 710596 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 22,43
563 227244 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 182,4
564 220207 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 145,43
565 712696 ΕΛΟΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 51,81
566 711841 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 47,97
567 719335 ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΤΖΙΧΑΤ ΠΕ83 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 77
568 222039 ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,54
569 710080 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 103,94
570 191371 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ81 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,62
571 720748 ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ79.01 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 72,06
572 719879 ΕΣΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ87.04 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 56,73
573 709943 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 60,69
574 709775 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 109,21
575 203928 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 148,03
576 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 165,22
577 165385 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 234,39
578 196594 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 143,12
579 720237 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ90 Α΄ ΣΑΜΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44,74
580 710819 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 32,86
581 713499 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ08 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 50,63
582 227573 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,66
583 719381 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 93,14
584 720031 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ88.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 55,67
585 719119 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 96,57
586 710353 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 34,66
587 203243 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 116,4
588 709595 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 130,94
589 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 97,72
590 719616 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ87.01 ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 22,91
591 216046 ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 296,82
592 210827 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,01
593 211688 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 210,35
594 213668 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 142,09
595 710238 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 66,26
596 205184 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 113,09

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

597 718959 ΖΑΪΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 62,72
598 223895 ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ05 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 184,46
599 220328 ΖΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 136,78
600 713660 ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 167,31
601 711849 ΖΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 83,58
602 194282 ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΪΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,64
603 208672 ΖΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 215,41
604 206430 ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ01 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 114,34
605 712254 ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 38,33
606 712351 ΖΑΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 63,53
607 710670 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΧΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 106,83
608 709882 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 84,11
609 710358 ΖΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΧΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 68,14
610 713164 ΖΑΦΕΙΡΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 103,11
611 710199 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 37,96
612 711814 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 36,79
613 222049 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 101,12
614 224371 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ07 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 96,19
615 709572 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Ναι 107,78
616 712621 ΖΑΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,82
617 710391 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 66,47
618 712191 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 60,56
619 192305 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ81 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 136,32
620 710780 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 72,81
621 227884 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 128,9
622 190810 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,9
623 719028 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ79.01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 78,92
624 712773 ΖΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΧΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 74,95
625 222053 ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 130,98
626 709618 ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 175,15
627 720019 ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.09 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 35,35
628 181533 ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ78 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 100,93
629 224102 ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ06 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 119,93
630 217473 ΖΕΡΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 148,06
631 710648 ΖΗΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 35,58
632 712262 ΖΗΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 32,46
633 719156 ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ81 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 82,42
634 719280 ΖΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ82 ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 60,62
635 710070 ΖΗΣΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 95,23
636 719239 ΖΗΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ82 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 35,95
637 209046 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 209,41
638 204378 ΖΙΑΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ88.01 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 123,96
639 711726 ΖΙΓΓΙΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ναι 40,09
640 216052 ΖΙΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 195,45
641 208075 ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 243,5
642 710671 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 23,91
643 719380 ΖΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,45
644 710142 ΖΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 48
645 711895 ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 66,87
646 220330 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 139,16
647 201436 ΖΩΓΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 175,36
648 704306 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 38,7
649 712860 ΖΩΤΟ ΕΝΤΕΛΑ ΠΕ04.05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 27,03
650 712376 ΖΩΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 87,03
651 167616 ΗΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 185,15
652 709961 ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 119,4
653 174184 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,07
654 719782 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ87.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 72,5
655 209328 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 86,77
656 203253 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 148,82

 

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

657 224703 ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 181,06
658 719420 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ85 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 28,12
659 215413 ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 263,76
660 219995 ΘΕΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ81 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 180,25
661 711572 ΘΕΟΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 39,56
662 720142 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ88.03 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 35,1
663 210057 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 89,49
664 719385 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 85,99
665 227578 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 153,22
666 711670 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 54,13
667 710619 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 20,57
668 709498 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 70,18
669 226116 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 124,35
670 710242 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΤΣΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 19,57
 

671

 

164840

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ11

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ)  

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Όχι

 

166,23

672 712716 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ04.04 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 83,55
673 186333 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 198,93
674 186215 ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 169,93
675 704666 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 147,84
676 712666 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 35,7
677 712302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 19,36
678 711663 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 42,68
679 212013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 127,92
680 719122 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 65,14
681 195865 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 179,6
682 214261 ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 183,44
683 719050 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ79.01 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 61,25
684 709789 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 111,81
685 702636 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 141,45
686 214971 ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 87,9
687 710843 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 57,49
688 229896 ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 95,57
689 216058 ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΩΗ ΠΕ86 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 180,3
690 198011 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 149,62
691 712775 ΘΕΡΑΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ04.04 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 140,32
692 185417 ΘΗΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 219,62
693 711696 ΘΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 38,1
694 222915 ΘΩΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 117,59
695 219630 ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 126,52
696 712001 ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 79,89
697 720098 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ88.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 54,97
698 180011 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 315,85
699 224387 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ07 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 125,28
700 209475 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 113,66
701 207577 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,75
702 171082 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,31
703 204482 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ79.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 150,84
704 713062 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ06 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 127,09
705 719757 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 37,73
706 710813 ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 39,87
707 713178 ΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 Β΄ ΧΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 169,28
708 711932 ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 42,64
709 711846 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 74,96
710 712754 ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 55,81
711 223904 ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 89,66
712 712030 ΚΑΒΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 70,44
713 711973 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 90,12
714 719325 ΚΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ82 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 89,98
715 719298 ΚΑΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ82 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 56,46
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

716 719417 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ85 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 19,78
717 710810 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 101,6
718 710851 ΚΑΖΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 92,69
719 224109 ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 82,32
720 185299 ΚΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 104,81
721 710858 ΚΑΪΣΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 96,4
722 200562 ΚΑΪΤΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 194,72
723 213687 ΚΑΚΑΒΑ ΒΑΓΙΑ ΠΕ06 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 305,37
724 710587 ΚΑΚΑΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 63,66
725 712732 ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.04 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 49,32
726 182298 ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 188,87
727 207227 ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 188,34
728 710237 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 72,98
729 210059 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 152,17
730 703186 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ05 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 141,18
731 229260 ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ08 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 69,39
732 172738 ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ81 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 171,45
733 709938 ΚΑΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 87,05
734 219631 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 141,05
735 187527 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ90 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 130,65
736 211304 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 138,34
737 710797 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΑΙΔΩ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 133,96
738 711857 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 84,58
739 711823 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 55,55
740 712829 ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.05 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 47,36
741 719781 ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ87.02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 39,07
742 712630 ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 22,2
743 709776 ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ναι 85,81
744 219632 ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 147,45
745 199432 ΚΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 149,53
746 208580 ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,24
747 720167 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ89.01 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,4
748 224923 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΑΕ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ναι 131,64
749 720149 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.04 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 31,84
750 710853 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΟΜΙΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 80,11
751 184519 ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ07 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 113,72
752 709787 ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 123,59
753 183029 ΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 171,9
754 228833 ΚΑΛΟΥ-ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ82 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ναι 112,46
755 229810 ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ82 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 116,55
756 711936 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 33,91
757 203272 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 115,98
758 200760 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 101,12
759 719138 ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 80,3
760 719760 ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.02 ΗΛΕΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 42,5
761 712735 ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.04 ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 51,76
762 229898 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ81 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 123,97
763 208633 ΚΑΛΦΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 125,12
764 215902 ΚΑΛΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 137,79
765 710854 ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 130,51
766 719365 ΚΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 123,32
767 225777 ΚΑΜΕΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 118,79
768 220352 ΚΑΜΠΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 146,72
769 710827 ΚΑΜΠΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 36,7
770 228245 ΚΑΜΠΕΡΗ ΤΡΙΑΔΑ ΠΕ80 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 67,39
771 712000 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 152,69
772 710682 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,69
773 719574 ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 91,57
774 220059 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 129,14
775 712431 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 87,39

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

776 710519 ΚΑΝΑΚΟΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 44,24
777 710786 ΚΑΝΔΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 38,86
778 174398 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ85 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 177,93
779 712603 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 50,62
780 709465 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 96,75
781 226490 ΚΑΝΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 105,68
782 224398 ΚΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 138,7
783 710241 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 56,03
784 709485 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 56,76
785 720070 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΕ88.01 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 63,03
786 198344 ΚΑΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,16
787 700616 ΚΑΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ08 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,61
788 709476 ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,68
789 710173 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΘΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44,21
790 228246 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ80 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 120,82
791 710244 ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,33
792 710324 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,49
793 606893 ΚΑΠΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 91,81
794 710743 ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,06
795 709538 ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 134,86
796 219041 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 131,57
797 712161 ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 81,92
798 711891 ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 42,92
799 710801 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 92,16
800 220030 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 254,5
801 710403 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 13,78
802 719730 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ87.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,48
803 720093 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ88.01 ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 29,02
804 719591 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ87.01 ΠΙΕΡΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 50
805 223360 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΠΕ04.01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 130,12
806 712126 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.02 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 85,16
807 212714 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 83,88
808 710691 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 123,96
809 719576 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 106,3
810 709737 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 109,72
811 216824 ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 175,33
812 208550 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 160,18
813 700282 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ79.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,01
814 720017 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ87.09 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 19,19
815 712719 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.04 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 38,08
816 710739 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 62,08
817 190544 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 136,61
818 710701 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,44
819 702031 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 133,74
820 709875 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 159,26
821 719019 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 49,32
822 210862 ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 170,91
823 195003 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 191,62
824 224933 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 133,56
825 709514 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 22,23
826 711830 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΕ03 Β΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 140,16
827 711516 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 58,82
828 719064 ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ79.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 84,68
829 713080 ΚΑΡΑΛΗ ΧΑΪΔΩ ΠΕ06 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 136,04
830 713167 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 91,72
831 710224 ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 91,38
832 704577 ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 129,72
833 720516 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ79.01 ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 63,7
834 710222 ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 102,28
835 711913 ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 43,21

 

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

836 208105 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 160,43
837 204747 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 123,33
838 711986 ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,54
839 214923 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ81 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,56
840 719303 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ82 ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 25,07
841 711848 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 52,36
842 703642 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 89,44
843 224405 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ07 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 88,14
844 712868 ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ04.05 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 57,55
845 165078 ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 152,02
846 710603 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 45,39
847 710504 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 46,83
848 710000 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 90,38
849 204677 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ82 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 100,02
850 719129 ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 69,75
851 703395 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕ04.01 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 134,53
852 184807 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 179,91
853 703956 ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 116,75
854 711942 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 77,81
855 713256 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ07 Γ΄ ΣΑΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 131,81
856 209508 ΚΑΡΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 137,66
857 711493 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 64,61
858 712289 ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 61,64
859 189018 ΚΑΡΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ01 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 162,86
860 227268 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΣΑΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 196,56
861 712518 ΚΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.04 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,96
862 226123 ΚΑΡΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ79.01 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 106,61
863 216317 ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 85,5
864 198854 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ08 ΧΑΝΙΩΝ (ΕΑΕ) ΧΑΝΙΩΝ Όχι 103,46
865 712664 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 33,68
866 199582 ΚΑΡΝΟΜΠΑΤΛΟΓΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 106,03
867 713175 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 90,88
868 719421 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ85 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 59,29
869 212059 ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 155,38
870 216891 ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ86 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ναι 125,74
871 401209 ΚΑΡΤΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,67
872 713199 ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 115,03
873 720014 ΚΑΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.09 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 12,12
874 205707 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 168,63
875 712056 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 146,81
876 712676 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 46,75
877 704705 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 142,43
878 220861 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,1
879 710834 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 130,02
880 719598 ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ87.01 ΑΧΑΪΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 40,49
881 704297 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 79,05
882 710046 ΚΑΣΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 70,49
883 712727 ΚΑΣΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.04 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 16,77
884 710524 ΚΑΣΣΗ ΛΥΔΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 30,74
885 711602 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 35,44
886 709511 ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 128,9
887 711723 ΚΑΤΕΡΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 114,72
888 204245 ΚΑΤΖΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ81 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 104,23
889 720063 ΚΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ88.01 ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 21,36
890 223923 ΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,93
891 712048 ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 173,53
892 711073 ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ ΑΦΕΝΔΡΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 97,03
893 711883 ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 57,25
894 195877 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 170,65
895 215849 ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 120,38

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

896 710644 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 54,51
897 184810 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 197,28
898 709890 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 169,02
899 711665 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 41,23
900 711754 ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 27,98
901 216830 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 225,15
 

902

 

712546

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΠΕ04.04

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

94,18

903 219636 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 145,36
904 709824 ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 191,23
905 227926 ΚΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 114,28
906 710100 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 57,09
907 712628 ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 21,45
 

908

 

713195

 

ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ-

ΤΑΤΙΑΝΑ

 

ΠΕ06

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Όχι

 

79,53

909 184309 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ06 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 145,94
910 215472 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 117,41
911 711488 ΚΑΤΣΙΓΚΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 40,31
912 219261 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 109,85
913 710736 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 107,34
914 182751 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ναι 146,54
915 709487 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 81,15
916 713198 ΚΑΤΣΙΝΗ ΠΟΠΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 64,37
917 200363 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 107,11
918 191734 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,16
919 191878 ΚΑΤΣΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 122,82
920 710436 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Ναι 67,29
921 711992 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 90,75
922 226524 ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 97,22
923 215475 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 157,49
924 195006 ΚΑΦΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΙΕΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 165,06
925 713213 ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 100,91
926 710254 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 34,71
927 720201 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ90 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 77,38
928 225779 ΚΑΨΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΧΙΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 91,14
929 712519 ΚΑΨΑΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ04.04 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,44
930 710146 ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 67,88
931 713215 ΚΑΨΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 127,88
932 217333 ΚΑΨΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ01 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 212,94
 

933

 

712181

 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΠΕ04.02

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

24,2

934 224413 ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 150,83
935 712734 ΚΕΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 109,74
936 713131 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ06 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 90,82
937 710868 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 101,63
938 712042 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 157,17
 

939

 

719321

 

ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΟΥΡΚΕΝ

 

ΠΕ82

 

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ

 

Όχι

 

35,95

940 216080 ΚΕΡΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 101,28
941 711906 ΚΕΡΜΕΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 77,47
942 703990 ΚΕΣΣΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ83 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 64,9
943 710076 ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 48,99
944 198543 ΚΕΦΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 110,06
 

945

 

719140

 

ΚΕΦΑΛΑ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΠΕ80

 

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

Όχι

 

78,7

946 222173 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 129,12
947 228508 ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,1
948 712328 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 44,5
949 180810 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ05 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 148,78
950 214273 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 259,57

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

951 189023 ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 193,34
952 719307 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 41,53
953 719617 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ87.01 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 40,76
954 712354 ΚΙΑΧΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ04.02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 67,87
955 219471 ΚΙΓΜΑ ΚΛΕΙΩ ΠΕ07 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 157,43
956 719408 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ85 ΠΕΛΛΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 14,04
957 703016 ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 127,54
958 710821 ΚΙΡΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 137,89
959 225780 ΚΙΣΚΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ05 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,87
960 700294 ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ναι 100,76
961 702297 ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 144,13
962 712726 ΚΛΑΔΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ04.04 ΦΩΚΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 30,12
963 223383 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ04.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 113,71
964 720230 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ90 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 33,52
965 209525 ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 128
966 710437 ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 91,15
967 713203 ΚΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 123,92
968 712567 ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.04 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 23,87
969 712853 ΚΟΖΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 67,39
970 712015 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΑΦΡΟΥΛΑ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 87,51
971 709788 ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 141,65
972 702992 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,53
973 720150 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.04 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 51,25
974 711363 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 68,89
975 214975 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 115,88
976 719279 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ82 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 33,15
977 719309 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 31,19
978 709937 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 79,09
979 710311 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 54,75
980 215486 ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ86 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 151,12
981 710304 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 38,51
982 703772 ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ82 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 127,23
983 712334 ΚΟΛΙΑΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 66,74
984 701107 ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 95,17
985 201564 ΚΟΛΙΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 174,46
986 710529 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 42,82
987 223932 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 85,49
988 703902 ΚΟΛΟΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 88,62
989 712234 ΚΟΛΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.02 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 37,02
990 710368 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 103,97
991 710576 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 25,2
992 711909 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 18,12
 

993

 

711370

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ- ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  

ΠΕ03

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

43,41

994 713076 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 83,23
995 227423 ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 104,14
996 711598 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,11
997 709602 ΚΟΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 92,37
 

998

 

712903

 

ΚΟΜΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ

 

ΠΕ05

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Όχι

 

101,48

999 720208 ΚΟΜΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ90 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 55,36
1000 711836 ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 54,15
1001 215492 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,83
1002 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,25
 

1003

 

711253

 

ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΠΕ03

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

Όχι

 

80,28

1004 711046 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ03 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 107,99
1005 710542 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 29,78
1006 711872 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 57,59
1007 719562 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 81,88

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1008 711794 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 43,24
1009 186340 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 208,35
1010 710715 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 29,03
1011 710863 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 127,38
1012 709770 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,13
1013 201572 ΚΟΝΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 176,64
1014 711824 ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ναι 82,57
1015 703297 ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ80 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 195,14
1016 719384 ΚΟΡΜΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 74,14
1017 710791 ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 46,57
1018 194347 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 147,64
1019 709841 ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 28,24
1020 226554 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 163,23
1021 704605 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ναι 117,82
1022 712527 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 64,05
1023 710728 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 72,35
1024 720068 ΚΟΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ88.01 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 71,09
1025 220399 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 158,16
1026 719036 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ79.01 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 77,06
1027 710803 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 27,7
1028 712242 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ04.02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 34,78
1029 157201 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΑΧΑΪΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 145,77
1030 712626 ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 43,72
1031 213183 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 240,8
1032 191496 ΚΟΤΟΡΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 194,24
1033 704786 ΚΟΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ναι 68,57
1034 193979 ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 187,1
1035 169086 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 155,22
1036 710844 ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 66,29
1037 712898 ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 84,5
1038 711945 ΚΟΤΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 56,84
1039 712638 ΚΟΤΤΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 74,07
1040 212106 ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 147,65
1041 187984 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 105,4
1042 712562 ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,68
1043 210083 ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 151,45
1044 719370 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 83,36
1045 711127 ΚΟΥΓΙΟΥΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 102,82
1046 712745 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 40,57
1047 719207 ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 74,66
1048 191978 ΚΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ84 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 133,23
1049 712012 ΚΟΥΖΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 109,85
1050 703648 ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 164,25
1051 215505 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Ναι 159,24
1052 152444 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 218,91
 

1053

 

222211

 

ΚΟΥΚΟΥΡΑ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

ΠΕ02

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ)

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

77,4

1054 710511 ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,77
1055 710729 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 72,08
1056 206643 ΚΟΥΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 104,32
1057 710136 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 129
1058 200815 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ86 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 161,9
1059 711596 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 33,07
1060 227955 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,66
1061 712856 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.05 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 34,08
1062 216899 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ86 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 130,25
1063 712655 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 15,41
1064 206646 ΚΟΥΜΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 140,43
1065 712311 ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 17,2
1066 711787 ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 72,95

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1067 179376 ΚΟΥΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 176,55
1068 712781 ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 111,31
1069 711635 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 23,78
1070 719631 ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ87.01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 31,34
1071 709416 ΚΟΥΡΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,46
1072 712361 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 66,82
1073 219638 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ80 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 153,74
1074 214063 ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 132,24
1075 168943 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 123,16
1076 710429 ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 28,8
1077 225670 ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 131,07
1078 211608 ΚΟΥΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ81 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 124,82
1079 712353 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 31,69
1080 719778 ΚΟΥΤΑΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 45,69
1081 224423 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ07 ΦΩΚΙΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 91,32
1082 719717 ΚΟΥΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ87.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 46,26
1083 224977 ΚΟΥΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΪΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 258,97
1084 719449 ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 108,67
1085 211609 ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ81 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105
1086 709555 ΚΟΥΤΟΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 101,48
1087 712644 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 48,05
1088 713214 ΚΟΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 105,78
1089 712728 ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 33,2
1090 197189 ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 136,83
1091 720174 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ89.01 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 36,68
1092 720047 ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ88.01 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 55,4
1093 719269 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 63,42
1094 224978 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 114,69
1095 227054 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,54
1096 704520 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 109,02
1097 229091 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 153,16
1098 225481 ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 87,84
1099 710599 ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 79,49
1100 709601 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 168,47
1101 206447 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 170,2
1102 719345 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 79,18
1103 224134 ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 144,6
1104 710444 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 45,66
1105 719330 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,43
1106 710523 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 23,61
1107 711645 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ03 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 70,88
1108 712834 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ04.05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 43,18
1109 710245 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 117,43
1110 710593 ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 26,25
1111 215937 ΚΟΦΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 135,72
1112 204715 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 159,77
1113 700174 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 240,97
1114 719575 ΚΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 104,54
1115 709654 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 127,5
1116 214541 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 183,99
1117 711817 ΚΡΙΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 49,11
1118 710805 ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 28,86
1119 205310 ΚΡΙΝΤΑ ΟΛΓΑ ΠΕ86 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,17
1120 712014 ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 81,2
1121 719361 ΚΡΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ83 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 83,77
1122 711956 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 61,57
1123 710725 ΚΡΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ναι 69,47
1124 712018 ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 127,17
1125 713543 ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΞΑΝΘΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 46,16
1126 710993 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 132,5

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1127 711554 ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 32,02
1128 229400 ΚΥΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 93,79
1129 712756 ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 71,77
1130 229228 ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,31
 

1131

 

719387

 

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΘΕΟΦΑΝΗΣ  

ΠΕ84

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

Όχι

 

60,26

1132 711758 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 52,04
1133 710839 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,47
1134 719179 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 85,99
1135 711297 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 83,37
1136 702497 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 106,08
1137 213515 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ05 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,46
1138 710860 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 67,2
1139 220414 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 139,45
1140 713117 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 77,94
1141 204791 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 165,06
1142 710031 ΚΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 238,15
1143 711780 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 65,02
1144 228406 ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ01.19 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 100,75
1145 712059 ΚΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 141,8
1146 710664 ΚΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 28,81
1147 711831 ΚΩΝΣΤΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 46,1
1148 216107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΟΥΛΑ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 168,85
1149 719101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ναι 112,65
1150 710564 ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 36,57
1151 710833 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 26,61
1152 179395 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 225,4
1153 713197 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 87,29
1154 220726 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 155,66
1155 170834 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕ05 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,66
1156 720007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ87.09 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 34,91
1157 214548 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 152,91
1158 720001 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ87.09 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 34,9
1159 710073 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 62,94
1160 710007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 97,55
1161 711448 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Β΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 134,28
1162 710468 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 29,86
1163 309251 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Β΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 139,92
1164 703867 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 59,05
1165 210694 ΚΩΣΤΕΝΙΑΝ ΝΑΝΤΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 160,73
 

1166

 

223835

 

ΚΩΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ04.05

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

66,66

1167 711860 ΚΩΣΤΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 24,19
1168 712051 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 98,08
1169 218442 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,02
1170 227596 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 68,03
1171 206450 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ01 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 191,88
1172 712827 ΚΩΤΙΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ04.05 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 80
1173 702997 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 94,98
1174 710527 ΚΩΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 10,15
1175 188004 ΚΩΤΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 91,15
1176 719367 ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 76,09
1177 208337 ΛΑΓΗΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 140,06
1178 711442 ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 34,6
1179 209563 ΛΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 273,93
1180 718961 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 61,82
1181 184534 ΛΑΔΑ ΕΥΑ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 170,19
1182 710657 ΛΑΔΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 84,72
1183 719120 ΛΑΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 82,06
1184 712689 ΛΑΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 24
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1185 227286 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 255,98
1186 709990 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 179,3
1187 709662 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,76
1188 701965 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 98,49
1189 205329 ΛΑΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ86 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 226,66
1190 225427 ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 83,5
1191 196424 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 182,44
1192 718895 ΛΑΖΟΥ ΚΛΕΦ ΠΕ78 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 78,2
1193 711812 ΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 53,4
1194 710802 ΛΑΪΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 106,82
1195 214551 ΛΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 97,19
1196 711213 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 77,75
1197 711926 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 64,07
1198 709992 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 98,82
1199 719776 ΛΑΜΠΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 47,98
1200 712768 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 35,2
1201 195021 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 167,31
1202 212150 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,55
1203 167454 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 173,31
1204 712537 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 67,7
1205 224149 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 177,69
1206 226287 ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 145,55
1207 710258 ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 74,71
1208 713668 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 161,67
1209 710650 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 85,11
1210 224151 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 101,58
1211 208151 ΛΑΣΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 199,81
1212 229517 ΛΑΤΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,49
1213 710632 ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 97,4
1214 224438 ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ07 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 132,73
1215 184605 ΛΕΙΒΑΔΑ ΙΟΛΗ ΠΕ08 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 129,78
1216 206672 ΛΕΪΜΟΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,21
1217 227600 ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 83,96
1218 719379 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ83 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 71,65
1219 710467 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 28,7
1220 592553 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,91
1221 712770 ΛΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Ναι 153,25
1222 210696 ΛΕΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 133,33
1223 711095 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 101,25
1224 720038 ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.01 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 79,23
1225 711871 ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 51,71
1226 219594 ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ08 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 72,34
1227 719247 ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 92,13
1228 709725 ΛΙΑΠΗ ΒΑΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 151,02
1229 710228 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 41,07
1230 710731 ΛΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,14
1231 711131 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 133,65
1232 713150 ΛΙΘΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ06 Β΄ ΧΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 181,54
1233 720067 ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ88.01 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 58,93
1234 720084 ΛΙΛΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ88.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 11,2
1235 227291 ΛΙΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.01 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 169,97
1236 719113 ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 101,64
1237 711806 ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 29,94
1238 719860 ΛΙΟΥΛΙΑ ΦΑΝΗ ΠΕ87.03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 46,4
1239 181303 ΛΙΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 133,57
1240 703066 ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 123,25
1241 719172 ΛΙΩΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ81 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 42,28
 

1242

 

215542

 

ΛΙΩΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

ΠΕ86

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

86,86

1243 712589 ΛΟΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 68,52

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1244 711581 ΛΟΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 23,99
1245 206033 ΛΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΠΙΕΡΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 104,46
1246 710660 ΛΟΥΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,55
1247 711987 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,38
1248 712286 ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ04.02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 108,55
1249 226610 ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 95,14
1250 710661 ΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 40,95
1251 712363 ΛΥΓΕΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 61,95
1252 704720 ΛΥΓΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 43,72
1253 220740 ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 153,51
1254 215852 ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 151,81
1255 229300 ΛΥΣΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 305,15
1256 226288 ΛΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 275,99
1257 229667 ΛΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 89,28
1258 719373 ΛΩΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ83 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,05
1259 711808 ΛΩΡΙΔΑ ΜΑΙΡΗ ΠΕ03 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 58,15
1260 227297 ΜΑΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 120,49
1261 711988 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 129,12
1262 226613 ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,39
1263 711840 ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 73,56
1264 703636 ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 79,27
1265 204524 ΜΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ79.01 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 182,2
1266 719057 ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΒΡΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 64,45
1267 219641 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 141,08
1268 229301 ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕ80 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 132,14
1269 215547 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ86 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 156,68
1270 711735 ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 34,03
1271 712967 ΜΑΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 113,65
1272 710124 ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 160,88
1273 710492 ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 26,53
1274 711950 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 49,26
1275 713090 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 88,65
1276 218463 ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.01 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 305,36
1277 709599 ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,99
1278 710825 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 20,95
1279 713688 ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ33 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 35,78
1280 711952 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 90,32
1281 709471 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 73,3
1282 184148 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΝΗ ΠΕ05 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 155,88
1283 712787 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.04 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 29,95
1284 710590 ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 37,28
1285 713184 ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 104,27
1286 711683 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ναι 51,43
1287 201093 ΜΑΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 138,91
1288 226619 ΜΑΛΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,51
1289 227298 ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,84
1290 713664 ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 106,1
1291 206690 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 104,26
1292 184149 ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 121,73
1293 212182 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,47
1294 189037 ΜΑΛΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 234,21
1295 212183 ΜΑΜΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 103,63
1296 214981 ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 133,96
1297 185634 ΜΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 186,72
1298 712892 ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 72,98
1299 711879 ΜΑΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 61,64
1300 710300 ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 29,38
1301 710792 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,95
1302 719173 ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ81 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 38,45
1303 214929 ΜΑΝΕΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ81 ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 97,69

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1304 712785 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 31,69
1305 711558 ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 96,66
1306 719217 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙ ΜΙΣΕΛ ΠΕ82 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,11
1307 216118 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 295,33
1308 182500 ΜΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 211,62
1309 712036 ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 115,09
1310 226624 ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,33
1311 216906 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 108,62
1312 718886 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ78 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 65,82
1313 709507 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 57,88
1314 219080 ΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 145,84
1315 194393 ΜΑΝΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 205,57
1316 719021 ΜΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 74,99
1317 704653 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 109,59
1318 219492 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 131,9
1319 198955 ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 147,01
1320 719342 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 87,37
1321 225675 ΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 83,07
1322 709930 ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 104,72
1323 720073 ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ88.01 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 71,38
1324 704649 ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 94,94
1325 199106 ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 194,47
1326 228671 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 80,82
1327 720187 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.01 Α΄ ΕΒΡΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 46,46
1328 710662 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 45,94
1329 719708 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΛΛΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 33,44
1330 713636 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 89,83
1331 189386 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 189,4
1332 702793 ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 123,66
1333 220438 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 144,13
1334 710572 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 22,53
1335 718899 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 98,88
1336 222312 ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 134,59
1337 222313 ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 109,22
1338 719398 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 56,45
1339 166596 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 159,07
 

1340

 

719541

 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

ΠΕ86

 

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

128,47

1341 710093 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 83,25
1342 704153 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 54,07
1343 709708 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 92,82
1344 214930 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 262,23
1345 709637 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 101,99
1346 711937 ΜΑΡΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 92,35
1347 198372 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 114,07
1348 719890 ΜΑΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ87.04 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 27,2
1349 701794 ΜΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 147,37
1350 223950 ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 85,37
1351 701855 ΜΑΣΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 170,37
1352 199978 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 182,19
1353 152896 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 443,14
1354 713629 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 114,42
1355 704763 ΜΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 87,92
1356 711731 ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ03 ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 51,43
1357 712743 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 68,78
1358 719267 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ82 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 62,36
1359 175517 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 134,11
1360 710856 ΜΑΣΤΟΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,34
 

1361

 

719571

 

ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

 

ΠΕ86

 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Όχι

 

119,01

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1362 210305 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ80 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 115,03
1363 711930 ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 79,71
1364 710767 ΜΑΤΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44
1365 219974 ΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 196,62
 

1366

 

210936

 

ΜΑΤΘΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-

ΙΣΜΗΝΗ

 

ΠΕ86

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

84,47

1367 710253 ΜΑΤΣΟΥΛΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 72,62
1368 214572 ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 112,03
1369 711851 ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 18,29
1370 710826 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 79,23
1371 160161 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.01 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 223,51
1372 703177 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 116,17
1373 713654 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,53
1374 216129 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 169,63
1375 710185 ΜΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 119,55
1376 220863 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 131,15
1377 712835 ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.05 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 59,53
1378 709439 ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 152,97
1379 199262 ΜΕΓΓΙΡΗ-ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ78 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 183,07
1380 719788 ΜΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 57,73
1381 711968 ΜΕΛΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 68,78
1382 206207 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 198,74
1383 712990 ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 92,82
1384 713684 ΜΕΡΓΟΥΠΗ-ΣΑΒΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ33 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 36,02
1385 228008 ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 85,33
1386 701761 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,31
1387 711631 ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 35,63
1388 186241 ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 217,32
1389 719394 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 79,78
1390 228010 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 166,85
1391 206149 ΜΕΤΑΞΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ80 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ναι 137,99
 

1392

 

711862

 

ΜΕΤΣΙΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΠΕ03

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

27,49

1393 711805 ΜΗΛΙΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 48,02
1394 713685 ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ33 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 59,2
1395 712609 ΜΗΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ04.04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 50,97
1396 224727 ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 100,79
1397 219093 ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,82
1398 711886 ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 63,86
1399 712872 ΜΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ04.05 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 93,13
1400 712677 ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 26,12
1401 220754 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ07 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 161,81
1402 210400 ΜΗΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 109,14
1403 710051 ΜΗΡΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 87,67
1404 710808 ΜΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 46,63
1405 712003 ΜΗΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ04.01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 59,73
1406 719160 ΜΗΤΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ81 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 79,21
1407 710635 ΜΗΤΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 26,98
1408 712201 ΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 26,97
1409 710035 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 41,78
1410 199990 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,22
1411 709774 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 130,61
1412 211729 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 144,48
1413 710267 ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ02 Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 135,03
1414 209599 ΜΗΤΣΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 122,37
1415 719553 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,36
1416 701336 ΜΗΧΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 135,68
1417 711660 ΜΙΚΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 50,97
1418 710720 ΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 82,98
1419 210944 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕ86 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 167,1

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1420 215961 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ84 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 147,84
1421 711721 ΜΙΣΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ03 ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 75,6
1422 719707 ΜΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ87.02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 50,89
1423 203584 ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 185,36
1424 704467 ΜΙΧΑ ΖΩΗ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 53,6
1425 223441 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 79,89
1426 712637 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.04 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 31,1
1427 710086 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 145,28
1428 710584 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 82,98
1429 186843 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΠΕ08 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 111,35
1430 710294 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ναι 57,07
1431 703845 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ83 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 57,55
1432 211264 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ83 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 167,88
1433 216134 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 111,87
1434 209609 ΜΝΗΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 158,49
1435 709640 ΜΟΪΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 120,26
1436 710092 ΜΟΜΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 79,07
1437 188980 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 121,68
1438 710481 ΜΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 24,61
1439 719312 ΜΟΝΟΞΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 81,22
1440 401440 ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 90,29
1441 711640 ΜΟΣΧΟΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,49
1442 215586 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 102,24
1443 710676 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 42,82
1444 712625 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.04 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 47,85
1445 218488 ΜΟΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 142,17
1446 710848 ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,64
1447 197286 ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 135,84
1448 719926 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.08 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 64,94
1449 719756 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ87.02 ΗΛΕΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 35,22
1450 229777 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΛΛΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 99,35
1451 216137 ΜΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ναι 134,03
1452 219650 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 99,27
1453 711967 ΜΟΥΝΤΖΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 28,85
1454 711664 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 32,47
1455 227310 ΜΟΥΡΤΣΙΩΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,89
1456 220065 ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ80 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 159,7
1457 710552 ΜΟΥΣΕΛΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 94,9
1458 194836 ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 251,17
1459 710464 ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 14,99
1460 224471 ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 134,83
1461 719829 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.03 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 45,89
1462 719281 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ82 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 129,32
1463 219306 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑ ΠΕ06 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 108,17
1464 711262 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 154,24
1465 711876 ΜΟΥΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 65,29
1466 713243 ΜΟΥΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ07 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 77,37
1467 199120 ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 222,61
1468 704667 ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 85,56
1469 712748 ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 107,82
1470 713182 ΜΠΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 59,07
1471 205864 ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 116,64
1472 226655 ΜΠΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 118,41
1473 205397 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 142,05
1474 711955 ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 47,45
1475 713628 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 151,49
1476 709986 ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,51
1477 210950 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 92,95
1478 216140 ΜΠΑΛΑΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 170,97
1479 710131 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 131,2

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1480 719563 ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 97,54
1481 711732 ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 65,49
1482 710424 ΜΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 67,93
1483 710068 ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,73
1484 169264 ΜΠΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 138,88
1485 712346 ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 45,67
1486 704195 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Ναι 45,28
1487 210951 ΜΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 133,07
1488 711607 ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 125,03
1489 711934 ΜΠΑΛΤΖΗ ΦΛΩΡΙΚΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 56,38
1490 711556 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 30,28
1491 219651 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,66
1492 720156 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ88.05 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 52
1493 703987 ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 95,06
1494 710022 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 87,96
1495 719414 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ85 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 42,66
1496 223060 ΜΠΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 148,67
1497 711626 ΜΠΑΝΤΕ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 55,99
1498 186091 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 187,25
1499 225044 ΜΠΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Ναι 179,4
1500 194423 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 228,48
1501 711957 ΜΠΑΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 68,44
1502 711701 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 77,86
1503 700530 ΜΠΑΡΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 103,71
1504 711947 ΜΠΑΡΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 32,35
1505 711847 ΜΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 42,02
1506 710463 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 18,07
1507 719374 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,29
1508 711661 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 21,36
1509 211734 ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 161,31
1510 217570 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,66
1511 713578 ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 67,33
1512 712023 ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 75,64
1513 719579 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 116,63
1514 163123 ΜΠΑΤΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Όχι 264,53
1515 709748 ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 122,84
1516 710595 ΜΠΑΧΤΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 26,9
1517 210953 ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,85
1518 220760 ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 109,55
1519 719258 ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 75,76
1520 220866 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 84,2
1521 710361 ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 34,12
1522 718986 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 75,74
1523 710857 ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 103,55
1524 709652 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 119,7
1525 200015 ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 138,72
1526 710673 ΜΠΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 114,17
1527 219106 ΜΠΕΡΛΕΜΗ ΝΙΚΗ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,71
1528 719759 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ87.02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 45,51
1529 712184 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ04.02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 34,97
1530 711150 ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 91,33
1531 711819 ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 21,49
1532 227730 ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 113,3
1533 199295 ΜΠΕΣΤΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ88.01 ΑΡΤΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 126,64
1534 710560 ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 29,31
1535 710326 ΜΠΕΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 54,53
1536 703955 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ84 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 141,39
1537 709461 ΜΠΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 62,03
1538 219107 ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΧΙΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 118,24
1539 229710 ΜΠΙΛΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.03 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 78,68

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1540 212246 ΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,44
1541 710841 ΜΠΙΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 79,23
1542 709551 ΜΠΙΝΙΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 177,21
1543 719538 ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ86 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 122,43
1544 204250 ΜΠΙΤΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ81 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 126,41
1545 720177 ΜΠΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ89.01 ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 50,34
1546 712543 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 50,57
1547 704196 ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 152,42
1548 720127 ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ88.02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 60,69
1549 720170 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ89.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 73,51
1550 711694 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 43,48
 

1551

 

711483

 

ΜΠΟΓΙΑΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ-

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΠΕ03

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

47,29

1552 713413 ΜΠΟΖΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ08 ΦΩΚΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,23
1553 187587 ΜΠΟΛΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ88.04 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 95,29
1554 711730 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ναι 13,28
1555 225053 ΜΠΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,3
1556 204068 ΜΠΟΠΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 227,28
1557 704163 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ81 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 63,33
1558 710634 ΜΠΟΥΓΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 101,38
1559 203741 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 249,98
1560 712033 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ04.01 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 105,85
1561 224481 ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ ΠΕ07 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 91,84
1562 227734 ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 93,53
1563 713191 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 68,71
1564 712559 ΜΠΟΥΡΑΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 57,27
1565 227787 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ80 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 178,51
1566 710310 ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 128,33
1567 719034 ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΠΕ79.01 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,95
1568 203380 ΜΠΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 191,76
1569 719150 ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ81 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 90,07
1570 207915 ΜΠΟΥΡΛΟΥΜΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕ80 ΚΙΛΚΙΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103
1571 703578 ΜΠΟΥΡΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 147,32
1572 224736 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 98,89
1573 719559 ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 117,97
1574 700888 ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ07 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 124,71
1575 217582 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 87,34
1576 226686 ΜΠΟΧΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 121,45
1577 710390 ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ναι 45,3
1578 719635 ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 33,2
1579 210960 ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΠΕ86 Α΄ ΧΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 179,89
1580 222395 ΜΠΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 143,86
1581 211736 ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 172,08
1582 224187 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 90,35
1583 223964 ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ05 Α΄ ΧΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 94,48
1584 711911 ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 34,07
1585 713575 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 104,31
1586 159401 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 180,26
1587 229304 ΜΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 138,27
1588 704715 ΜΥΡΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 181,97
1589 216156 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ86 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 227,32
1590 710011 ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 169,92
1591 194442 ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 253,03
1592 214180 ΜΩΡΑΪΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ08 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,73
1593 711856 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 45,73
 

1594

 

710629

 

ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΕ02

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Όχι

 

20,44

1595 219315 ΜΩΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 96,71
1596 719998 ΜΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.09 ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 78,72
1597 720143 ΜΩΣΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ88.03 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 39,49

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1598 700515 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 141,38
1599 225432 ΝΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ80 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 97,68
1600 720136 ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ88.02 ΧΑΝΙΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 36,56
1601 719159 ΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ81 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ναι 61,62
1602 200030 ΝΑΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 195
1603 700858 ΝΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 131,52
1604 199414 ΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 130,93
1605 704541 ΝΑΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 143,33
1606 719849 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.03 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 25,78
1607 700889 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 180,03
1608 710255 ΝΕΣΤΟΡΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 60,09
1609 210313 ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 ΔΡΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 139,13
1610 710719 ΝΙΑΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 70,15
1611 719224 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ82 ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 81,75
1612 225884 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 77,08
1613 210314 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 137,43
1614 712321 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ04.02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 65,52
1615 613802 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ78 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 120,93
1616 174209 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ08 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 110,53
1617 712811 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.05 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 59,02
1618 710814 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 34,11
1619 226692 ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 102,93
1620 309257 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 119,27
1621 188067 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ86 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,61
1622 208939 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.09 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 136,59
1623 197339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,98
1624 177611 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ81 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 197,83
1625 710074 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 75,42
1626 710815 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 64,99
1627 709911 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 102,66
1628 219654 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 197,03
1629 719286 ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ82 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,99
1630 204724 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 129,18
1631 195892 ΝΙΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 168,85
1632 702905 ΝΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 129,14
1633 214594 ΝΟΥΣΙΑ ΑΓΑΠΗ ΠΕ11 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 216,61
1634 719339 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ83 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,96
1635 712789 ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ04.04 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 61,23
1636 709632 ΝΤΑΛΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 169,46
1637 709484 ΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 39,61
1638 710639 ΝΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 32,32
1639 712694 ΝΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,51
1640 719750 ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ87.02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 41,06
1641 711765 ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 50,48
1642 199546 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 155,79
1643 713532 ΝΤΕΜΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 72,56
1644 229677 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ83 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 90,24
1645 719245 ΝΤΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ82 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 71,9
1646 710689 ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 62,29
1647 226701 ΝΤΖΟΥΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 136,16
1648 719859 ΝΤΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ87.03 Β΄ ΣΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 102,91
1649 712294 ΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 60,6
1650 223973 ΝΤΙΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 122,06
1651 719551 ΝΤΟΒΑ ΑΓΑΘΗ ΠΕ86 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 76,77
1652 710034 ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 49,25
1653 710362 ΝΤΟΥΓΙΑ ΕΛΠΙΣ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 42,13
1654 710530 ΝΤΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 68,2
1655 709459 ΝΤΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΕ01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 67,27
1656 720091 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ88.01 ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΑΣ Όχι 21,27
1657 720027 ΝΤΟΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ88.01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 95,53

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1658 710840 ΝΤΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 67,87
1659 712281 ΝΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 34,68
1660 201797 ΞΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,22
1661 218121 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ03 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 160,14
1662 711923 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Όχι 98,16
1663 194458 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ11 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 235,68
1664 719107 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,18
1665 200589 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ80 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 159,05
1666 206067 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 160,75
1667 711608 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,08
1668 709955 ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 90,49
1669 719561 ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 114,55
1670 719341 ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ83 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 91,6
1671 719319 ΞΥΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 80,02
1672 712315 ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 35,16
1673 709464 ΞΥΦΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 126,13
1674 713676 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 116,46
1675 710733 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ναι 116,48
1676 719827 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΕ87.03 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 37,05
1677 212292 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,14
1678 704815 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 40,8
1679 719393 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ84 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 43,46
1680 211308 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 162,79
1681 203096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ05 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,99
1682 719336 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 59,15
1683 712538 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 35,98
1684 710277 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 85,1
1685 711921 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 44,52
1686 712671 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΠΕ04.04 ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 31,48
1687 214084 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ07 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 161,69
1688 712544 ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,41
1689 719988 ΟΥΣΤΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ87.09 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 90,27
1690 217356 ΠΑΓΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 189,21
1691 720213 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕ90 Β΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 75,96
1692 711411 ΠΑΓΩΝΗ – ΦΛΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 40,4
1693 713269 ΠΑΖΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ07 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 70,22
1694 711630 ΠΑΪΚΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 53,93
1695 711522 ΠΑΪΛΑ ΑΝΝΑ ΠΕ03 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 30,75
1696 183188 ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 230,47
1697 719966 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ87.09 ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 73,01
1698 216165 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 196,58
1699 211622 ΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ81 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 167,6
1700 704475 ΠΑΛΛΑ ΔΑΦΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 67,14
1701 712499 ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΤΑΪΑΝΑ ΠΕ04.04 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 59,35
1702 712715 ΠΑΛΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 40,45
1703 719313 ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 40,23
1704 192201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ88.04 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 94,03
1705 719171 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 60,6
1706 712551 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΠΕ04.04 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 53,46
1707 712873 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.05 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 28,61
1708 207753 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,21
1709 215641 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 166,04
1710 192247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ87.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,82
1711 719565 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 83,53
1712 711657 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 29,23
1713 719153 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ81 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,78
 

1714

 

711782

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΠΕ03

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

Όχι

 

47,15

1715 225086 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 97,36
1716 712478 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΕ04.04 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 60,73
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1717 227623 ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 122,38
1718 710230 ΠΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 112,06
1719 710699 ΠΑΝΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,96
1720 709440 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 70,8
1721 700631 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 139,36
1722 719262 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 44,56
1723 719364 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ83 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 83,28
1724 223978 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 82,49
1725 719137 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 110,48
1726 201139 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,39
1727 200591 ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 126,57
1728 223100 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 159,17
1729 183189 ΠΑΝΤΖΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 153,96
1730 224505 ΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ07 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 145,71
1731 220500 ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 169,42
1732 711996 ΠΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 201,03
1733 719904 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ87.08 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 53,3
1734 711829 ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 87,5
1735 704292 ΠΑΠΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ80 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,27
1736 200846 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 173,78
1737 229142 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 77,67
1738 223476 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΣΑΜΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 156,64
1739 710446 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ναι 27,45
1740 712338 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 50,86
1741 713662 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΤΑΣ Όχι 163,23
1742 719152 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ81 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 49,76
1743 211744 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 150,84
1744 720145 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.04 ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 31,64
1745 210707 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,77
1746 711710 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 34,08
1747 227332 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 169,34
1748 711634 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 73,22
1749 709946 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 124,74
1750 712256 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ04.02 ΡΟΔΟΠΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 65,94
1751 710099 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ναι 98,2
1752 711601 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,81
1753 218536 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 106,86
1754 220070 ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 131,8
1755 710520 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 57,59
1756 711867 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΝΙΚΗ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 37,65
1757 181164 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 146,44
1758 711809 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 35,62
1759 713473 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 48,23
1760 711629 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 42,26
1761 711082 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 88,06
1762 710409 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 62,6
1763 703010 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 203,11
1764 197856 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 207,9
1765 710214 ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 47,54
1766 216172 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 149,06
1767 609707 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 80,06
1768 712273 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 27,37
1769 719543 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,6
1770 227118 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 119,58
1771 712343 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 32,42
1772 713538 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 72,82
1773 720138 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ88.03 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 48,71
1774 719102 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 93,31
1775 719424 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ85 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 83,8
1776 710186 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 9,99

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1777 229306 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΠΕ80 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 104,09
1778 214612 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ11 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,06
1779 711918 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 40,69
1780 710427 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 82,88
1781 712783 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ04.04 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 62,23
1782 712593 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 72,77
1783 227749 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ07 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 86,43
1784 185030 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ79.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,14
1785 703154 ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 137,7
1786 176421 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ05 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 125,07
1787 713121 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 78,84
1788 181938 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,41
1789 704329 ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ88.02 ΣΕΡΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 88,46
1790 709845 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 106,59
1791 713492 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 51,56
1792 713189 ΠΑΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 100,55
1793 713030 ΠΑΠΑΖΩΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 105,63
1794 712079 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 74,86
1795 180908 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 114,8
 

1796

 

711720

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΔΗΜΗΤΡΑ  

ΠΕ03

 

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

42,87

1797 711793 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,61
1798 701312 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ81 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 99,87
1799 710317 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 23,99
1800 712901 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 115,43
1801 719223 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 84,39
1802 719305 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 41,19
1803 712017 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 99,81
1804 173460 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 277,66
1805 226171 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ79.01 ΠΙΕΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 94,32
1806 711591 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,06
1807 214615 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 173,62
1808 709855 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 120,62
1809 712772 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ναι 124,38
1810 205496 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 216,4
1811 712031 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 52,62
1812 195336 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 143,06
1813 709926 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 121,76
1814 215655 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,67
1815 712352 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 109,44
1816 720543 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 49,26
1817 712702 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.04 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 60,59
1818 712707 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.04 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 33,91
1819 185839 ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 131,08
1820 710783 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 31,2
1821 711168 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 52,81
1822 225107 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 141,23
1823 711384 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 59,03
1824 210322 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑ-ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕ80 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,97
1825 719872 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ87.04 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 42,05
1826 215964 ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ84 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,13
1827 215659 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ86 Α΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 237,96
1828 719405 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ85 ΑΧΑΪΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 43,39
1829 226747 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 75,81
1830 202676 ΠΑΠΑΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,32
1831 219521 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 174,73
1832 711656 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 52,86
1833 719306 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ82 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 85,57
1834 719773 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΡΙΝΑ – ΝΙΚΗ ΠΕ87.02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 33,72
1835 189063 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 241,48

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1836 206474 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΟΡΗ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 129,64
1837 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 Α΄ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 161,8
1838 713162 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 122,53
1839 712776 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.04 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 65,39
1840 210997 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ86 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 160,76
1841 210610 ΠΑΠΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,8
1842 712910 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ05 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 97,46
1843 215664 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ναι 121,49
1844 709924 ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 120,48
1845 206475 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 144,88
1846 712316 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 22,44
1847 224212 ΠΑΠΠΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 134,53
1848 709888 ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 59,86
1849 225867 ΠΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 150,25
1850 227751 ΠΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 91,86
1851 224748 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΧΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 85,68
1852 225116 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 166,77
1853 210324 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ80 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 114,14
1854 702300 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 122,8
1855 711666 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 38,04
1856 719277 ΠΑΡΑΤΣΙΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ82 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 44,81
1857 211357 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΞΑΝΘΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 129,11
1858 189987 ΠΑΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 167,99
1859 710667 ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 36,53
1860 710336 ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,2
1861 214326 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 233,93
1862 198394 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ05 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 138,17
1863 710232 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 73,63
1864 711193 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 81,68
1865 710308 ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,63
1866 183548 ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 161,64
1867 710640 ΠΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,44
1868 710497 ΠΑΤΛΗ ΦΕΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 95,44
1869 713145 ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 56,88
1870 710585 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 39,2
1871 711931 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 46,94
1872 719256 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 70,01
1873 220869 ΠΑΤΤΑ ΛΗΔΑ ΠΕ08 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 102,67
1874 228791 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 55
1875 719720 ΠΑΥΛΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ87.02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 44,43
1876 209362 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 185,65
1877 710714 ΠΑΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΤΑΣ Όχι 41,8
1878 223845 ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.05 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 86,48
1879 710757 ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 105,43
1880 711865 ΠΑΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 46,52
1881 225127 ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 107,16
1882 220036 ΠΕΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 153,53
1883 710724 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 45,92
1884 719856 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ87.03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 25,03
1885 711815 ΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 ΡΟΔΟΠΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 34,27
1886 711938 ΠΕΝΤΟΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 43,95
1887 719597 ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.01 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 18,7
1888 712909 ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 104,59
1889 719130 ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 103,51
1890 713202 ΠΕΡΑΚΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΕ06 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 78,32
1891 211006 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 268,04
1892 222515 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 84,1
1893 211007 ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 128,91
1894 224657 ΠΕΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 73,73
1895 228099 ΠΕΣΣΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,87
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1896 194164 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 209,74
1897 719404 ΠΕΤΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ84 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,94
1898 211312 ΠΕΤΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 161,27
1899 214329 ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 107,48
1900 711928 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 99,27
1901 711912 ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΘΕΩΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 41,98
1902 710333 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 55,49
1903 720101 ΠΕΤΡΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ88.01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 56,85
1904 711659 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 48,73
1905 719570 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 87,06
1906 712016 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 130,76
1907 713085 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 60,14
1908 200100 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 105,23
1909 710533 ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΤΑΣ Όχι 54,19
1910 710372 ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Β΄ ΧΙΟΥ Όχι 56
1911 719246 ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 73,58
1912 703737 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ83 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 79,14
1913 226306 ΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 106,14
1914 719209 ΠΕΤΣΙΑ ΑΛΙΚΗ ΠΕ82 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 93,44
 

1915

 

711894

 

ΠΕΤΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΜΑΡΚΟΣ

 

ΠΕ03

 

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Όχι

 

41,2

1916 710708 ΠΕΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 104,16
1917 711839 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 100,88
1918 214333 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 153,85
1919 185086 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 95,39
1920 219132 ΠΗΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 86,63
1921 710012 ΠΙΘΑΡΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 95,33
1922 712104 ΠΙΚΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ04.02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 89,44
1923 709699 ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 144,97
1924 710782 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 63,57
1925 212366 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 78,47
1926 712482 ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ04.04 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 153,69
1927 719052 ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ79.01 ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 86,78
1928 710905 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 84,52
1929 719383 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ83 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 97,05
1930 710151 ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ναι 41,65
1931 229903 ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 121,96
1932 710044 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 108,99
1933 211015 ΠΛΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 137,45
1934 210619 ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 125,19
1935 226308 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 240,14
1936 718965 ΠΟΛΕ ΙΑΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,01
1937 710549 ΠΟΛΙΟΥ ΟΛΙΕΤΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 26,16
1938 213902 ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,08
1939 710246 ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 71,33
1940 224224 ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 110,62
1941 719735 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ87.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 49,74
1942 713234 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ07 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 74,75
1943 711570 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 42
1944 719522 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 115,36
1945 228256 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,77
1946 710122 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,49
1947 711990 ΠΟΛΥΖΩΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ04.01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 134,61
1948 204759 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ84 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 120,35
1949 711929 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 58,26
1950 201900 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 116,27
1951 713163 ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 74,9
1952 712332 ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 43,02
1953 199459 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ83 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 220,83
1954 214753 ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ81 ΛΑΡΙΣΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 71,04
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

1955 710385 ΠΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,69
1956 222538 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 74,12
1957 711905 ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 40,45
1958 709948 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 116,29
1959 713544 ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 105,47
1960 719176 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 81,74
1961 712517 ΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44,41
1962 711627 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 44,53
1963 227146 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 100,12
1964 711769 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΑΡΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 42,26
1965 712022 ΠΟΥΦΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 205,06
1966 226775 ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 96,7
1967 710652 ΠΡΑΣΟΥΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 56,51
1968 710135 ΠΡΑΣΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 41,62
1969 194071 ΠΡΑΤΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,56
1970 213546 ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 113,47
1971 712717 ΠΡΙΜΗΚΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 31,2
1972 704438 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ33 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,04
1973 227147 ΠΡΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ναι 110,51
1974 712253 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 72,54
1975 709872 ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 70,76
1976 217187 ΠΤΩΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,74
1977 711802 ΠΥΘΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 40,56
1978 719927 ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.08 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 40,75
1979 227634 ΠΥΡΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ05 Α΄ ΧΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 139,18
1980 219865 ΡΑΓΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 170,13
1981 711882 ΡΑΔΙΩΤΟΥ ΦΛΩΡΑ ΠΕ03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,06
1982 704330 ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 36,82
1983 711500 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 28,2
1984 709467 ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 110,91
1985 710759 ΡΑΠΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 126,03
1986 710866 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 67,12
1987 227534 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.05 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 102,78
1988 719012 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ79.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 73,13
1989 195808 ΡΑΧΙΓΚΕΡ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,47
1990 224659 ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ08 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 74,84
1991 212388 ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,92
1992 214341 ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΠΕ80 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 225,66
1993 223994 ΡΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 110,35
1994 711826 ΡΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 83,83
1995 719893 ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ87.04 ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 45,2
1996 208254 ΡΕΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 156,13
1997 709902 ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 103,47
1998 224660 ΡΗΓΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 84,43
1999 712619 ΡΗΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.04 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 38,99
2000 719133 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ80 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 70,59
2001 711699 ΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 18,23
2002 720239 ΡΗΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ90 Α΄ ΧΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 35,99
2003 219662 ΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 111,22
2004 204834 ΡΙΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ83 ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 114,01
2005 709923 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ναι 98,53
2006 711874 ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 68,27
2007 709638 ΡΙΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 98,34
2008 226787 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 137,67
 

2009

 

719763

 

ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

ΠΕ87.02

 

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Όχι

 

31,82

2010 212393 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΣ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,04
2011 220789 ΡΟΤΑΟΥΓΚ ΜΑΙΡΗ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 103,74
2012 710438 ΡΟΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 80,4
2013 211664 ΡΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ05 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 129,3

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2014 712592 ΡΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,54
2015 219347 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,02
2016 712755 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΦΑΝΗ ΜΑΡΛΕΝ ΠΕ04.04 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 21,84
2017 218571 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 125,33
2018 711958 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 35,43
2019 712320 ΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 24,72
2020 719539 ΡΟΥΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ ΠΕ86 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 109,72
2021 712326 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 35,36
2022 226789 ΡΟΥΣΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,27
2023 719772 ΡΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 65,73
2024 710352 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 51,92
2025 711550 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 47,97
2026 712555 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 43,8
2027 181183 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ06 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 109,31
2028 710630 ΡΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 18,95
2029 710132 ΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 150,66
2030 211765 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΧΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 212,47
2031 183204 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 203,07
2032 711977 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 66,12
2033 709908 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 67,39
2034 709755 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,73
2035 222567 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 85,36
2036 710306 ΣΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 38,18
2037 228116 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 188,58
2038 712758 ΣΑΚΑΤΖΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΠΕ04.04 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 99,82
2039 711972 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 68,39
2040 709651 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 124,26
2041 713265 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 50,57
2042 719311 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 63,48
2043 169485 ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01 ΔΡΑΜΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 163,11
2044 712358 ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 64,11
2045 226796 ΣΑΚΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 263,81
2046 201931 ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,55
2047 710375 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 79,59
2048 713466 ΣΑΛΑΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ08 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 60,33
2049 719885 ΣΑΛΙΓΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.04 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 39,43
2050 718891 ΣΑΛΜΑΝ ΛΕΙΛΑ ΠΕ78 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 94,52
2051 711687 ΣΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 48,56
2052 223521 ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 118,56
2053 710855 ΣΑΛΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 142,77
2054 211315 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 147,2
2055 720164 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΪΣ ΠΕ89.01 ΑΧΑΪΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 46,26
2056 226797 ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 167,31
2057 215711 ΣΑΛΤΑ ΖΩΗ ΠΕ86 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 93,26
2058 711667 ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 55,08
2059 711917 ΣΑΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 44,61
2060 710388 ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 23,43
2061 701217 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 101,17
2062 212915 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 184,5
2063 719787 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 30,56
2064 713084 ΣΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 86,15
2065 713144 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 71,42
2066 713101 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι 69,53
2067 194717 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 171,9
2068 195558 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 160,46
2069 713530 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 54,6
2070 225770 ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.05 ΠΙΕΡΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 75,72
2071 223524 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΠΕ04.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 133,28
2072 719053 ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΗ ΠΕ79.01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 65,11
2073 709460 ΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 136,56
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2074 719792 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 57,28
2075 709433 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ01 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 93,67
2076 719753 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 50,01
2077 719110 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,9
2078 214347 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,68
2079 710749 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 71,19
2080 213553 ΣΑΡΑΦΗ – ΤΡΑΚΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 123,45
2081 710645 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 25,2
2082 710217 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 87,23
2083 710846 ΣΑΡΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 111,36
2084 711755 ΣΑΡΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 40,78
2085 711759 ΣΑΦΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 51,54
2086 719779 ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 65,13
 

2087

 

710845

 

ΣΒΟΥΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ02

 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Όχι

 

123,6

2088 701886 ΣΒΩΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 143,82
2089 401225 ΣΓΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,26
2090 210240 ΣΓΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ08 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 75,73
2091 712899 ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 45,49
2092 712890 ΣΔΡΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 72,18
2093 711989 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 89,67
2094 712238 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ04.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 80,34
2095 201952 ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 84,46
 

2096

 

205768

 

ΣΕΡΒΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

ΠΕ86

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Όχι

 

101,3

2097 174973 ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 205,76
2098 712002 ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 121,26
2099 214636 ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΪΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 140,29
2100 703388 ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι 107,49
2101 710703 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 25,12
2102 222581 ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,36
2103 719566 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 126,95
2104 703900 ΣΕΧΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ83 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ναι 113,86
2105 211316 ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ80 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 163,92
2106 703097 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 83,9
2107 720005 ΣΙΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ87.09 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 48,49
2108 711863 ΣΙΑΜΑΤΑ ΒΙΚΥ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 41,42
2109 225737 ΣΙΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 91,15
2110 701298 ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 88,65
2111 710170 ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 80,46
2112 709474 ΣΙΑΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 55,83
2113 213371 ΣΙΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 112,81
2114 218580 ΣΙΓΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ04.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 123,88
2115 227759 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 105,54
2116 195903 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 176,81
2117 206808 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 133,07
2118 178458 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 170,88
2119 709784 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 104,99
2120 712040 ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,78
2121 719933 ΣΙΜΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ87.08 ΔΡΑΜΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 45,85
2122 191807 ΣΙΜΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 142,73
2123 711995 ΣΙΜΙΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ04.01 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 110,5
2124 719934 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ87.08 ΑΡΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 17,39
2125 710859 ΣΙΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 119,19
2126 199156 ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 146,42
2127 181192 ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,55
2128 711910 ΣΙΣΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 84,36
2129 719276 ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 70,59
2130 198724 ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 121,86
2131 719327 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ83 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 71,09

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2132 211394 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 150,55
2133 712701 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 57,83
2134 718950 ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 64,74
2135 174553 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 141,83
2136 712779 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 106,28
2137 709989 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 98,82
2138 713210 ΣΚΛΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 135,13
2139 713169 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 96,3
2140 710482 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 71,69
2141 712763 ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.04 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 62,2
2142 205558 ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,32
2143 222596 ΣΚΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 74,55
2144 712894 ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ05 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 78,28
2145 701565 ΣΟΛΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 95,99
2146 712340 ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.02 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 37,12
2147 719228 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ82 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 62,95
2148 710107 ΣΟΥΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 60,69
2149 176729 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 120,41
2150 719297 ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 54,25
2151 720004 ΣΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ87.09 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 40,99
2152 188166 ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 142,12
2153 226824 ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 134,64
2154 224667 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 84,99
2155 214652 ΣΟΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 121,67
2156 709864 ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΦΙΛΗ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 98,53
2157 703789 ΣΠΑΘΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 211,89
2158 711884 ΣΠΑΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 38,06
2159 709492 ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 90,95
2160 184618 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 116,35
2161 719169 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ81 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 22,29
2162 211052 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 127,86
2163 712807 ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.05 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 46,6
2164 189575 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 197,45
2165 229170 ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 176,97
2166 710261 ΣΠΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 81,18
2167 215859 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ08 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 89,71
2168 718999 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 68,86
2169 180951 ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 140,03
2170 712846 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ04.05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 46,38
2171 211054 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 129,05
2172 173203 ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 166,51
2173 710723 ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 27,12
2174 207407 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 145,03
2175 701610 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 121,49
2176 209371 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 109,33
2177 703958 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,33
2178 710769 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 35,98
2179 196443 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 117,65
2180 712738 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 46,64
2181 229551 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 80,94
2182 709852 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 123,78
2183 712747 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΕ04.04 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 31,7
2184 712350 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 61,74
2185 704482 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ ΠΕ80 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 67,25
2186 711163 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 147,11
2187 222613 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 90,94
2188 710836 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 28,11
2189 197492 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 105,29
2190 211782 ΣΤΑΜΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 143,44
2191 704182 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 120,27

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2192 712840 ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Όχι 83,25
2193 712723 ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 19,44
2194 720030 ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ88.01 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Όχι 69,98
2195 719770 ΣΤΑΜΟΥΛΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ87.02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 35,61
2196 719264 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΧΑΡΗΣ ΠΕ82 ΚΙΛΚΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ναι 43,07
2197 712649 ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 29,57
2198 710666 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 36,78
2199 711499 ΣΤΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 62,8
2200 218590 ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 170,17
2201 711476 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 23,68
2202 222621 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 136,43
2203 719891 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ87.04 ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Όχι 40,28
2204 207112 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 322,51
2205 226837 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 132,98
2206 719291 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 68,79
2207 719310 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 88,04
2208 712114 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 75,3
2209 220021 ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 146,57
 

2210

 

709860

 

ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΠΕ02

 

ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

Όχι

 

121,26

2211 214116 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ07 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 154,9
2212 211302 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 136,9
2213 712317 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Όχι 29,03
2214 228263 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ81 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 92,61
2215 712274 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΠΕ04.02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 33,22
2216 704144 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 115,27
2217 712272 ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 25,28
2218 175729 ΣΤΕΦΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 159,44
2219 223191 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 95,28
2220 215968 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ84 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 110,73
2221 203620 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ08 ΑΧΑΪΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 83,64
2222 712657 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 27,39
2223 712330 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 76,43
2224 201182 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 162,91
2225 713467 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 71,23
2226 710713 ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 88,26
2227 211784 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 143,04
2228 712489 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 69,04
2229 709658 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 187,2
2230 713188 ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 88,66
2231 712102 ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 81,39
2232 184621 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ08 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 126,26
2233 719165 ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ81 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 34,29
2234 220583 ΣΤΡΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 92,82
2235 198407 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 135,66
2236 710278 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 74,78
2237 711835 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΠΕ03 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 63,78
2238 719290 ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ82 ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 46,65
2239 709976 ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 119,09
2240 710565 ΣΥΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 28,28
2241 211317 ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 135,25
2242 712867 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ04.05 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 31,53
2243 710273 ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 71,99
2244 719296 ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ82 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 49,1
2245 712714 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 37,59
2246 712575 ΣΥΦΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΕ04.04 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 61,59
2247 712270 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ04.02 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 31,94
2248 214356 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 72,62
2249 709515 ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 28,37
2250 719416 ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ85 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 11,45

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2251 710721 ΣΧΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 24,24
2252 711057 ΣΩΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 110,25
2253 204165 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 158,29
2254 190428 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 149,06
2255 219672 ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ80 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 104,31
2256 210648 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 126,79
2257 720552 ΤΑΓΚΑ ΙΠΠΟΛΥΤΗ ΠΕ79.01 ΞΑΝΘΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 73,33
2258 719546 ΤΑΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ86 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 123,88
2259 709716 ΤΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΑΣ Όχι 108,89
2260 720186 ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ89.01 ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 26,85
2261 719294 ΤΑΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Όχι 57,79
2262 711589 ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Όχι 94,3
2263 215753 ΤΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 175,51
2264 189075 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 113,48
2265 720069 ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ88.01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Όχι 75,28
2266 229886 ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 69,65
2267 720130 ΤΑΡΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ88.02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 52,15
2268 711915 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 43,85
2269 713233 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ07 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 94,25
2270 214119 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 120,6
2271 225793 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,1
2272 720013 ΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.09 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 51,72
2273 194718 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 230,21
2274 720086 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ88.01 ΧΑΝΙΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,27
2275 187330 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 ΞΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 131,5
2276 711767 ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,86
2277 209259 ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 110,83
2278 710411 ΤΑΦΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 79,85
2279 710580 ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 29,33
2280 710771 ΤΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 85,1
2281 174639 ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ83 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι 134,8
2282 199167 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 180,63
2283 711440 ΤΕΡΖΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Όχι 91,27
2284 710484 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 12,56
2285 210337 ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 159,76
 

2286

 

213950

 

ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΡΑΝΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ- ΡΟΥΒΗ  

ΠΕ06

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Όχι

 

170,87

2287 711964 ΤΖΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 75,09
2288 222655 ΤΖΑΜΓΙΩΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 130,52
2289 216221 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 160,11
2290 710726 ΤΖΑΦΕΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 29,91
2291 710322 ΤΖΕΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 67,09
2292 189079 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 197,66
2293 225844 ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 147,26
2294 220593 ΤΖΕΡΙΚΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,58
2295 709901 ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΧΙΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 176,9
2296 194563 ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 180,98
2297 216222 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 116,92
2298 227377 ΤΖΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 148,32
2299 709698 ΤΖΗΜΑΚΑΣ ΡΑΛΛΗΣ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 151,89
2300 719293 ΤΖΗΜΟΥΡΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 38,77
2301 218953 ΤΖΙΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.05 ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 102,77
2302 720025 ΤΖΙΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 60,13
2303 711959 ΤΖΙΒΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ03 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 54,84
2304 720157 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ88.05 ΧΑΝΙΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ναι 61,29
 

2305

 

710171

 

ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗ

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΠΕ02

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Όχι

 

45,23

2306 194565 ΤΖΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 167,62
2307 711124 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 58,46
2308 224563 ΤΖΙΡΙΒΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 103

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2309 712344 ΤΖΙΤΖΟΓΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 29,78
2310 719243 ΤΖΙΩΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 79,64
2311 203142 ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 197,12
2312 710796 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 52,38
2313 709985 ΤΖΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 139,08
2314 710793 ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ναι 73,62
2315 205832 ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 173,55
2316 720009 ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ87.09 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ναι 60,77
2317 712054 ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ04.01 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 92,3
2318 212467 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 98,05
2319 218601 ΤΖΩΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ04.01 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 135,63
2320 229184 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 137,14
2321 711453 ΤΙΑΚΟΥΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 44,93
2322 166560 ΤΙΛΓΚΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 115,36
2323 182408 ΤΙΡΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 162,89
2324 710373 ΤΙΤΟΝΗ ΦΥΛΛΙΩ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 12,74
2325 719283 ΤΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ82 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡΤΑΣ Όχι 80,75
2326 719555 ΤΟΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 60,47
2327 203143 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 165,11
2328 710698 ΤΟΛΙΑ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 24,61
2329 209372 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 137,53
2330 719583 ΤΟΛΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 127,14
 

2331

 

229313

 

ΤΟΛΟΥΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ80

ΡΟΔΟΠΗΣ

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ)

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Όχι

 

129,16

2332 710806 ΤΟΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 110,92
2333 709419 ΤΟΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 86,59
2334 220022 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 110,95
2335 712531 ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ04.04 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 61
2336 719317 ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ82 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 45,73
2337 190285 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 159,41
2338 710098 ΤΟΥΛΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 69,39
2339 711724 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ03 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 84,77
2340 709463 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 84,62
2341 158737 ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ79.01 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 154,34
2342 225200 ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 151,91
2343 226315 ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 154,18
2344 223556 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ04.01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 155,61
2345 711583 ΤΟΥΤΟΥΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 44,82
2346 719936 ΤΡΑΓΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΥΘ ΠΕ87.08 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 32,2
2347 210654 ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 196,15
2348 709981 ΤΡΕΜΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 74,71
2349 712323 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΕΡΑΣΙΑ ΠΕ04.02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 7,95
2350 225205 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΣΑΜΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 156,37
2351 201192 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ01 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 242,85
2352 713463 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Όχι 47,39
2353 227650 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 128,18
2354 709502 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 28,15
2355 719235 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 143,83
2356 215774 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 137,16
2357 215775 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 152,5
2358 205785 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ86 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 136,13
2359 211088 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 229,04
2360 719203 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ82 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 73,69
2361 170125 ΤΡΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΠΙΕΡΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ) ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 147,98
2362 226866 ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 124,45
2363 224571 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ07 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 104,04
2364 718900 ΤΣΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ78 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 102,27
2365 225846 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 125,73
2366 719333 ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ83 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 80,15
2367 713155 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 117,06

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2368 228163 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 172,2
2369 719548 ΤΣΑΚΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Όχι 113,95
2370 712784 ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.04 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 83,84
2371 700090 ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 111,51
2372 214362 ΤΣΑΜΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙAΝΑ ΠΕ80 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 144,55
2373 710681 ΤΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΣΑΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 23,2
2374 175958 ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 148,67
2375 709558 ΤΣΑΜΠΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 97,01
2376 208295 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι 170,14
2377 186286 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 197,99
2378 709424 ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 96,99
2379 215783 ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΕΒΡΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 187,31
2380 712831 ΤΣΑΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ04.05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 21,2
2381 225500 ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ87.03 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 74,5
2382 224576 ΤΣΑΠΟΥΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ07 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 117,19
2383 712905 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ05 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ναι 61,98
2384 710489 ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 102,34
2385 720072 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ88.01 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 55,24
2386 712020 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 125,69
2387 719025 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 46,97
2388 220603 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 87,44
2389 713542 ΤΣΑΤΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ08 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 54,23
2390 219678 ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ80 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 117,72
2391 712304 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 27,36
2392 213969 ΤΣΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Ναι 158,83
2393 711435 ΤΣΑΤΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ03 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 59,74
2394 719355 ΤΣΑΧΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ83 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 69,9
2395 227771 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ07 ΗΛΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι 86,18
2396 720044 ΤΣΕΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ88.01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 38,91
2397 719406 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ85 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 95,54
2398 713207 ΤΣΕΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ06 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 78,85
2399 199427 ΤΣΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 119,21
2400 703980 ΤΣΕΛΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 163,87
2401 711093 ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ ΚΥΡΑΣΤΑ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 81,55
2402 713156 ΤΣΕΛΗΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 77,06
2403 712667 ΤΣΕΛΙΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΠΕ04.04 ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 60,92
2404 712068 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Ναι 106,6
2405 711712 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 39,39
2406 208352 ΤΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ81 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 120,9
2407 206501 ΤΣΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 101,59
2408 224266 ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 149,65
2409 710709 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 20,95
2410 216234 ΤΣΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 135,4
2411 170137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 182,36
2412 713171 ΤΣΙΑΜΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 89,71
2413 719315 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 44,87
2414 711875 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ03 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 75,32
2415 184574 ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ07 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 129,92
2416 710755 ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Όχι 68,56
2417 219375 ΤΣΙΑΠΟΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 102,7
2418 713176 ΤΣΙΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 100,17
2419 719931 ΤΣΙΓΓΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ87.08 ΑΡΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 44,78
2420 710536 ΤΣΙΓΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 63,46
2421 184892 ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 194,47
2422 200508 ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 104,15
2423 710089 ΤΣΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 59,25
2424 219681 ΤΣΙΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕ80 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 111,54
2425 719143 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ-ΣΙΔΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ80 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΧΙΟΥ Όχι 136,31
2426 176503 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,33
2427 711811 ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 33,28

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2428 720103 ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ88.02 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 55,98
2429 184575 ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ07 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 130,61
2430 711827 ΤΣΙΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 36,89
2431 719395 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ84 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Όχι 58,59
2432 712886 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 80,25
2433 219378 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,35
2434 196250 ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 102,56
2435 719273 ΤΣΙΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Όχι 71,22
2436 719581 ΤΣΙΟΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ86 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 138,21
2437 703040 ΤΣΙΟΥΜΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Όχι 166,62
2438 712335 ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΝΘΑ ΠΕ04.02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 13,2
2439 712013 ΤΣΙΠΛΙΚΩΦ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Όχι 122,88
2440 710761 ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 84,61
2441 211097 ΤΣΙΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 78,81
2442 719418 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ85 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 55,16
2443 720116 ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ88.02 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 109,58
2444 709568 ΤΣΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 129,52
2445 712778 ΤΣΙΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ04.04 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 61,19
2446 198764 ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 100,3
2447 720079 ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΚΟΡΤΕΣΣΑ ΠΕ88.01 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 33,53
2448 224276 ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 123,15
2449 711676 ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 55,46
2450 186289 ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ Όχι 164,55
2451 710430 ΤΣΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 21,73
2452 202075 ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι 165,06
2453 202076 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 163,44
2454 719625 ΤΣΟΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΕ87.01 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 25,91
2455 192523 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Όχι 127,87
2456 711512 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ03 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 85,7
2457 203152 ΤΣΟΛΙΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ05 ΦΩΚΙΔΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 142,26
2458 702612 ΤΣΟΛΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 110,54
2459 713244 ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΒΑΙΤΣΑ ΠΕ07 Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 77,59
2460 711743 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΡΟΔΟΠΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 56,89
2461 200227 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 81,32
2462 206172 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΞΑΝΘΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 129,11
2463 161314 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 124,17
2464 210663 ΤΣΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 137,31
2465 712496 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.04 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 57,59
2466 221627 ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 103,65
2467 711005 ΤΣΟΥΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 114,29
2468 711844 ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 67,57
2469 710707 ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 124,63
2470 711919 ΤΣΟΥΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 48,16
2471 215861 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 119,34
2472 712706 ΤΣΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 71,51
2473 719322 ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ82 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Όχι 61,34
2474 204192 ΤΣΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 153,04
2475 205891 ΤΥΛΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 138,31
2476 207698 ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 120,96
2477 710315 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΗΓΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 85,97
2478 710491 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Όχι 55,2
2479 216649 ΦΑΚΑΛΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ80 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Ναι 160,53
2480 220620 ΦΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 113,32
2481 710651 ΦΑΛΙΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Όχι 54,8
2482 720521 ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 41,32
2483 712852 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.05 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 22,95
2484 165869 ΦΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 209,1
2485 711580 ΦΑΣΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 49,94
2486 210665 ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 195,59
2487 711578 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 68,59
 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2488 219380 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 199,18
2489 719292 ΦΕΪΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 59,53
2490 711873 ΦΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Όχι 38,11
2491 712204 ΦΕΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Όχι 94,4
2492 206856 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 218,87
2493 224675 ΦΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 Α΄ ΧΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 99,07
2494 711788 ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 37,31
2495 712683 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 53,92
2496 710396 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 23,72
2497 719314 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ82 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 73,43
2498 711975 ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 91,14
2499 212508 ΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Όχι 122,98
2500 712172 ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 21,5
2501 210381 ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 157,34
2502 711888 ΦΛΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 46,25
2503 710004 ΦΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι 86,7
2504 709734 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 178,31
2505 704108 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 Α΄ ΕΒΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 133,48
2506 710414 ΦΟΥΔΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 71,45
2507 719422 ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ85 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Όχι 28,61
2508 719282 ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 62,37
2509 712011 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ04.01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 111,86
2510 709898 ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 112,85
2511 206861 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 134,07
2512 180331 ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 126,1
2513 719229 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 65,33
2514 227655 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 86,08
2515 712212 ΦΡΑΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 64,48
2516 703181 ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ04.02 ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 109,69
2517 580802 ΦΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 135,53
2518 709504 ΦΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ01 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 134,76
2519 214372 ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 99,44
2520 719388 ΦΩΤΙΑ ΘΕΩΝΗ ΠΕ84 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 58,65
2521 216403 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ04.05 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ναι 131,64
2522 199682 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ80 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ναι 150,17
2523 204622 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ79.01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 107,44
2524 712849 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.05 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 18,2
2525 710556 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 44,33
2526 210674 ΧΑΪΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ06 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 121,64
2527 227194 ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΠΟΓΟΣ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 94,08
2528 711933 ΧΑΛΑΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 64,68
2529 719747 ΧΑΛΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ87.02 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ναι 48,52
2530 710113 ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 140,61
2531 710695 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Όχι 65,34
2532 709510 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ01 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 70,73
2533 711764 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 51,88
2534 188692 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΠΕ80 ΠΙΕΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 165,09
2535 222743 ΧΑΜΑΡΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 117,16
 

2536

 

712219

 

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ

ΜΑΙΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΠΕ04.02

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Όχι

 

71,39

2537 227656 ΧΑΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 94,91
2538 709719 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Όχι 119,63
2539 719127 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Όχι 106,61
2540 711408 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ναι 46,68
2541 712842 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ04.05 ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Όχι 31,36
2542 719031 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ79.01 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 73
2543 713183 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ06 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΕΒΡΟΥ Όχι 133,92
2544 713687 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ33 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 27,7
2545 709417 ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,42
2546 710104 ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Όχι 83,81

 

 

Α/Α

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ./ΕΙΔ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ.  

ΜΟΡΙΑ

2607 227780 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ07 Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Όχι 105,99
2608 186967 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕ81 ΗΜΑΘΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 97,9
2609 203506 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ06 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 112,19
2610 214379 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 90,14
2611 710355 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 66,79
2612 719134 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ80 Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Ναι 86,19
2613 710849 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ Όχι 72,62
2614 710569 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΠΕ02 Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 74,7
2615 188831 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ06 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 122,74
2616 710579 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι 133,64
2617 719396 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ84 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 63,43
2618 219685 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ80 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 286,51
2619 712512 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΛΛΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 77,57
2620 219686 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι 146,78
2621 711539 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 73,1
2622 219177 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 167,09
2623 224301 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 122,4
2624 710776 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Όχι 79,04
2625 710084 ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 152,09
2626 709457 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 70,1
2627 710822 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Όχι 28,23
2628 709590 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Ναι 156,65
2629 190510 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ08 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 142,64
2630 719913 ΧΥΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ87.08 ΠΕΛΛΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ναι 31,52
2631 709883 ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 71,57
2632 719354 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ83 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 48,29
2633 174237 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ08 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Όχι 145,17
2634 719647 ΧΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87.02 ΠΙΕΡΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 76,17
2635 711974 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 82,65
2636 712267 ΨΑΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ04.02 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 53,75
2637 211805 ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 180,22
2638 202138 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 103,78
2639 218643 ΨΑΡΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΚΙΛΚΙΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 130,41
2640 712742 ΨΑΡΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ04.04 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ Όχι 91,66
2641 710772 ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 77,29
2642 710963 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι 119,17
2643 217390 ΨΗΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Όχι 173,36
2644 719605 ΨΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ87.01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 23,85
2645 214381 ΨΟΥΡΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 156,48
2646 710382 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ναι 107,29
2647 711935 ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Όχι 52,63
2648 719155 ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ81 Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Όχι 112,9
2649 229571 ΨΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Όχι 125,41
2650 220025 ΨΩΦΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ82 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι 140,86
2651 194634 ΨΩΧΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι 177,34

 

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους

 

 

Μεταθέσεις Γενικής Παιδείας 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23864/Ε2/02-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1HO3tXtmsrio2SFEOzwxHlnr6rF3pLBwa/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε