Νέες Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023

Νέες Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 111160 /Y2/14-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  και θέμα:

Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) της παρ. 2 (περ. ι΄) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (A’ 193), όπως ισχύουν,

(β) της παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»  (A’ 193),  όπως προστέθηκε με την παρ.  19 του  άρθρου 66 του  ν.4386/2016

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (A’ 83),

(γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του ν.4763/2020 (Α΄ 254),

(δ) της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

(ε) του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17,

(στ) των άρθρων 16-21 και της παρ. 4 του άρθρου. 169 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

(ζ) της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (A’ 45),

(η) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (A’ 98),

(θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄ 31),

(ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

(ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

(ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

(ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

  1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
  2. Την υπό στοιχεία 42712/Γ2/20-03-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» (B’ 833).
  3. Την υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2891).
  4. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» ( Β΄ 2180).
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, και συμπληρωματικά των υπό στοιχεία 105266/Υ2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) και 107608/Υ2/06-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ49Γ46ΜΤΛΗ-5ΧΩ)

Αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα παρακάτω τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργικής απόφασης:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α΄ Γ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α΄ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

 

Α΄

 

Γ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Β΄

 

Γ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Γ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

Α΄

 

Γ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

 

Α΄

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ –

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

Α΄

 

Γ

 

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  

Γ΄

 

Β

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 
 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΓΚΑΔΑ

 

 

Β΄

 

 

Γ

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ Γ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΥΟΣΜΟΥ

 

 

Α΄

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ Γ΄ Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α΄ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α΄ Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ  

Α΄

 

Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ΄ Γ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

Δ΄

 

 

Γ

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

 

Γ΄

 

Β

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

 

 

Γ΄

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α΄ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α΄ Γ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 

1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ

 

Α’

 

Β

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗ- ΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 

 

1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

Α’

 

 

Γ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α’ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α’ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ

 

Α’

 

Γ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α’ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η/Υ

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α’ Γ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Γ’ Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 

Γ’

 

Γ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

Γ’

 

Γ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  

Γ’

 

Β

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

Ζ’

 

Β

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Ζ΄

 

Β

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Β’

 

Β

 

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΑ.Λ. ΤΗΝΟΥ ΣΤ΄ Γ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

Νέες Εγκρίσεις Ολιγομελών ΕΠΑΛ 2022-2023 στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1eN6Ddc3523eo93xaZy7ahIBGF93Eb01e/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε