Νομοθεσία μετάθεσης συζύγων δικαστικών λειτουργών

Νομοθεσία μετάθεσης συζύγων δικαστικών λειτουργών όπως αυτή καταγράφεται στην  υπ΄αριθμ: 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο των αποσπάσεων 

και συγκεκριμένα στην

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ε) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ [παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α΄51), παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α΄83) και παρ. 20 του άρθρου 19 ν. 2386/1996 (Α΄43)].

Άρθρο 94 ΝΟΜΟΣ 4055/2012

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις

 1. 1. Το άρθρο 50 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όσον αφορά προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών

συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

Οι προαγόμενοι και μετατιθέμενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να εμφανισθούν στις θέσεις τους έως την 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Αν εμφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται μόνο απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 51.

 1. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης.

Προκειμένου για δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δεν επιτρέπεται μετάθεση

πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκαν, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης.

Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

 • για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους,
 • οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή
 • αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή
 • εάν υπάρχει ή προκύπτει κώλυμα εντοπιότητας.

 

 1. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού μπορεί να γίνει
  είτε ύστερα από αίτηση αυτού
  είτε αυτεπαγγέλτως προκειμένου να αντιμετωπισθεί υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία πρέπει να εκτίθεται αναλυτικά στην απόφαση.

  Απαγορεύεται να αποφασισθεί μετάθεση που έχει σχέση με την άσκηση των δικαιοδοτικών και εν γένει υπηρεσιακών καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού.

 2. Η μετάθεση είναι υποχρεωτική αν ο δικαστικός λειτουργός:
  α) υπέπεσε σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα,
  β) εμφανίζει αδικαιολόγητη και σοβαρή, κατά την κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
 3. Δικαστικός λειτουργός σύζυγος δικαστικού λειτουργού μετατίθεται ύστερα από αίτηση του στην περιφέρεια που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα συνυπηρέτησης.

Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύζυγος δικαστικού λειτουργού μπορεί να μετατίθεται ύστερα από αίτηση του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγος του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.»

 1. 2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 1756/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η εκ νέου απόσπαση του ίδιου δικαστικού λειτουργού.»

 

Παρ.3 Άρθρο 47 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2304/1995

3.Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

σύζυγος δικαστικού λειτουργού

μετατίθεται ύστερα από αίτηση του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

Η αποδοχή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση αν δεν έχει παρέλθει έτος από προηγούμενη μετάθεση.

Δικαστικοί λειτουργοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών μετατίθενται ύστερα από αίτησή τους στην περιφέρεια που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα συνυπηρέτησης.

 

Παρ.20 Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 2386/1996

20.Οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 3 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 36 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α’), εφαρμόζονται ανάλογα και στο κύριο πρόσωπικό του Ν.Σ.Κ..

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε