Οδηγίες Διδασκαλίας Εφαρμογών Πληροφορικής Α ΓΕΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Εφαρμογών Πληροφορικής Α ΓΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022–2023

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος

 «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

 

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Ο σχεδιασμός του μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

 

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών/- τριών της τάξης του/της.

 

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές/-ήτριες να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

 

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

 

Προτείνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο προκειμένου να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών/- τριών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσής του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-ήτριες μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:

 

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

 

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών/-τριών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

 

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές/ήτριες να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

 

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις μαθητές/-ήτριες στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία – διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές/-ήτριες να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

 

Αντιμετώπιση μαθησιακών κενών – Γενικές Οδηγίες

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

 

 

 

Αναλυτικές Οδηγίες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

 

●      διακρίνει λειτουργίες και απαιτήσεις μιας εφαρμογής

 

●      αναπτύσσει λειτουργίες και απαιτήσεις μίας εφαρμογής

 

●      αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7.1

Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

Προγραμματισμός κινητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε αντίστοιχα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως το App Inventor, Alice, Snap!, Blockly, Greenfoot, κ.α.

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

●      εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

●      mobile app τουριστικός οδηγός-αξιοθέατα της περιοχής μας

●      παιχνίδι λαβύρινθος

●      κατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)

 

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8268

 

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

16

 

 

 

(8 ώρες για προγραμματισμό με τo App Inventor)

 

(6 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D)

 

(2 ώρες προγραμματισμό Arduino + App Inventor )

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.  

 

 

 

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8074

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/15856

 

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του

App Inventor

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8403

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 16 ώρες

 

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

 

●      αναφέρει εργαλεία

web 2.0.

 

●      προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού

9.3

Από τον Web 1.0

στον Web X.0

●      Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους/τις μαθητές/- ήτριες (π.χ. με το SurveyMonkey) Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)

1
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 10.1 ●      Προτείνεται η χρήση του Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/23176/5867

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/23176

(Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες)

2
να είναι ικανός/ή να: Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού
Διαδικτύου Δικτύου για δημιουργία
●      αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου  

10.2

Ο παγκόσμιος ιστός,

blog, wiki και ιστοσελίδων.

 

●      Μετάβαση στον ιστότοπο

(1 ώρα για την

10.1)

●      κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες υπηρεσίες και

εφαρμογές Διαδικτύου

του Πανελλήνιου Σχολικού

Δικτύου και καταγραφή των υπηρεσιών web 2.0 που προσφέρει

(1 ώρα για την

10.2)

 

 

 

 

●      συγκρίνει εφαρμογές

Web 2.0

 

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει

 

11.1

 

●      Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

 

●      Δημιουργία Ιστοσελίδων με

HTML και CSS

 

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-lor-8521-635

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8195

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/7259

 

15

να είναι ικανός/ή να: Γενική εισαγωγή
στην HTML (8 ώρες για τις
●      ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές  

11.2  Η HTML5

 

11.3  Ενσωμάτωση

(Embedding)

11.1 και 11.2)

 

(2 ώρες για την

11.3)

(5 ώρες για την
11.4 Καθορίζοντας 11.4)
την εμφάνιση – CSS
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 18 ώρες

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 13.1 ●      Άνοιγμα λογαριασμού σε Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)

 

 

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8306

 

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:

8
να είναι ικανός/ή να: Εισαγωγή στις υπηρεσία cloud για
εφαρμογές Νέφους αποθήκευση αρχείων.
●      χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο  

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών Νέφους

 

13.3

 

●      Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους/φίλες (συμμαθητές/-τριες)

 

(1 ώρα για την

13.1)

 

(2 ώρες για την

Εφαρμογές ●      Προτείνεται η υλοποίηση 13.2)
υπηρεσιών Νέφους δραστηριοτήτων
αποθήκευσης και (5 ώρες για την
διαμοιρασμού αρχείων, 13.3)
συνεργατικής επεξεργασίας
αρχείων, συνεργατικής
δημιουργίας εννοιολογικού
χάρτη κ.α.

 

 

 

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/7950

(Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

 

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

●      Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

●      Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

●      Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (π.χ. Google Drive, Dropbox)

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 14.2 ●      Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου.

●      Προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας www.padlet.com για την οργάνωση μιας εκδήλωσης

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

●      Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

●      Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

1
να είναι ικανός/ή να: Επικοινωνία και
Συνεργασία από
●      δημιουργεί, να απόσταση
επεξεργάζεται και να
διαχειρίζεται έγγραφα
εργαζόμενος
συνεργατικά με
εφαρμογές Νέφους
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να: 15.1

Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα

●      Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο 3

 

 

 

●      διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά Δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους 15.2

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

 

15.3

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων

(π.χ. eclass, e-me, Edmodo, Schoology)

 

●      Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο.

·         http://www.saferinternet.gr/index.php

?childobjId=Category133&objId=Categ ory40&parentobjId=Page3

 

Θέματα ασφάλειας στα κοινωνικά δίκτυα από το saferinternet4kids.gr: https://saferinternet4kids.gr/category/social- media-safety/

(1 ώρα για την

15.1)

 

(1 ώρα για την

15.2)

 

(1 ώρα για την

15.3)

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 16.1

Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος

 

16.2

Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

 

16.3

Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

 

16.4

●      Συζήτηση για θέματα Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·         http://internet- safety.sch.gr/index.php/component/k2

/item/42-yliko

 

 

 

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·         https://internet- safety.sch.gr/index.php?option=com_k 2&view=itemlist&layout=tag&tag=%CE

%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84

%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE

%B7%CF%84%CE%B1&task=tag&Itemi d=497

4
να είναι ικανός/ή να: πνευματικών δικαιωμάτων
και τη διαχείρισή τους στο
●      διακρίνει τις Διαδίκτυο.
απαραίτητες

εφαρμογές για την προστασία – ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

●      Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.  

 

(1 ώρα για την

16.1)

●      αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις (1 ώρα για την

16.2)

συνέπειες της

πειρατείας του λογισμικού

(1 ώρα για την

16.3)

●      εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα (1 ώρα για την

16.4)

ασφάλειας και

 

 

 

προστασίας στο Διαδίκτυο

 

●      αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 16 ώρες

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

 

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών/-τριών της τάξης του/της.

 

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους/τις μαθητές/-ήτριες να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

 

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την «επεξεργασία των πληροφοριών».

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

 

Προτείνεται η προετοιμασία κατάλληλων διδακτικών σεναρίων τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο προκειμένου να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών/-τριών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολ. έτους, κρίνεται απαραίτητη.

 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-ήτριες μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

http://www.sch.gr και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου http://dschool.edu.gr/ που περιέχει τα ψηφιακά αποθετήρια:

 

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

 

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 8}

Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών/-τριών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

 

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 9}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές/-ήτριες να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα

HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

 

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 8}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές/-ήτριες στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία – διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Προτείνεται οι μαθητές/-ήτριες να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

 

Αντιμετώπιση μαθησιακών κενών – Γενικές Οδηγίες

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

 

Αναλυτικές Οδηγίες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

 

●      διακρίνει λειτουργίες και απαιτήσεις μιας εφαρμογής

 

●      αναπτύσσει λειτουργίες και απαιτήσεις μίας εφαρμογής

7.1

Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές

Προγραμματισμός κινητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε αντίστοιχα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως το App Inventor, Alice, Snap!, Blockly, Greenfoot, κ.α.

Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως:

●      εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις

●      mobile app τουριστικός οδηγός- αξιοθέατα της περιοχής μας

●      παιχνίδι λαβύρινθος

●      κατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα

Μαθησιακά      αντικείμενα      από                               το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)

 

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

●      http://photodentro.edu.gr/aggregato r/lo/photodentro-aggregatedcontent- 8526-8268

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

8

 

 

 

(4 ώρες για προγραμματισμ ό με τo App Inventor)

 

(2 ώρες προγραμματισμ ό με το Alice 3D)

●      αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα  

(2 ώρες προγραμματισμ ό Arduino + App Inventor )

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον

κινείται με φωνητική καθοδήγηση.  

 

 

 

 

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

●      http://photodentro.edu.gr/aggregato r/lo/photodentro-aggregatedcontent- 8526-8074

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/15856

 

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

●      http://photodentro.edu.gr/aggregato r/lo/photodentro-aggregatedcontent- 8526-8403

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/11425

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να: 9.3

Από τον Web 1.0

στον Web X.0

●      Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους μαθητές/-ήτριες (π.χ. με το SurveyMonkey) Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο 1
●      αναφέρει εργαλεία

web 2.0.

●      προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 10.1 ●      Προτείνεται η χρήση του Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/23176/5867

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/23176

(Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες) Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα

αποτελέσματα αναζήτησης:

http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για

2
να είναι ικανός/ή να: Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού
Διαδικτύου Δικτύου για δημιουργία
●      αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου  

10.2

Ο παγκόσμιος ιστός,

blog, wiki και ιστοσελίδων.

 

●      Μετάβαση στον ιστότοπο

(1 ώρα για την

10.1)

●      κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες υπηρεσίες και

εφαρμογές Διαδικτύου

του Πανελλήνιου Σχολικού

Δικτύου και καταγραφή των υπηρεσιών web 2.0 που προσφέρει

(1 ώρα για την

10.2)

 

 

 

●      συγκρίνει εφαρμογές

Web 2.0

την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)
 

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει

 

11.1

 

●      Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

 

●      Δημιουργία Ιστοσελίδων με

HTML και CSS

 

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-lor-8521-635

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-aggregatedcontent-8526-8195

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/7259

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο)

 

6

να είναι ικανός/ή να: Γενική εισαγωγή
στην HTML (3 ώρες για τις
●      ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές  

11.2  Η HTML5

 

11.3  Ενσωμάτωση

(Embedding)

11.1 και 11.2)

 

(1 ώρα για την

11.3)

(2 ώρες για την
11.4 Καθορίζοντας 11.4)
την εμφάνιση – CSS
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 9 ώρες

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Θεματικές Ενότητες

 

Δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκτιμώμενες ώρες

Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 13.1 ●      Άνοιγμα λογαριασμού σε Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

●      http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photo dentro-aggregatedcontent-8526-8306

 

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος όπως:

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

●      http://aesop.iep.edu.gr/node/7950 (Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους)

 

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

●      Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

●      Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

2
να είναι ικανός/ή να: Εισαγωγή στις υπηρεσία cloud για
εφαρμογές Νέφους αποθήκευση αρχείων.
●      χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο  

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών Νέφους

 

13.3

 

●      Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους/ες (συμμαθητές/- τριες)

 

(1 ώρα για

την 13.1)

 

(1 ώρα για

Εφαρμογές ●      Προτείνεται η υλοποίηση 13.2 και
υπηρεσιών Νέφους δραστηριοτήτων 13.3)
αποθήκευσης και
διαμοιρασμού αρχείων,
συνεργατικής επεξεργασίας
αρχείων, συνεργατικής
δημιουργίας εννοιολογικού
χάρτη κ.α.

 

 

 

●      Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (π.χ. Google Drive, Dropbox)
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

 

●      δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται έγγραφα εργαζόμενος συνεργατικά με εφαρμογές Νέφους

14.2

Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

●      Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου.

●      Προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας www.padlet.com για την οργάνωση μιας εκδήλωσης

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

●      Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων

●      Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

1
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει 15.1 ●      Δημιουργία ενός κλειστού  

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο

·         http://www.saferinternet.gr/index.php?chi ldobjId=Category133&objId=Category40&p arentobjId=Page3

 

Θέματα ασφάλειας στα κοινωνικά δίκτυα από το saferinternet4kids.gr: https://saferinternet4kids.gr/category/social- media-safety/

3
να είναι ικανός/ή να: Γενικά για τα κοινωνικού δικτύου σε
Κοινωνικά Δίκτυα επίπεδο τάξης με χρήση
●      διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά Δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους  

15.2

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

εκπαιδευτικής πλατφόρμας

(π.χ. Edmodo, Schoology)

 

●      Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής

(1 ώρα για

την 15.1)

 

(1 ώρα για

την 15.2)

15.3 συμπεριφοράς (netiquette)
Πλεονεκτήματα και στο Διαδίκτυο. (1 ώρα για
Μειονεκτήματα την 15.3)
χρήσης Κοινωνικών
Δικτύων
Ο/Η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να: 16.1 ●      Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων 2

 

 

 

 

●      διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία – ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

 

●      αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού

 

●      εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

 

●      αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων

Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος

 

16.2

Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

 

16.3

Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

 

16.4

Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

 

●      Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·         http://internet- safety.sch.gr/index.php/component/k2/ite m/42-yliko

 

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·         https://internet- safety.sch.gr/index.php?option=com_k2&v iew=itemlist&layout=tag&tag=%CE%B9%C E%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%C E%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C E%B1&task=tag&Itemid=497

 

 

 

 

(1 ώρα για

16.1 και

16.2)

 

(1 ώρα για

16.3 και

16.4)

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Εφαρμογών Πληροφορικής Α ΓΕΛ στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1SRdc6wvKPLR89P4Czjgd-tXta5HpWYVn/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε