Οδηγίες Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου

Οδηγίες Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 49872/Δ2/04-05-2022 έγγραφό του και θέμα:

Οδηγίες προς τα Γυμνάσια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

1.

Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο σας στις 18/05/2022, στη Γ΄ Γυμνασίου και ώρες 9.00 – 11.30
Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 150΄ ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):

  • 60΄ η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
  • 10΄ διάλειμμα
  • 60΄ η εξέταση στα Μαθηματικά
  • 20΄ η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων

2.

Ο/H Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις.

3.

Στις εξετάσεις:
Στα γυμνάσια:

όπου η Γ ́ Γυμνασίου έχει έως και τρία τμήματα συμμετέχει ένα τμήμα από αυτά.
Όπου η Γ ́ Γυμνασίου έχει από τέσσερα τμήματα και πάνω, συμμετέχουν δυο τμήματα από αυτά.

Η επιλογή των τμημάτων θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

4.

Για τους/τις μαθητές/-τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διευκρινίζεται ότι θα προβλεφθούν από τον/τη Διευθυντή/-ντρια διευκολύνσεις πρόσβασης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Οι εν λόγω μαθητές/-τριες πρέπει να υποστηριχθούν από τον/την εκπαιδευτικό που τους/τις υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμματος.

β. Η βοήθεια στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στις ερωτήσεις και στη συμπλήρωση του απαντητικού δελτίου με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος (π.χ. ανάγνωση των ερωτήσεων, συμπλήρωση των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό μετά από υπόδειξη του/της μαθητή/- τριας, παροχή περισσότερου χρόνου ή/και άλλα).

γ. Ο χρόνος εξέτασης, ανά εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του/της Διευθυντή/-τριας έως 15 ́.

5.

Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα. Στην σελίδα «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης.

6.

Τα θέματα των εξετάσεων θα κληρωθούν από την Επιστημονική Επιτροπή νωρίς το πρωί της 18ης Μαΐου 2022 και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας Σχολείων στην παραπάνω ιστοσελίδα από τα σχολεία που συμμετέχουν με χρήση των κωδικών Π.Σ.Δ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-τριες.

7.

Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των εξετάσεων.
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα στην τάξη τους έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες με τις διαδικασίες συμπλήρωσης σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να διαβάζουν και τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν την επιλογή τους.

8.

Οι μαθητές/-τριες θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Τα απαντητικά δελτία έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία ταχυδρομικώς από το ΙΕΠ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας, με την παραλαβή των απαντητικών δελτίων συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στην Πλατφόρμα Σχολείων στην ιστοσελίδα των εξετάσεων (http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx).

9.

Το απαντητικό δελτίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των εξετάσεων έτσι ώστε να λάβετε γνώση και να το δείξετε στους/στις μαθητές/-τριες σας για να εξοικειωθούν με τη δομή του και τον τρόπο συμπλήρωσης.

Ειδικότερα για το πεδίο με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία προτείνουμε να εξηγήσετε νωρίτερα στους/στις μαθητές/-τριες σε τι αφορούν και να τους βοηθήσετε να τα συμπληρώσουν.

10.

Το πεδίο Στοιχεία Σχολικής Μονάδας θα συμπληρωθεί από έναν από τους επιτηρητές της αίθουσας πριν την έναρξη των εξετάσεων.

11.

Την επόμενη των εξετάσεων τα απαντητικά δελτία θα παραληφθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντρια, με την προσκόμιση των απαντητικών δελτίων συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στην Πλατφόρμα Σχολείων στην ιστοσελίδα των εξετάσεων (http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx).

Οδηγίες Εξετάσεων Εθνικού Επιπέδου απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 49872/Δ2/04-05-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1cmVUDGBoGGjXby9LULnX7nZVaPILE8Hv/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε