Νόμος 3848/2010

Ο νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε  από τους παρακάτω νόμους.

α) Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010)
β) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/24-5-2011)
γ) Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011)
δ) Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011)
ε) ΠΝΠ 2011 (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011)
στ) Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012)
ζ) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)
η) Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)
θ) Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013)
ι) Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)
ια) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)
ιβ) Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)
ιγ) Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014)
ιδ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
ιε) Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)
ιστ) Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015)
ιζ) Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)
ιη) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)
ιθ) Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)
κ) Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017)
κα) Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)
κβ) Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
κγ) Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018)
κδ) Ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/13-11-2018)
κε) Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019)
κστ) Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020)
κζ) Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Ο νόμος 3848/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έχει θέμα:

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1bfgahX6tJDF18Q6o5JZXIXICQKEfcmVW/view?usp=sharing

Ο νόμος 3848/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με θέμα:

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε