Μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ

Μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μεταταγμένων εκπαιδευτικών σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με την υπ’ αριθμ. 91024/Ε4/21-07-2022 Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1786 τεύχος Γ της 27ης Ιουλίου 2022 και θέμα:

 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και μετάταξη μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ.

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (Α΄13 ) όπως ισχύει
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4440/2016 Α΄224) του ν.3528/2007 (Α΄26)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38)
 4. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 (Α΄136)
 5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»
 6. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
 7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 9. Την αριθ. 55292/Ε2/16-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023
 10. Τις υπ’ αρ. 14/30-06-2022 Πράξη του του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπ’ αρ. 10/16-06-2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 11. Τις υπ’ αρ. 5/05-07-2022 και 6/06-07-2022 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 12. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων
 13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/338/84495/Β1/08-07-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Α. Μετατάσσουμε στον κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ23-Ψυχολόγων το κάτωθι μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως ακολούθως

 

 

Α/Α

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

 

 

606870

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ30

Κοινωνικών

Λειτουργών

 

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχολόγων

 

 

Α’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

Β. Μετατάσσουμε σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού τις κάτωθι εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
 

1

 

704174

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ87.05

Οδοντοτεχνικής

 

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 

2

 

192529

 

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ02

Φιλολόγων

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

3

 

621506

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ70

Δασκάλων

1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ’

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ’

ΑΘΗΝΑΣ

 

4

 

704709

 

ΓΡΙΝΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΠΕ02

Φιλολόγων

Β΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

5

 

175374

 

ΖΟΥΖΟΥΛΑ

ΟΛΓΑ- ΛΟΥΚΙΑ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ02

Φιλολόγων

 

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 

6

 

622113

 

ΚΑΠΛΑΝΗ

ΘΑΛΕΙΑ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

Δασκάλων

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ 2ο ΚΕΔΑΣΥ

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

7

 

620946

 

ΚΟΚΟΝΟΖΗ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

Δασκάλων

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

8

 

 

700224

 

 

ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

Φιλολόγων

 

 

ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ21

Θεραπευτών

Λόγου

 

 

ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ

 

9

 

581418

 

ΜΠΟΥΡΛΕΣΣΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ70

Δασκάλων

 

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

10

 

 

171510

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ78

Κοινωνικών

Επιστημών

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

11

 

 

704871

 

 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ79.01

Μουσικής

Επιστήμης

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)

 

 

ΠΕ23 Ψυχολόγων

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

12

 

607087

 

ΤΣΟΥΚΗ

ΕΥΘΑΛΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

Δασκάλων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)  

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις στην περιοχή/δομή μετάταξής τους.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4689/25-07-2022.

Μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ με την υπ’ αριθμ. 91024/Ε4/21-07-2022 Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1786 τεύχος Γ της 27ης Ιουλίου 2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1QeeML2L4PBDn8kK8jIZKFYfRU00XtFxv/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε