Νόμος 4547/2018

Νόμος 4547/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με:

1. Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018)
2. Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)
3. Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/5-11-2018)

και έχει θέμα:

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2
Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)

Άρθρο 5
Στελέχωση των ΠΕΚΕΣ

Άρθρο 6
Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

Άρθρο 7

Αποστολή και αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης των ΚΕΣΥ

Άρθρο 9
Στελέχωση των ΚΕΣΥ

Άρθρο 10

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

Άρθρο 11

Διασύνδεση των ΚΕΣΥ με τις ΕΔΕΑΥ και τις σχολικές μονάδες και ΕΚ

Άρθρο 12
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)

Άρθρο 13

Οργάνωση και στελέχωση των ΚΕΑ

Άρθρο 14

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 16

Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)

Άρθρο 17

Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις

Νόμος 4547/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 21
Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 22
Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 23
Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 24
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

Άρθρο 25

Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 26
Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 27

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 28

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 29

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 30

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 31

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 32

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

«Άρθρο 33
Αναπλήρωση

Άρθρο 34

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 35
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 37

Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές

Άρθρο 38
Αξιολογητές

Άρθρο 39
Έκθεση αξιολόγησης

Άρθρο 40

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 41
Συμβουλευτική συνέντευξη

Άρθρο 42
Ενστάσεις

Άρθρο 43
Όργανα εξέτασης ενστάσεων

Άρθρο 44
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4547/2018

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 47

Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων

Άρθρο 48

Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

Άρθρο 50
Θέματα της ΑΔΙΠΠΔΕ

Άρθρο 51

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Άρθρο 52
Εκπαίδευση για την αειφορία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3966/2011

Άρθρο 54

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3966/2011

Άρθρο 55

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3966/2011

Άρθρο 56

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3966/2011

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3966/2011

Άρθρο 59

Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3966/2011

Άρθρο 60

Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3966/2011

Άρθρο 61

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011

Άρθρο 62

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011

Άρθρο 63

Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού

Άρθρο 64

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3966/2011

Άρθρο 65

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3966/2011

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011

Άρθρο 67

Θέματα Αδιάθετων – Παγίων – Ισολογισμού

Άρθρο 68

Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3966/2011

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3966/2011

Άρθρο 70
Μεταβατικές διατάξεις

Νόμος 4547/2018

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άρθρο 71
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 72

Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων

Άρθρο 73
Εγγραφή και φοίτηση στις ΔΥΕΠ

Άρθρο 74

Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των ΔΥΕΠ

Άρθρο 75

Λειτουργία των ΔΥΕΠ – Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 76

Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

Άρθρο 77

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Άρθρο 78
Επιλογή και τοποθέτηση των ΣΕΠ

Άρθρο 79

Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 80

Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Άρθρο 81

Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών
που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

Άρθρο 82

Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των ΔΥΕΠ

Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις

Νόμος 4547/2018

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 84

Άρθρο 85

Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 86

Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

Άρθρο 87

Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης

Άρθρο 88

Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 89

Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 90

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ)

Άρθρο 91

Άρθρο 92
Μετακίνηση μελών ΔΕΠ

Άρθρο 93

Άρθρο 94

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Άρθρο 95
Απουσίες μαθητών-αθλητών

Άρθρο 96

Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου

Άρθρο 101
Θέματα ΑΕΙ

Άρθρο 107
Τροποποιήσεις του πδ 18/2018

Άρθρο 110
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 111

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Άρθρο 113

Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα

Άρθρο 114

Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Άρθρο 115

Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

Άρθρο 116

Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Άρθρο 118
Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Νόμος 4547/2018 με θέμα:

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

https://drive.google.com/file/d/1soKCWqkPKGJ992J-eltkA6SDHvXelIgV/view?usp=sharing

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε