Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. K5/127648/18-10-2022 έγγραφό του.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 «Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. των παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 31, και της περ. β) της παρ. 12, του άρθρου 34, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254).

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

δ. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ε. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

  1. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).
  2. Την υπ’ αριθμ. Κ5/76494/21-06-2022 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει (Β’ 3199).
  3. Την αριθμ. πρωτ. Κ5/77282/23-06-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  4. Την υπ’ αριθμ. Κ5/160259/08-12-2021 απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)» (Β΄ 5837).
  5. Το αριθμ. πρωτ. εισερχομένου ΥΠΑΙΘ Κ5/ΕΠ/13699/11-10-2022, με το οποίο διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) οι τελικοί πίνακες.
  6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 165870/Β3/20-12-2021 (ΑΔΑ: 953Λ46ΜΤΛΗ-Ν5Ξ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την απόσπαση και τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

211661

 

ΠΕ80

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

203914

 

ΠΕ11

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

620047

 

ΠΕ11

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

ΧΑΣΚΙΟΙΛΗ ΑΘΗΝΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

215985

 

ΠΕ88.02

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

226009

 

ΠΕ11

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

 

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

196793

 

ΠΕ02

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

165339

 

ΠΕ86

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

170088

 

ΠΕ02

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

9

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

 

ΕΡΜΗΣ

 

606303

 

ΠΕ60

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΟΞΑΡΑ ΜΑΡΚΕΛΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

214919

 

ΠΕ81

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

11

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

197685

 

ΠΕ03

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 218492 ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176689 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΙΩΣΗΦ 161507 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185174 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 703903 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ 172181 ΠΕ84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 211538 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222485 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 208470 ΠΕ87.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 161619 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 216800 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155182 ΠΕ84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 200538 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΛΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 206451 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
 

26

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

597578

 

ΠΕ11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 581136 ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 187517 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΚΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 185150 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΑΡΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 185245 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 704403 ΠΕ87.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΓΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ87.04 Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Δ.Ι.Ε.Κ.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 700652 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 195720 ΠΕ04.04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 176023 ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΕΤΣΟΓΛΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 215103 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200667 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 208632 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 227600 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 204614 ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 704042 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 209786 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
43 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214355 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
44 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 191657 ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
45 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ 199481 ΠΕ84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
46 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΙΑΣ 703428 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210678 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
48 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 177396 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 214985 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ87.02 Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 181159 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
52 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 204639 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
53 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 165093 ΠΕ87.04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
54 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 204862 ΠΕ84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
55 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΛΑΡΟΜΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 187518 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
56 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 701535 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
57 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 188219 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

58 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 187676 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

59 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 215502 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
60 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172094 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
61 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 190861 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
62 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 180721 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 620324 ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

64 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229653 ΠΕ04.05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
65 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 204789 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

66 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 703367 ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
67 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 200316 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
68 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 208717 ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
69 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200082 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
70 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΜΙΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 191933 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
71 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 204676 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
72 ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 194802 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
73 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 700494 ΠΕ88.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
74 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 174639 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
75 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172051 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
76 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169140 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
77 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 200632 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
78 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 613583 ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
79 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 215945 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
80 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΛΙΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 185633 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
81 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209219 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
82 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 220023 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
83 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 219642 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
84 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΒΟΥΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 194847 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
85 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΥΤΗΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 192404 ΠΕ88.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
86 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ 204479 ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
87 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 176648 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
88 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 199064 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
89 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 205780 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
90 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 702394 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
91 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 621414 ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
92 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 224784 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
93 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΟΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 200628 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
94 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΑΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ89.01 Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Δ.Ι.Ε.Κ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

95 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 180889 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
96 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 200830 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
97 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 200559 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

98 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 209196 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
99 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ 211597 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

100 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 205206 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
101 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 219821 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΙΑΣ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191610 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

103 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 214753 ΠΕ81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
104 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 211102 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
105 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΑΝΡΕΑΣ 208986 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
106 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210995 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
107 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 177776 ΠΕ87.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
108 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΙΑΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 192093 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
109 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 704187 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
110 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΜΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214763 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
111 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΑΛΙΑΠΑ ΧΑΙΔΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185918 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
112 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ 192660 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
113 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ 200721 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
114 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 211503 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
115 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΠΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 213541 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

116 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΙΝΔΟΥ ΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 215119 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
117 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΣΙΟΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 177172 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
118 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 211631 ΠΕ89.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
119 ΚΡΗΤΗΣ 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 703407 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
120 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 177327 ΠΕ88.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
121 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΙΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 225745 ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
122 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 211088 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
123 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 229683 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
124 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΟΓΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 703221 ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
125 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 213914 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

126 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 214266 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

127 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 191834 ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
128 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 198894 ΠΕ08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
129 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΓΟΓΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 199037 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
130 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 191919 ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
131 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 205076 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
132 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179000 ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
133 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΕΛΠΙΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229718 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
134 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-

ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ 215466 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
135 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΕΝΤΑΡΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 171637 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
136 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 228008 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

137 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 193452 ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
138 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 212944 ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
139 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 228188 ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

140 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΒΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ 224810 ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
141 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 206050 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
142 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 205013 ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
143 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180556 ΠΕ04.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
144 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 181991 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
145 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 207048 ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
146 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 176995 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
147 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 203243 ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
148 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 215880 ΠΕ88.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Η θητεία των ανωτέρω άρχεται από την υπογραφή της απόφασης και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Νέοι υποδιευθυντές ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ (Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. K5/127648/18-10-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1DURsc0f9ERgmztL22QVNhQ2LLYBgGJ8J/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε