Νομοθεσία απόσπασης συζύγων μελών ΔΕΠ ΕΔΙΠ

Νομοθεσία απόσπασης συζύγων μελών ΔΕΠ ΕΔΙΠ  όπως αυτή καταγράφεται στην  υπ΄αριθμ: 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο των αποσπάσεων 

και συγκεκριμένα στην

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

στ) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ [παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α΄24) και παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83)].

Παρ.12 α  Άρθρο 44α ΝΟΜΟΣ 4115/2013

12.α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α ́152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3697/2008 (Α ́159) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

που είναι σύζυγοι

  • καθηγητών ή
  • λεκτόρων ή
  • καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ,μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας καιγια όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ,
    σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους».

Παρ.12 β  Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4386/2016

12.

β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..

Νομοθεσία απόσπασης συζύγων μελών ΔΕΠ ΕΔΙΠ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε