Ν 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ν 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δημοσιεύθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2021 στο υπ’ αριθμ. 25 Φύλλος Της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Α και έχοντας θέμα:

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Τα θέματα που είναι δημοσιευμένα και αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μνημονεύονται παρακάτω:

ΜΕΡΟΣ A’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 

Άρθρο 2

Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 3

Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 4

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 5

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13
του ν. 4186/2013

Άρθρο 6

Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

Άρθρο 7

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Άρθρο 8

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

Άρθρο 9

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες – Αντικατάσταση της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003

Άρθρο 10

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών – Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Άρθρο 11

Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α’ και β’ της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

Ν 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 22 Βασικές αρχές
Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 24 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 31 Δικαστική προστασία
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Ν 4777/2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 34 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης
Άρθρο 35 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019

Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 37 Απαλλαγή μαθητών από συμμετοχή σε μαθήματα

Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

https://drive.google.com/file/d/16zBq6uWBBqCNbhjZx5RwyqmmWMn6omd7/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε