Νομοθεσία απόσπασης συζύγων ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ κ.α.

Νομοθεσία απόσπασης συζύγων ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ κ.α.  όπως αυτή καταγράφεται στην  υπ΄αριθμ: 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο των αποσπάσεων 

και συγκεκριμένα στην

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ζ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές [παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129)]. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (Β΄1078) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν. 4600/2019 (Β΄103).

 

Παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129)

5. α)

 • Τακτικοί υπάλληλοι και
 • υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
   • δημοσίων υπηρεσιών,
   • νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
   • οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού,

που είναι σύζυγοι

    • ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ.,
    • τακτικού νοσηλευτικού,
    • λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και
    • αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.),
 • που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ` Ζώνη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α) και
 • στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α),

επιτρέπεται να αποσπώνται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο / η σύζυγος τους.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών,

που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 

 

Νομοθεσία απόσπασης συζύγων ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ κ.α.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε