Οδηγίες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2021-2022

Οδηγίες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2021-2022 προσδιορίζονται από την υπ΄αριθμ. 103235/ΓΔ4/24-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 20/22-04-2021 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των εργαστηρίων Δεξιοτήτων:
«Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους και το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά
με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχεδιάζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα. Τέλος, συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Οδηγίες εφαρμογής Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 2021-2022  όπως αποτυπώνονται στην εγκύκλιο που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Y7huuU1XbKN45zwuxAm1w5n-DrgJu8fn/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε