Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη Γ’ τάξη Γυμνασίου ισχύουν τα ακόλουθα κατά το σχολικό έτος 2022-2023:

Αξιοποιείται το σχολικό εγχειρίδιο των Στέλλας Σωτηρίου, Στυλιανής Κορδονούρη, Αικ. Ζαφρανίδου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ′ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ως διδακτικό υλικό εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται πολυτροπικά κείμενα (πηγές, διηγήματα, κινηματογραφικές ταινίες, διαγράμματα, κόμικ κ.λπ.) και το βιβλίο εκπαιδευτικού:

Σημειώνεται ότι οι προοργανωτές του βιβλίου μαθητή, σε όλα τα κεφάλαια, παρέχουν πλούσιο εποπτικό υλικό στους μαθητές και τις μαθήτριες, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία διαφορετικών κεφαλαίων ως πηγή διαθεματικής δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε τρεις (3) στήλες οι ενότητες, οι ώρες διδασκαλίας και κάποιες γενικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη του ο/η διδάσκων/ουσα.

Σε παρένθεση αναφέρονται οι προτεινόμενες ώρες των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν οι διδάσκοντες/ουσες να τις αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
ΜΕΡΟΣ Α΄
Ενότητα Ι: ΤO ATOMO KAI Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πίνακας περιεχομένων Παρατηρήσεις Ώρες- Δρα στηρι ότητες
Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγικές έννοιες

1.1  Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»

1.2  Τι είναι κοινωνία

1.3  Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

Προτείνεται εστίαση:

–  στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στις κοινωνίες

–    στους διαφορετικούς πολιτισμούς των κρατών της ΕΕ

3
Κεφάλαιο 2: Κοινωνικές ομάδες

2.1 Διακρίσεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων

Προτείνεται εστίαση:

-στις προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος ομάδων (φωτ. 2.5 ο λόγος του

3

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023

2.1.1  Έννοια και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων

2.1.2  Διακρίσεις των κοινωνικών ομάδων

Μάρτιν-Λούθερ Κίνγκ “I have a dream”)  
Κεφάλαιο 3: Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή

3.1  Η κοινωνική θέση

3.2  Κοινωνικός ρόλος

3.3  Κοινωνικοί κανόνες

3.4  Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα

3.5  Κοινωνική μεταβολή

 

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να αξιοποιήσει την προβολή της ταινίας Goodbye Lenin, στην οποία καταγράφονται οι τεράστιες αλλαγές της ζωής των κατοίκων του Βερολίνου, μετά την κατάρρευση του τείχους (η ταινία μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο).

5
Κεφάλαιο 4: Κοινωνικοί Θεσμοί

4.1  Τι είναι κοινωνικός θεσμός

4.2  Αναγκαιότητα των θεσμών

4.5 Ο θεσμός της οικογένειας

Προτείνεται εστίαση:

– στην κατανόηση της έννοιας του θεσμού μέσα από σχετικά παραδείγματα, όπως π.χ. η εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας ή του θεσμού της εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία.

3
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος

5.1  Έννοια και περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης

5.2  Φορείς της κοινωνικοποίησης

5.3  Τρόποι κοινωνικοποίησης

5.4  Ο κοινωνικός έλεγχος

5.5  Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου

Προτείνεται εστίαση:

– στη διαρκή και δυναμική διαδικασία της κοινωνικοποίησης π.χ. ηλικιωμένοι και χρήση των νέων τεχνολογιών, του υπολογιστή ή του skype για την επικοινωνία τους με μέλη της οικογένειάς τους.

5
Κεφάλαιο 6: Κοινωνικά προβλήματα

6.1  Κοινωνικά προβλήματα: προσδιορισμός και συνέπειες

6.2  Αίτια και αντιμετώπιση

6.3  Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή

6.4  Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή

6.5  Αθλητισμός και βία

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να ζητήσει συνθετικές ή ατομικές εργασίες παρουσίασης κοινωνικών προβλημάτων. 5

ΜΕΡΟΣ Β

Ενότητα ΙΙ: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κεφάλαιο 8: Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα

8.1  Μορφές πολιτευμάτων

8.2  Το πολίτευμα της Ελλάδας

8.3  Τι είναι Σύνταγμα

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί επιπλέον να κάνει χρήση μιας σειράς από δραστηριότητες για θέματα όπως:

– η παρουσίαση των πολιτευμάτων των κρατών της Ε.Ε. μέσα από εργασίες των

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023

8.4  Βασικές αρχές του Συντάγματος

8.4.1  Λαϊκή κυριαρχία

8.4.2  Κράτος Δικαίου

8.4.3  Κοινωνικό Κράτος

8.4.4  Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

μαθητών και μαθητριών

–  ο ρόλος του δημοψηφίσματος

–  η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα μας ως απόδειξη του εκδημοκρατισμού της κ.λπ.

 
Κεφάλαιο 9: Εκλογές, κόμματα, ΜΜΕ

9.1.  Εκλογικό σώμα

9.2.  Ψηφοφορία-βασικές αρχές

9.3  Εκλογικά συστήματα

9.4  Τα πολιτικά κόμματα

9.5  Μ.Μ.Ε.

 

Προτείνεται εστίαση:

–  στο δικαίωμα «του εκλέγειν» για τις γυναίκες στην Ελλάδα

–  στο ρόλο των ΜΜΕ και του διαδικτύου στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

5
Κεφάλαιο 10: Οι λειτουργίες του κράτους

10.1  Νομοθετική λειτουργία

10.1.1  Η σύνθεση της Βουλής

10.1.2  Οι αρμοδιότητες της Βουλής

10.2.  Εκτελεστική λειτουργία(1)

10.2.1  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

10.2.2  Η Κυβέρνηση

10.2.3  Η Δικαστική λειτουργία

 

Ο/Η διδάσκων/ουσα προτείνεται να αξιοποιήσει:

–  την ιστοσελίδα της βουλής

http://www.parliament.gr,

για να καθοδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωρίσουν τις λειτουργίες του κράτους.

–  την ιστοσελίδα http://www.efivoi.gr, για να αντλήσει υλικό για τη «Βουλή των Εφήβων».

–  Προτείνεται να αξιοποιηθεί αναλυτικά στην τάξη ο πίνακας στη σελ. 93

«Τα όργανα της πολιτείας και ο ρόλος των πολιτών».

4
Κεφάλαιο 11: Η διοίκηση

11.1  Η διοίκηση του κράτους

11.2  Τοπική αυτοδιοίκηση

11.2.1  Α’ βαθμός: Δήμοι και Κοινότητες

11.2.2  Β’ Βαθμός: Περιφέρειες

Ο/Η διδάσκων/ουσα προτείνεται να αξιοποιήσει

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποκεντρωμένη διοίκηση και αυτοδιοίκηση http://www.ypes.gr

3
Κεφάλαιο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

12.1. Αντιστοιχία Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

12.2 Προστασία των δικαιωμάτων

12.3. Ατομικά Δικαιώματα

12.4  Πολιτικά Δικαιώματα

12.5  Κοινωνικά Δικαιώματα

Προτείνεται εστίαση:

-στη διαφορά των ατομικών-πολιτικών- κοινωνικών δικαιωμάτων

– στη σύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Προτείνεται το κεφάλαιο να αξιοποιηθεί και με εργασίες από τους μαθητές τις μαθήτριες.

8+2

 

8.4  Βασικές αρχές του Συντάγματος

8.4.1  Λαϊκή κυριαρχία

8.4.2  Κράτος Δικαίου

8.4.3  Κοινωνικό Κράτος

8.4.4  Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

μαθητών και μαθητριών

–  ο ρόλος του δημοψηφίσματος

–  η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα μας ως απόδειξη του εκδημοκρατισμού της κ.λπ.

 
Κεφάλαιο 9: Εκλογές, κόμματα, ΜΜΕ

9.1.  Εκλογικό σώμα

9.2.  Ψηφοφορία-βασικές αρχές

9.3  Εκλογικά συστήματα

9.4  Τα πολιτικά κόμματα

9.5  Μ.Μ.Ε.

 

Προτείνεται εστίαση:

–  στο δικαίωμα «του εκλέγειν» για τις γυναίκες στην Ελλάδα

–  στο ρόλο των ΜΜΕ και του διαδικτύου στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

5
Κεφάλαιο 10: Οι λειτουργίες του κράτους

10.1  Νομοθετική λειτουργία

10.1.1  Η σύνθεση της Βουλής

10.1.2  Οι αρμοδιότητες της Βουλής

10.2.  Εκτελεστική λειτουργία(1)

10.2.1  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

10.2.2  Η Κυβέρνηση

10.2.3  Η Δικαστική λειτουργία

 

Ο/Η διδάσκων/ουσα προτείνεται να αξιοποιήσει:

–  την ιστοσελίδα της βουλής

http://www.parliament.gr,

για να καθοδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωρίσουν τις λειτουργίες του κράτους.

–  την ιστοσελίδα http://www.efivoi.gr, για να αντλήσει υλικό για τη «Βουλή των Εφήβων».

–  Προτείνεται να αξιοποιηθεί αναλυτικά στην τάξη ο πίνακας στη σελ. 93

«Τα όργανα της πολιτείας και ο ρόλος των πολιτών».

4
Κεφάλαιο 11: Η διοίκηση

11.1  Η διοίκηση του κράτους

11.2  Τοπική αυτοδιοίκηση

11.2.1  Α’ βαθμός: Δήμοι και Κοινότητες

11.2.2  Β’ Βαθμός: Περιφέρειες

Ο/Η διδάσκων/ουσα προτείνεται να αξιοποιήσει

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποκεντρωμένη διοίκηση και αυτοδιοίκηση http://www.ypes.gr

3
Κεφάλαιο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

12.1. Αντιστοιχία Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων

12.2 Προστασία των δικαιωμάτων

12.3. Ατομικά Δικαιώματα

12.4  Πολιτικά Δικαιώματα

12.5  Κοινωνικά Δικαιώματα

Προτείνεται εστίαση:

-στη διαφορά των ατομικών-πολιτικών- κοινωνικών δικαιωμάτων

– στη σύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Προτείνεται το κεφάλαιο να αξιοποιηθεί και με εργασίες από τους μαθητές τις μαθήτριες.

8+2

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ως διδακτικό υλικό εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται πολυτροπικά κείμενα (πηγές, διηγήματα, κινηματογραφικές ταινίες, διαγράμματα, κόμικ κ.λπ.) και το βιβλίο εκπαιδευτικού:

Σημειώνεται ότι οι προοργανωτές του βιβλίου μαθητή, σε όλα τα κεφάλαια, παρέχουν πλούσιο εποπτικό υλικό στους μαθητές και τις μαθήτριες, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία διαφορετικών κεφαλαίων ως πηγή διαθεματικής δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε τρεις (3) στήλες οι ενότητες, οι ώρες διδασκαλίας και κάποιες γενικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορεί να λάβει υπόψη του ο/η διδάσκων/ουσα.

Σε παρένθεση αναφέρονται οι προτεινόμενες ώρες των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν οι διδάσκοντες/ουσες να τις αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)
ΜΕΡΟΣ Α
Ενότητα Ι:ΤO ATOMO KAI H KOINΩNIA
Πίνακας περιεχομένων Παρατηρήσεις Ώρες-

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023

    δραστη ριότη τες
Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγικές έννοιες

1.1  Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»

1.2  Τι είναι κοινωνία

1.3  Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

Προτείνεται εστίαση:

–  στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στις κοινωνίες

–      στους διαφορετικούς πολιτισμούς των κρατών της ΕΕ.

3
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος

5.1  Έννοια και περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης

5.2  Φορείς της κοινωνικοποίησης

5.3  Τρόποι κοινωνικοποίησης

5.4  Ο κοινωνικός έλεγχος

5.5  Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου

Προτείνεται εστίαση:

– στη διαρκή και δυναμική διαδικασία της κοινωνικοποίησης π.χ. ηλικιωμένοι και χρήση των νέων τεχνολογιών, του υπολογιστή ή του skype για την επικοινωνία τους με μέλη της οικογένειάς τους.

6
Κεφάλαιο 6: Κοινωνικά προβλήματα

6.1  Κοινωνικά προβλήματα: προσδιορισμός και συνέπειες

6.2  Αίτια και αντιμετώπιση

6.3  Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή

6.4  Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή

6.5  Αθλητισμός και βία

Οι ενότητες 6.1 και 6.2 να διδαχτούν περιληπτικά.

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να ζητήσει

– συνθετικές ή ατομικές εργασίες παρουσίασης κοινωνικών προβλημάτων.

 

6

ΜΕΡΟΣ Β
Ενότητα ΙΙ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Κεφάλαιο 8:Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα

8.1  Μορφές πολιτευμάτων

8.2  Το πολίτευμα της Ελλάδας

8.3  Τι είναι Σύνταγμα

8.4  Βασικές αρχές του Συντάγματος

8.4.1  Λαϊκή κυριαρχία

8.4.2  Κράτος Δικαίου

8.4.3  Κοινωνικό Κράτος

8.4.4  Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί επιπλέον να κάνει χρήση μιας σειράς από δραστηριότητες για θέματα όπως:

–  η παρουσίαση των πολιτευμάτων των κρατών της ΕΕ μέσα από εργασίες των μαθητών

–  ο ρόλος του δημοψηφίσματος

–  η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα μας ως απόδειξη του εκδημοκρατισμού της κ.λπ.

6+4
Κεφάλαιο 10:Οι λειτουργίες του κράτους

10.1 Νομοθετική λειτουργία

Το κεφάλαιο 10 να διδαχτεί περιληπτικά

Ο/Η διδάσκων/ουσα να αξιοποιήσει:

-την ιστοσελίδα της βουλής

5
    δραστη ριότη τες
Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγικές έννοιες

1.1  Άτομο «φύσει κοινωνικό ον»

1.2  Τι είναι κοινωνία

1.3  Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

Προτείνεται εστίαση:

–  στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στις κοινωνίες

–      στους διαφορετικούς πολιτισμούς των κρατών της ΕΕ.

3
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος

5.1  Έννοια και περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης

5.2  Φορείς της κοινωνικοποίησης

5.3  Τρόποι κοινωνικοποίησης

5.4  Ο κοινωνικός έλεγχος

5.5  Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου

Προτείνεται εστίαση:

– στη διαρκή και δυναμική διαδικασία της κοινωνικοποίησης π.χ. ηλικιωμένοι και χρήση των νέων τεχνολογιών, του υπολογιστή ή του skype για την επικοινωνία τους με μέλη της οικογένειάς τους.

6
Κεφάλαιο 6: Κοινωνικά προβλήματα

6.1  Κοινωνικά προβλήματα: προσδιορισμός και συνέπειες

6.2  Αίτια και αντιμετώπιση

6.3  Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή

6.4  Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή

6.5  Αθλητισμός και βία

Οι ενότητες 6.1 και 6.2 να διδαχτούν περιληπτικά.

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να ζητήσει

– συνθετικές ή ατομικές εργασίες παρουσίασης κοινωνικών προβλημάτων.

 

6

ΜΕΡΟΣ Β
Ενότητα ΙΙ. ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Κεφάλαιο 8:Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα

8.1  Μορφές πολιτευμάτων

8.2  Το πολίτευμα της Ελλάδας

8.3  Τι είναι Σύνταγμα

8.4  Βασικές αρχές του Συντάγματος

8.4.1  Λαϊκή κυριαρχία

8.4.2  Κράτος Δικαίου

8.4.3  Κοινωνικό Κράτος

8.4.4  Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί επιπλέον να κάνει χρήση μιας σειράς από δραστηριότητες για θέματα όπως:

–  η παρουσίαση των πολιτευμάτων των κρατών της ΕΕ μέσα από εργασίες των μαθητών

–  ο ρόλος του δημοψηφίσματος

–  η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα μας ως απόδειξη του εκδημοκρατισμού της κ.λπ.

6+4
Κεφάλαιο 10:Οι λειτουργίες του κράτους

10.1 Νομοθετική λειτουργία

Το κεφάλαιο 10 να διδαχτεί περιληπτικά

Ο/Η διδάσκων/ουσα να αξιοποιήσει:

-την ιστοσελίδα της βουλής

5

Οδηγίες Διδασκαλίας ΚΠΑ Γ Γυμνασίου 2022-2023 βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο

 

https://drive.google.com/file/d/1AoLXxexhg-XOau1N12LkC2KlrOPg8IH6/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε