Μονοετείς Αποσπάσεις Πρότυπα Πειραματικά 2022-2023

Μονοετείς Αποσπάσεις Πρότυπα Πειραματικά 2022-2023 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 105441/E2/31 -08-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 87 του Ν. 4954/2022 (136 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94ου του Ν. 4812/2021 (110 Α΄)
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 12 & 14 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α’) “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την υπ’ αριθμ. 83082/Δ6/09-07-2021 (ΦΕΚ 3070 Β΄) Κ.Υ.Α.: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
9. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10. Την υπ’ αριθμ. 79429/Ε2/22-06-2020 (ΦΕΚ 2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
11. Την υπ’ αριθμ. 112/ΔΕΠΠΣ/11-07-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
12. Την από 13-08-2022 Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για συμπληρωματική δήλωση προτιμήσεων.
13. Τα αποσπάσματα των υπ΄ αριθμ. 13/12-08-2022, 14/16-08-2022 και 15/24-08-2022 Πράξεων της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. 68/Δ6/26-8-2022 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τοποθέτηση με μονοετή θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) το σχολικό έτος 2022-23»
14. Τους κυρωμένους από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
15. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)

για το σχολικό έτος 2022-2023 με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-08-2023,

μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

 

https://drive.google.com/file/d/166qr4Kn8QcdJmpENQcNTTMT3VMIZCD3w/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε