Μουσικά Σχολεία νομοθεσία λειτουργίας

Στα Μουσικά σχολεία η νομοθεσια λειτουργίας τους επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  20923/Δ2 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 878 τεύχος Β την 5η Μαρτίου 2021. Η υπουργική αυτή απόφαση περιέχει τα εξής κεφάλαια:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

IB. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΙΓ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το κεφάλαιο Ε΄(ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) αναφέρει τα εξής:

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου και μετά από πρόσκλησή του/της, στο διάστημα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων
επιλογής μαθητών για την Α’ Γυμνασίου και μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους, πραγματοποιείται ενημέρωση των κηδεμόνων και των εισαχθέντων μαθητών, προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν το ατομικό μουσικό όργανο το οποίο θα διδαχθούν. Κάθε εισαχθείς μαθητής με δήλωση του κηδεμόνα του μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία (3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και ευρωπαϊκά). Κριτήρια για την τελική κατάταξη των μαθητών σε κάθε ένα από τα ατομικά μουσικά όργανα είναι:
α. Το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διδασκαλία κάθε οργάνου. Για τον λόγο αυτόν η 3η σε κατάταξη προτίμηση οργάνου από τους μαθητές αφορά υποχρεωτικά σε όργανο για το οποίο υπάρχει μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο σχολείο με αυτήν τη μουσική ειδίκευση.
β. Ο σχεδιασμός βάσει του οποίου, από την κατανομή των μαθητών ανά όργανο, ικανοποιείται η στόχευση για συγκρότηση Μουσικών Συνόλων του Σχολείου που, ως προς το είδος και τη σύνθεση τους, αντιστοιχούν προς τα προβλεπόμενα από το οικείο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ιδακτικά αντικείμενα (Μουσικά Σύνολα οργανικής παραδοσιακής μουσικής με αναφορά σε τοπικές παραδόσεις, συμφωνικής μουσικής, φιλαρμονικής ορχήστρας, ορχήστρας εγχόρδων, ελληνικής έντεχνης μουσικής, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ισομερής κατανομή μαθητών ανάμεσα σε μουσικά όργανα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το
δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο επιλογής μιας από τις τρεις προτιμήσεις του ή σε άλλο, κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα του. Η τελική κατάταξη των μαθητών στα ατομικά όργανα επιλογής επικυρώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Η νομοθεσια λειτουργίας στα Μουσικά σχολεία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/17vSdgb9o6WPj3D-VgNgiEqrp6eywI_zJ/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε