Μηνιαίο Επίδομα Στελεχών Εκπαίδευσης

Μηνιαίο Επίδομα Στελεχών Εκπαίδευσης προσδιορίζει το άρθρο 28 του Ν. 4823/2021
Άρθρο 28
Μισθολογικές διατάξεις

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ως προς το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης των προϊσταμένων εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.

ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ.

γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ.

εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και

Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζζ) Διευθυντές

 • Γενικών Λυκείων,
 • Επαγγελματικών Λυκείων,
 • Ειδικών Λυκείων,
 • Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
 • Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και
 • Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις,
 • δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και
 • Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και
 • στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου,

τριακόσια τριάντα (330) ευρώ

ή, εφόσον τα

 • Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα
 • Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα
 • δημόσια Ι.Ε.Κ.

διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και

 • οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές,

τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.

ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

θθ)

Διευθυντές

 • Γυμνασίων,
 • Επαγγελματικών Σχολών,
 • Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.),
 • Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων,
 • τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,
 • Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και
 • δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και
 • Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ.,

διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή,

εφόσον τα σχολεία

 • γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
 • οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και

 • οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές,

τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές

 • σχολικών μονάδων,
 • Ε.Κ.,
 • Σ.Δ.Ε.,
 • δημόσιων Ι.Ε.Κ.,
 • Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.,

 

   • Υπεύθυνοι

Τομέων Ε.Κ.,

   • Προϊστάμενοι

των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),

εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

κκ) Προϊστάμενοι

 • μονοθέσιων,
 • διθέσιων και
 • τριθέσιων δημοτικών σχολείων,
 • νηπιαγωγείων και
 • παιδικών σταθμών,

εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ.»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε