ΝΟΜΟΣ 3528/2007

ΝΟΜΟΣ 3528/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα παρακάτω:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 2 – Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3 – Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4 – Ιθαγένεια

Άρθρο 5
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Άρθρο 6 – Ηλικία διορισμού

Άρθρο 7 – Υγεία

Άρθρο 8
Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 9
Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Άρθρο 10
Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 11 – Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 12 – Τρόπος πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 13 – Αρμόδιο όργανο

Άρθρο 14 – Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 15 – Υποχρέωση διορισμού

Άρθρο 17
Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού

Άρθρο 18 – Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 19 – Ορκωμοσία – Ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 20 – Ανάκληση διορισμού

Άρθρο 21 – Αναδιορισμός

Άρθρο 22 – Βαθμός διοριζομένου

Άρθρο 23 – Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου

ΝΟΜΟΣ 3528/2007

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ -ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 24 – Πίστη στο Σύνταγμα

Άρθρο 25 – Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

Άρθρο 26 – Εχεμύθεια

Άρθρο 27 – Συμπεριφορά υπαλλήλου

Άρθρο 28 – Περιουσιακή κατάσταση

Άρθρο 29 – Χρόνος παροχής εργασίας

Άρθρο 30 – Καθήκοντα υπαλλήλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 31 – Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Άρθρο 32 – Συμμετοχή σε εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 33 – Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 34 – Δικηγορική ιδιότητα

Άρθρο 35 – Κατοχή δεύτερης θέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Άρθρο 36 – Κώλυμα συμφέροντος

Άρθρο 37 – Κώλυμα εντοπιότητας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 38 – Αστική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 39 – Δικαίωμα μονιμότητας – Εξαιρέσεις

Άρθρο 40 – Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΙΣΘΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 41 – Δικαίωμα – Αξίωση μισθού

Άρθρο 42 – Χρόνος καταβολής μισθού

Άρθρο 43 – Πότε δεν οφείλεται μισθός

Άρθρο 44 – Όροι υγιεινής και ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 45 – Ελευθερία της έκφρασης

Άρθρο 46
Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 47 – Υπηρεσιακή εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Άρθρο 48 – Δικαίωμα κανονικής άδειας

Άρθρο 49 – Χορήγηση κανονικής άδειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 50 – Δικαίωμα ειδικής άδειας

Άρθρο 51 – Άδειες χωρίς αποδοχές

Άρθρο 52 – Άδειες μητρότητας

Άρθρο 53
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 54 – Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

«Άρθρο 55 – Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 56 – Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

Άρθρο 57 – Υγειονομική περίθαλψη – Έξοδα κηδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 58 – Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Άρθρο 59
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Άρθρο 60 – Άδειες εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 61 – Έπαινος – Μετάλλιο

Άρθρο 62
Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών -Δημοσιοποίηση απονομής

Άρθρο 63 – Ευαρέσκεια

Άρθρο 64 – Βράβευση προτάσεων ή μελετών

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 65 – Τοποθέτηση

Άρθρο 66 – Μετακίνηση

Άρθρο 67 – Μετάθεση

«Άρθρο 68 – Απόσπαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Άρθρο 69
Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας

Άρθρο 70 – Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

«Άρθρο 71 – Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Άρθρο 72
Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών
«Άρθρο 73
Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα

Άρθρο 74 – Πράξη μετάταξης
Άρθρο 75 – Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 76 – Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες

Άρθρο 77 – Θέσεις κατά κατηγορία – Τυπικά προσόντα

Άρθρο 78
Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο -Καθήκοντα

Άρθρο 79 – Διυπουργικοί κλάδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

«Άρθρο 80 – Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 81 – Αξιολόγηση

«Άρθρο 82 – Χρόνος προαγωγής

«Άρθρο 83 – Σύστημα προαγωγών – Πίνακες προακτέων

«Άρθρο 84 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

«Άρθρο 85 – Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

«Άρθρο 86
Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 87 – Αναπλήρωση προϊσταμένων

Άρθρο 88 – Καταστάσεις υπαλλήλων

Άρθρο 89 – Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή

Άρθρο 90 – Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων

Άρθρο 91
Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων

Άρθρο 92 – Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων

Άρθρο 93 – Διαγραφή από πίνακα προακτέων

Άρθρο 94 – Παράλειψη από προαγωγή

Άρθρο 95 – Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου

Άρθρο 96 – Τιμητική απονομή τίτλων

Άρθρο 97 – Προβάδισμα

«Άρθρο 98 – Βαθμολογική ένταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 99 – Θέση σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 100 – Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας

Άρθρο 101 – Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 102 – Αποδοχές διαθεσιμότητας

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

«Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη αργία

«Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία – Αναστολή άσκησης καθηκόντων

«Άρθρο 105 – Συνέπειες αργίας

«ΜΕΡΟΣ Ε΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

«Άρθρο 106 – Πειθαρχικό παράπτωμα

«Άρθρο 107 – Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

«Άρθρο 108
Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

«Άρθρο 109 – Πειθαρχικές ποινές

ΝΟΜΟΣ 3528/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

«Άρθρο 110 – Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

«Άρθρο 111 – Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής

«Άρθρο 112 – Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

«Άρθρο 113 – Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

«Άρθρο 114
Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

«Άρθρο 115
Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

«Άρθρο 116 – Πειθαρχικά όργανα

«Άρθρο 117 – Πειθαρχικώς προϊστάμενοι

«Άρθρο 118 – Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων

«Άρθρο 119
Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

«Άρθρο 120 – Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων

«Άρθρο 121 – Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΤΜΗΜΑ Β΄ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

«Άρθρο 122 – Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

«Άρθρο 123 – Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο

«Άρθρο 124 – Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΝΟΡΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

«Άρθρο 125 – Προκαταρκτική εξέταση

«Άρθρο 126 – Ένορκη διοικητική εξέταση

«Άρθρο 127 – Πειθαρχική ανάκριση

«Άρθρο 128 – Ανακριτικές πράξεις

«Άρθρο 129 – Αυτοψία

«Άρθρο 130 – Μάρτυρες

«Άρθρο 131 – Πραγματογνώμονες

«Άρθρο 132 – Εξέταση διωκομένου

«Άρθρο 133 – Ενέργειες μετά την ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ

«Άρθρο 134 – Κλήση σε απολογία

«Άρθρο 135 – Απολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Άρθρο 136
Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης – Παράσταση διωκομένου

«Άρθρο 137
Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Άρθρο 138 – Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο

«Άρθρο 139 – Εκτίμηση αποδείξεων

«Άρθρο 140 – Πειθαρχική απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Άρθρο 141 – Ένσταση

«Άρθρο 142 – Προσφυγή

«Άρθρο 143 – Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ -ΔΑΠΑΝΕΣ

«Άρθρο 144 – Εκτέλεση απόφασης

«Άρθρο 145 – Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

«Άρθρο 146 – Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

«Άρθρο 146Α
Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

«Άρθρο 146Β
Σύσταση – Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 147 – Λόγοι λύσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 148 – Παραίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΚΠΤΩΣΗ

Άρθρο 149 – Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης

Άρθρο 150
Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση

Άρθρο 151 – Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας

ΝΟΜΟΣ 3528/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΛΥΣΗ

Άρθρο 152 – Λόγοι απόλυσης

Άρθρο 153
Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Άρθρο 154 – Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

«Άρθρο 155 – Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 156 – Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

«Άρθρο 157
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων

«Άρθρο 158
Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων

«Άρθρο 159 – Υπηρεσιακά Συμβούλια

«Άρθρο 160 – Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

«Άρθρο 161 – Εκπροσώπηση των φύλων

«Άρθρο 162 – Λειτουργία των Συμβουλίων

«Άρθρο 163
Συγκρότηση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 164 – Είδη υγειονομικών επιτροπών

Άρθρο 165
Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές

Άρθρο 166 – Επιτροπές προσφυγών

Άρθρο 167 – Ειδικές υγειονομικές επιτροπές

ΜΕΡΟΣ Η΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 168 – Τελικές διατάξεις

Άρθρο 169 – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο δεύτερο
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Ο’ του Μέρους Γ’ του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008.

 

ΝΟΜΟΣ 3528/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1WMDjiBfutN0ddIf-rPsVWDJJNJx7cntH/view?usp=sharing

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε