Νομικό πλαίσιο αποσπάσεων

Νομικό πλαίσιο αποσπάσεων όπως αυτό αποτυπώνεται στην εγκύκλιο αποσπάσεων.

Η εγκύκλιος αποσπάσεων τόσο από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όσο και σε φορείς θα δημοσιευθεί πιθανότατα την εβδομάδα από 20 Μαρτίου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αργότερα διότι τούτη τη χρονική στιγμή υποβάλλονται οι αιτήσεις των αδιόριστων εκπαιδευτικών και δε θα μπορέσει η βάση να ανταποκριθεί στο σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι ακόλουθες:

 • παρ. 5 του κεφ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α΄203)
 • περ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α΄240) και του άρθρου 53 του ν. 4653/2020 (Α΄12).
 • παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α΄51), παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α΄83) και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α΄43)
 • παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
 • άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
 • παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75)
 • παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α΄39)
 • άρθρο 21 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
 • παρ. 10 του άρθρου 182 και παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 (Α΄85)
 • παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129)
 • άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31)
 • παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄71), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α΄164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
 • παρ. 12α και β του άρθρου 44Α και παρ. 1στ΄ του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (Α΄24)
 • άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄125)
 • παρ. 2α του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4316/2014 (Α΄270)
 • παρ. 12β΄ του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
 • περ. κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
 • άρθρο 137 του ν. 4600/2019 (Β΄103)
 • παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
 • άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με το άρθρο 60 του ν. 4692/2020 (Α΄111)
 • παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄110)
 • παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α΄136)
 • π.δ. 50/1996 (Α΄45) και π.δ. 100/1997 (Α΄94), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 • άρθρο 8 (περ. Β΄) του π.δ. 100/1997 (Α΄94), όπως μερικώς αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70)
 • Υ.Α. 196597/Ε2/3-12-2015 (Β΄2635)
 • παρ. 2 της αριθμ. Α2Α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (Β΄1078) Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

 

Νομικό πλαίσιο αποσπάσεων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε