Νόμος 1824/1988

Νόμος 1824/1988 που δημοσιεύθηκε την 30η Δεκεμβρίου 1988 στο τεύχος Β του ΦΕΚ 296 με θέμα:
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
Το άρθρο 16 του νόμου αυτού έχει θέμα:
Κύρωση αποφάσεων
Δηλαδή τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί χρονικά πρωτύτερα του νόμου αυτού τις κυρώνει τοποθετώντας τες στον παρόντα νόμο
Αναφέρει το άρθρο 16.

Νόμος 1824/1988

1 . Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την έκδοσή τους οι εξής αποφάσεις:

Ε`. Αριθ. Δ/5716/15.4.1988 – ΦΕΚ 217/Β/21.4.1988

Ρύθμιση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης του τρόπου επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

1. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε τρίτου έτους το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εισηγείται το διαχωρισμό των σχολείων του νομού σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών, ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ τους και τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις. Σε κάθε περιοχή τοποθέτησης περιλαμβάνονται τα σχολεία έως οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ομάδας Ο.Τ.Α. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος ή κοινότητας δεν μπορεί να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές τοποθέτησης. Τα σχολεία κάθε νησιού υπάγονται σε μία τουλάχιστον περιοχή τοποθέτησης. Ο διαχωρισμός των σχολείων σε περιοχές γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

2. Έως το τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους οι εκπαιδευτικοί που είναι οργανικά τοποθετημένοι σε σχολεία του νομού, έχουν τα προσόντα του κεφαλαίου Α` του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., μπορούν να υποβάλουν στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται από τους υποψήφιους ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά μία ή και περισσότερες περιοχές τοποθέτησης του ίδιου νομού, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 και ανακοινώνονται στους υποψήφιους πριν από την υποβολή της αίτησης.

Νόμος 1824/1988

3. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στο μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις πίνακα υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων του νομού. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στην ίδια προθεσμία καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις πίνακες υποψηφίων διευθυντών: α) σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) γυμνασίων και λυκείων απόδημων ελληνοπαίδων, γ) πειραματικών γυμνασίων και λυκείων, δ) τεχνικών – επαγγελματικών σχολών, ε) σχολικών εργαστηριακών κέντρων και στ) γυμνασίων και λυκείων κάθε τύπου.

4. Κατά τη σύνταξη των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου το οικείο περιφερειακό συμβούλιο, για την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Β` του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.

5. Σε κάθε περίπτωση σύνταξης πινάκων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η εγγραφή υποψήφιου σε ένα πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή τους και στους υπόλοιπους. Οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από τους υπόλοιπους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ.

6. Οι πίνακες των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. γνωστοποιούνται στους υποβάλλοντες αίτηση εγγραφής τους σε αυτούς, οι οποίοι εντός δεκαημέρου προθεσμίας μπορούν αν ασκήσουν ένσταση είτε κατά της σειράς εγγραφής τους είτε κατά της τυχόν παράλειψής τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Νομάρχη και ισχύουν για τα τρία επόμενα σχολικά έτη. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων διαβιβάζονται αυτές μαζί με τα σχετικά πρακτικά και τα δελτία ατομικών στοιχείων στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά για την τροποποίηση των πινάκων με βάση τις ενστάσεις ή την απόρριψή τους. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κοινοποιούνται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και ισχύουν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους και μέχρι τη λήξη του τρίτου κατά σειρά σχολικού έτους.

7. Σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτού του άρθρου, κατάταξής τους ή εξέτασης ενστάσεών τους, μπορεί το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να καλέσει υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη για τη διαμόρφωση πληρέστερης κρίσης.

8. Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου τοποθετούνται στις κενές και στις κενούμενες θέσεις διευθυντών, και τη διάρκεια ισχύος των πινάκων υποψήφιοι που είναι γραμμένοι σ` αυτούς. Η τοποθέτηση σε περιοχή τοποθέτησης γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής στους πίνακες και σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης. Η τοποθέτηση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης γίνεται κατά σειρά εγγραφής στον πίνακα και σύμφωνα με δήλωση προτίμησης που μπορεί να περιλάβει μία, περισσότερες ή και όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Δήλωση για τοποθέτηση σε γυμνάσιο περιοχής λογίζεται ότι περιλαμβάνει προτίμηση και για το αντίστοιχο λύκειο, εφ` όσον λειτουργεί στον ίδιο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα και αντίστροφα. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης των δηλώσεων προτίμησης η τοποθέτηση γίνεται σε άλλες κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής τοποθέτησης.

Νόμος 1824/1988

9. Οι κενές θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται κατά τη σειρά που ορίζεται για τη σύνταξη των αντίστοιχων πινάκων στην παράγραφο 3 αυτής της απόφασης.

10. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές Σ.Ε.Κ. πρέπει να έχουν αντίστοιχα ή συγγενή ειδικότητα προς διδασκόμενα μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση παραλείπονται από τις τοποθετήσεις και διατηρούν τη σειρά τους στους πίνακες για τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις που έχουν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Εκπαιδευτικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί μέχρι σήμερα και όσοι θα μετεκπαιδεύονται στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε. δεν μπορούν να τοποθετηθούν ως διευθυντές άλλων σχολείων, εκτός των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε ειδικά σχολεία, εφ` όσον εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία αυτά.

 11. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων διευθυντών στις κενές και κενούμενες θέσεις τοποθετούνται εκπαιδευτικοί χωρίς αίτηση τους που έχουν βαθμό Α`. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

 α) στην σχολική μονάδα, 

 β) σε γειτονικές σχολικές μονάδες, 

 γ) σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης, 

 δ) σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής τοποθέτησης, 

 ε) σε σχολικές μονάδες όμορων περιοχών τοποθέτησης,

 στ) σε σχολικές μονάδες του ίδιου νομού. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορων περιοχών τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να αξιολογήσει και να τοποθετήσει ως διευθυντές σχολικών μονάδων, με αιτιολογημένη απόφασή του ικανούς εκπαιδευτικούς με βαθμό Β` που υπηρετούν οργανικά στις ίδιες περιοχές τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητά την υποβολή δηλώσεως από τους υποψήφιους για κρίση.

Νόμος 1824/1988

12. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της ισχύος των πινάκων, από τους οποίους έχουν τοποθετηθεί, εφ` όσον έχουν τοποθετηθεί ύστερα από αίτηση τους. Εάν έχουν τοποθετηθεί χωρίς αίτησή τους ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο έχουν τοποθετηθεί.

13. Όσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση ίδιων καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους ούτε να αποσπασθούν σε άλλες υπηρεσίες. Κατ` εξαίρεση όσοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης μπορούν να μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 της αριθ. Δ2/2691/1987 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 425/Β/10.8.1987). `Όσοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης σε σχολική μονάδα άλλου νομού, για την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, μπορεί να μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολεία άλλου νομού, εφ` όσον είχαν περιλάβει το νομό αυτό στην αρχική τους δήλωση με προγενέστερη σειρά προτίμησης και με την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί ως διευθυντές οι προηγούμενοι στον αξιολογικό πίνακα. Οι μεταθέσεις αυτής της παραγράφου προηγούνται των τοποθετήσεων που γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.

14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφ` όσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβάθμιας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.

15. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται μετά την τοποθέτηση των διευθυντών, με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου που αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας:

α) που έχουν το βαθμό και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή,

β) που έχουν βαθμό Α` και δεν εδήλωσαν ότι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή,

γ) που έχουν το βαθμό Β` και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή και

δ) που έχουν το βαθμό Β` και δεν εδήλωσαν ότι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή. Για την τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4, 7 και 12 αυτής της απόφασης.

16. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985, λήγει την 31.8.1988, εφ` όσον τοποθετήθηκαν από πίνακες α` και την 31.8.1990 εφ` όσον τοποθετήθηκαν από πίνακες β`. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της παραγράφου μπορεί να είναι υποψήφιοι για κατάταξη στους πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Η τοποθέτηση τους γίνεται μετά τη λήξη της παραπάνω θητείας τους.

Νόμος 1824/1988

17. Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από το ν. 1566/1985 οι διατάξεις:

α) του κεφαλαίου Β` του άρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης.

β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ` του άρθρου 11 και

γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε`.

18. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζονται ως εξής:

α) Για τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων εντός δεκαπενθημέρου.

β) Για την έκδοση της απόφασης διαχωρισμού των σχολείων σε περιοχές τοποθέτησης εντός μηνός.

γ) Για την υποβολή αιτήσεων κατάταξης στους πίνακες εντός σαράντα πέντε ημερών.

δ) Για την κατάρτιση των πινάκων από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εντός διμήνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα 15 Απριλίου 1988

Νόμος 1824/1988 που δημοσιεύθηκε την 30η Δεκεμβρίου 1988 στο τεύχος Β του ΦΕΚ 296 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vCiMtz7kktPAnja0ZhJQi1qIODze1Rk2/view?usp=sharing

Περιεχόμενα του νόμου 1824/1988

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε