Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Γ Γυμνασίου 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Γ Γυμνασίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΙΕΠ

ΒΙΒΛΙΟ

«Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη

Ύλη 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις) Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

 • Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα Β. Πράξεις με μονώνυμα

 • Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
 • Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
 • Αξιοσημείωτες ταυτότητες (χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων –

Άθροισμα κύβων»)

 • Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (χωρίς τις υποπαραγράφους «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων» και «στ) Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2 + (α + β)x + αβ »).
 • Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
 • Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
 • Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

 

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

 • Η εξίσωση αx + β = 0
 • Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.

 • Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

2.5          Ανισότητες – Ανισώσεις μ’ έναν άγνωστο Β. Ιδιότητες της διάταξης

Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ’ έναν άγνωστο

 

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

 • Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης
 • Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του
 • Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

 

Κεφ. 5ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και χωρίς την εφαρμογή

2)

 • Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς τις υποενότητες: «Πράξεις με ενδεχόμενα» και «Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»    που     εντοπίζονται    στην     υποπαράγραφο

«Ενδεχόμενα»)

 • Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»)

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

 Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 • Ισότητα τριγώνων
 • Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
 • Θεώρημα Θαλή

1.5          Ομοιότητα

Α. Όμοια πολύγωνα

Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220)

 

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

 • Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0o < ω < 180ο
 • Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

 

Οδηγίες διδασκαλίας

 Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να παρουσιάσουν κάποιες σημαντικές πλευρές για κάθε ενότητα και έτσι να υποστηρίξουν τον/την εκπαιδευτικό ώστε να σχεδιάσει τη διδασκαλία του/της και να επιλέξει υλικό. Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κλπ. Οι δραστηριότητες που περιέχονται είναι ενδεικτικές και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών για το γυμνάσιο και τον οδηγό του εκπαιδευτικού τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα και μπορούν να ανακτηθούν από τον ιστότοπο του ψηφιακού σχολείου: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php. Ταυτόχρονα κατεβλήθη προσπάθεια οι οδηγίες να εξειδικευθούν ανά παράγραφο με συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τη συνοχή και εξέλιξη των διδασκόμενων εννοιών και μεθόδων, την ανάδειξη των σημαντικών ιδεών καθώς και τη διδακτική πρακτική.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η παράλειψη κεφαλαίων ή ενοτήτων που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη θα πρέπει να αποφεύγεται.

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφάλαιο 1ο (Να διατεθούν 32 ώρες)

Με τις επιμέρους προτάσεις ανά ενότητα γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ο υπερβολικά δύσκολος αλγεβρικός χειρισμός σε βάρος της κατανόησης.

§1.1 (Να διατεθούν 3 ώρες)

Ο χαρακτήρας της παραγράφου είναι επαναληπτικός. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εννοιολογικού και υπολογιστικού περιεχομένου και όχι σε ασκήσεις αλγοριθμικού προσανατολισμού με αυξημένη δυσκολία.

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Γ Γυμνασίου 2022-2023 βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1SW9vHz7UqXS02NQ1lWOyA1C66ye7gibB/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε