Νεοδιοριζόμενοι του 2021 μετατίθενται το 2022;

Νεοδιοριζόμενοι του 2021 μετατίθενται το 2022;

Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλούς νεοδιοριζόμενους.

Σε ανύποπτο χρόνο έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχω αναρτήσει, τα της ισχύουσας νομοθεσίας με θέμα:

Παραμονή επί διετίας νεοδιοριζόμενου

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://vaspapachristou.gr/παραμονή-επί-διετίας-νεοδιοριζόμενο/

 

Προφανώς δε συμφωνώ με την παράλογη λογική της νομοθεσίας αυτής διότι οι νεοδιοριζόμενοι του 2022 έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε κενά που προέκυψαν μετά τις συνταξιοδοτήσεις τις φετινές άρα σε κάποιες των περιπτώσεων πλησιέστερα στον τόπο καταγωγής των ή στον τόπο των συμφερόντων τους, από εκείνους του 2021.

Αρκετοί νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι του 2021 υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης εκπρόθεσμα όχι βεβαίως μέσω του πλατφόρμας αφού δεν του δινόταν η δυνατότητα. Και υπέβαλλαν την αίτηση διότι έβλεπαν την αδικία που υφίστανται.

Την 2α Αυγούστου 2022 το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει το υπ’ αριθμ.97099/Ε2 έγγραφο με θέμα:

Αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Αναφέρει το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΑΙΘ τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, …. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων … Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται…» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών 
«που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως
παθήσεως …» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους, η οποία υποβάλλεται κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής πρόσκλησης.

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι άνευ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και παραμένουν στο αρχείο της υπηρεσίας σας.

Νεοδιοριζόμενοι του 2021 μετατίθενται το 2022; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται με το υπ’ αριθμ.97099/Ε2/ 2 Αυγούστου 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, όπ όπου ολόκληρο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1zsyc48wVt_DFDVQkcNjrV6duW_1WukIi/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε