Ν 4610/2019 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

Ν 4610/2019 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Αναφέρουμε από τον νόμο αυτά, τα κεφάλαια και τα αντίστοιχα άρθρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 100
Τροποποίηση του ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 101

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

«Άρθρο 102
Ορισμοί

«Άρθρο 103
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Άρθρο 104
Βαθμολογική Κλίμακα

Άρθρο 105

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

Άρθρο 106
Ύλη μαθημάτων

Άρθρο 107

Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 108

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Άρθρο 109

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

«Άρθρο 110

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

Άρθρο 111

Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

Άρθρο 112

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

Άρθρο 113

Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

«Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

Άρθρο 115

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’

Άρθρο 116

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας και ομάδας προσανατολισμού

Ν 4610/2019 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Άρθρο 117

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

Άρθρο 118
Βαθμολογική Κλίμακα

Άρθρο 119

Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.)

«Άρθρο 120

Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις

«Άρθρο 121

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Άρθρο 122

Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

Άρθρο 123

Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

Άρθρο 124

Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής προαγωγικών, απολυτήριων – πτυχιακών εξετάσεων και εξετάσεων ειδικών εξεταστικών περιόδων

Άρθρο 125
Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

Άρθρο 126
Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 127

Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 128

Προαγωγή – παραπομπή μαθητών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑΛ

Άρθρο 129
Απόλυση και απόκτηση πτυχίου – Παραπομπή μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑΛ

Άρθρο 130
Μαθητές παρελθόντων ετών

Άρθρο 131

Εξεταστέα ύλη – προφορικές εξετάσεις – μαθήματα με κλάδους – εργαστηριακά μαθήματα και μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος

Άρθρο 132

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Άρθρο 133

Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού (Ε.Π.Β.) και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα

Άρθρο 134
Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής -Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου –Γενικός Μέσος Όρος – (Γ.Μ.Ο.)

Άρθρο 135

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

Άρθρο 136

Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ

Άρθρο 137
Μαθητές από ξένα σχολεία

Άρθρο 138

Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

Άρθρο 139

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑΛ ημερησίων και εσπερινών τριετούς φοίτησης

Άρθρο 140

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων – εξέταστρα

Άρθρο 141

Εποπτεία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 142
Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές

Άρθρο 143

Υποχρεώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 144
Έκδοση αποτελεσμάτων -Αρχείο απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 145

Απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑΛ που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

Άρθρο 146

Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑΛ

Άρθρο 147
Αξιολόγηση μαθητευόμενων του μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 148

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019 και Δ’ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2019-2020

Άρθρο 149

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Άρθρο 150

Τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 151

Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 152
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής –Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου –Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)

Άρθρο 153

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

Άρθρο 154

Για τους μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 117 έως και 146 εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 155

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων για τους μαθητές της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συν-
διδασκαλίας του ν. 4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019

Άρθρο 156
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 157

Διαδικασία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Άρθρο 158

Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου –Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑΛ – Πτυχίου ΕΠΑΛ

Άρθρο 159
Καταργούμενες Διατάξεις

Ν 4610/2019 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 70, τεύχος Β, της 7ης Μαΐου 2019 και τίτλο:

Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1F2Ogtqej4z6GKBaQEDnVRR1PjEv6SjdJ/view?usp=sharing

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε