Νέες Εγκρίσεις ολιγομελών Ομάδων Προσανατολισμού

Νέες Εγκρίσεις ολιγομελών Ομάδων Προσανατολισμού ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 117928/Δ2/27-09-2022  έγγραφό του και θέμα: 

 

Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 103261/Δ2/25-08-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Α0Ω46ΜΤΛΗ-Λ4Γ) με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2022-23» όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 106263/Δ2/02-09- 2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΛΘΣ46ΜΤΛΗ-Β9Φ)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ και περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
 2. Τις διατάξεις των περ. γ και ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17.
 1. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α΄ 119).
 2. Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
 3. Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
 4. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 6. Την με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» (Β΄ 2462)(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019).
 7. Την με αρ. πρωτ. 103261/Δ2/25-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2022-23» όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 106263/Δ2/02-09-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΛΘΣ46ΜΤΛΗ-Β9Φ).
 8. Το με αρ. πρωτ. 96326/Δ2/01-08-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 9. Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.
 10. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

 

Τη συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 103261/Δ2/25-08-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Α0Ω46ΜΤΛΗ-Λ4Γ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 106263/Δ2/02-09-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΛΘΣ46ΜΤΛΗ-Β9Φ):

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε._ΧΙΟΥ 5105010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Γ Α. Σπ. 1
ΒΟΡΕΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε._ΧΙΟΥ 5102010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΧΙΟΥ – ΜΙΧ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ Γ Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. 1
ΒΟΡΕΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε._ΛΕΣΒΟΥ 3313015 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Γ Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. 1
ΔΥΤΙΚΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε._ΗΛΕΙΑΣ 1551050 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. 5
ΙΟΝΙΩΝ_ΝΗΣΩΝ Δ.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2451060 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ Σπ. Οικ. & Πλ. 2
ΣΤΕΡΕΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0710010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. 1
ΣΤΕΡΕΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4655010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Γ Α. Σπ. 2

 

Νέες Εγκρίσεις ολιγομελών Ομάδων Προσανατολισμού ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 117928/Δ2/27-09-2022  έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ikAmQOKIHgGivp8qoHALT4LbvDMi1U3_/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε