Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 49/16-09-2022 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023.

Ι. ΑΓΓΛΙΚΑ Γενικής Παιδείας

ΥΛΗ

Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ διανέμονται τα βιβλία:

Α΄ τάξη:     «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» (ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑ)

Β΄ τάξη:      «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ και Γ΄ ΕΠΑ. Λ. Γενικής Παιδείας» (ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑ)

Γ΄ τάξη:       «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ και Γ΄ ΕΠΑ.Λ. Γενικής Παιδείας» (ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑ)

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  • Α΄ τάξη: ΕΠΑΛ: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» (Ενότητες 1, 2, 3, 4, 6, 7)

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

  • Β΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ και Γ΄ ΕΠΑ.Λ. Γενικής Παιδείας» ( ή συνέχιση από το βιβλίο της Α΄ τάξης, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, εφόσον αυτό δεν ολοκληρώθηκε)
  • Γ΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ και Γ΄ ΕΠΑ.Λ. Γενικής Παιδείας» (συνέχιση από το σημείο της ύλης που ολοκληρώθηκε στη Β΄ τάξη)

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα διατήρησης των διδακτικών βιβλίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο έτος.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) που προσδιορίζει την επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια του ομιλητή για το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, και αξιοποιώντας το διδακτικό υλικό ως εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη ανομοιογένεια στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/-τριών, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/- τριών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες στην προηγούμενη τάξη, καθώς και τις τεχνικές διαφοροποιημένης ή/και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

ii. ΑΓΓΛΙΚΑ Τομέα/Ειδικότητας

H διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας ως μάθημα Τομέα/Ειδικότητας εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο η διδασκαλία να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προκειμένου να επικοινωνήσουν για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Οι εκπαιδευτικοί, κατά συνέπεια, καλούνται να διαμορφώσουν την ύλη που θα διδάξουν, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών τους και να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούν το διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα, ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Η διάγνωση των αναγκών των μαθητών και μαθητριών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να διατυπώσει τους στόχους του, να επιλέξει και να οργανώσει το υλικό, τις μαθησιακές εμπειρίες και τον τρόπο αξιολόγησης.

Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να:

α) ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,

β) ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κ.τ.λ.), ως προς τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο μαθητής/η μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς τον σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

γ) παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία, π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

δ) παρέχουν στους μαθητές/στις μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης,

ε) κινητοποιούν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τη λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας στις επαγγελματικές επικοινωνιακές περιστάσεις που άπτονται του τομέα ειδικότητάς τους.

 

Σημειώνεται ότι η χρήση αυθεντικών κειμένων –προσαρμοσμένων ή μη– αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και ιδιαίτερα στη διδασκαλία της για ειδικούς σκοπούς (ESP), καθώς διευκολύνει την έκθεση των μαθητών/μαθητριών σε επικοινωνιακές περιστάσεις σχετικές με τον επαγγελματικό τους τομέα. Δεδομένου ότι συχνά τα αυθεντικά κείμενα παρουσιάζουν δυσκολία ως προς το επίπεδο της γλώσσας, προτείνεται οι δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών και να διαφοροποιούνται όπου κρίνεται σκόπιμο. Για παράδειγμα, πριν από την ανάγνωση του κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός προτείνεται να προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες κατάλληλα ώστε να μειωθεί ο βαθμός δυσκολίας κατανόησης των κειμένων, μέσα από τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτήσεων, την παρουσίαση του λεξιλογίου που απαιτείται για την κατανόησή του ή και συζήτηση σχετικά με το θέμα του κειμένου στη μητρική τους γλώσσα (pre-reading tasks).

 

III. ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ ως Μάθημα Ειδικότητας στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

Η Γαλλική ή η Γερμανική ή η Ιταλική ή η Ισπανική γλώσσα διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως μάθημα ειδικότητας, στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιταλική και την Ισπανική Γλώσσα που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β/2411/04-08-2016 και στο ΦΕΚ Β/3976/13-09-2018.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας, ως μαθήματος Ειδικότητας, θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο η διδασκαλία να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προκειμένου να επικοινωνήσουν για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Οι εκπαιδευτικοί, κατά συνέπεια, καλούνται να διαμορφώσουν την ύλη που θα διδάξουν σε κάθε σχολικό έτος, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών τους και να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούν το διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να:

(α) ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,

(β) ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο μαθητής/η μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς τον σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ) παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία, π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) παρέχουν στους μαθητές/στις μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης,

(ε) κινητοποιούν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τη λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας στις επαγγελματικές επικοινωνιακές περιστάσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους.

Διευκρινίζεται ότι:

α) για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας από το σχολικό έτος 2020-2021 διανέμεται διδακτικό εγχειρίδιο από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το εν λόγω υλικό έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/857-germaniki-glossa-oikonomias-dioikisis-g-epal).

β) για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας από το σχολικό έτος 2021-2022 διανέμεται διδακτικό εγχειρίδιο από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το εν λόγω υλικό έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/oi-ksenes-glosses-sto-sxoleio/1074-fakelos-ylikoy-gia-ti-galliki-glossa- gia-ton-tomea-dioikisis-kai-oikonomias-eidikotita-ypallilos-touristikon-epixeiriseon-g-taksi-epa-l)

Στον ιστότοπο του ΙΕΠ, στο πεδίο «Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο», διατίθεται επίσης υποστηρικτικό, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/533-didaktiko-yliko-gia-to-mathima-tis-ksenis- glossas-sto-epal-tou-tomea-dioikisis-kai-oikonomias).

Ειδικότερα:

 Α. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Το εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό, που εκπονήθηκε για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, έχει ως βασικό στόχο την γνωριμία των µαθητών και των µαθητριών µε τη γερµανική γλώσσα µέσα από θέµατα του ειδικότερου ενδιαφέροντός τους, καθώς και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον τοµέα της ειδικότητάς τους.

Το εν λόγω υλικό διαρθρώνεται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:

1η ενότητα: Ξενοδοχείο και Υποδοχή 2η ενότητα: Στο Εστιατόριο/Στο Café

3η ενότητα: Παροχή Υπηρεσιών στον Τοµέα του Τουρισµού,

οι οποίες καλύπτουν στο σύνολό τους τις βασικές επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, που αφορούν το επίπεδο γλωσσοµάθειας Α, σύμφωνα με τους γενικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΕΠΑ.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των θεματικών ενοτήτων από τους/τις εκπαιδευτικούς, στην αρχή κάθε ενότητας αναφέρονται συνοπτικά τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.

Κατ’ αυτό τον τρόπο και οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, αναζητώντας τις απαιτούμενες γλωσσικές εκφράσεις, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια σε ποικίλες επαγγελματικές περιστάσεις της ειδικότητάς τους. Για τον λόγο αυτό, το υλικό έχει εµπλουτιστεί με δραστηριότητες που εστιάζουν στον καθηµερινό λόγο σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις (π.χ. επικοινωνία στη ρεσεψιόν, στο εστιατόριο, παροχή υπηρεσιών σε τουριστικό γραφείο, διαδικτυακή κράτηση, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, παροχή πληροφοριών για τουριστικά αξιοθέατα, για συγκοινωνιακά μέσα, για τον καιρό κ.ά.).

Στην αρχή του διδακτικού-εκπαιδευτικού υλικού (σελ. 3) επιχειρείται, μέσω της παρουσίασης γνωστών αξιοθέατων ή εκδηλώσεων (π.χ. η Πύλη του Βραδεμβούργου ή μια γνωστή παραδοσιακή γερμανική γιορτή), μια πρώτη επαφή με την Γερμανία και την γερμανική γλώσσα. Στη συνέχεια (σελ. 4) προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ορθογραφία και στην εκφορά γερμανικών λέξεων που προέρχονται και από τα Ελληνικά. Στις επόμενες σελίδες του διδακτικού εγχειρίδιου (έως και την σελίδα 19) παρουσιάζονται μέρος του συνόλου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α.

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω υλικό προκρίνονται δραστηριότητες συνεργατικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης (π.χ. παιχνίδια ρόλων, οργάνωση μίας δημοσκόπησης για τις διατροφικές συνήθειες ή οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος μιας σχολικής εκδρομής, δημιουργία καταλόγου εστιατορίου κ.ά.), οι οποίες έχουν ως στόχο κατά κύριο λόγο την ενίσχυση της επικοινωνιακής προσέγγισης. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την παρουσίαση και την διδασκαλία των επιμέρους γραμματικών φαινομένων και των μορφοσυντακτικών δομών για το εν λόγω επίπεδο, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίσουν τις θεματικές ενότητες κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης τους.

Σε κάθε θεματική ενότητα εμφανίζονται ένα ή περισσότερα πράσινα πλαίσια με την επιγραφή «Redemittel/Sprachliche Mittel», στα οποία αποτυπώνονται οι απαραίτητες για την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση εκφράσεις (π.χ. υποδοχή στο ξενοδοχείο). Κατ’ αυτό τον τρόπο δίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η δυνατότητα επανάληψης των παραπάνω εκφράσεων για τη διευκόλυνση στην εμπέδωσή τους. Επιπλέον, για την περαιτέρω πλαισίωση της μαθησιακής διαδικασίας με πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν τη Γερμανική Γλώσσα, δίδονται σε μπλε πλαίσιο και με τον διακριτό τίτλο «Γνωρίζατε ότι…», σύντοµες πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή και τις συνήθειες των Γερµανών.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας, προτείνεται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας να συμπληρώνεται το προτεινόμενο φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να οργανώνουν καλύτερα την περαιτέρω μαθησιακή τους πορεία.

 

Β. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Το εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό, που εκπονήθηκε για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην Ειδικότητα

«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, έχει ως βασικό στόχο την γνωριμία των µαθητών και των µαθητριών µε τη γαλλική γλώσσα µέσα από θέµατα του ειδικότερου ενδιαφέροντός τους, καθώς και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον τοµέα της ειδικότητας τους.

Το εν λόγω υλικό διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν στο σύνολό τους βασικές επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες επιπέδου γλωσσομάθειας Α, σύμφωνα με τους γενικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΚΕΠΑ.

Unité 0 : On démarre Unité 1 : A la réception

Unité 2 : Au restaurant

Unité 3 : A l’agence de voyages

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των θεματικών ενοτήτων από τους/τις εκπαιδευτικούς, στην αρχή κάθε ενότητας αναφέρονται συνοπτικά τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση και την ενεργητική μάθηση, μέσα από δραστηριότητες διερευνητικής, συνεργατικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν δημιουργικά στη διδακτική διαδικασία, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα και να μπορούν, μέσα από την εξάσκηση, να τις αξιοποιήσουν στο μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό το υλικό έχει εµπλουτιστεί με δραστηριότητες που εστιάζουν στον καθηµερινό λόγο σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις του τουρισμού (π.χ. επικοινωνία στη ρεσεψιόν, στο εστιατόριο, παροχή υπηρεσιών σε τουριστικό γραφείο, διαδικτυακή κράτηση, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, παροχή πληροφοριών κ.ά.). Όσον αφορά την παρουσίαση και τη διδασκαλία των επιμέρους γραμματικών φαινομένων και των μορφοσυντακτικών δομών για το εν λόγω επίπεδο, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίσουν τις θεματικές ενότητες κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να προσαρμόσουν ή/και να συμπληρώσουν το παρόν υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, κατά την κρίση τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών τους, καθώς και το γενικότερο κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cUHde8BELpFDnv-4ULhA3HWd3hZ-7GMr/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε