Νόμος 4692/2020

Νόμος 4692/2020 δημοσιεύθηκε την 12η Ιουνίου 2020 στο ΦΕΚ 111 τεύχος Α΄ με θέμα Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους παρακάτω νόμους:

1. Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-07-2020)
2. Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020)
3. Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020)
4. Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-06-2021)
5. Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30-06-2021)
6. Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

ΜΕΡΟΣ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
«Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Άρθρο 3
Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά σχολεία

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Άρθρο 5
Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών

Άρθρο 6
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Άρθρο 7
Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 8
Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

Άρθρο 9
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 10
Σκοποί

Άρθρο 11
Πρότυπα Σχολεία

«Άρθρο 11Α (4)
Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021- 2022 και 2022 – 2023

Άρθρο 12
Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 13
Ίδρυση, χαρακτηρισμός και διασύνδεση

Άρθρο 14
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 15
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 16
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 17
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 18
Επιλογή μαθητών

Άρθρο 19
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 20
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 22
Συμβούλιο στήριξης σχολείου

Άρθρο 23
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 24
Οργανωτικές μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 25
Θέματα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 26
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 27
Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 28
Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης

Άρθρο 29
Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 30
Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 31
Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 32
Μετατροπή σχολικών μονάδων σε δίγλωσσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018

Άρθρο 34
Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018

Άρθρο 35
Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018

Άρθρο 37
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων

Άρθρο 38
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Άρθρο 39
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Άρθρο 40
Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Άρθρο 42
Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Άρθρο 43
Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Άρθρο 44
Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Άρθρο 45
Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Άρθρο 46
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Άρθρο 47
Χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 48
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Άρθρο 49
Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Άρθρο 50
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 51
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 54
Διαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

«Άρθρο 55
Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 56
Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας

Άρθρο 57
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020

Άρθρο 60
Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 64
Καταργούμενες διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 65
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 66
Δικαίωμα υποψηφιότητας

Άρθρο 67
Ασυμβίβαστα

Άρθρο 68
Σώμα εκλεκτόρων

Άρθρο 69
Προκήρυξη

Άρθρο 70
Εκλογική διαδικασία

Άρθρο 71
Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 72
Ορισμοί

Άρθρο 73
Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

Άρθρο 74
Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 75
Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Άρθρο 76
Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 77
Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

Άρθρο 78
Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 79
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Άρθρο 80
Αίτηση θεραπείας

Άρθρο 81
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 82
Ίδρυση

Άρθρο 83
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 84
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 85
Λοιπό προσωπικό

Άρθρο 86
Πόροι

Άρθρο 87
Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 88
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

Άρθρο 89
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

Άρθρο 90
Θερινά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 91
Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 92
Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 93
Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 94
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 95
Λοιπές διατάξεις ΞΠΣ

Νόμος 4692/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 97
Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 99
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Άρθρο 101
Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΕΚΕΠΕ)

Άρθρο 102
Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 103
Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τμημάτων ΑΕΙ σε αναστολή

Άρθρο 104
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

Άρθρο 105
Συνεργασία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Άρθρο 106
Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών ΑΕΙ

Άρθρο 107
Μεταπτυχιακά διπλώματα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών

Άρθρο 108
Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 109
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 110
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού

Άρθρο 111
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή επιμισθίου εξωτερικού

Άρθρο 112
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Άρθρο 113
Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

Άρθρο 114
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης ΑΕΙ

Άρθρο 115
Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου

Άρθρο 116
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

Άρθρο 117
Διευθυντής Κλινικής

«Άρθρο 118
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 119
Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας

Άρθρο 120
Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 121
Εξόφληση δαπανών για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Άρθρο 122-124

Νόμος 4692/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
Άρθρο 125
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 126
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 127
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Άρθρο 128
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 129
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 130
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 131
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Νόμος 4692/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

Άρθρο 133
Ρυθμίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση

Άρθρο 134
Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ

Άρθρο 135
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 136
Διαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού Αγίου Κοσμά

Άρθρο 137
Εξουσιοδοτική διάταξη για τμηματικές κατεδαφίσεις

Άρθρο 138
Έναρξη ισχύος

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε