Νομοθεσία Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων

Νομοθεσία Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων παρατίθεται παρακάτω:

  1. Το άρθρο 13 Α «Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» του Ν.4186/2013 (Α ́193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως
  2. προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 (Α ́ 61),
  3. συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 100 του Ν.4610/2019 (Α ́70) και
  4. τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4777/2021 (Α ́25).

2. Η Υ.Α. Φ.253.2/92419/Α5/1-6-2017 (Β ́1937) σχετικά με τον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.253.2/66916/Α5/8-6-2021 Υ.Α. (Β ́2454).

3. Η Υ.Α. Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β ́897), όπως τροποποιήθηκε με την Φ.251/41927/Α5/12-4-2022 (Β’1785).

 

 

Νομοθεσία Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων μέσω των υπερσυνδέσμων στα παραπάνω άρθρα νόμων και υπουργικές αποφάσεις.

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε