Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων Ν 4957/2022

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ν 4957/2022 ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  προσδιορίζει το άρθρο 372 που υπήρχε στο κατατεθέν νομοσχέδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τώρα στον νόμο 4957/2022 με τίτλο:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 372:

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 ν. 4589/2019

Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και΄ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
« 4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων.

Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, εκτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής της περιοχής διορισμού του ή της προσωρινής τοποθέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαμβάνει τις τελευταίες.».

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων Ν 4957/2022

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε