Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΙΕΠ

Η ανακοίνωση:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο βασίζεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ξγ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016), στα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και σε άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ξγ, η γλωσσική ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης (π.χ. τα γραμματικά και λεξιλογικά στοιχεία) οργανώνεται και προσδιορίζεται βάσει επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Για τον λόγο αυτό, στο ΕΠΣ-ξγ περιλαμβάνονται γενικοί και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α Βασικός χρήστης της γλώσσας Α1 Στοιχειώδης γνώση
Α2 Βασική γνώση
Β Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας Β1 Μέτρια γνώση
Β2 Καλή γνώση
Γ Απόλυτα ικανός χρήστης της γλώσσας Γ1 Πολύ καλή γνώση
Γ2 Άριστη γνώση

 

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ξγ), ως Πρόγραμμα Σπουδών και όχι Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσδιορίζει τους γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι και το επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας). Τα αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο είναι τα ακόλουθα για κάθε τάξη στην Α΄ και Β΄ Ξένη Γλώσσα αντίστοιχα (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016):

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

Α΄ ξένη γλώσσα Β΄ ξένη γλώσσα
Γυμνάσιο (Αγγλικά) Γυμνάσιο (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά)
Α΄ τάξη επίπεδο Α2-/Β1- Α΄ τάξη επίπεδο Α1-
Β΄ τάξη επίπεδο Β1-/Β1+ Β΄ τάξη επίπεδο Α1
Γ΄ τάξη επίπεδο Β1+/Β2- Γ΄ τάξη επίπεδο Α1+

 

Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας χρησιμοποιούνται ως δηλώσεις σχετικά με το τι αναμένεται να κάνει ο μαθητής για να θεωρηθεί επαρκής χρήστης της γλώσσας στο κάθε επίπεδο. Με την εφαρμογή του ΕΠΣ-ξγ προωθείται μία στροφή στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την υλικοκεντρική και τη δασκαλοκεντρική στη μαθησιοκεντρική προσέγγιση, η οποία δεν είναι απλά μια μέθοδος διδασκαλίας αλλά και ένας τρόπος οργάνωσης του διδακτικού/μαθησιακού αντικειμένου της ξένης γλώσσας. Η προσοχή του/της εκπαιδευτικού στρέφεται από την «κάλυψη της ύλης» του μαθήματος στον/στην ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/μαθήτρια, από το «τι θα διδαχθεί», στο «τι θα μάθει» ο/η μαθητής/μαθήτρια. Το ενδιαφέρον του/της εκπαιδευτικού στρέφεται στο πώς μπορεί να βοηθήσει τον/τη μαθητή/μαθήτρια να πράξει γλωσσικά, αξιοποιώντας όλες τις πηγές νοηματοδότησης που του παρέχονται μέσα από γλωσσικές δραστηριότητες, ώστε να αποκτήσει σχετική επάρκεια για να επικοινωνεί ικανοποιητικά μέσω της ξένης γλώσσας στη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας ή στο συγκεκριμένο συγκειμενικό πλαίσιο.

 

Με δεδομένο ότι οι μαθητές/-τριες έρχονται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας, είναι πολύ σημαντικό, ο/η εκπαιδευτικός:

 

 • να διαγιγνώσκει το γενικό επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών και να προβαίνει σε έρευνα των μαθησιακών αναγκών τους,
 • να προσαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία στο προφίλ των μαθητών/-τριών που έχει (α) σε διαφορετικά τμήματα μιας ξενόγλωσσης τάξης, (β) σε διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολείου και (γ) σε διαφορετικά σχολεία,
 • να υιοθετεί πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιμορφωτικό υλικό για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ των Ξένων Γλωσσών (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=22).

 

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι το σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί το μόνο εργαλείο της διδασκαλίας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

 

α) να εμπλουτίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της με διδακτικό/εκπαιδευτικό υλικό που θα παράγει ο/η ίδιος/ίδια με βάση τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, λαμβάνοντας υπόψη και το εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών1                          (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=8)    ή      άλλο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο δράσεων του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/853-didaktika-senaria-oi-texnes-sti-glossiki- ekpaidefsi).

β) να προσαρμόζει και να εμπλουτίζει το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού, αξιοποιώντας ψηφιακά αποθετήρια τα οποία φιλοξενούν έτοιμα διδακτικά σενάρια σε εκτυπώσιμη μορφή («Φωτόδεντρο») και άλλα ψηφιακά περιβάλλοντα που παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διδακτικού σεναρίου μέσα από templates («Αίσωπος»).

 

Στην περίπτωση αξιοποίησης διδακτικών σεναρίων από ψηφιακά αποθετήρια, προτείνεται η προσαρμογή του σεναρίου από τον/την εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις διδακτικές, παιδαγωγικές, μαθησιακές και άλλες ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του/της. Για την προσαρμογή του διδακτικού σεναρίου από τον/την εκπαιδευτικό λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια: το θέμα, ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου, οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται, το προφίλ των μαθητών/μαθητριών στους/στις οποίους/οποίες απευθύνεται, το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο ή ψηφιακό), η ψηφιακή υποδομή και τα μέσα που απαιτούνται, η μεθοδολογία και οι τεχνικές διδασκαλίας που ακολουθούνται, η οργάνωση της τάξης και οι ρόλοι του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/μαθητριών, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών. Τόσο για την προσαρμογή όσο και για τη δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου, προτείνεται η επιλογή δραστηριοτήτων βιωματικής και διερευνητικής μάθησης, κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/-τριών, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή τους στις διδακτικές και μαθησιακές διεργασίες, καθώς και δραστηριοτήτων που τους καλλιεργούν συναισθηματικά, διανοητικά και ψυχοκοινωνικά και τους βοηθούν να διαμορφώσουν θετικές συνήθειες, στάσεις και αξίες. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετούνται παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές τεχνικές οι οποίες θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών, θα ενισχύουν την αυτονομία και την αυτενέργεια τους, αλλά 1 Δράση 2 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) και την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητάς τους, την ικανότητα εξεύρεσης λύσεων, καθώς και την ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους/τις ίδιες. Προκειμένου οι θεματικές και οι δραστηριότητες των σεναρίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να έχουν νόημα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες, θα πρέπει να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές καταστάσεις και να διαθέτουν στοιχεία διαθεματικότητας.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

Παρατίθενται ενδεικτικές πηγές αναζήτησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία για τις ξένες γλώσσες στο Γυμνάσιο:

 

 1. Το αποθετήριo «Φωτόδεντρο», ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Aggregator) δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, μέσω αποθετηρίων, όπως αναφέρεται παρακάτω:
  • Το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (http://photodentro.edu.gr/lor/) φιλοξενεί Μαθησιακά Αντικείμενα (Μ.Α.), αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και μάθησης (π.χ. εκπαιδευτικά σενάρια, παιχνίδια, δραστηριότητες, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διαδραστικές εφαρμογές, εικονικές περιηγήσεις, ιστοεξερευνήσεις, ασκήσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης κ.ά.)
  • Μαθησιακά Αντικείμενα διαφόρων τύπων μπορούν να αναζητηθούν και στο Φωτόδεντρο e- yliko χρηστών (http://photodentro.edu.gr/ugc), όπου εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν επώνυμα το δικό τους εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο, να αξιολογούν το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό, να αλληλεπιδρούν και να αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο άλλων χρηστών.
  • To Φωτόδεντρο Ανοικτές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές (http://photodentro.edu.gr/oep/) φιλοξενεί διδακτικές ή εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων διδακτικών παρεμβάσεων. Μέχρι στιγμής φιλοξενούνται τέσσερις εκπαιδευτικές πρακτικές για το Γυμνάσιο (τρεις για τα Αγγλικά και μία για τα Γερμανικά) αλλά στο πλαίσιο της διαθεματικότητας μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων γνωστικών αντικειμένων.
  • Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video/) φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα.
  • Το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (http://ebooks.edu.gr/ebooks/) αποτελεί ένα προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο). Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει στις σελίδες των εμπλουτισμένων βιβλίων τα ενεργά εικονίδια που ανοίγουν παιγνίδια, βίντεο κλπ. και να τα αξιοποιήσει στη μαθησιακή διαδικασία.
 2. Η πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού και αξιοποίησης υφιστάμενου ψηφιακού υλικού με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Αν και το υλικό είναι σχετικά περιορισμένο, σενάρια άλλων γνωστικών αντικειμένων μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης ή της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία.
 • Η ιστοσελίδα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) του RCEL του ΕΚΠΑ http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm περιέχει παλαιά θέματα της διαβαθμισμένης εξέτασης του ΚΠΓ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διάγνωσης του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών.

 

Τέλος, προτείνεται ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου μέσω της αξιοποίησης και άλλου κατάλληλου εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού από έγκριτες εκπαιδευτικές και επιστημονικές πηγές.

Ενδεικτικά, για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό και μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών συνδέσμων:

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/germanika-ex-apostaseos http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/galliki-glossa-ekpaideftiko-didaktiko-yliko-gia-tin-eks- apostaseos-idaskalia.

 

 I. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

 Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

Για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο διανέμονται τα εξής διδακτικά πακέτα:

Α΄ Γυμνασίου:

 • Think Teen! 1st Grade of Junior High School, Student’s Book & Workbook – Αρχάριοι*
 • Think Teen! 1st Grade of Junior High School, Student’s Book & Workbook – Προχωρημένοι*

Β΄ Γυμνασίου:

 • Think Teen! 2nd Grade of Junior High School, Student’s Book/ Workbook – Αρχάριοι*
 • Think Teen! 2nd Grade of Junior High School, Student’s Book/ Workbook – Προχωρημένοι*

Γ΄ Γυμνασίου:

 • Think Teen! 3rd Grade of Junior High School, Student’s Book & Workbook

 

Επισήμανση:

*Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το διδακτικό πακέτο Αρχαρίων ή Προχωρημένων σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών του τμήματος. Εντούτοις, στις περιπτώσεις των σχολικών μονάδων όπου, βάσει αριθμού τμημάτων, δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ο διαχωρισμός σε επίπεδα Αρχαρίων/Προχωρημένων για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τα διδακτικά πακέτα «Προχωρημένων» εκτός κι αν υποβληθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου τεκμηριωμένο αίτημα (π.χ. χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, σημαντικός αριθμός μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.) για την ανάγκη διάθεσης του διδακτικού πακέτου «Αρχαρίων».

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023 

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκαλία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών και μαθητριών κάθε τμήματος, προτείνεται η διενέργεια διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα. Η ιστοσελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm περιέχει παλαιά θέματα της διαβαθμισμένης εξέτασης του ΚΠΓ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διάγνωσης του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών.

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016):

 

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α2-/Β1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Β1-/Β1+
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Β1+/Β2-

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β1, και να είναι ικανοί:

 • να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα σχετικά με προσωπικά τους ενδιαφέροντα, όπως το σχολείο, ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις, κλπ.,
 • να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες και προσωπικά σχέδια και να διατυπώνουν προσωπικές απόψεις,
 • να συμμετέχουν, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, σε καθημερινές περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας,
 • να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα μηνύματα (στον γραπτό και τον προφορικό λόγο) στην ξένη γλώσσα, έχοντας ως ερέθισμα γραπτά κείμενα στην Ελληνική, ή και αντίστροφα.

 

Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν κατακτήσει το επίπεδο Β2-, αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν τις βασικές ιδέες/πληροφορίες σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πώς να χρησιμοποιήσει κάποιος μια ηλεκτρική συσκευή).
 • Να παράγουν λεπτομερή, ορθά δομημένα και συνεκτικά κείμενα σχετικά με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους ή αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας άποψης.
 • Να συζητούν (σε προσομοίωση) στη γλώσσα-στόχο με σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας ξένης κοινωνίας.
 • Να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον επικοινωνιακό τους στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου στην Ελληνική ώστε να παράγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη γλώσσα ή αντίστροφα.

 

Παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα αναζήτησης και αξιοποίησης ψηφιακού διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο:

 • Στον ιστότοπο του ΙΕΠ (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=8) και στον σύνδεσμο https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=24 το σενάριο “City market places”, επιπέδου γλωσσομάθειας Β1, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γ΄ Γυμνασίου, μπορεί να συνδεθεί θεματικά με την ενότητα 8 “Food for thought!” του διδακτικού βιβλίου.
 • Στο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (http://photodentro.edu.gr/lor/), ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, παραδείγματος χάριν, να κάνει αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειμένου (Μ.Α.) για τα Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου-προχωρημένοι, ενότητα 8, “What an experience”. Ο/Η εκπαιδευτικός ξεκινά με τη γενική αναζήτηση «Αγγλικά» και στους πόρους που εμφανίζονται πραγματοποιεί αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά ”theme park”, “amusement park” κλπ., κάνοντας χρήση των αντίστοιχων φίλτρων (π.χ. βαθμίδα εκπ/σης, ηλικία μαθητή/-ήτριας, επίπεδο γλωσσομάθειας, τύπο αντικειμένου, κλπ.). Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε μαθησιακού αντικειμένου εμφανίζονται γενικές πληροφορίες, το κοινό στο οποίο στοχεύει, στοιχεία για τη διδακτική προσέγγιση και τους στόχους του Μ.Α. και δυνατότητες επιλογής τρόπων χρήσης (προεπισκόπηση, άνοιγμα σε νέο παράθυρο, λήψη) ή διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς τα Μαθησιακά Αντικείμενα αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε διάφορες γλώσσες, μπορεί να αξιοποιηθεί η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία. Για τα βιβλία Think Teen! έχει γίνει ηχογράφηση των κειμένων για τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities). Τα ηχητικά αρχεία καταχωρήθηκαν ως απλά Μ.Α. μέσω ειδικής εφαρμογής η οποία σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό και περιλαμβάνει ένα ηχητικό αρχείο με την απομαγνητοφώνησή του σε γραπτό κείμενο. Για τις ανάγκες των πέντε βιβλίων της σειράς Think Teen! έχουν εκπονηθεί επίσης αντίστοιχα γλωσσάρια (Glossaries). Τα εν λόγω γλωσσάρια είναι προσβάσιμα μέσα από τα διαδραστικά βιβλία ανά μάθημα, αλφαβητικά και σε εκτυπώσιμη μορφή.
 • Στο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video/) ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, παραδείγματος χάριν, να κάνει αναζήτηση οπτικοακουστικού υλικού/βίντεο για τα Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου-προχωρημένοι, ενότητα 5, “Times change” και συγκεκριμένα για το Βρετανικό Μουσείο. Ο/Η εκπαιδευτικός ξεκινά με τη γενική αναζήτηση «Αγγλικά» και στους πόρους που εμφανίζονται πραγματοποιεί αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά ”British Museum”, κάνοντας χρήση των αντίστοιχων φίλτρων (π.χ. βαθμίδα εκπ/σης, ηλικία μαθητή/-τριας, επίπεδο γλωσσομάθειας, τύπο αντικειμένου κλπ.). Ενδεικτικά, εντοπίζεται ένα βίντεο που αφορά σε μια εικονική περιήγηση έξω από το κτήριο του Βρετανικού Μουσείου ενώ διατίθεται και ψηφιακός χάρτης του κτηρίου. Βίντεο στην ελληνική γλώσσα μπορούν να αξιοποιηθούν για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.
 • Η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/) φιλοξενεί λογισμικό, με ενδεικτικά σχέδια μαθήματος και σχέδια εργασίας/δράσης (projects), για το μάθημα των Αγγλικών στο Γυμνάσιο (Α΄ – Γ΄ τάξη, για αρχάριους και προχωρημένους), το οποίο μπορεί ενδεικτικά να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της εξατομικευμένης μάθησης.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

II. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ   

  

Α ΄ Β ΄ Γ ΄ Τ Α Ξ Η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1, Τεύχος Α΄

Ενότητες: 0, 1, 2, 3

 

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου2

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1, Τεύχος Β΄

Ενότητες: 4, 5, 6, 7

 

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό υλικό: Micro-intervalle

 

 

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016):

 

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας Α1+, και να είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016.

Εντούτοις, σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών. Σε

2 Στη νέα έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου (2016-2017) οι αντίστοιχες Ενότητες αριθμούνται ως 1,2,3,4.

 

αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών τους και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις πρότερες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματός του/της σε συνάρτηση με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του/της, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού (βλ. ενότητα «Εισαγωγή» στο παρόν έγγραφο).

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας και την κοινωνικο- πολιτισμική της διάσταση.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

III. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ         

  Α ΄ Β ΄ Γ ΄ Τ ά ξ η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

 Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ3

 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1, 1ο Τεύχος (νέα έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου, 2016- 2017)

Ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5

 

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1, 2ο Τεύχος (παλαιά έκδοση, οι μαθητές και μαθήτριες κάνουν χρήση του διδακτικού πακέτου που τους έχει διανεμηθεί κατά το σχολικό έτος 2015-16)

Ενότητες: 6, 7, 8, 9

 

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 2 (νέα έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου, 2016-2017)

Ενότητες: 1, 2, 3,4

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016):

 

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας Α1+, και να είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.

 

3 Η αντιστοίχιση των ενοτήτων της νέας έκδοσης του διδακτικού εγχειριδίου Deutsch ein Hit! (2016-2017) με τις ενότητες της παλαιότερη είναι η εξής:

Deutsch ein Hit! 1 νέο: οι αντίστοιχες ενότητες 1,2,3,4,5 αριθμούνται το ίδιο με της προηγούμενης έκδοσης

Deutsch ein Hit! 1 και θα διανεμηθεί στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.

Deutsch ein Hit! 1: αφορά στις ενότητες 6,7,8,9 της προηγούμενης έκδοσης Deutsch ein Hit! 1.

Deutsch ein Hit! 3 νέο: οι ενότητες 1,2,3,4, αντιστοιχούν στις ενότητες 1, 2, 3, 4 της προηγούμενης έκδοσης

Deutsch ein Hit! 2.

 

 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016.

 

Εντούτοις, σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών τους και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις πρότερες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματός του/της σε συνάρτηση με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του/της, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού (βλ. ενότητα «Εισαγωγή» στο παρόν έγγραφο).

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας και την κοινωνικο- πολιτισμική της διάσταση.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023

IV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ            

 

Α ΄ Β ΄ Γ ΄ Τ ά ξ η Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

 

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει διδακτικό βιβλίο σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του/της, από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων, ο οποίος εκδίδεται από το ΥΠΑΙΘ για κάθε σχολικό έτος.

 

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016):

 

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας Α1+, και να είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στο ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016.

 

Εντούτοις, σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών τους και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις πρότερες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματός του/της σε συνάρτηση με το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του/της, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού (βλ. ενότητα «Εισαγωγή» στο παρόν έγγραφο).

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας και την κοινωνικο- πολιτισμική της διάσταση.

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Γυμνασίου 2022-2023 στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1BbBqark6coNhV7i2cO7tZw4_Wa2vZcRh/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε