Μεταφορά θέσεων ΠΕ79 σε ΤΕ16 Βθμιας Εκπαίδευσης

Μεταφορά θέσεων ΠΕ79 σε ΤΕ16 Βθμιας Εκπαίδευσης υπογράφηκε με την υπ’ αριθμ. 102510/E1 (ΦΕΚ 4484 Τεύχος Δεύτερο 24 Αυγούστου 2022) Κοινή Υπουργική απόφαση και θέμα:

Μεταφορά εκατόν σαράντα έξι (146) κενών οργανικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Αναφέρει η ΚΥΑ:

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), β) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και γ) του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).
 2. Την περ. 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 70).
 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005- Α’98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 4. Tο π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
 5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/ 31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).
 10. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./74/6379/ 27-6-2022 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2),
 11. Την υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-7-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2020-2021» (Β’3204).
 12. Την υπό στοιχεία 88085/Ε1/15-7-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 2021-2022» (Β’3741).
 13. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/396/96822/Β1/2-8-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε εκατόν σαράντα έξι (146) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεταφορά θέσεων ΠΕ79 σε ΤΕ16 Βθμιας Εκπαίδευσης υπογράφηκε με την υπ’ αριθμ. 102510/E1 (ΦΕΚ 4484 Τεύχος Δεύτερο 24 Αυγούστου 2022) Κοινή Υπουργική απόφαση και θέμα:

Μεταφορά εκατόν σαράντα έξι (146) κενών οργανικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Η ΚΥΑ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/187Xe1eqXVGAefyhk8e68pkIIr77wqOn4/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε