Οδηγίες Πληροφορικής Α΄ Β΄ Γ΄ ΕΠΑΛ

Οδηγίες Πληροφορικής Α΄ Β΄ Γ΄ ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ3/119492/Δ4/29-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γενικές Οδηγίες

Όλα τα μαθήματα Πληροφορικής έχουν εργαστηριακό προσανατολισμό, καθώς η διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών, όσο και των εργαστηριακών ωρών, απαιτεί τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου, για την αναζήτηση, πρόσβαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, υπηρεσιών και ψηφιακού υλικού, κυρίως από εκπαιδευτικές πηγές και αποθετήρια (Φωτόδεντρο, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Αίσωπος κ.α.).

Η ανάπτυξη της ύλης πρέπει να προσεγγίζεται μέσω δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων που ενδιαφέρουν όλους τους/τις μαθητές/-τριες, με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη περίπτωσης, η ανακάλυψη μέσω αναζήτησης στοιχείων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, που προτείνονται στις θεματικές ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών, συστήνεται ο/η εκπαιδευτικός να υποστηρίξει τους μαθητές/-τριες του/της σε ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μπορεί, να επιλέξει κάποιες από τις προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύμα πάντα της ενεργητικής μάθησης. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται η εργασία των μαθητών/-τριών σε ομάδες (χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε θα υπάρχουν ατομικές εργασίες) και η οργάνωση της διδασκαλίας σε μεγάλες χρονικά ενότητες.

Συστήνεται, επίσης, η προετοιμασία κατάλληλων σεναρίων, τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές των Προγραμμάτων Σπουδών και να οργανωθεί η διδασκαλία, κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών/-τριών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

 

Ενθαρρύνεται (προτείνεται) η υιοθέτηση οποιασδήποτε πρακτικής που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα στον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη με στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόμενων από το Πρόγραμμα Σπουδών στόχων.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια ή στις σημειώσεις, αλλά να επιδιώκεται η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Από τον/την εκπαιδευτικό αναμένεται να κάνει δημιουργική χρήση των κατάλληλων μαθησιακών πόρων – όχι μόνο τους προτεινόμενους από το βιβλίο- αλλά και οποιουσδήποτε άλλους με αυθεντικά παραδείγματα που ενδιαφέρουν τους/τις μαθητές/-τριες, με κατάλληλες εκπαιδευτικές – διδακτικές τεχνικές.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες μπορούν να αξιοποιούν μεταξύ άλλων ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που διατίθεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr), το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr) και το Ψηφιακό Σχολείο (www.dschool.edu.gr).

Η διδασκαλία εκάστου μαθήματος προτείνεται να στηριχθεί στις αρχές του εποικοδομητισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης. Σύμφωνα με αυτές, η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής ενεργής κατασκευής της γνώσης που στηρίζεται πάνω στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/-τριών, οι οποίες θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν κατάλληλα, ώστε να εξαλειφθούν πρότερες λανθασμένες αντιλήψεις που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. Μέσα από ανακαλυπτικού τύπου δραστηριότητες (πειράματα, δοκιμές, επαλήθευση και διάψευση) οι μαθητές/-τριες θα κατακτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς η φύση των μαθημάτων απαιτεί την πραγματοποίηση ασκήσεων στο περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού οφείλει να είναι εμψυχωτικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Η εργασία των μαθητών/-τριών σε ομάδες κρίνεται απαραίτητη, καθώς παίζει ουσιώδη ρόλο στη μάθηση, αφού οι μαθητές/-τριες δεν κατασκευάζουν τη γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό κενό, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται. Με τη βοήθεια του σχολικού εργαστηριακού περιβάλλοντος, οι μαθητές/-τριες αναμένεται να καταφέρουν να επιτύχουν την οικοδόμηση γνώσεων, που δε θα μπορούσαν να κατακτήσουν εργαζόμενοι ατομικά.

Όπου η φύση του μαθήματος είναι προσανατολισμένη στο εργαστηριακό και πρακτικό μέρος, τόσο ο ίδιος ο/η εκπαιδευτικός, όσο και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει και να υλοποιήσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες στο σχολικό εργαστήριο.

Επίσης, προτείνεται ως μέθοδος εργασίας και η μέθοδος σχεδίων δράσης (project), κατά την οποία ανατίθεται στους/στις μαθητές/-τριες μια εργασία και οι μαθητές/-τριες, που συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, προσπαθούν να την ολοκληρώσουν. Το αποτέλεσμα της κάθε ομάδας παρουσιάζεται στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση. Μέσα στην ομάδα ακολουθείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος (peer teaching), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/-τριες που έχουν περισσότερες γνώσεις/δεξιότητες τις κοινοποιούν στους υπόλοιπους. Προτείνεται να αξιοποιηθούν στοιχεία παιχνιδοποίησης της διδασκαλίας

 

(gamification), ώστε να εμπλακούν και να κινητοποιηθούν οι μαθητές/-τριες στις δραστηριότητες που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η γνώση της αγγλικής ορολογίας, έχει ιδιαίτερη αξία στο σύνολο των μαθημάτων, οπότε προτείνεται η συνεργασία με τους διδάσκοντες τα αγγλικά ειδικότητας, ώστε να επιλεγούν κείμενα που αξιοποιούν την αντίστοιχη ορολογία.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 932/τ.Β’/14-4-2014.

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Πληροφορική»

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος (ΦΕΚ Β΄ 932/2014) και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται.

Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών/-τριών της τάξης του/της.

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Πληροφορική» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως το Εργαστήριο Πληροφορικής θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολικού έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσής του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

 

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές/-τριες αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

 

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές/-τριες να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web

  • εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις μαθητές/-τριες στη χρήση των εφαρμογών νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία – διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Ζητούμενο είναι οι μαθητές/-τριες:

  • να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του καθώς στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο.
  • να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

 

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

Δραστηριότητες

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

Εκτιμώμεν ες ώρες

●      διακρίνει 7.1 Προγραμματισμός Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

App Inventor: Διδασκαλία

Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

●     http://photodentro. edu.gr/aggregator/lo

/photodentro- aggregatedcontent- 8526-8268

●     http://aesop.iep.edu

.gr/node/13460

 

 

Εισαγωγή στον

16
λειτουργίες και Προγραμματισμό κινητών συσκευών  
απαιτήσεις μιας ς εφαρμογών για με την υλοποίηση  
εφαρμογής φορητές μικροεφαρμογών σε  
  συσκευές αντίστοιχα (8 ώρες για
●      αναπτύσσει   προγραμματιστικά προγραμμα
λειτουργίες και   περιβάλλοντα, όπως τισμό με τo
απαιτήσεις μίας   το App Inventor, App
εφαρμογής   Alice, Snap!, Blockly, Inventor)
    Greenfoot, κ.α.  
●      αναπτύσσει   Προτείνεται η (6 ώρες
μικροεφαρμογές   υλοποίηση μιας προγραμμα
με εκπαιδευτικά   ολοκληρωμένης τισμό με το
προγραμματιστικά   εφαρμογής υπό τη Alice 3D)
περιβάλλοντα   μορφή Project,  
    όπως: (2 ώρες
      προγραμμα
      τισμό
    ●     εφαρμογή Arduino +

 

   

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Αντικειμενοστρα φής

προγραμματισμό ς σε 3D

περιβάλλον

υπολογισμού

τελικού αριθμού μορίων σε

πανελλαδικές εξετάσεις

●      mobile app τουριστικός οδηγός- αξιοθέατα της περιοχής μας

●      παιχνίδι λαβύρινθος

●      κατασκευή ρομπότ με

Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο

σχετικό υλικό) και κίνηση του

ρομπότ με App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει

εμπόδια και θα κινείται με φωνητική

καθοδήγηση.

αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

●      http://photodentro. edu.gr/aggregator/lo

/photodentro- aggregatedcontent- 8526-8074

●      http://aesop.iep.edu

.gr/node/15856

 

Καθοδήγηση Lego

Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

●      http://photodentro. edu.gr/aggregator/lo

/photodentro- aggregatedcontent- 8526-8403

●      http://aesop.iep.edu

.gr/node/11425

App Inventor )
      Ενδεικτικός διδακτικός

χρόνος:

16 ώρες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

Δραστηριότητες

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

Εκτιμώμε νες ώρες

 

●      αναφέρει

εργαλεία web 2.0.

●      προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού

9.3

Από τον Web 1.0 στον Web X.0

●      Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους μαθητές (π.χ. με το SurveyMonkey) Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο 1
●      αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου

 

●      κρίνει τις

προσφερόμενες Διαδικτυακές

υπηρεσίες

 

●      συγκρίνει

εφαρμογές Web 2.0

10.1

Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

10.2

Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

●      Προτείνεται η χρήση του Πανελληνίου

Σχολικού Δικτύου για δημιουργία blog, wiki και ιστοσελίδων.

●      Μετάβαση στον ιστότοπο του Πανελλήνιου

Σχολικού Δικτύου και καταγραφή των υπηρεσιών web 2.0 που

προσφέρει

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

●      http://aesop.iep.edu

.gr/node/23176/586 7

●      http://aesop.iep.edu

.gr/node/23176 (Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες)

2

 

 

(1 ώρα για

την 10.1)

 

(1 ώρα για

την 10.2)

●      ενσωματώνει και να

επεξεργάζεται κώδικα HTML

σε Διαδικτυακές εφαρμογές

11.1

Γενική εισαγωγή στην HTML

11.2 Η HTML5 11.3

Ενσωμάτωση

(Embedding)

 

11.4

Καθορίζοντας την εμφάνιση – CSS

●      Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του

 

●      Δημιουργία

Ιστοσελίδων με HTML και CSS

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

●      http://photodentro. edu.gr/aggregator/lo

/photodentro-lor- 8521-635

●      http://photodentro. edu.gr/aggregator/lo

/photodentro- aggregatedcontent- 8526-8195

●      http://aesop.iep.edu

.gr/node/7259

15

 

(8 ώρες για

τις 11.1 και

11.2)

 

(2 ώρες για

την 11.3)

 

(5 ώρες για

την 11.4)

    Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 18 ώρες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

Δραστηριότητες

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

Εκτιμώμε νες ώρες

●      χρησιμοποιεί τις εφαρμογές

Νέφους που

προσφέρονται στο Διαδίκτυο

13.1

Εισαγωγή στις εφαρμογές

νέφους

 

13.2 Μοντέλα υπηρεσιών

νέφους

 

13.3

Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους

●      Άνοιγμα

λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων.

●      Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές)

●      Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν

δραστηριότητες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων,

συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων,

συνεργατικής δημιουργίας

εννοιολογικού χάρτη κ.α.

Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

 

Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του

●      http://photodentro.e du.gr/aggregator/lo/p hotodentro- aggregatedcontent- 8526-8306

Επίσης, προτείνεται

η                       αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της                 πλατφόρμας Αίσωπος, όπως:

 

●      http://aesop.iep.edu. gr/node/11709 (Το

υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του)

●      http://aesop.iep.edu. gr/node/7950 (Εφαρμογές

Υπηρεσιών Νέφους)

●      http://aesop.iep.edu. gr/node/11709

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελλη- νίου Σχολικού Δικτύου

●      Grafis (http://grafis.sch.gr),

Υπηρεσία

συνεργατικών εγγράφων

8

 

 

 

(1 ώρα για

την 13.1)

 

(2 ώρες για

την 13.2)

 

(5 ώρες για

την 13.3)

 

      ●      Myfiles

(http://myfiles.sch.gr/

), Υπηρεσία

αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

●      Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων

ελεύθερων

εφαρμογών (λ.χ. Google Drive, Dropbox, Box.net)

 
●      δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να

διαχειρίζεται έγγραφα

εργαζόμενος

συνεργατικά με εφαρμογές

Νέφους

14.2

Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

●      Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή

επεξεργασίας κειμένου και

υπολογιστικού φύλλου.

●      Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα www.padlet.com για να

οργανώσετε μια εκδήλωση

Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελλη- νίου Σχολικού Δικτύου

 

●      Grafis (http://grafis.sch.gr),

Υπηρεσία

συνεργατικών εγγράφων

●      Myfiles

(http://myfiles.sch.gr

/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων

1
●      διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά

Δίκτυα και τις

επιπτώσεις από τη χρήση τους

15.1

Γενικά για τα

Κοινωνικά Δίκτυα

 

15.2

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

 

15.3

Πλεονεκτήματα και

Μειονεκτήματα χρήσης

Κοινωνικών Δικτύων

●      Δημιουργία ενός κλειστού

κοινωνικού δικτύου σε

επίπεδο τάξης με χρήση

εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λ.χ. Edmodo, Schoology)

●      Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής

συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο.

 

 

 

 

 

 

 

Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette)                 στο Διαδίκτυο

·      http://www.saferint ernet.gr/index.php? childobjId=Category 133&objId=Category 40&parentobjId=Pag

3

 

 

(1 ώρα για

την 15.1)

 

(1 ώρα για

την 15.2)

 

(1 ώρα για

την 15.3)

 

      e3  
●      διακρίνει τις απαραίτητες

εφαρμογές για την προστασία – ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος

●      αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού

●      εντοπίζει και να διαχειρίζεται

θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

●      αξιολογεί το

υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των

υπολογιστικών συστημάτων

16.1

Ασφάλεια

υπολογιστικού συστήματος

 

16.2

Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

 

16.3

Πληροφορίες, πνευματικά

δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

 

16.4

Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

●      Συζήτηση για θέματα

πνευματικών

δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο.

 

●      Αξιολόγηση

πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την

εγκυρότητά τους.

 

 

 

 

Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·      http://internet- safety.sch.gr

 

 

Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

·      http://internet- safety.sch.gr/privacy

/

4

 

 

 

 

 

 

 

(1 ώρα για

την 16.1)

 

(1 ώρα για

την 16.2)

 

(1 ώρα για

την 16.3)

 

(1 ώρα για

την 16.4)

      Ενδεικτικός διδακτικός

χρόνος:

16 ώρες

 

Β Τάξη ΕΠΑΛ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2010/τ.Β’/16-9-2015

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των: Γ. Γώγουλου, Γ. Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη και Π. Χίνου.

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους.

 

Γ Τάξη ΕΠΑΛ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2010/τ.Β’/16-9-2015

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των:  Σ. Κωτσάκη, Η. Μακρυγιάννη, Α. Παραδείση και Α. Ταταράκη.

Διδακτέα ύλη: Τα Κεφάλαια 1, 2 και 3.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε