Νόμος 4485/2017

Νόμος 4485/2017 που δημοσιεύθηκε την 4η Αυγούστου 2017 στο ΦΕΚ 114 Τεύχος Α’  με θέμα:

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες

Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι

Άρθρο 5
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6
Αυτοδυναμία Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7
Οργανισμός

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 9
Σχολές, Τμήματα, Τομείς

Άρθρο 10
Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα

Άρθρο 11
Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 12
Όργανα του Ιδρύματος

Άρθρο 13
Σύγκλητος

Άρθρο 15
Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής

Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής

Άρθρο 18
Κοσμητεία

Άρθρο 19
Κοσμήτορας

Άρθρο 20
Όργανα του Τμήματος

Άρθρο 21
Συνέλευση Τμήματος

Άρθρο 22
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 23
Πρόεδρος Τμήματος

Άρθρο 24
Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

Άρθρο 25
Όργανα Τομέα

Άρθρο 26
Γενική Συνέλευση Τομέα

Άρθρο 27
Διευθυντής Τομέα

Νόμος 4485/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ
Άρθρο 28
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα

Άρθρο 29
Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 30
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 31
Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 32
Ίδρυση Π.Μ.Σ.

Άρθρο 33
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

Άρθρο 34
Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 35
Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες

Άρθρο 36
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 37
Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Άρθρο 38
Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 39
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 40
Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 41
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 42
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 43
Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

Άρθρο 44
Αξιολόγηση

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Νόμος 4485/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 46
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 48
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 49
Ακαδημαϊκά Συμβούλια
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Άρθρο 50
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός

Άρθρο 51
Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 52
Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 53
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 54
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 55
Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 56
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άρθρο 57
Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

Άρθρο 58
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 59
Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 60
Προϋπολογισμός – απολογισμός

Άρθρο 61
Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού

Άρθρο 62
Ανάληψη υποχρέωσης

Άρθρο 63
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

Άρθρο 64
Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού – Αποδοχές

Άρθρο 65
Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 66
Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις

Άρθρο 67
Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 68
Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Νόμος 4485/2017

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 70
Θέματα πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 71
Θέματα ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 72
Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων
Άρθρο 73
Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Άρθρο 74
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 75
Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι

Άρθρο 76
Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 77
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Άρθρο 78
Ρυθμίσεις θεμάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

Άρθρο 79
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

Άρθρο 81
Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 83

Άρθρο 84
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄

Άρθρο 85
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου ΣΤ΄

Άρθρο 86
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Ζ΄

Άρθρο 87
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Η΄

Άρθρο 88
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 89
Ρυθμίσεις θεμάτων δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 90-95

Άρθρο 96

Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Άρθρο 97
Τροποποίηση του π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

Άρθρο 98-99

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011 (Α΄ 204)

Άρθρο 102-103

Άρθρο 104
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191)

Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 106
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4468/2017 (Α΄ 61)

Άρθρο 107
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 56) 2017.».
Άρθρο 108

Άρθρο 109
Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Άρθρο 110
Παράταση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ

Άρθρο 111
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3996/2011

Άρθρο 112
Παράταση διάρκειας προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε

Άρθρο 113
Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Άρθρο 114

Άρθρο 115
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4485/2017 όπως έχει αναρτηθεί στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1QWbq-9IXN3J8qjxvoSMDP29IqJs8zego/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε