Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΙΕΠ σύμφωνα με ανακοίνωσή του έχοντας ως θέμα:

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

 Διδακτέα ύλη,   διδακτικό   υλικό   και   οδηγίες   για   τη   διδασκαλία   του   μαθήματος

«Πληροφορική» των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων Γυμνασίων και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχ. έτος 2022-2023.

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Σημαντικές Επισημάνσεις – Γενικές Οδηγίες

Ο πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy), βασικός στόχος ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών μαθήματος Πληροφορικής, είναι ένας όρος που περιγράφει την ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society).

 

Η ανάπτυξη των μαθητών/-τριών συνίσταται σε τέσσερις διαστάσεις (συνιστώσες) σύμφωνα με τις οδηγίες που προτείνονται:

 

Τεχνολογική: Περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις για θεμελιώδεις έννοιες Πληροφορικής (π.χ. υλικό, λογισμικό, δίκτυα, στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας) και ικανότητες χρήσης βασικών περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).

 

Γνωστική: Περιγράφει τις θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλεία έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών/-τριών.

 

Επίλυση προβλήματος (problem solving): Αφορά την εφαρμογή και ολοκλήρωση των τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων του πληροφορικού γραμματισμού με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης

 

Κοινωνικές δεξιότητες: Οι μαθητές/-ήτριες ως ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship). Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή κάθε μαθητή, τη συνεχή αλληλεπίδραση και συνεργασία με τον διδάσκοντα και, κυρίως, με τους/τις συμμαθητές/- ήτριες του.

 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό. Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για τους/τις μαθητές/-ήτριες χώρο μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνεται και να ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα.

 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιδιώξουν την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάζονται στις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Το ισχύον Βιβλίο του Μαθητή («Πληροφορική Α,Β,Γ Γυμνασίου» των Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκου Η., Φύτρου Κ.) αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/-ήτριες καθόσον προτείνεται νέο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες, να αξιοποιήσει αξιόλογο και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αυτός θα βρει αλλά και να δημιουργήσει νέο δικό του.

 

Η διάρθρωση της ύλης και οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο έργο τους προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών/-τριών τους.

 

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν με διαγνωστικές δραστηριότητες τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις των μαθητών/-τριών τους από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και από την καθημερινή τους ζωή και στη συνέχεια να σχεδιάσουν διδακτικά αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδακτική, τις Ομάδες Εργασίας, τη Βιωματική μάθηση και τα Σχέδια Εργασίας/Έρευνας (Project).

 

Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. Η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/-τριών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

 

Βασική τεχνική διδασκαλίας κυρίως στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθίστανται τα σχέδια εργασίας/έρευνας (projects). Τα σχέδια εργασίας/έρευνας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να συνδυάσουν τη διδασκαλία πολλών θεματικών ενοτήτων της Πληροφορικής μαζί, αλλά και να αξιοποιήσουν διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

 

Επίσης, για τη διδασκαλία της θεωρίας, εκτός των άλλων διαθέσιμων εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων, προτείνονται δραστηριότητες Πληροφορικής χωρίς υπολογιστές, οι οποίες ενεργοποιούν τους μαθητές/-ήτριες, αφού τους διδάσκουν με παιγνιώδη και συμμετοχικό τρόπο τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις που προτείνονται βιντεομαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αντεστραμμένη διδασκαλία και παιδαγωγική (flipped classroom) προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος στην τάξη. Η μέθοδος αυτή προτείνεται να αξιοποιηθεί, εφόσον το επιτρέπει η πρόσβαση των μαθητών/-τριών στο Διαδίκτυο από το σπίτι.

 

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό.

 

Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την έμφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των μαθητών/-τριών μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες και συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/- τριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

 

Αναλυτικές Οδηγίες Διδασκαλίας

Α’ Τάξη Γυμνασίου

 

Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 4 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

Άξονες Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Προτεινόμενες ώρες

διδασκαλίας

Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο

·         Βασικές έννοιες

8
Χειρίζομαι και δημιουργώ

·         Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

18
Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

·         Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ

12
Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα

·         Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

 

14

 

Για την Α’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικές αλληλουχίες:

 

1η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

 1. «Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο – Βασικές έννοιες»
 2. «Δημιουργώ με τον κειμενογράφο»
 3. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» και τέλος
 4. «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ».

 

2η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

 1. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα» αξιοποιώντας και το Κεφ. 1 του βιβλίου μαθητή
 2. «Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο – Βασικές έννοιες»
 3. «Δημιουργώ με τον κειμενογράφο» και τέλος
 4. «Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ».

 

Επίσης, Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να διδάξει νωρίτερα τις ενότητες του άξονα

«Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ» για να αξιοποιήσει τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε κάποιο σχέδιο έρευνας που θα ακολουθήσει. Η ενότητα «Εργονομία» προτείνεται να διδαχθεί μαζί με την Επεξεργασία Κειμένου.

Οι προτεινόμενες διδακτικές αλληλουχίες είναι ενδεικτικές. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/-τριών της τάξης του αλλά και τον συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στο πλαίσιο της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

 

Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο – Βασικές έννοιες (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες)

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να διακρίνει και να κατονομάζει τις έννοιες δεδομένα και πληροφορία στο πλαίσιο πραγματικών προβλημάτων

●     να περιγράφει τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων

●     να αναγνωρίζει τον υπολογιστή ως μηχανή επεξεργασίας που δέχεται δεδομένα και παράγει πληροφορίες

●     να κατονομάζει τις βασικές συσκευές της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, mp3, υπολογιστής) και να

Δεδομένα Πληροφορία

Κύκλος επεξεργασίας δεδομένων

 

Επιστήμη της Πληροφορικής

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

Συσκευές ψηφιακής τεχνολογίας

Ο/Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών/-τριών και προκαλεί συζητήσεις για τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφορίας, τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων, το αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής, τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων ψηφιακών συσκευών.

 

Αναθέτει μικρές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), κατά τις οποίες οι μαθητές/-ήτριες αναζητούν και συγκεντρώνουν πληροφορίες και υλικό από έντυπες πηγές και κατάλληλες διευθύνσεις στον Ιστό. Στη συνέχεια δημιουργούν φωτογραφικό άλμπουμ, λεξικό όρων ή γραφικούς οργανωτές για τις ψηφιακές συσκευές, τις ΤΠΕ και την επιστήμη της Πληροφορικής.

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 1 Α΄ Τάξης (σελ. 12-15)

Ενοτ. 2.3 Α΄ Τάξης (σελ. 20)

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

 

Αίσωπος – Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Δεδομένα-Επεξεργασία-Πληροφορία και Βασικές έννοιες Πληροφορικής http://aesop.iep.edu.gr/node/21177

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq ,

 

 

περιγράφει τη λειτουργία τους οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photo dentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf )

 

Βασικές έννοιες Πληροφορικής

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7719

 

Ο κύκλος επεξεργασίας δεδομένων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/758

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να διακρίνει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και να περιγράφει τη λειτουργία τους (ΚΜΕ, μνήμη, μέσα αποθήκευσης, περιφερειακές συσκευές)

●     να αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους

Επεξεργαστής Μέσα αποθήκευσης

Περιφερειακές συσκευές

Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές/- ήτριες δραστηριότητα καταγραφής των συσκευών που υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο, του ρόλου και της χρησιμότητάς τους. Οι μαθητές/-ήτριες καταγράφουν και συγκρίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μονάδων. Με βάση τις εμπειρίες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/- τριών/τριών, Ο/Η εκπαιδευτικός προκαλεί συζητήσεις με στόχο οι μαθητές/-ήτριες να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για τον εμπλουτισμό του σχολικού εργαστηρίου. Βιβλίο μαθητή

Ενοτ. 2.1-2.2 Α΄ Τάξης (σελ. 16-19)

 

Εξοπλισμός σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση

 

 

περιφερειακών συσκευών και τη χρησιμότητά τους

●     να συνδέει τις βασικές περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα

 

Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί έναν ανενεργό υπολογιστή και κάνει επίδειξη της κεντρικής μονάδας, καθώς και των περιφερειακών συσκευών. Στη συνέχεια οι μαθητές/-ήτριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης και διασύνδεσης περιφερειακών του συσκευών χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.

Εισαγωγή στην τεχνολογία της Πληροφορίας http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes- eisagogi-stin-texnologia-tis-pliroforias Υλικό http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes-yliko- hardware

 

Αίσωπος – Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Το υλικό του Υπολογιστή

·         http://aesop.iep.edu.gr/node/14823

·         http://aesop.iep.edu.gr/node/17948

·         http://aesop.iep.edu.gr/node/5625 Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα

αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photo dentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf )

 

Συσκευές εισόδου και παραγόμενα ψηφιακά αρχεία δεδομένων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2458 Σύνδεση περιφερειακών συσκευών http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/616 Αποθηκευτικά μέσα ψηφιακών δεδομένων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/959

 

Καθώς και συσκευές εισόδου και παραγόμενα ψηφιακά αρχεία δεδομένων

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/vide o/8522/194

·         http://photodentro.edu.gr/aggregator/ lo/photodentro-educationalvideo- 8522-188

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

·         http://photodentro.edu.gr/aggregator/ lo/photodentro-educationalvideo- 8522-200

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/ 8521/1019

 

 

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/vide o/8522/187

·         http://aesop.iep.edu.gr/node/21427

Αποθηκευτικά μέσα ψηφιακών δεδομένων

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/vide o/8522/195

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/vide o/8522/199

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη στο εσωτερικό του υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη, θύρες επέκτασης)

·         να περιγράφει τη λειτουργία της μνήμης στο υπολογιστικό σύστημα ως μέσο προσωρινής αποθήκευσης

·         να περιγράφει τον ρόλο του επεξεργαστή στο υπολογιστικό σύστημα

·         να διακρίνει και να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά

Το εσωτερικό του υπολογιστή

 

Επεξεργαστής Κύρια μνήμη Μητρική πλακέτα Θύρες επέκτασης

Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων

 

Δυαδικό ψηφίο

Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα μη ενεργό υπολογιστικό σύστημα που υπάρχει στο εργαστήριο και παρουσιάζει αναλυτικά το εσωτερικό μέρος και τις μονάδες του υπολογιστή. Στη συνέχεια, οι μαθητές/-ήτριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης του εσωτερικού του υπολογιστή, της λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος, της διασύνδεσης και επικοινωνίας περιφερειακών συσκευών, του ρόλου του λογισμικού κ.λπ., χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιούν οι μαθητές/-ήτριες στο εργαστήριο Η/Υ, αφορούν

Βιβλίο μαθητή

Β’ Τάξη Κεφ. 1 Σελ. 104-108 Κεφ. 2 Σελ. 109-112 (Διδάσκεται μόνο ο δυαδικός τρόπος αναπαράστασης της πληροφορίας. Δεν διδάσκεται η μετατροπή της αναπαράστασης ενός αριθμού σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα, η οποία θα διδαχθεί στην Β’ τάξη)

 

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

 

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq ,

 

 

των τμημάτων στο εσωτερικό του υπολογιστή

·         να προσδιορίζει την έννοια του δυαδικού ψηφίου (bit)

·         να προσδιορίζει την έννοια του Byte

·         να κατονομάζει τα είδη των δεδομένων που αποθηκεύονται σε ψηφιακά μέσα

·         να αναγνωρίζει την ανάγκη ψηφιακής αναπαράστασης των δεδομένων

●     να περιγράφει τις μονάδες μέτρησης πληροφορίας

 

Μονάδες μέτρησης πληροφορίας

·         στη διερεύνηση της κωδικοποίησης πληροφοριών και του δυαδικού συστήματος με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

·         στη μοντελοποίηση του υπολογιστή ως ενιαίου συστήματος υλικού-λογισμικού με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ή εκπαιδευτικού βίντεο

·         στην έρευνα αγοράς μέσω επίσκεψης σε ηλεκτρονικά καταστήματα υπολογιστών (π.χ. οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να διαχειριστούν ένα συγκεκριμένο ποσό για απαιτούμενο εξοπλισμό που θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές)

·         στην επίλυση σταυρολέξου σχετικών εννοιών.

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο

οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photo dentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf )

 

Δυαδικοί

Αριθμοί: http://csunplugged.org/wp- content/uploads/2014/12/unplugged-01- binary_numbers_greek.pdf

 

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΔΕΛΥΣ Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημιουργός Μοντέλων 2» (Σενάριο Πληροφορικής) photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/255

 

Ηλεκτρονικά καταστήματα ψηφιακής τεχνολογίας

Βίντεο από εκπαιδευτική τηλεόραση

http://www.edutv.gr

Λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξων http://www.eclipsecrossword.com https://crosswordlabs.com/

 

 

Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή

Διαδραστική εφαρμογή περιήγησης προσωπικού υπολογιστή και των βασικών του μονάδων. Οι μαθητές/-ήτριες διερευνούν

και εξοικειώνονται με τις μονάδες του υπολογιστή ενώ αντλούν συνοπτικές πληροφορίες για το ρόλο της καθεμίας. Ο/Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.

Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ανενεργό υπολογιστή και να κάνει επίδειξη της κεντρικής μονάδας, του εσωτερικού της μέρους, καθώς και της διασύνδεσης των περιφερειακών συσκευών.

Μουσείο Πληροφορικής

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που προσομοιώνει ένα τρισδιάστατο εικονικό μουσείο με εκθέματα από την επιστήμη των υπολογιστών. Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να προηγηθούν στο χώρο και να εξερευνήσουν τα εκθέματα/αντικείμενα που υπάρχουν σε πέντε δωμάτια: 1) υπολογιστικές μηχανές της αρχαιότητας, 2) το εσωτερικό του υπολογιστή,

Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Πληροφορικής

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3129

 

 

3) μονάδες εισόδου, 4) μονάδες εξόδου και 5)

αποθηκευτικά μέσα.

Ο/Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες

δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να αναγνωρίζει και να υιοθετεί τους κανόνες εργονομίας και τις πρακτικές ορθής και ασφαλούς χρήσης υπολογιστών και ψηφιακών συσκευών

Θέματα εργονομίας και κανόνων χρήσης Οι μαθητές/-ήτριες αφού μελετήσουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ελέγχουν και ελέγχονται για την τήρηση των κανόνων χρήσης του υπολογιστή κατά την διάρκεια εργασίας τους στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Βιβλίο μαθητή-Κεφ. 3 Α΄ Τάξης (σελ. 21-23)

Λογισμικό παρουσίασης

 

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Υγεία και ασφάλεια http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia- kai-asfaleia-prostasia-dedomenon-i-y Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/85 21/761

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή Υλικό και Λογισμικό Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/-ήτριες Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 5 Α΄ Τάξης (σελ. 34-20)

Ενοτ. 8.3 Α΄ Τάξης (σελ. 47)

 

 

●     να διακρίνει το υλικό και το λογισμικό σε ένα υπολογιστικό σύστημα ή μια ψηφιακή συσκευή

●     να διακρίνει το λογισμικό εφαρμογών και συστήματος

●     να περιγράφει τον ρόλο του λειτουργικού συστήματος

●     να εγκαθιστά και να αφαιρεί λογισμικό από το υπολογιστικό σύστημα

●     να διακρίνει το λογισμικό ανοικτού και κλειστού κώδικα

●     να τεκμηριώνει την επιλογή λογισμικού εξετάζοντας όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες ως προς την άδεια χρήσης

Λογισμικό συστήματος

 

Λογισμικό εφαρμογών

 

Λειτουργικό σύστημα

 

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού

 

Ελεύθερο και εμπορικό λογισμικό

εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες στον υπολογιστή, όπως

●        εξερευνούν και κατατάσσουν σε κατηγορίες το λογισμικό των υπολογιστών του σχολικού εργαστηρίου

●        αναζητούν στο Διαδίκτυο λογισμικό ελεύθερου/ανοικτού κώδικα αντίστοιχο με εμπορικό λογισμικό που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν

●        εγκαθιστούν νέο λογισμικό

 

Λογισμικό σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής

 

Λειτουργικό σύστημα Πηγές στο Διαδίκτυο

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-

ΕΕΛ/ΛΑΚ

https://ellak.gr/

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

 

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Λογισμικό http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes- logismiko-software

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photo dentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf ) Λογισμικό του Υπολογιστή (τεχνολογία flash):http://photodentro.edu.gr/lor/r/852 1/7876

Λογισμικό του Υπολογιστή (καθώς και Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα)

·         http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8 547/2759/Pliroforiki_A-B-G- Gymnasiou_html- empl/indexA_2_0.html

·         http://photodentro.edu.gr/v/item/vide o/8522/151

Σταυρόλεξο για το Λογισμικό του Υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/p hotodentro-lor-8521-3436

Λογισμικό του Υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876 Εκτέλεση προγράμματος από τον υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1006

 

 

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 18 ώρες)

 

Προσδοκώμενα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια   πρέπει   να Λογισμικό Οι μαθητές/-ήτριες εξασκούνται στην επεξεργασία κειμένου Βιβλίο μαθητή
είναι ικανός/ή

·     να τροποποιεί και να

επεξεργασίας

κειμένου

πρώτα ατομικά και έπειτα σε ομάδες εργασίας. Ο/Η εκπαιδευτικός

αναθέτει κατάλληλες ασκήσεις, εργασίες και σχέδια έρευνας

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ.10 Σ. 60-72

αποθηκεύει απλά κείμενα (μικρής διάρκειας) που απαιτούν τη δημιουργία εγγράφων
που θα του δοθούν

·     να δημιουργεί κείμενα

Δημιουργία

εγγράφου

διαφόρων τύπων και μορφών. Η θεματολογία θα πρέπει να

εντάσσεται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων

Βίντεο Εκπαιδευτικής

τηλεόρασης

σύμφωνα με τους της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Προτείνεται δε η υλοποίηση http://www.edutv.gr/index
καθιερωμένους κανόνες Μορφοποίηση σχετικών εργασιών σε συνεργασία με τα άλλα μαθήματα του Π.Σ. .php/epistimi-
πληκτρολόγησης

·     να μορφοποιεί ένα κείμενο

γραμματοσειράς texnologia/ilektronikoi-

ypologistes-to-logismiko-

με βάση συγκεκριμένα Μορφοποίηση efarmoges-grafeiou
χαρακτηριστικά παραγράφου Λογισμικό επεξεργασίας
γραμματοσειράς (μέγεθος, κειμένου
χρώμα, τύπος κ.λπ.)

·     να τροποποιεί τη μορφή των

Αντιγραφή/μετακί

νηση αντικειμένων

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο

Αποθετήριο Μαθησιακών

παραγράφων και τη στοίχιση (κείμενο,                       εικόνα, Αντικειμένων (Πληροφορίες
σε ένα έγγραφο

·     να χρησιμοποιεί

σχήμα,                         βίντεο

κ.λπ.)

σχετικά με την τεχνολογία

flash και τα αποτελέσματα

αποτελεσματικά τεχνικές αναζήτησης:
αντιγραφής/μετακίνησης Ορθογραφικός http://photodentro.edu.gr/l
τμημάτων κειμένου ή έλεγχος or/faq , οδηγίες για την
αντικειμένων σε ένα έγγραφο αναπαραγωγή μαθησιακών

 

 

·     να εισάγει και να διαμορφώνει λίστες κουκκίδων ή αρίθμησης σε ένα έγγραφο

·     να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το εργαλείο ορθογραφικού-γραμματικού ελέγχου στα έγγραφα που δημιουργεί

·     να εισάγει και να επεξεργάζεται εικόνες και σχήματα σε ένα έγγραφο

·     να χρησιμοποιεί την προεπισκόπηση εγγράφου και να τυπώνει ένα έγγραφο

·     να εκφράζεται δημιουργικά μέσω του γραπτού λόγου και των ψηφιακών έργων που αναπτύσσει

·        να δημιουργεί και να διαμορφώνει ένα κείμενο σύμφωνα με δοσμένα χαρακτηριστικά

·        να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με

αρτιότητα τις σχετικές

Εκτύπωση κειμένου

 

Πλεονεκτήματα επεξεργασίας κειμένου

 

Τεχνικές αναζήτησης                                και αντικατάστασης κειμένου

 

Εισαγωγή αντικειμένων                                 σε έγγραφο

αντικειμένων τεχνολογίας

flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/ files/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf) Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων Μορφοποίηση γραμματοσειράς κειμένου http://photodentro.edu.gr/ lor/r/8521/557

Στοίχιση και μορφοποίηση παραγράφων στην επεξεργασία κειμένου http://photodentro.edu.gr/ lor/r/8521/750

Αντιγραφή και μετακίνηση στην επεξεργασία κειμένου http://photodentro.edu.gr/ lor/r/8521/749

Εισαγωγή εικόνων σε έγγραφο κειμένου http://photodentro.edu.gr/ lor/r/8521/1169

 

 

εργασίες που του/της Σχεδίαση στην
ανατίθενται επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/743
Τροποποίηση και
αποθήκευση εγγράφου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/668
Ορθογραφικός έλεγχος
στην επεξεργασία κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/752
Δημιουργία πρόσκλησης
στο λογισμικό
Επεξεργασίας Κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/667
Σενάρια οδηγού
εκπαιδευτικού «Έργο: Νέο
Σχολείο (Σχολείο 21ου
αιώνα)»
https://repository.edulll.gr/
edulll/retrieve/10787/1856
_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
pdf

 

 

Μυστικός κώδικας (Σ.28-

35)

·         να χρησιμοποιεί το εργαλείο Διαμόρφωση Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/-ήτριες ασκούνται στη συνεργατική επεξεργασία κειμένων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Δημιουργούν συνεργατικό κείμενο στην ψηφιακή πλατφόρμα τάξης ή σε Wiki ή στα συνεργατικά έγγραφα ΓΡΑΦΙΣ του ΠΣΔ (https://grafis.sch.gr) ή σε έγγραφο Google κτλ., στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Σ. και δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής.

 

Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/-ήτριες

·         στίχοι αγαπημένου τραγουδιού-ποιήματος

·         πρόγραμμα σχολικής γιορτής ή εκδήλωσης

·         αφίσα για τη σχολική γιορτή ή την εκδήλωση της τάξης

·         γράμμα σε ένα φίλο

·         γράμμα προς το Διευθυντή/-τρια του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων, προς Φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης

·         βιογραφικό σημείωμα

·         αίτηση

·         ερωτηματολόγιο

·         άρθρο για τη σχολική εφημερίδα

·         δημιουργική γραφή (μάθημα ελληνικών ή ξένης γλώσσας)

·         σύνταξη έκθεσης ή εργασίας σε μάθημα του σχολείου

·         σύνταξη αναφοράς μετά από ερευνητική εργασία

·         λεξικό όρων π.χ. για το μάθημα της Πληροφορικής

Λογισμικό επεξεργασίας
εύρεσης και αντικατάστασης σελίδας/κειμένου κειμένου
χαρακτήρων (λέξεων) σε ένα Παράμετροι Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο
έγγραφο

·         να    διαμορφώνει    και να

εκτύπωσης Αποθετήριο Μαθησιακών

Αντικειμένων (Πληροφορίες

επεξεργάζεται την κεφαλίδα Δημιουργία και σχετικά με την τεχνολογία
και το υποσέλιδο σε ένα τροποποίηση flash και τα αποτελέσματα
έγγραφο

·         να         δημιουργεί απλά

πίνακα αναζήτησης:

http://photodentro.edu.gr/l

σχήματα σε   ένα   έγγραφο Πίνακας ως or/faq , οδηγίες για την
χρησιμοποιώντας                                                     το δομημένη αναπαραγωγή μαθησιακών
σχεδιαστικό εργαλείο   του παρουσίαση αντικειμένων τεχνολογίας
κειμενογράφου

·         να ρυθμίζει τη διαμόρφωση

πληροφοριών flash

στο αποθετήριο

των σελίδων ενός εγγράφου Εισαγωγή πινάκων Φωτόδεντρο:
(περιθώρια, http://photodentro.edu.gr/
προσανατολισμός                                                   και Πίνακες files/faq/Photodentro-
μέγεθος χαρτιού)

·         να διαμορφώνει ένα

Περιεχομένων LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)
έγγραφο (περιγράμματα, Κεφαλίδες- Κειμενογράφος Ιστού
πλήθος λέξεων, Υποσέλιδα                                    – http://photodentro.edu.gr/
υποσημειώσεις, αλλαγή Αρίθμηση aggregator/lo/photodentro
σελίδας, αλλαγή ενοτήτων -lor-8521-2429
κεφαλίδα/υποσέλιδο κ.λπ.) Πλαίσια και Στήλες Ενδεικτικός κατάλογος

 

 

·     να εισάγει και να επεξεργάζεται πλαίσια και στήλες σε ένα έγγραφο

·     να εισάγει πίνακα Περιεχομένων σε μια έκθεση ή εργασία και να τον ενημερώνει

·         να εισάγει και να επεξεργάζεται πίνακες σε ένα έγγραφο τόσο για την παρουσίαση δεδομένων σε πίνακα όσο και για την δόμηση μιας σελίδας να ορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα έγγραφο

·     να χρησιμοποιεί την δυνατότητα «Αναθεώρηση εγγράφου» και

«Παρακολούθηση αλλαγών» για να επεξεργάζεται ένα αρχείο συνεργατικά

·     να δημιουργεί συνεργατικά έγγραφα κειμένου μέσω Διαδικτύου

·         οδηγίες καλής χρήσης ή συντήρησης υπολογιστή

·         κανονισμός σχολικού εργαστηρίου, σχολείου, πενταμελούς, δεκαπενταμελούς συμβουλίου

·         εργασία για την τοπική ιστορία ή για ένα ιστορικό πρόσωπο

·         εργασία για μια σχολική δραστηριότητα

·         δημιουργία και εμπλουτισμός λημμάτων της Wikipedia (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι και αξιοθέατα της περιοχής)

 

 

 

 

Στο τέλος της ενότητας «Δημιουργώ με τον Κειμενογράφο» οι μαθητές/-ήτριες θα πρέπει να έχουν δώσει τεκμήρια ότι έχουν κατακτήσει όλα τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Βιντεομαθημάτων (με
Ενότητες τεχνολογία flash)
Διαμόρφωση σελίδας
Αναθεώρηση εγγράφου
εγγράφου                                  – http://photodentro.edu.gr/
Παρακολούθηση lor/r/8521/584
αλλαγών Δημιουργία πίνακα στο
λογισμικό Επεξεργασίας
Συνεργατικά Κειμένου
Έγγραφα Κειμένου http://photodentro.edu.gr/
στο Διαδίκτυο lor/r/8521/930
Προσαρμογή πινάκων στο
λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/665
Εισαγωγή συμβόλων και
υπερσυνδέσμων στο
λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου
http://photodentro.edu.gr/
lor/r/8521/2414
Δημιουργώ πινακίδες
σήμανσης με τον
κειμενογράφο

 

 

 

https://photodentro.edu.gr

/lor/r/8521/2602

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού «Έργο: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» https://repository.edulll.gr/ edulll/retrieve/10787/1856

_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

pdf

 

Φιδάκι (Σ.85-90)

 

Συνεργατικά εργαλεία Web

2.0 (π.χ. περιβάλλον τύπου wiki, έγγραφα Google docs, ΓΡΑΦΙΣ του ΠΣΔ (http://grafis.sch.gr/), ψηφιακή πλατφόρμα της τάξης, κ.α.)

·         να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα βασικά στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας Γραφικό περιβάλλον εργασίας Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με το γραφικό περιβάλλον εργασίας υπολογιστή και τους βασικούς χειρισμούς σε παραθυρικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές/-ήτριες υλοποιούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση ποικίλων

εφαρμογών. Για παράδειγμα:

Βιβλίο μαθητή Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφ. 6 Σ. 39-42

Πλατφόρμα Ψηφιακού

Σχολείου

 

 

(π.χ. παράθυρο, εικονίδιο, Ρυθμίσεις ·         καταγράφουν στο σημειωματάριο τα απαραίτητα υλικά για το πάρτι της τάξης τους και κάνουν υπολογισμούς για το κόστος χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή

·         αναζητούν στο ημερολόγιο του υπολογιστή τις ημέρες των εθνικών εορτών και τις καταγράφουν στο σημειωματάριο του υπολογιστή

·         ορίζουν ρυθμίσεις προστασίας οθόνης και εξοικονόμησης ενέργειας

·         χρησιμοποιούν το εργαλείο βοήθειας του υπολογιστή

·         εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος

·         προσαρμόζουν την επιφάνεια εργασίας στις ανάγκες τους δημιουργώντας συντομεύσεις, τροποποιώντας τη γραμμή εργασιών κ.λπ.

Βίντεο από Εκπαιδευτική τηλεόραση http://www.edutv.gr/inde x.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi- ypologistes-to-logismiko- leitourgika-systimata-me- grafiko-perivallon Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/ lor/faq, οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο:

http://photodentro.edu.gr

έναρξη, τερματισμός)

·         να διαχειρίζεται και να

συστήματος
τροποποιεί ιδιότητες Επιφάνεια
παραθύρων στο γραφικό εργασίας
περιβάλλον εργασίας

·         να παραμετροποιεί το

 

Προστασία

γραφικό περιβάλλον ενέργειας
εργασίας (π.χ. προσαρμογή
επιφάνειας εργασίας,
προστασία οθόνης)

 

 

/files/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Γραφική Διεπαφή

·         http://photodentro.ed u.gr/v/item/video/852 2/159

·         http://photodentro.ed u.gr/v/item/video/852 2/160

Λειτουργικό σύστημα Σημειωματάριο Ημερολόγιο Αριθμομηχανή

Βοήθεια

·     να χειρίζεται αρχεία και φακέλους (δημιουργία, αναζήτηση, αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία, άνοιγμα, κλείσιμο, διαγραφή, ανάκτηση) σε ποικίλα αποθηκευτικά μέσα

·     να εξάγει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του/της αρχεία (όνομα,

τύπος, μέγεθος, ημερομηνίες

Φάκελοι και αρχεία

 

Οργάνωση αρχείων και φακέλων

 

Χειρισμός και ιδιότητες αρχείων και φακέλων

Οι μαθητές/-ήτριες εργάζονται ατομικά ή ανά δύο στον υπολογιστή και εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα:

·         δημιουργούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή/και στη μνήμη flash, φάκελο με το όνομα του τμήματός τους καθώς και δύο τουλάχιστον επιμέρους υποφακέλους

·         δημιουργούν και αποθηκεύουν αρχεία σε καθορισμένο φάκελο με κατάλληλο όνομα

·         αναγνωρίζουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικούς τύπους αρχείων

Βιβλίο μαθητή Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ.5 Σ. 132-138

 

Λογισμικά συμπίεσης αρχείων

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Τύποι Αρχείων

 

δημιουργίας και τελευταίας Συμπίεση και ·         μετακινούν/αντιγράφουν αρχεία στο κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο και φάκελο

·         μετονομάζουν αρχεία/φακέλους

·         διαγράφουν/ανακτούν αρχεία/φακέλους

·         αναζητούν πληροφορίες για το μέγεθος κ.λπ. ενός αρχείου

·         συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους

·         εκτελούν απλούς υπολογισμούς σχετικά με τα μεγέθη των αρχείων και των αποθηκευτικών μέσων

http://photodentro.edu.gr
τροποποίησης)

·     να οργανώνει το χώρο

αποσυμπίεση

αρχείων και

/v/item/ds/8521/6210

Αποθήκευση και

αποθήκευσης που φακέλων Διαχείριση Αρχείων
χρησιμοποιεί (χρήση http://photodentro.edu.gr
φακέλων και υποφακέλων /v/item/ds/8521/9554
στο σκληρό δίσκο, στη μνήμη Διαχείριση Αρχείων και
flash κ.λπ.)

·     να αναγνωρίζει τη σημασία

Φακέλων

http://photodentro.edu.gr

κατάλληλης ονοματολογίας /v/item/ds/8521/614
στα αρχεία και στους Πλατφόρμα Αίσωπος
φακέλους που χρησιμοποιεί Ψηφιακά Διδακτικά
Σενάρια
Οργάνωση των δεδομένων
στους Η/Υ – Αρχεία και
Φάκελοι
http://aesop.iep.edu.gr/no
de/11856
Συμπίεση
κειμένου:https://classic.cs
unplugged.org/wp-
content/uploads/2014/12/
unplugged-03-
text_compression_greek.p
df

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 18 ώρες

 

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες)

 Σημαντικές Επισημάνσεις

Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης, όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών/-τριών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην στήλη

«Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

 

·         να χρησιμοποιεί αφαίρεση για να αποσυνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα

Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος

 

Η έννοια του αλγορίθμου

 

Η έννοια του προγράμματος

Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρει παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή, όπως είναι οι συνταγές μαγειρικής, το μενού χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS).

Οι μαθητές/-ήτριες περιγράφουν τη διαδικασία

επίλυσης ενός προβλήματος (σύλληψη, διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση, αποτέλεσμα)

Βιβλίο μαθητή Γ’ τάξη

Κεφ.1 Σελ. 176-185

Κεφ. 2 Σελ. 186-202

 

Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές http://csunplugged.org/wp-

 

 

·         να περιγράφει και να αναλύει μια σειρά από οδηγίες (για παράδειγμα να περιγράφει τη συμπεριφορά ενός χαρακτήρα σε ένα βίντεο παιχνίδι που καθοδηγείται από κανόνες και αλγόριθμους)

·         να καθορίζει έναν αλγόριθμο ως μια ακολουθία οδηγιών που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από έναν υπολογιστή

·         να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον

·         να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που δημιουργεί

και εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. Καλούνται να μελετήσουν προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα αλγορίθμων:

 

·         Επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι

·         Εύρεση της εξόδου από έναν λαβύρινθο

·         Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας

·         Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών με ονόματα μαθητών/-τριών

·         Μέτρηση 4 λίτρων νερού με χρήση δύο δοχείων των 3 και 5 λίτρων

·         Το πρόβλημα των πύργων του Ανόι

·         Το παιχνίδι της τρίλιζας.

 

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων ή/και με χρήση προσομοιώσεων (javascipt, HTML5 animations). Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Διαπιστώνουν την αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον υπολογιστή.

content/uploads/2014/12/intelligent- piece-of-paper.el_.v6.pdf

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου Προσομοιώσεις αλγορίθμων

Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό

 

Scratch

Snap! (πρώην BYOB) MicroWorlds Pro

 

Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, Lego κ.α.)

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή

 

 

Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν σε φυσική γλώσσα με βήματα αλγορίθμους σχεδίασης απλών σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν τους αλγορίθμους στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που αναθέτει Ο/Η εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων (π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ). Ακολούθως, οι μαθητές/-ήτριες τροποποιούν τα προγράμματά τους σχεδιάζοντας τα παραπάνω σχήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πάχος, χρώμα γραμμής και χρώμα γεμίσματος).

Στη συνέχεια, οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα (τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο) συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες ομάδες εντολών στην κωδικοποίηση που έχουν αναπτύξει (π.χ. στον αλγόριθμο σχεδίασης του οκταγώνου).

μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας

flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/P hotodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

(Κατανόηση προβλήματος) Προβλημα Οι πύργοι του Ανόι (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 1010

Ταξινόμηση Φυσαλίδας (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 6230

Πρόβλημα του βαρκάρη (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 760

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης:

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή Η δομή επανάληψης Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να τροποποιήσουν κωδικοποιήσεις που αφορούν τη

σχεδίαση σχημάτων χρησιμοποιώντας

 

 

·         να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των δομών επανάληψης και να τις χρησιμοποιεί στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να περιγράφει την έννοια της μεταβλητής

·         να προσδιορίζει, αναλύει και εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος με δοκιμή διαφορετικών προγραμματιστικών δομών

·         να χρησιμοποιεί εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να εφαρμόζει βασικές τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που

δημιουργεί

Εντολές εισόδου και εξόδου

 

Τελεστές Μεταβλητές Τύποι δεδομένων

Στρατηγικές ανάπτυξης και διόρθωσης απλών προγραμμάτων

επαναληπτική δομή. Καθοδηγούνται, ώστε να φτάσουν στη γενίκευση δημιουργώντας κανονικά πολύγωνα με χρήση παραμέτρου (το πλήθος των γωνιών). Ο καθορισμός των τιμών των παραμέτρων μπορεί να γίνεται από τον χρήστη της εφαρμογής με εντολή εισόδου.

Οι μαθητές/-ήτριες εκτελούν το πρόγραμμα πολλές φορές και μεταβάλλουν κάθε φορά το πλήθος των γωνιών. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη σχεδίαση του κύκλου και τη συσχέτιση γνώσεων που έχουν από τα μαθηματικά.

 

Πρόσθετες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν από τους/τις μαθητές/-ήτριες είναι ο σχεδιασμός σύνθετων σχημάτων, όπως κάστρο, δένδρο, λουλούδι, αυτοκίνητο, ρολόι με δείκτες, ηλιακό σύστημα κ.λπ. Οι μαθητές/- ήτριες καθοδηγούνται να αναλύσουν τα σχήματα σε απλούστερα, να προτείνουν κωδικοποιήσεις, να εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη στο πρόγραμμά τους χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον.

http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/P hotodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch (τεχνολογία flash) https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/672

Αριθμομηχανή στο Scratch (τεχνολογία flash) https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/632

Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2 (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 3162

Δομή Επανάληψης για πάντα (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/handle/

8521/630

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι

ικανός/ή

Η δομή επιλογής Ο/Η εκπαιδευτικός αναδεικνύει την ανάγκη

υλοποίησης αλγορίθμων που θα εκτελούν

 

 

·         να περιγράφει την αναγκαιότητα της δομής επιλογής

·         να χρησιμοποιεί εντολές επανάληψης και επιλογής στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να εκτελεί τουλάχιστον έναν αλγόριθμο αναζήτησης και ταξινόμησης

·         να χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια οπτική αναπαράσταση του προβλήματος, των δομών και των δεδομένων (γραφήματα, διαγράμματα, διαγράμματα δικτύου, διαγράμματα ροής)

Τεχνικές οπτικής αναπαράστασης προβλημάτων αριθμητικές πράξεις. Ενδεικτικά υπολογιστικά προβλήματα που επιλύουν οι μαθητές/-ήτριες σε προγραμματιστικό περιβάλλον είναι:

 

·         Απλοί υπολογισμοί (π.χ. μέσος όρος βαθμολογίας, περίμετρος και εμβαδόν τετραγώνου)

·         Υλοποίηση αριθμομηχανής

·         Υπολογισμός της τιμής μιας συνάρτησης

·         Αντιμετάθεση περιεχομένων δύο μεταβλητών.

 

Οι μαθητές/-ήτριες σχεδιάζουν τον αλγόριθμο στο χαρτί και περιγράφουν τα δεδομένα, την επεξεργασία που πρέπει να υλοποιηθεί και την πληροφορία που προκύπτει από τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Τέλος, υλοποιούν πρόγραμμα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Οι μαθητές/-ήτριες σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα που απαιτούν χρήση δομής επιλογής. Ενδεικτικά παραδείγματα προβλημάτων είναι τα εξής:

 

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός γύρου παιχνιδιού (π.χ. Πέτρα – Ψαλίδι – Χαρτί,

Η εντολή “Επανάλαβε” στο Scratch (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 957

Παιχνίδι ερωτήσεων στο Scratch (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 673

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq)

 

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (κυρίως με τεχνολογία flash)

Ενδεικτικός κατάλογος Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών Το μονοπάτι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/

3717

 

 

Κορώνα – Γράμματα, Βρες τον αριθμό, Κρεμάλα, Φτάσε πρώτος στο 20 κ.α.)

·         Εύρεση του μέγιστου/ελάχιστου τριών αριθμών

·         Ενημέρωση υπολοίπου χρόνου ομιλίας καρτοκινητού με αποστολή μηνύματος

·         Προσομοίωση λειτουργίας ΑΤΜ κατά την ανάληψη χρημάτων.

·         Προσομοίωση λειτουργιών κινητού τηλεφώνου (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, αποστολή μηνύματος κ.α.)

·         Προσομοίωση λειτουργίας αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (π.χ. μέσων μαζικής μεταφοράς, Μετρό) με δυνατότητες πολλαπλής επιλογής

 

Εναλλακτικά και ενδεικτικά:

Οι μαθητές/-ήτριες σε ομάδες των 3-4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.

Συναρμολογούν το ρομπότ και εξοικειώνονται με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του ρομπότ (εντολές κίνησης,

εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων

Οπτικός Προγραμματισμός http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 6211

Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 2454

Σχεδίαση με απλές εντολές Logo http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 615

Μαθαίνοντας για τις λογικές συνθήκες http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 2415

 

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού «Έργο: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» https://repository.edulll.gr/edulll/retri eve/10787/1856_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝ

ΑΣΙΟ.pdf

 

Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch (Σελ. 63-72) Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σελ. 73-79)

 

 

κ.λπ.). Σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν απλούς και σύνθετους αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Ενδεικτικά προτείνονται ενέργειες του ρομπότ, όπως

·         να διαγράψει ένα τετράγωνο

·         να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή

·         να βγει από έναν λαβύρινθο

·         να παίξει μουσική

·         να βρει και να συλλέξει αντικείμενα.

Ολοκλήρωση ημιτελούς προγ/τος –

Ταξινόμηση (3) αριθμών

-Διερεύνηση εφαρμογής – Παιχνίδι Χ- Ο-Χ (Τρίλιζα)

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/P hotodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

/Αίσωπος

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης http://aesop.iep.edu.gr/node/19718

 

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch.

 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator

/lo/photodentro-aggregatedcontent- 8526-8420

Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch http://aesop.iep.edu.gr/node/22206 Η δομή της σύνθετης επιλογής στο

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch http://aesop.iep.edu.gr/node/16995 Ανασκόπηση κυριότερων προγραμματιστικών δομών μέσα από την δημιουργία παιχνιδιού προβλέψεων με χρήση Scratch στο Γυμνάσιο http://aesop.iep.edu.gr/node/11355

 

Αντιμετάθεση Περιεχομένου Μεταβλητών http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 2419

Διαγράμματα Ροής

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 709

 

Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 12 ώρες)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να αναγνωρίζει το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού

●     να αναγνωρίζει και να αναφέρει τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου

Διαδίκτυο

 

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ο/Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών/-τριών και συζητά μαζί τους για το Διαδίκτυο και τις βασικές υπηρεσίες του. Γίνεται συζήτηση για τις βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες με στόχο να αναδειχθεί η σημασία του παγκόσμιου δικτύου στην ατομική και κοινωνική ζωή ως μέσου επικοινωνίας, πληροφόρησης, συνεργασίας, ψυχαγωγίας, πολιτισμού κ.λπ.

 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει σχετικές δραστηριότητές, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές/-ήτριες θα δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ή μια ηλεκτρονική αφίσα για τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών και παραδείγματα εφαρμογών για κάθε κατηγορία υπηρεσίας.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 1 ώρα

Βιβλίο μαθητή

Ενοτ. 11.1-11.3 Α΄ Τάξης (σελ. 74-76)

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

 

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Διαδίκτυο http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko- parousiaseis-diadiktyo

 

Αίσωπος – Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Διαδίκτυο και Internet of Things (IoT) http://aesop.iep.edu.gr/node/5817

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του

http://aesop.iep.edu.gr/node/13647

 

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentr o-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Σύνδεση ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/618 Ιστορία του Διαδικτύου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4753 Βασικές υπηρεσίες Διαδικτύου (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/993

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες ενός λογισμικού

Παγκόσμιος Ιστός Δικτυακός τόπος Οι μαθητές/-ήτριες πλοηγούνται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους που προτείνονται από το διδάσκοντα, εντοπίζουν στοιχεία του περιβάλλοντος διεπαφής και Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 12 Α΄ Τάξης (σελ. 78-83)

Ενοτ. 7.2 Β΄ Τάξης (σελ. 147-149)

 

 

πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (διαχείριση αγαπημένων, διαχείριση προβολών και εκτύπωσης, διαχείριση λήψεων)

●     να επιλέγει ιστότοπους και να πλοηγείται σε αυτούς με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών

●     να διακρίνει διάφορες κατηγορίες ιστότοπων (.gr,

.com, .gov, edu κ.λπ.)

●     να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης για την αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό

●     να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της

●     να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα

Ιστοσελίδα

 

Η διεύθυνση στον Παγκόσμιο Ιστό (URL)

 

Φυλλομετρητές Μηχανές Αναζήτησης

Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών

αναζητούν πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι δικτυακοί τόποι του σχολείου τους, του Δήμου τους, του Μουσείου της Ακρόπολης (http://www.theacropolismuseum.gr/), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (http://www.emy.gr/), της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr/), της μαθητικής πύλης του ΠΣΔ (http://www.sch.gr/students), της Wikipedia κ.α.

 

Οι μαθητές/-ήτριες αναζητούν πληροφορίες με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας, για παράδειγμα σχετικά με την ιστορία του τόπου τους. Χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και εξοικειώνονται με τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις-κλειδιά. Εντοπίζουν ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και τις καταχωρούν στη λίστα των αγαπημένων του φυλλομετρητή. Εκτυπώνουν τμήματα ιστοσελίδων που σχετίζονται με την εργασία τους. Αποθηκεύουν στο δίσκο τους σελίδες και υλικό (π.χ. φωτογραφίες) και δημιουργούν ένα

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό φυλλομετρητή (web browser) ενσωματωμένο στο Λ.Σ. (π.χ. MS Internet Explorer/Edge, Safari) ή δωρεάν διανομής (π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome/Chromium, Opera)

 

Πηγές στο Διαδίκτυο

Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo, Bing) και εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης (π.χ. Ask.com , WolframAlpha)

 

Αίσωπος – Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Μηχανές αναζήτησης http://aesop.iep.edu.gr/node/8979 Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

 

 

από μια μηχανή αναζήτησης με στόχο την ανεύρεση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό σχετικό poster. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν και συζητούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην τάξη.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentr o-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7879 Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή στον Παγκόσμιο Ιστό (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1192 Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/621

Σύνθετη αναζήτηση με την Google (τεχνολογία flash) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1211

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να διαπιστώνει και να αναγνωρίζει την προέλευση μιας πληροφορίας από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό (συντάκτης, φορέας,

Αξιολόγηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό

 

Πληροφορικός Γραμματισμός

 

Οπτικοακουστικός

Οι μαθητές/-ήτριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συζητούν για τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγχουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες/τριες θέμα διερεύνησης από το διαθεματικό πεδίο (π.χ. μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατανάλωση Βιβλίο μαθητή

Ενοτ. 7.3 Β΄ Τάξης (σελ. 149-150)

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

 

ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κ.λπ.)

●     να χρησιμοποιεί τεχνικές και κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών που αναζητά σε ηλεκτρονικές πηγές (συνάφεια, αξία και χρησιμότητα των πληροφοριών για το συγκεκριμένο σκοπό)

●     να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.)

 

Σε ένα οπτικοακουστικό κείμενο ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός:

●     να διαχωρίζει το πραγματικό από το αναπαριστώμενο

Γραμματισμός

 

Το οπτικοακουστικό/πο λυτροπικό κείμενο ως μήνυμα

εμφιαλωμένου νερού, κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών, τόποι προορισμού για τη σχολική εκδρομή) μαζί με προτεινόμενες πηγές και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλο φύλλο εργασίας. Οι προτεινόμενες πηγές μπορούν να προέρχονται από επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.

 

Εναλλακτικά, η δραστηριότητα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση.

Ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν για διερεύνηση και απάντηση από τους μαθητές/- ήτριες είναι:

●     Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;

●     Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα;

●     Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε ο ιστότοπος;

●     Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις διαθέσιμες πληροφορίες;

●     Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου ιστότοπου;

 

 

●     να αναγνωρίζει τη διαμεσολαβημένη και κατασκευασμένη φύση του οπτικοακουστικού κειμένου

●     να εξηγεί την έννοια της οπτικής γωνίας ως στοιχείο της υποκειμενικότητας

●     να διαχωρίζει τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία ενός οπτικοακουστικού κειμένου

●     να κατανοεί τη λειτουργίας της ταύτισης στο οπτικοακουστικό μήνυμα και (αργότερα) της χρήσης της ως μέσο χειραγώγησης

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, Ο/Η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές/-ήτριες συζητούν και καταγράφουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο Διαδίκτυο.

 

Ενδεικτική δραστηριότητα Πληροφορικού και Οπτικοακουστικού Γραμματισμού:

Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει χρήση μιας σύντομης ταινίας που ταιριάζει με τη θεματική που επεξεργάζεται, π.χ. ένα βίντεο από το YouTube για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, για τα προσωπικά δεδομένα κ.α. Ετοιμάζει μια δεξαμενή με έννοιες, που σχετίζονται με το θέμα και την πλοκή της ταινίας, π.χ. φιλία, αγάπη, ελαστικότητα, δύναμη, εξουσία, μάθηση, μελέτη, ξένος, επικοινωνία, αποδοχή, αλήθεια, ειλικρίνεια, συμφέρον.

Στη συνέχεια προβάλει την ταινία. Οι μαθητές/- ήτριες σε μικρές ομάδες εργασίας επιλέγουν από τη δεξαμενή με τις έννοιες τρεις που θεωρούν ότι ταιριάζουν και συνδέονται άμεσα με την ταινία. Με αυτές τις τρεις έννοιες δημιουργούν συνεργατικά ένα μικρό κείμενο

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανδριοπούλου, Ε. (2011). Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση – Μοντέλα λειτουργίας και προκλήσεις (http://blogs.sch.gr/dertv/2011/01/06/η- κινηματογραφική-παιδεία-στην-εκπαί/ ) (9/11/2011, blog της εκπαιδευτικής τηλεόρασης)

 

 

για την ταινία που είδαν, με στόχο να ξεκινήσει συζήτηση πάνω σε αυτό. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το κείμενο που έγραψε στην ολομέλεια της τάξης.

Στη συνέχεια παρατηρούν οι μαθητές/-ήτριες τα εξής:

●     Ποιοι έφτιαξαν το βίντεο;

●     Με ποιο σκοπό;

●     Σε ποια σημεία συγκλίνει και σε ποια αποκλίνει η πρόσληψη των περιεχομένων, δηλ. σε ποια σημεία υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των ομάδων και σε ποια όχι.

●     Υπάρχουν και ποια είναι τα σημαντικά θέματα και τα μηνύματα της ταινίας;

Γίνεται συζήτηση για τη διαμεσολαβημένη και κατασκευασμένη φύση του οπτικοακουστικού κειμένου, τη λειτουργία της οπτικής γωνίας ως στοιχείο υποκειμενικότητας. Διαχωρίζονται τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία της ταινίας και εξετάζεται η λειτουργία της ταύτισης στο οπτικοακουστικό μήνυμα και η ενδεχόμενη χρήση της ως μέσο χειραγώγησης.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

 

 

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αξιολογεί την ασφάλεια και την ποιότητα των ιστότοπων που χρησιμοποιεί

·         να αναγνωρίζει την προέλευση μιας πληροφορίας από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό (συντάκτης, φορέας, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κ.λπ.)

·         να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.)

·         να χρησιμοποιεί τεχνικές και κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών που

Αξιολόγηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό

 

Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου

Οι μαθητές/-ήτριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συζητούν για τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγχουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες θέμα διερεύνησης από το διαθεματικό πεδίο (π.χ. μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών, τόποι προορισμού για τη σχολική εκδρομή) μαζί με προτεινόμενες πηγές και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλο φύλλο εργασίας. Οι προτεινόμενες πηγές μπορούν να προέρχονται από επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.

 

Εναλλακτικά η δραστηριότητα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση.

Ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν για

Βιβλίο μαθητή

Β Τάξη Κεφ. 7 Σελ. 146-150

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικά ιστολόγια

Οργανισμός για τη λογοκλοπή

http://plagiarism.org

 

Αξιολόγηση Διαδικτυακών πηγών https://library.ucy.ac.cy/help/library- guides/evaluation_intresources/ https://www.lib.unipi.gr/iguana/uploads/file/Ak siologisi-pigon-diadyktiou.pdf

 

Commoncraft Website Evaluation www.commoncraft.com/video/website- evaluation

 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

http://www.opi.gr

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

αναζητά σε ηλεκτρονικές πηγές (συνάφεια, αξία και χρησιμότητα των πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό)

·         να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να αναπτύξει ικανότητες στοχοθεσίας και αυτορρύθμισης κατά την πλοήγηση σε πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να αναγνωρίζει τις άδειες χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να επιχειρηματολογεί για τις συνέπειες της πειρατείας λογισμικού και προϊόντων πνευματικής δημιουργίας

διερεύνηση και απάντηση από τους μαθητές/- ήτριες είναι:

·         Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;

·         Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα;

·         Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε ο ιστότοπος;

·         Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις διαθέσιμες πληροφορίες;

·         Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου ιστότοπου;

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους/τις μαθητές/-ήτριες συζητούν και καταγράφουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο Διαδίκτυο.

 

Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ (με χρήση κατάλληλων εργαλείων Web 2.0) για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών/τριών σε θέματα πειρατείας λογισμικού – πνευματικών αγαθών και την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Friends of Active Copyright Education www.copyrightkids.org

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες (σύνθεση και αποστολή μηνύματος, επισύναψη αρχείου, απάντηση, προώθηση, διαχείριση φακέλων μηνυμάτων κ.λπ.)

●     να διαχειρίζεται τα αρχεία που επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

●     να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό βίντεο επίδειξης για τη δημιουργία και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Οι μαθητές/-ήτριες θα πρέπει να συσχετίσουν τη διαδικασία σύνταξης και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

με τον παραδοσιακή αλληλογραφία. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ενεργοποιούν ατομικούς λογαριασμούς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη συνέχεια, ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, με τον/την καθηγητή/τρια τους και επισυνάπτουν σε αυτά αρχεία.

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

Βιβλίο μαθητή – Κεφ. 14 Α΄ Τάξης (σελ. 86-89)

 

Λογισμικό παρουσίασης

 

Λογισμικό ανάγνωσης και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client) δωρεάν διανομής (π.χ. Outlook Express/Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, Evolution)

 

Πηγές στο Διαδίκτυο

Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΣΔ

http://webmail.sch.gr/

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq)

Πως λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1481 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/671

 

 

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

●     να είναι ενήμερος για τις μορφές κακόβουλου λογισμικού

●     να αναγνωρίζει μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

●     να αξιολογεί την ασφάλεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των συνημμένων αρχείων

●     να προστατεύει τα δεδομένα του λογαριασμού του/της (συνθηματικό πρόσβασης, κλείσιμο συνόδου κ.λπ.)

●     να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ασφαλούς πλοήγησης του φυλλομετρητή

●     να ρυθμίζει την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. αντιϊικό

Ιοί υπολογιστών

 

Κακόβουλο λογισμικό

 

Συντήρηση και προστασία λογισμικού

 

Αντιϊικό πρόγραμμα Τείχος προστασίας

Εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 

Ασφαλής πλοήγηση

 

Προσωπικά Δεδομένα

Αφού προηγηθεί εισήγηση-επίδειξη από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/-ήτριες εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες στον υπολογιστή, όπως:

●        ρυθμίζουν τις παραμέτρους ασφάλειας του συστήματος

●        δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα

●        ανακτούν δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν:

●     διαδικτυακά παιχνίδια για την ευαισθητοποίησή των μαθητών/-τριών σε θέματα υπεύθυνης επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

●     εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι ρόλων, για την κατανόηση του τρόπου αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των πρακτικών παραπλάνησης των χρηστών, υποκλοπής προσωπικών στοιχείων τους μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λπ.

Βιβλίο μαθητή

Κεφ. 7 Α΄ Τάξης (σελ. 43-45)

Ενοτ. 8.1-8.2 Α΄ Τάξης (σελ. 46-47)

Ενοτ. 11.4 Α΄ Τάξης (σελ. 76-77)

Ενοτ. 15.3 Α΄ Τάξης (σελ. 99-100)

 

Λογισμικό παρουσίασης Αντιϊικό πρόγραμμα (anti-virus) Τείχος προστασίας (firewall)

Λογισμικό δημιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας (backup-restore) Πηγές στο Διαδίκτυο

Ενημερωτικός κόμβος του ΠΣΔ για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

http://internet-safety.sch.gr/

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dpa.gr/

Cyberkid (από τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

http://www.cyberkid.gov.gr/

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

 

 

πρόγραμμα, τείχος προστασίας)

●     να πραγματοποιεί έλεγχο του υπολογιστή και των αποθηκευτικών μέσων για ιούς

●     να δημιουργεί και να ανακτά αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

●     να προβληματίζεται για τη δημοσιοποίηση προσωπικών του/της δεδομένων και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας

●     να γνωρίζει τους φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την προστασία των πολιτών από ηλεκτρονικά εγκλήματα

●     να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου Δημιουργία φυλλαδίου με άρθρα και αφίσες μαθητών/-τριών που να αφορούν θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

 

Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σε θέματα πειρατείας λογισμικού – πνευματικών αγαθών και την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

https://saferinternet4kids.gr/

 

Copyright School (από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας) http://www.copyrightschool.gr/

 

Βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση Προστασία δεδομένων και Η/Υ http://www.edutv.gr/index.php/epistimi- texnologia/ilektronikoi-ypologistes-ygeia-kai- asfaleia-prostasia-dedomenon-i-y

 

Αίσωπος – Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων

Προστασία λογισμικού – Ιοί

http://aesop.iep.edu.gr/node/9941

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

 

 

●     να επιχειρηματολογεί για τις συνέπειες της πειρατείας λογισμικού και προϊόντων πνευματικής δημιουργίας στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentr o-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

Προστασία λογισμικού και δεδομένων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7876 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα Windows http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/678 Επαναφορά συστήματος στα Windows http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/676 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209

 

 

B’ Τάξη Γυμνασίου

 

Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 3 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

Άξονες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων Προτεινόμενες ώρες

διδασκαλίας

Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο

·         Βασικές έννοιες

 

6

Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα

·         Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

·         Λύνω προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα

 

 

13

Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

·         Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις

·         Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου

 

6

 

 

Για την Β’ τάξη προτείνονται οι παρακάτω διδακτικές αλληλουχίες:

 

1η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

 1. Ο Άξονας «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές έννοιες» μόνο η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Το εσωτερικό του υπολογιστή, Επεξεργαστής, Κύρια μνήμη, Μητρική πλακέτα, Θύρες επέκτασης, Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, Δυαδικό ψηφίο, Μονάδες μέτρησης πληροφορίας κ.τλ.)
 2. «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα»
 3. «Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις»
 4. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα»
 5. «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές έννοιες» η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Δίκτυο, Τοπικό δίκτυο, Μητροπολιτικό Δίκτυο, Δίκτυο ευρείας περιοχής, Διαδίκτυο, Συσκευές δικτύου) και τέλος
 6. «Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου».

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Μαζί με την ενότητα «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» διδάσκονται και τα βασικά θέματα «Αρχεία-Φάκελοι».

 

2η Προτεινόμενη Διδακτική Αλληλουχία:

 1. Ο Άξονας «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές έννοιες» μόνο η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Το εσωτερικό του υπολογιστή, Επεξεργαστής, Κύρια μνήμη, Μητρική πλακέτα, Θύρες επέκτασης, Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, Δυαδικό ψηφίο, Μονάδες μέτρησης πληροφορίας κ.λπ.)
 2. «Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα»

 

 

 1. «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα»
 2. «Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις»
 3. «Η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσμο: βασικές έννοιες» η ενότητα που αναφέρεται στα βασικά θέματα (Δίκτυο, Τοπικό δίκτυο, Μητροπολιτικό Δίκτυο, Δίκτυο ευρείας περιοχής, Διαδίκτυο, Συσκευές δικτύου) και τέλος
 4. «Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου»

 

Μαζί με την ενότητα «Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα» διδάσκονται και τα βασικά θέματα «Αρχεία-Φάκελοι».

 

Οι προτεινόμενες διδακτικές αλληλουχίες είναι ενδεικτικές. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/-τριών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

 

 

Βασικές έννοιες (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη στο εσωτερικό του υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη, θύρες επέκτασης)

·         να αντιλαμβάνεται και να περιγράφει τη λειτουργία της μνήμης στο υπολογιστικό σύστημα ως μέσο προσωρινής αποθήκευσης

·         να αντιλαμβάνεται και να περιγράφει το ρόλο του

Το εσωτερικό του υπολογιστή

 

Επεξεργαστής Κύρια μνήμη

Μητρική πλακέτα

 

Θύρες επέκτασης

 

Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων

 

Δυαδικό ψηφίο

Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα μη ενεργό υπολογιστικό σύστημα που υπάρχει στο εργαστήριο και παρουσιάζει αναλυτικά το εσωτερικό μέρος και τις μονάδες του υπολογιστή. Στη συνέχεια, οι μαθητές/-ήτριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξερεύνησης του εσωτερικού του υπολογιστή, της λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος, της διασύνδεσης και επικοινωνίας περιφερειακών συσκευών, του ρόλου του λογισμικού κ.λπ., χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιούν οι μαθητές/-ήτριες στο εργαστήριο Η/Υ, αφορούν

·         στη διερεύνηση της κωδικοποίησης πληροφοριών και του δυαδικού

Βιβλίο μαθητή

Β’ Τάξη Κεφ. 1 Σελ. 104-108 Κεφ. 2 Σελ. 109-112

 

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Δυαδικοί Αριθμοί: http://csunplugged.org/wp- content/uploads/2014/12/unplugged-01- binary_numbers_greek.pdf

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό ΔΕΛΥΣ

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

επεξεργαστή στο Μονάδες συστήματος με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

·         στη μοντελοποίηση του υπολογιστή ως ενιαίου συστήματος υλικού- λογισμικού με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ή εκπαιδευτικού βίντεο

·         στην έρευνα αγοράς μέσω επίσκεψης σε ηλεκτρονικά καταστήματα υπολογιστών (π.χ. οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να διαχειριστούν ένα συγκεκριμένο ποσό για απαιτούμενο εξοπλισμό που θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές)

·         στην επίλυση σταυρολέξου σχετικών εννοιών.

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο

Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή

Διαδραστική εφαρμογή περιήγησης προσωπικού υπολογιστή και των βασικών του μονάδων. Οι μαθητές/-ήτριες διερευνούν και εξοικειώνονται με τις μονάδες του υπολογιστή ενώ αντλούν

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημιουργός Μοντέλων 2» (Σενάριο
υπολογιστικό μέτρησης Πληροφορικής)
σύστημα

·         να διακρίνει και να

πληροφορίας photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/255
αξιολογεί τα Ηλεκτρονικά καταστήματα ψηφιακής τεχνολογίας
χαρακτηριστικά των Βίντεο από εκπαιδευτική τηλεόραση http://www.edutv.gr
τμημάτων στο Λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξων
εσωτερικό του http://www.eclipsecrossword.com
υπολογιστή

·         να προσδιορίζει την

έννοια του δυαδικού
ψηφίου (bit)

·         να προσδιορίζει την

έννοια του Byte

·         να κατονομάζει τα

είδη των δεδομένων
που αποθηκεύονται Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο
σε ψηφιακά μέσα

·         να αναγνωρίζει την

Η Κεντρική Μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/958

ανάγκη ψηφιακής
αναπαράστασης των
δεδομένων

·         να προσδιορίζει και

να περιγράφει τις

 

 

μονάδες μέτρησης πληροφορίας συνοπτικές πληροφορίες για το ρόλο της καθεμίας. Ο/Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ανενεργό υπολογιστή και να κάνει επίδειξη της κεντρικής μονάδας, του εσωτερικού της μέρους, καθώς και της διασύνδεσης των περιφερειακών συσκευών.

Μουσείο Πληροφορικής

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που προσομοιώνει ένα τρισδιάστατο εικονικό μουσείο με εκθέματα από την επιστήμη των υπολογιστών. Οι μαθητές/- ήτριες καλούνται να προηγηθούν στο χώρο και να εξερευνήσουν τα εκθέματα/αντικείμενα που υπάρχουν σε πέντε δωμάτια: 1) υπολογιστικές μηχανές της αρχαιότητας, 2) το εσωτερικό του υπολογιστή, 3) μονάδες εισόδου, 4) μονάδες εξόδου και 5) αποθηκευτικά μέσα. Ο/Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Πληροφορικής

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3129

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Πρόσθετες δραστηριότητες αναπαράστασης δεδομένων Αξιοποιώντας τα προτεινόμενα Μαθησιακά Αντικείμενα, ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης με στόχο την οικοδόμηση αναπαραστάσεων για την ψηφιακή αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή, καθώς και τη βαθύτερη κατανόηση του Δυαδικού Συστήματος και του δυαδικού ψηφίου ως μονάδα μέτρησης πληροφορίας:

·         Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία,

·         Δεδομένα και πληροφορίες

·         Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα

·         Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό

·         Κρυπτογράφηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/746 Δεδομένα και πληροφορίες http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/945 Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1171 Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/742 Κρυπτογράφηση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2430

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες
·         Ο μαθητής/-ήτρια Δίκτυο Ενδεικτικές δραστηριότητες, που υλοποιούν οι μαθητές/-ήτριες στο εργαστήριο Η/Υ, αφορούν:

·         στη διερεύνηση και μελέτη της λειτουργίας τοπικών δικτύων με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης ή εκπαιδευτικού βίντεο

·         στη σύνδεση προσωπικού υπολογιστή ή εκτυπωτή δικτύου στο σχολικό εργαστήριο (επίδειξη από το διδάσκοντα ή με χρήση περιβάλλοντος προσομοίωσης)

·         συζήτηση για τα δημόσια (δωρεάν) ή ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα και τις πιθανές εμπειρίες μαθητών/-τριών από τη σύνδεση φορητών συσκευών (π.χ. τα κινητά τους) σε αυτά, με αναφορά σε ζητήματα ασφάλειας.

Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο

Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής

Βιβλίο μαθητή
πρέπει να είναι Β’ Τάξη Κεφ. 4 Σελ. 120-130
ικανός/ή να Τοπικό δίκτυο Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
αναγνωρίζει τις Λογισμικό «Ταξίδι σε ένα δίκτυο»
συσκευές ενός Μητροπολιτικό photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/238
τοπικού δικτύου Δίκτυο
υπολογιστών

·         να περιγράφει τη

 

Δίκτυο ευρείας

Εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials)

Τοπικό δίκτυο εργαστηρίου υπολογιστών

λειτουργία του περιοχής
δικτύου

·         να διακρίνει τα είδη

 

Διαδίκτυο

Applets με δραστηριότητες χρήσης δικτύου
των δικτύων με βάση Οδηγός αρχιτεκτονικής σχολικού εργαστηρίου Η/Υ
τη γεωγραφική τους Συσκευές (http://ts.sch.gr)
εμβέλεια

·         να περιγράφει τα

δικτύου
πλεονεκτήματα της
χρήσης δικτύων στην
καθημερινή ζωή

·         να συνδέει

προσωπικό Το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
υπολογιστή και άλλες http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/978
ψηφιακές συσκευές

 

 

σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών Εφαρμογή οπτικοποίησης-παρουσίασης των βασικών στοιχείων που συναντάμε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και του τρόπου σύνδεσής τους στο τοπικό δίκτυο. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τα στοιχεία της εικόνας και να δει μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας τους, καθώς και να παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα διαφορετικά στοιχεία στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου, κάνοντας παράλληλα τη σύγκριση με το εργαστήριο του σχολείου του.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5 ώρες)

 

Σημαντικές Επισημάνσεις

Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών/-τριών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην στήλη

«Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα, προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

 

·         να χρησιμοποιεί αφαίρεση για να αποσυνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα

Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος

 

Η έννοια του αλγορίθμου

Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρει παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή, όπως είναι οι συνταγές μαγειρικής, το μενού χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS). Οι μαθητές/-ήτριες περιγράφουν τη διαδικασία                                   επίλυσης                                 ενός Βιβλίο μαθητή Γ τάξη

Κεφ.1 Σ. 176-185

Κεφ. 2 §2.4, §2.5

 

Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές

«Εισαγωγική Δραστηριότητα στον Προγραμματισμό Υπολογιστικών Συσκευών»

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

·         να περιγράφει και να αναλύει μια σειρά από οδηγίες (για παράδειγμα να περιγράφει τη συμπεριφορά ενός χαρακτήρα σε ένα βίντεο παιχνίδι που καθοδηγείται από κανόνες και αλγόριθμους)

·         να καθορίζει έναν αλγόριθμο ως μια ακολουθία οδηγιών που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από έναν υπολογιστή

·         να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που δημιουργεί

·         να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε

Η έννοια του προγράμματος

 

Η δομή επανάληψης

 

Η έννοια της διαδικασίας

προβλήματος                                               (σύλληψη, διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση, αποτέλεσμα) και εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. Καλούνται να μελετήσουν προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα αλγορίθμων:

·         Επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι

·         Εύρεση της εξόδου από έναν λαβύρινθο

·         Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας

·         Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών με ονόματα μαθητών/-τριών

·         Μέτρηση 4 λίτρων νερού με χρήση δύο δοχείων των 3 και 5 λίτρων

·         Το πρόβλημα των πύργων του Ανόι

·         Το παιχνίδι της τρίλιζας.

 

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων

http://csunplugged.org/wp- content/uploads/2014/12/intelligent-piece-of- paper.el_.v6.pdf

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου Προσομοιώσεις αλγορίθμων

Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό

Scratch

Snap! (πρώην BYOB) K-turtle

MSW Logo MicroWorlds Pro Starlogo TNG

Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

(Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, κ.α.) App Inventor

Alice Blockly

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

 

 

προγραμματιστικό περιβάλλον

·         να χρησιμοποιεί εντολές επανάληψης στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να προσδιορίζει, αναλύει και εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος με δοκιμή διαφορετικών προγραμματιστικών δομών

ή/και με χρήση προσομοιώσεων (javascript και HTML5 animations). Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Διαπιστώνουν την αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον υπολογιστή. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν σε φυσική γλώσσα με βήματα αλγορίθμους σχεδίασης απλών σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν τους αλγορίθμους στο προγραμματιστικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων (π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ). .

Στη συνέχεια, οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να σχεδιάσουν κανονικά

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

(Κατανόηση προβλήματος)

Πρόβλημα Οι πύργοι του Ανόι http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1010 Ταξινόμηση Φυσαλίδας http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6230 Το πρόβλημα του βαρκάρη http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/760

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch

 

 

πολύγωνα (τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο) συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες ομάδες εντολών στην κωδικοποίηση που έχουν αναπτύξει (π.χ. στον αλγόριθμο σχεδίασης του οκταγώνου).

 

Εναλλακτικά και ενδεικτικά:

Οι μαθητές/-ήτριες σε ομάδες των 3- 4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.

Συναρμολογούν το ρομπότ και εξοικειώνονται με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του ρομπότ (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Σχεδιάζουν,

https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/672 Η εντολή “Επανάλαβε” στο Scratch http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/957 Δομή Επανάληψης για πάντα

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/630 Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3162

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ενδεικτικός κατάλογος Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών Το μονοπάτι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3717 Οπτικός Προγραμματισμός http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6211 Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454 Σχεδίαση με απλές εντολές Logo http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615

 

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού «Έργο: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10787/1856

_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ.pdf

 

 

υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν απλούς αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ.

Ενδεικτικά προτείνονται ενέργειες του ρομπότ, όπως:

·         να διαγράψει ένα τετράγωνο να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 5

ώρες

Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σ. 52-65) Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές, προγράμματα & διαδικασίες, μεταβλητές (Σ. 96,117) Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch (Σ. 42-51)

Διδακτικά σενάρια φωτόδενδρο/Αίσωπος Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch http://aesop.iep.edu.gr/node/22206 Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα

προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

http://aesop.iep.edu.gr/node/19718

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq)

Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

 

Arduino: Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

http://aesop.iep.edu.gr/node/8374

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες)

 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων που θα χρησιμοποιήσει. Προτείνεται η χρήση Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού. Με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/-τριών της τάξης του, Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει το βαθμό εμβάθυνσης στα θέματα της ενότητας και να επεκταθεί στην αξιοποίηση συνεργατικών υπολογιστικών φύλλων. Αν οι μαθητές/-ήτριες δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, στην έναρξη της ενότητας αυτής είναι απαραίτητο να καλυφθεί το κενό αυτό.

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να δημιουργεί και να τροποποιεί απλά υπολογιστικά φύλλα

·         να προσανατολίζεται στο πλέγμα ενός φύλλου εργασίας και να διακρίνει το ενεργό κελί

·         να προσδιορίζει τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας

·         να επιλέγει συγκεκριμένα κελιά

Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων

 

Η έννοια του υπολογιστικού φύλλου

 

Η έννοια του κελιού

 

Διεύθυνση, τύπος και περιεχόμενο κελιού

Ο/Η εκπαιδευτικός μέσα από σχετικά παραδείγματα προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για τα υπολογιστικά φύλλα. Οι μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με το περιβάλλον του λογισμικού αξιοποιώντας την αναπαράσταση του πίνακα που είναι οικεία από τον επεξεργαστή κειμένου. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει κατάλληλες δραστηριότητες που απαιτούν τη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων διαφόρων τύπων και μορφών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην καταγραφή, ταξινόμηση, επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων. Η θεματολογία προτείνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής

ζωής. Επίσης, προτείνεται η υλοποίηση σχετικών

Βιβλίο μαθητή

Β’ Τάξη Κεφ. 8 Σελ. 151-158 Κεφ. 9 § 9.1

Σελ. 159-160

 

Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων

 

Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού «Έργο: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/ 10787/1856_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ.pdf

 

Διαχείριση ταμείου τάξης με χρήση υπολογιστικών φύλλων (Σελ. 98-104) Σύνθεση υπολογιστικού συστήματος και υπολογισμός κόστους αγοράς του με

 

 

·         να διακρίνει τύπους δεδομένων (αριθμητικά, αλφαριθμητικά δεδομένα, ημερομηνίες κ.α.) σε ένα υπολογιστικό φύλλο

·         να εισάγει δεδομένα και να τροποποιεί το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου

·         να εισάγει απλές και σύνθετες σχέσεις υπολογισμού σε ένα υπολογιστικό φύλλο

·         να χρησιμοποιεί τεχνικές αντιγραφής δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο

·         να μορφοποιεί τα περιεχόμενα ενός κελιού

·         να χρησιμοποιεί απλές συναρτήσεις του υπολογιστικού φύλλου (π.χ. SUM, AVERAGE, MAX,MIN) για την επίλυση προβλημάτων

Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων

 

Μορφοποίηση κελιών

 

Η έννοια του βιβλίου εργασίας

 

Διαχείριση κελιών στο πλέγμα

 

Χρήση συναρτήσεων

 

Δημιουργία γραφημάτων

 

Εκτύπωση φύλλου εργασίας

 

Απόλυτες και σχετικές αναφορές

εργασιών σε συνεργασία με τα άλλα μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.).

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

·         προϋπολογισμός σχολικής εκδρομής

·         διαχείριση του ταμείου της τάξης

·         υπολογισμός του μέσου όρου βαθμολογίας μαθημάτων

·         σύνθεση ενός υπολογιστικού συστήματος και υπολογισμός τους κόστους αγοράς του.

·         καταγραφή και επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής

·         στατιστικά των παικτών της αγαπημένης ομάδας μπάσκετ

·         δημιουργία γραφικών παραστάσεων (π.χ. νόμοι ταχύτητας και διαστήματος στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση).

·         επεξεργασία δεδομένων δημογραφικής μελέτης για την πόλη μας (π.χ. τις τελευταίες δεκαετίες)

·         μελέτη της κατανομής των μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

·         μελέτη απλών συναρτήσεων στα μαθηματικά

·         μοντελοποίηση και μελέτη νόμων στη φυσική

·         σχεδιασμός και οργάνωση μουσικής συλλογής

χρήση Υπολογιστικών Φύλλων (Σελ. 105- 110)

Μελέτη            διαδικτυακών                            μηχανών αναζήτησης με χρήση Υπολογιστικών Φύλλων (Σελ. 111-117)

 

Αίσωπος

 

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα http://aesop.iep.edu.gr/node/15229

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photo dentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

·         να κατανοεί τη σπουδαιότητα των συναρτήσεων του υπολογιστικού φύλλου

·         να δημιουργεί γραφήματα (ιστόγραμμα, πίτας κ.λπ.), χρησιμοποιώντας δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου

·         να καθορίζει τις παραμέτρους εκτύπωσης συγκεκριμένα κριτήρια (προεπισκόπηση, μορφή, τμήμα εγγράφου)

·         να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας- εργασίας

·         να χρησιμοποιεί σχετικές και απόλυτες αναφορές κελιών σε υπολογισμούς για την επίλυση προβλημάτων

·         να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ σχετικών και

απόλυτων αναφορών και τη

Ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων

 

Φίλτρο

·         σχεδιασμός και οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης.

 

 

Στις δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν τα βιντεομαθήματα του φωτόδεντρου.

 

 

 

 

Βιντεομαθήματα από το Φωτόδεντρο:

 

 

Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/960

 

Υπολογιστικό Φύλλο Ιστού http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/474 7

 

Εισαγωγή τύπων στο Υπολογιστικό Φύλλο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/950

 

Μορφοποίηση δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/961

 

Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/677

 

 

χρησιμότητά τους στους υπολογισμούς

·         να ταξινομεί τα δεδομένα μιας περιοχής κελιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

·         να εφαρμόζει φίλτρα σε

πίνακα

Εισαγωγή γραφήματος στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/625

 

Οι συναρτήσεις στο Υπολογιστικό Φύλλο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/555

Σχετικές και απόλυτες αναφορές κελιών

στο Υπολογιστικό Φύλλο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/955

Εισαγωγή γραφήματος στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/625 Ταξινόμηση δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/755 Χρήση φίλτρων στο Υπολογιστικό Φύλλο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/943
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να Φάκελοι και Οι μαθητές/-ήτριες εργάζονται ατομικά ή ανά δύο στον υπολογιστή και εκτελούν μικρές ασκήσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα:

·         δημιουργούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή/και στη μνήμη flash, φάκελο με το όνομα του τμήματός τους καθώς και δύο

τουλάχιστον επιμέρους υποφακέλους

Βιβλίο μαθητή
είναι ικανός/ή

·     να χειρίζεται αρχεία και

αρχεία Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ.5 Σ. 132-138

φακέλους (δημιουργία, Οργάνωση αρχείων
αναζήτηση, αντιγραφή, και φακέλων Λογισμικά συμπίεσης αρχείων
μετακίνηση, μετονομασία, Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο
άνοιγμα, κλείσιμο, διαγραφή, Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

ανάκτηση) σε ποικίλα Χειρισμός και ·         δημιουργούν και αποθηκεύουν αρχεία σε καθορισμένο φάκελο με κατάλληλο όνομα

·         αναγνωρίζουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικούς τύπους αρχείων

·         μετακινούν/αντιγράφουν αρχεία στο κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο και φάκελο

·         μετονομάζουν αρχεία/φακέλους

·         διαγράφουν/ανακτούν αρχεία/φακέλους

·         αναζητούν πληροφορίες για το μέγεθος κ.λπ. ενός αρχείου

·         συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους

εκτελούν απλούς υπολογισμούς σχετικά με τα μεγέθη των αρχείων και των αποθηκευτικών μέσων

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες

σχετικά με την τεχνολογία flash και τα
αποθηκευτικά μέσα

·     να εξάγει πληροφορίες

ιδιότητες αρχείων

και φακέλων

αποτελέσματα αναζήτησης:

http://photodentro.edu.gr/lor/faq)

σχετικά με τα προσωπικά Τύποι Αρχείων
του/της αρχεία (όνομα, Συμπίεση και http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521
τύπος, μέγεθος, ημερομηνίες αποσυμπίεση /6210
δημιουργίας και τελευταίας αρχείων και Αποθήκευση και Διαχείριση Αρχείων
τροποποίησης)

·     να οργανώνει τον χώρο

φακέλων http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521

/9554

αποθήκευσης που Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων
χρησιμοποιεί (χρήση http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521
φακέλων και υποφακέλων /614
στο σκληρό δίσκο, στη μνήμη Πλατφόρμα Αίσωπος Ψηφιακά Διδακτικά
flash κ.λπ.)

·     να αναγνωρίζει τη σημασία

Σενάρια

Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ –

κατάλληλης                              ονοματολογίας Αρχεία και Φάκελοι
στα       αρχεία              και              στους http://aesop.iep.edu.gr/node/11856
φακέλους που χρησιμοποιεί
Συμπίεση κειμένου:
http://csunplugged.org/wp-
content/uploads/2014/12/unplugged-03-
text_compression_greek.pdf

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της κωδικοποίησης δεδομένων (χαρακτήρας, εικόνα, ήχος)

·         να αναγνωρίζει την ανάγκη συμπίεσης αρχείων πολυμεσικών πληροφοριών (εικόνα, ήχος, βίντεο)

·         να αναγνωρίζει διαφορετικούς τύπους εικόνων, ήχου και βίντεο

·         να μετατρέπει εικόνες σε διαφορετικές

Κωδικοποίηση Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει μικρές Βιβλίο μαθητή
πολυμεσικές εφαρμογές. Οι μαθητές/-ήτριες Β’ Τάξη Κεφ. 3 Σελ. 113-119 Κεφ. 9 Σελ. 159-164
Χαρακτηριστικά δημιουργούν πολυμεσικό λεύκωμα για
εικόνας θέματα όπως η τάξη μου, το σχολείο μου, η Αναπαράσταση ψηφιακής
πόλη μου κλπ. εικόνας: http://csunplugged.org/wp-
Πρότυπα Τα προτεινόμενα θέματα εργασίας μπορούν content/uploads/2014/12/unplugged-02-
συμπίεσης εναλλακτικά να αντλούνται από τα μαθήματα image_representation_greek.pdf
εικόνας και ήχου του Π.Σ. (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά,
Γλώσσα, Κοινωνικές Επιστήμες κ.λπ.), το Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Επεξεργασία διαθεματικό πεδίο ή τη σχολική και κοινωνική Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο
αρχείων ζωή. Εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων
πολυμέσων Ειδικότερα, αξιοποιούν το σχετικό εξοπλισμό Λογισμικό παρουσιάσεων
του σχολικού εργαστηρίου (βιντεοκάμερα, Εργαλεία Web 2.0
Δημιουργία φωτογραφική μηχανή, σαρωτή) και Εκπαιδευτικά tutorials
κινουμένου κατάλληλο λογισμικό για να συλλέξουν και να Ιστότοποι δημιουργίας κόμικ
σχεδίου/βίντεο επεξεργαστούν πολυμεσικό υλικό. https://www.storyboardthat.com/
https://www.canva.com/education/
Λογισμικό Προτεινόμενες δραστηριότητες στο http://www.pixton.com
παρουσιάσεων Φωτόδεντρο http://goanimate.com (https://www.vyond.com/)
Λογισμικό τύπου Comic Strip Creator

 

 

μορφές ανάλυσης, Δειγματοληψία Ήχου
βάθους χρώματος κ.λπ.

·         να μετατρέπει αρχεία

Διαδραστική εφαρμογή που προσομοιώνει τη

διαδικασία της δειγματοληψίας και τη

Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο

Δειγματοληψία Ήχου

εικόνων σε μετατροπή αναλογικού ήχου σε ψηφιακό. http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/556
διαφορετικές μορφές Εργαλείο δημιουργίας ψηφιογραφικών και
(π.χ. bmp, jpg, gif)

·         να μετατρέπει αρχεία

διανυσματικών εικόνων

Περιβάλλον δημιουργίας ψηφιογραφικών και

 

Εργαλείο δημιουργίας ψηφιογραφικών και

ήχου σε διαφορετικές διανυσματικών εικόνων με στόχο την διανυσματικών εικόνων
μορφές (mp3, wav ανάδειξη των διαφορών μεταξύ των δύο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/973
κ.λπ.)

·         να δημιουργεί

μορφών εικόνας.

Κινούμενο σχέδιο

ψηφιακό βίντεο μικρής Εφαρμογή διαδραστικής προσομοίωσης της
διάρκειας

·         να υλοποιεί

δημιουργίας κινουμένων σχεδίων μέσω της

σύνθεσης στιγμιοτύπων.

Κινούμενο σχέδιο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1167

στοιχειώδεις Συνθετική κίνηση
επεξεργασίες σε αρχεία Στην εφαρμογή αυτή, οι μαθητές/-ήτριες
πολυμέσων (πχ. έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν έναν Συνθετική κίνηση
περικοπή, κολάζ, χαρακτήρα σε πλήρη κίνηση, καθώς και τον http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2418
μοντάζ κ.λπ.) τρόπο με τον οποίο αυτός κινείται. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας την λωρίδα των
καρέ, παγώνουν την κίνηση του χαρακτήρα
και εντοπίζουν την εικόνα που αντιστοιχεί στο
συγκεκριμένο καρέ.
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

 

Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες)

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά Θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αξιολογεί την ασφάλεια και την ποιότητα των ιστοτόπων που χρησιμοποιεί

·         να διαπιστώνει και να αναγνωρίζει την προέλευση μιας πληροφορίας από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό (συντάκτης, φορέας, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης κ.λπ.)

·         να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.)

·         να χρησιμοποιεί τεχνικές και κριτήρια αξιολόγησης των

πληροφοριών που αναζητά σε

Αξιολόγηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό

 

Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου

Οι μαθητές/-ήτριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συζητούν για τα κριτήρια με τα οποία θα ελέγχουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία πληροφοριών από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Στη συνέχεια, δίνεται στους/στις μαθητές/-ήτριες θέμα διερεύνησης από το διαθεματικό πεδίο (π.χ. μεταλλαγμένα τρόφιμα, κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, κάπνισμα, ακτινοβολία ψηφιακών συσκευών, τόποι προορισμού για τη σχολική εκδρομή) μαζί με προτεινόμενες πηγές και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν κάθε πηγή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλο φύλλο εργασίας. Οι προτεινόμενες πηγές μπορούν να προέρχονται από επιστημονικές ενώσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες κ.λπ.

 

Εναλλακτικά η δραστηριότητα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη, π.χ. μία ιστοεξερεύνηση. Ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν για διερεύνηση και απάντηση από τους μαθητές/-ήτριες είναι:

·         Ποιος είναι δημιουργός της σελίδας;

Βιβλίο μαθητή

Β Τάξη Κεφ. 7 Σελ. 146-150 Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

 

Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

Εκπαιδευτικά ιστολόγια

 

Οργανισμός για τη λογοκλοπή http://plagiarism.org

 

Αξιολόγηση Διαδικτυακών πηγών https://library.ucy.ac.cy/help

/library- guides/evaluation_intresourc es/

 

 

ηλεκτρονικές πηγές (συνάφεια, αξία και χρησιμότητα των πληροφοριών για το συγκεκριμένο σκοπό)

·         να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να αναπτύξει ικανότητες στοχοθεσίας και αυτορρύθμισης κατά την πλοήγηση σε πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να αναγνωρίζει τις άδειες χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό

·         να επιχειρηματολογεί για τις συνέπειες της πειρατείας λογισμικού και προϊόντων πνευματικής δημιουργίας

·         Η επιθυμητή πληροφορία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα;

·         Πότε δημιουργήθηκε και πότε ενημερώθηκε ο ιστότοπος;

·         Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές για τις διαθέσιμες πληροφορίες;

·         Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου ιστότοπου;

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές/-ήτριες συζητούν και καταγράφουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης ιστότοπων και πηγών στο Διαδίκτυο.

 

Παιγνίδι ρόλων ή δημιουργία κόμικ (με χρήση κατάλληλων εργαλείων Web 2.0) για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/- τριών σε θέματα πειρατείας λογισμικού – πνευματικών αγαθών και την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας αναγνώρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες

https://www.lib.unipi.gr/igua na/uploads/file/Aksiologisi- pigon-diadyktiou.pdf

 

Commoncraft Website Evaluation www.commoncraft.com/vide o/website-evaluation

 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://www.opi.gr

 

Friends of Active Copyright Education http://www.copyrightkids.org

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Γ’ Τάξη Γυμνασίου

 

Ενδεικτική κατανομή διδακτικών ωρών βάσει 2 αξόνων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

Άξονες προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας
Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα

·        Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

 

14

Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

·         Δημιουργώ έγγραφα και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

·         Δημιουργώ Παρουσιάσεις

 

 

11

 

Για την Γ’ τάξη προτείνεται να διδαχθεί πρώτα ο άξονας «Διερευνώ, Σχεδιάζω και Λύνω προβλήματα» και στη συνέχεια ο άξονας «Δημιουργώ, Παρουσιάζω, Επικοινωνώ, Συνεργάζομαι».

 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/-τριών της τάξης του αλλά και το συνδυασμό και την εναλλαγή θεωρίας και πράξης. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση και να επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης σχεδίων έρευνας, σε βασικές ενότητες.

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες)

 Σημαντικές Επισημάνσεις

Η συγγραφή κώδικα και ο προγραμματισμός υπολογιστών συνδέεται άμεσα με την Υπολογιστική Σκέψη και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης, όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού προκύπτει ως φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων στην καθημερινότητα των μαθητών/-τριών απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι οι διαδικασίες και τα εργαλεία αλλά οι άνθρωποι της σχολικής κοινότητας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλληλο logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον ή προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, αρκεί να είναι δυνατόν να επιδιώξει με αυτό τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης που παρουσιάζονται στην στήλη

«Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στη στήλη «Εκπαιδευτικό Υλικό» προτείνονται μερικά, ενδεικτικά, κατάλληλα, προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

 

·         να χρησιμοποιεί αφαίρεση για να αποσυνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα

·         να περιγράφει και να αναλύει

μια σειρά από οδηγίες (για παράδειγμα να περιγράφει

Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος

 

Η έννοια του αλγορίθμου

 

Η έννοια του προγράμματος

 

Η δομή επανάληψης

Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρει παραδείγματα αλγορίθμων από την καθημερινή ζωή, όπως είναι οι συνταγές μαγειρικής, το μενού χειρισμού μιας ψηφιακής συσκευής (π.χ. κινητό, ψηφιακή κάμερα, GPS).

Οι μαθητές/-ήτριες περιγράφουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος (σύλληψη, διερεύνηση, σχεδιασμός, επίλυση, αποτέλεσμα) και εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και

στον προγραμματισμό. Καλούνται να

Βιβλίο μαθητή Γ’ τάξη

Κεφ.1 Σελ. 176-185

Κεφ. 2 Σελ. 186-202

 

 

Δραστηριότητα Πληροφορικής χωρίς Υπολογιστές http://csunplugged.org/wp-

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

τη συμπεριφορά ενός χαρακτήρα σε ένα βίντεο παιχνίδι που καθοδηγείται από κανόνες και αλγόριθμους)

·         να καθορίζει έναν αλγόριθμο ως μια ακολουθία οδηγιών που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από έναν υπολογιστή

·         να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον

·         να δημιουργεί διαδικασίες

·         να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που δημιουργεί

 

Η έννοια της διαδικασίας (υποπρόγραμμα)

 

Η έννοια της μεταβλητής ως παραμέτρου σε διαδικασία

μελετήσουν προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα αλγορίθμων:

 

·         Επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι

·         Εύρεση της εξόδου από έναν λαβύρινθο

·         Σχεδίαση της ελληνικής σημαίας

·         Αλφαβητική ταξινόμηση καρτών με ονόματα μαθητών/-τριών

·         Μέτρηση 4 λίτρων νερού με χρήση δύο δοχείων των 3 και 5 λίτρων

·         Το πρόβλημα των πύργων του Ανόι

·         Το παιχνίδι της τρίλιζας.

 

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν με παιχνίδι ρόλων ή/και με χρήση προσομοιώσεων (java applets, flash animations). Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Διαπιστώνουν την αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον υπολογιστή.

Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα

χρησιμοποιήσουν. Περιγράφουν σε φυσική

content/uploads/2014/12/intelligent- piece-of-paper.el_.v6.pdf

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου Προσομοιώσεις αλγορίθμων

Applets και προσομοιώσεις στον Παγκόσμιο Ιστό

 

Scratch

 

Snap! (πρώην BYOB) K-turtle

MSW Logo MicroWorlds Pro

Starlogo TNG

Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Arduino με Scratch, Raspberry Pi με Scratch, κ.α.)

 

App Inventor

 

 

γλώσσα με βήματα αλγορίθμους σχεδίασης απλών σχημάτων. Τέλος, κωδικοποιούν τους αλγορίθμους στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός είναι η σχεδίαση απλών σχημάτων (π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, σκάλα) ή/και γραμμάτων (π.χ. Ι, Γ, Π, Τ, Η, Ε, Ξ). Ακολούθως, οι μαθητές/-ήτριες τροποποιούν τα προγράμματά τους σχεδιάζοντας τα παραπάνω σχήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πάχος, χρώμα γραμμής και χρώμα γεμίσματος), ώστε να προκύψει η αναγκαιότητα της χρήσης παραμέτρων στις διαδικασίες.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να σχεδιάσουν κανονικά πολύγωνα (τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο) συνδυάζοντας μεμονωμένες εντολές. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές/-ήτριες να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενες ομάδες εντολών στην κωδικοποίηση που έχουν αναπτύξει (π.χ. στον αλγόριθμο σχεδίασης του οκταγώνου).

Εναλλακτικά προβλήματα, με στόχο την ανάδειξη της χρησιμότητας των υποπρογραμμάτων και των παραμέτρων,

μπορούν να αφορούν στη σχεδίαση/υλοποίηση

Alice Blockly

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/P hotodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

Πρόβλημα: Οι πύργοι του Ανόι http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 1010

Ταξινόμηση Φυσαλίδας http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 6230

Πρόβλημα του βαρκάρη

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 760

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

μιας αριθμομηχανής, ενός ελέγχου επίδοσης κ.λπ. Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο

Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των δομών επανάληψης και να τις χρησιμοποιεί στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να προσδιορίζει, αναλύει και εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος με δοκιμή διαφορετικών προγραμματιστικών δομών

·         να χρησιμοποιεί εντολές εισόδου/εξόδου στα προγράμματα που αναπτύσσει

·         να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα

Η δομή επανάληψης

 

Εντολές εισόδου και εξόδου

 

Κλήση διαδικασιών από διαδικασίες

 

Σύνθετες διαδικασίες Τύποι δεδομένων

Απόδοση τιμής σε μεταβλητή

 

Στρατηγικές ανάπτυξης και διόρθωσης προγραμμάτων

Οι μαθητές/-ήτριες τροποποιούν την κωδικοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης σχημάτων χρησιμοποιώντας επαναληπτική δομή. Καθοδηγούνται, ώστε να φτάσουν στη γενίκευση δημιουργώντας διαδικασία που σχεδιάζει κανονικά πολύγωνα με χρήση παραμέτρου (το πλήθος των γωνιών). Ο καθορισμός των τιμών των παραμέτρων μπορεί να γίνεται από το χρήστη της εφαρμογής με εντολή εισόδου.

Οι μαθητές/-ήτριες πειραματίζονται εκτελώντας το πρόγραμμα πολλές φορές και μεταβάλλοντας κάθε φορά το πλήθος των γωνιών. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη σχεδίαση του κύκλου και τη συσχέτιση γνώσεων που έχουν από τα μαθηματικά.

 

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/-ήτριες αναπτύσσουν σύνθετα έργα με ιεραρχική χρήση διαδικασιών. Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να υλοποιήσουν διαδικασία σχεδιασμού σπιτιού που θα χρησιμοποιεί τη διαδικασία πολύγωνο για να σχεδιάσει το τετράγωνο (κύριο κτίριο) και

τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/P hotodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf) Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

Ομαλή κίνηση αντικειμένου στο Scratch https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/672

Αριθμομηχανή στο Scratch https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521

/632

Δημιουργία παιχνιδιού (Λαβύρινθος) στο Scratch 2 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 3162

Δομή Επανάληψης για πάντα

 

 

προγράμματα που δημιουργεί

·         να αναλύει τον βαθμό στον οποίο ένα υπολογιστικό μοντέλο αναπαριστά με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο

το τρίγωνο (σκεπή). Αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτό η σημασία της κλήσης διαδικασίας από διαδικασία και αναλύονται οι έννοιες του ιεραρχικού σχεδιασμού και του τμηματικού προγραμματισμού. Εναλλακτικό παράδειγμα μπορεί να είναι η σχεδίαση τραίνου ή το πλάνο της τάξης.

 

Πρόσθετες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές/-ήτριες είναι ο σχεδιασμός σύνθετων σχημάτων, όπως κάστρο, δένδρο, λουλούδι, αυτοκίνητο, ρολόι με δείκτες, ηλιακό σύστημα κ.λπ. Οι μαθητές/-ήτριες καθοδηγούνται να αναλύσουν τα σχήματα σε απλούστερα, να προτείνουν κωδικοποιήσεις, να εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη στο πρόγραμμά τους χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον.

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/ 8521/630

Η εντολή “Επανάλαβε” στο Scratch http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 957

Παιχνίδι ερωτήσεων στο Scratch http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 673

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq) Ενδεικτικός κατάλογος Βιντεομαθημάτων

Δημιουργία εντολής (διαδικασίας) στο

BYOB

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/ 754

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ενδεικτικός κατάλογος Δραστηριοτήτων/παιχνιδιών

Το μονοπάτι

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της δομής επιλογής

·         να χρησιμοποιεί εντολές

επανάληψης και επιλογής

Η δομή επιλογής Τελεστές

Σύνταξη εκφράσεων Τύποι δεδομένων

Ο/Η εκπαιδευτικός αναδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης αλγορίθμων που θα επιτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις. Ενδεικτικά υπολογιστικά προβλήματα που επιλύουν οι μαθητές/-ήτριες σε προγραμματιστικό περιβάλλον είναι:

 

 

στα προγράμματα που Εντολές εισόδου εξόδου ·         Διενέργεια απλών υπολογισμών (π.χ. μέσος όρος βαθμολογίας, περίμετρος και εμβαδό τετραγώνου)

·         Υλοποίηση αριθμομηχανής με μνήμη

·         Υπολογισμός της τιμής μιας συνάρτησης

·         Αντιμετάθεση περιεχομένων δύο μεταβλητών.

 

Οι μαθητές/-ήτριες σχεδιάζουν τον αλγόριθμο στο χαρτί και περιγράφουν τα δεδομένα, την επεξεργασία που πρέπει να υλοποιηθεί και την πληροφορία που προκύπτει από τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Τέλος, υλοποιούν πρόγραμμα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Οι μαθητές/-ήτριες σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα που απαιτούν χρήση δομής επιλογής. Ενδεικτικά παραδείγματα προβλημάτων είναι τα εξής:

 

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός γύρου παιχνιδιού (π.χ. Πέτρα – Ψαλίδι – Χαρτί, Κορώνα – Γράμματα, Βρες τον αριθμό, Κρεμάλα)

·         Εύρεση του μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
αναπτύσσει 3717
·         να αναπαριστά δεδομένα με Οπτικός Προγραμματισμός
μια ποικιλία τρόπων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
συμπεριλαμβανομένων 6211
κειμένων, ήχων, εικόνων και Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ
αριθμών. και ΕΛΛΕΙΨΗ
·         να αξιολογεί εάν τα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
προβλήματα μπορούν να 2454
λυθούν με τη χρήση Σχεδίαση με απλές εντολές Logo
μοντελοποίησης και http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
προσομοίωσης 615
·         να εκτελεί αλγόριθμους Μαθαίνοντας για τις λογικές συνθήκες
αναζήτησης και ταξινόμησης http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
·         να εφαρμόζει τεχνικές 2415
ελέγχου και διόρθωσης
σφαλμάτων στα Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού «Έργο:
προγράμματα που Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)»
δημιουργεί https://repository.edulll.gr/edulll/retri
·         να χρησιμοποιεί οπτικές eve/10787/1856_ΟΔΗΓΟΣ_ΤΠΕ_ΓΥΜΝ
αναπαραστάσεις του ΑΣΙΟ.pdf
προβλήματος, των δομών και των δεδομένων (γραφήματα, διαγράμματα, διαγράμματα δικτύου, διαγράμματα ροής) Εκτέλεση / Διερεύνηση απλού παιχνιδιού στο Scratch (Σελ. 63-72) Δημιουργία χορευτικής σκηνής στο Scratch (Σελ. 73-79)

 

 

·         να αναλύει τον βαθμό στον οποίο ένα υπολογιστικό μοντέλο αναπαριστά με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο

·         να παρέχει παραδείγματα διεπιστημονικών εφαρμογών της υπολογιστικής σκέψη

·         Ενημέρωση υπολοίπου χρόνου ομιλίας καρτοκινητού με αποστολή μηνύματος

·         Προσομοίωση λειτουργίας ΑΤΜ κατά την ανάληψη χρημάτων.

·         Προσομοίωση λειτουργιών κινητού τηλεφώνου (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, αποστολή μηνύματος κ.α.)

·         Προσομοίωση λειτουργίας αυτόματου πωλητή εισιτηρίων (π.χ. μέσων μαζικής μεταφοράς, Μετρό) με δυνατότητες πολλαπλής επιλογής

 

Εναλλακτικά και ενδεικτικά:

Οι μαθητές/-ήτριες σε ομάδες των 3-4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αναλαμβάνουν ρόλους.

Συναρμολογούν το ρομπότ και εξοικειώνονται με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του ρομπότ (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν απλούς και σύνθετους αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Ενδεικτικά

προτείνονται ενέργειες του ρομπότ, όπως

Το προγραμματιστικό περιβάλλον, εντολές, προγράμματα & διαδικασίες, μεταβλητές (Σελ. 118-125) Ολοκλήρωση ημιτελούς προγ/τος – Ταξινόμηση (3) αριθμών

-Διερεύνηση εφαρμογής – Παιχνίδι Χ- Ο-Χ (Τρίλιζα)

 

Διδακτικά σενάρια Φωτόδενδρο/Αίσωπος Βασικές εντολές σχεδίασης στη

γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης http://aesop.iep.edu.gr/node/19718

 

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch. http://photodentro.edu.gr/aggregator

/lo/photodentro-aggregatedcontent- 8526-8420

Δημιουργία παιχνιδιού σε Scratch http://aesop.iep.edu.gr/node/22206 Η δομή της σύνθετης επιλογής στο

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch http://aesop.iep.edu.gr/node/16995

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

 

·         να διαγράψει ένα τετράγωνο

·         να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή

·         να βγει από έναν λαβύρινθο

·         να παίξει μουσική

·         να βρει και να συλλέξει αντικείμενα.

Ανασκόπηση κυριότερων προγραμματιστικών δομών μέσα από την δημιουργία παιχνιδιού προβλέψεων με χρήση Scratch στο Γυμνάσιο
http://aesop.iep.edu.gr/node/11355
Arduino: Μάθηση στη πράξη-Δομή
Επιλογής
http://aesop.iep.edu.gr/node/8374
Αντιμετάθεση Περιεχομένου
Μεταβλητών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
2419
Διαγράμματα Ροής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/
709

 

 

Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι (Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 11 ώρες)

 

Σημαντικές Επισημάνσεις

Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας εγγράφων, παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδίων έρευνας (projects) μεγάλης διάρκειας. Προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να σχεδιάσει μία έρευνα και να συμπεριλάβει όλα τα συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία αντί να δίνει μικρές δραστηριότητες για το κάθε εργαλείο. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με τους μαθητές/-ήτριες της τάξης μπορεί να αποφασίσουν να μελετήσουν τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών/-τριών στη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (με google forms), να ζητήσουν από τους μαθητές/-ήτριες ενός άλλου τμήματος να το απαντήσουν και στη συνέχεια αφού πάρουν τις απαντήσεις, να αντλήσουν τα γραφήματα μέσω της σύνοψης απαντήσεων και να προχωρήσουν σε επιπλέον επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου, όπου το κρίνουν απαραίτητο. Να χρησιμοποιήσουν το συνεργατικό κειμενογράφο (google docs) για να γράψουν τα συμπεράσματα. Μετά να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό παρουσιάσεων για να παρουσιάσουν την έρευνα, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Εναλλακτικά ή ταυτόχρονα να ενημερώσουν το Ιστολόγιο της τάξης με την εργασία τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τα σχέδια έρευνας που υπάρχουν στον οδηγό εκπαιδευτικού του νέου προγράμματος σπουδών. Τα συνεργατικά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας παρουσιάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο ενός σχεδίου έρευνας προγραμματισμού για την προετοιμασία του κειμένου και της παρουσίασης.

 

 

Δημιουργώ έγγραφα

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να Δημιουργία και Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
είναι ικανός/ή

·        να δημιουργεί και να

διαμόρφωση

κειμένου σε

μαθητές/-ήτριες ασκούνται στη συνεργατική

επεξεργασία κειμένων μέσω διαδικτυακών

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο

διαμορφώνει ένα κείμενο τοπικό εφαρμογών. Δημιουργούν συνεργατικά κείμενα Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά
σύμφωνα με δοσμένα υπολογιστή στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Σ. και με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα
χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής. Αρχικά αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lor/faq ,

 

 

·        να εισάγει πίνακα Δημιουργία και πληκτρολογούν το έγγραφο σε τοπικό υπολογιστή. Στη συνέχεια, μεταφέρουν έγγραφο σε συνεργατικό περιβάλλον Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, Wiki, Google docs). Τέλος, συνδημιουργούν και επεξεργάζονται το έγγραφο στο συνεργατικό περιβάλλον.

 

Ενδεικτικά έργα που δημιουργούν οι μαθητές/- ήτριες:

·         λεξικό όρων π.χ. για το μάθημα της Πληροφορικής

·         οδηγίες καλής χρήσης ή συντήρησης υπολογιστή

·         κανονισμός σχολικού εργαστηρίου

·         εργασία για την τοπική ιστορία

·         εργασία για ένα ιστορικό πρόσωπο

·         δημιουργία και εμπλουτισμός λημμάτων της Wikipedia (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι και αξιοθέατα της περιοχής)

οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών
περιεχομένων σε κείμενα διαμόρφωση αντικειμένων τεχνολογίας flash
που δημιουργεί

·        να δημιουργεί κείμενα

κειμένου σε

συνεργατικό

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο:

http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro-

χρησιμοποιώντας περιβάλλον LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)
συνεργατικά εργαλεία

·        να διακρίνει τα διαφορετικά

χαρακτηριστικά της Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
επεξεργασίας κειμένου
μέσω συνεργατικών Συνεργατικά εργαλεία Web 2.0 (π.χ. περιβάλλον
εργαλείων

·        να αναπτύσσει

τύπου wiki, έγγραφα Google docs, ΓΡΑΦΙΣ του

ΠΣΔ (http://grafis.sch.gr/, ψηφιακή πλατφόρμα

ολοκληρωμένα και με της τάξης, κ.α.)
αρτιότητα τις σχετικές
εργασίες που τού/της
ανατίθενται

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Δημιουργώ παρουσιάσεις

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να διαμορφώνει και να επεξεργάζεται την κεφαλίδα και το υποσέλιδο μιας παρουσίασης

·         να χρησιμοποιεί τα εργαλεία σχεδίασης του λογισμικού παρουσιάσεων

·         να αλλάζει τις παραμέτρους εκτύπωσης σε μια παρουσίαση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (προεπισκόπηση, μορφή, τμήμα παρουσίασης, σημειώσεις για το ακροατήριο)

·         να εισάγει διαγράμματα και γραφήματα στις παρουσιάσεις του και να τα μορφοποιεί κατάλληλα

·         να τροποποιεί το υπόδειγμα διαφανειών

Λογισμικό παρουσιάσεων

 

Κεφαλίδα/Υποσέλι δο διαφανειών

 

Ρυθμίσεις εκτυπώσεων

 

Εργαλεία σχεδίασης

 

Εισαγωγή σχημάτων

 

Υπόδειγμα διαφανειών

 

Γραφήματα/Διαγρά μματα

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι οι μαθητές/-ήτριες να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τις δεξιότητες που απέκτησαν στις προηγούμενες τάξεις. Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρουσιάσεων που αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και εργαλείων του λογισμικού παρουσιάσεων (εργαλεία σχεδίασης, εισαγωγή γραφημάτων και συνδέσμων, εφέ παρουσίασης κ.λπ.).

 

Οι μαθητές/-ήτριες δημιουργούν συνεργατικά παρουσίαση σε δικτυακό περιβάλλον διαμοίρασης περιεχομένου.

Τα προτεινόμενα θέματα εργασίας μπορούν να αντλούνται από τα μαθήματα του Π.Σ. (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Γλώσσα, Κοινωνικές Επιστήμες κ.λπ.), το διαθεματικό πεδίο, τη σχολική ή την κοινωνική ζωή.

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες στο Φωτόδεντρο

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει βιντεομαθήματα από το Ψηφιακό Αποθετήριο με στόχο οι μαθητές/-ήτριες να εξασκηθούν και να ενισχύσουν τεχνικές δεξιότητες χειρισμού του λογισμικού παρουσιάσεων.

Βιβλίο μαθητή

 

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

 

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lo r/faq, οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/fil es/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

 

 

·         να δημιουργεί παρουσιάσεις Δημιουργία Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση Offline και online Λογισμικό παρουσιάσεων

Prezi

Παρουσιάσεις Google, κ.α. Ιστότοποι διαμοίρασης περιεχομένου

 

Βιντεομαθήματα στο Φωτόδεντρο

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/664

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/663

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/670

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/947

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/747

·         http://photodentro.edu. gr/lor/r/8521/949

·         http://photodentro.edu.

gr/lor/r/8521/944

χρησιμοποιώντας συνεργατικά παρουσιάσεων σε
εργαλεία

·         να διακρίνει τα διαφορετικά

συνεργατικό

περιβάλλον

Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης
χαρακτηριστικά της δημιουργίας
παρουσιάσεων μέσω Δημιουργία παρουσίασης
συνεργατικών εργαλείων

·         να εφαρμόζει κριτήρια και

τεχνικές παρουσίασης Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση
πληροφοριών στα έργα του

·         να αναπτύσσει ολοκληρωμένα

και με αρτιότητα τις σχετικές Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση
εργασίες που του ανατίθενται
σε όλα τα μαθήματα του Π.Σ.
Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση
 

Εφέ σε παρουσίαση

 

 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Βασικά Θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό
Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι ικανός/ή

·         να σχεδιάζει και να δημιουργεί απλές ιστοσελίδες ή/και χώρους επικοινωνίας/συνεργασίας (π.χ. ιστολόγια, wiki) στα πλαίσια των μαθησιακών δραστηριοτήτων του

·         να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες ασφαλούς πλοήγησης του φυλλομετρητή

·         να προβληματίζεται για τη δημοσιοποίηση προσωπικών του/της δεδομένων και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας

Δημοσίευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 

Ασύγχρονες συζητήσεις

 

Εφαρμογές Web 2.0

Οι μαθητές/-ήτριες δημιουργούν ατομική ιστοσελίδα ή ιστολόγιο χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία (π.χ. κειμενογράφο, λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων ανοικτού κώδικα, εργαλεία ιστολογίων, ψηφιακή πλατφόρμα).

 

Δημιουργία φυλλαδίου με άρθρα και αφίσες μαθητών/-τριών που να αφορούν θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Οι μαθητές/-ήτριες παρατηρούν και μελετούν καλά παραδείγματα δημόσιων συζητήσεων (π.χ. συζητήσεις που υποστηρίζονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή σε άλλες εκπαιδευτικές πύλες ή συζητήσεις που έγιναν από τους μαθητές/-ήτριες κατά την περσινή χρονιά στο ιστολόγιο του σχολείου). Προβληματίζονται και συζητούν στην τάξη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών συζητήσεων (π.χ. ανωνυμία, ασύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, θέματα

συνομιλιών, ασφάλεια δεδομένων ταυτοποίησης, κ.α.).

Φωτόδεντρο- Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία flash και τα αποτελέσματα αναζήτησης: http://photodentro.edu.gr/lo r/faq , οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash

στο αποθετήριο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/fil es/faq/Photodentro- LOR_Odigies-gia-Flash.pdf)

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου
Λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023

Υπηρεσίες ΠΣΔ Ιστολόγιο

Wiki

Εφαρμογές ασύγχρονης ηλεκτρονικής συζήτησης

Ο μαθητής/-ήτρια πρέπει να είναι Δημιουργία και Οι μαθητές/-ήτριες χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία Λογισμικό υπολογιστικών
ικανός/ή

·         να δημιουργεί συνεργατικά ένα

διαμόρφωση

ηλεκτρονικού

και ασκούνται στη συνεργατική επεξεργασία υπολογιστικών

φύλλων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με στόχο την

φύλλων
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

·         να επεξεργάζεται συνεργατικά

ερωτηματολογίου επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες που ανατίθενται

αντλούν θέματα από τα μαθήματα του Π.Σ. (μαθηματικά,

Συνεργατικά εργαλεία

(πλατφόρμα ψηφιακού

τα δεδομένα που προκύπτουν Υπολογιστικό φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), καθώς και σχολείου, Υπολογιστικά
από ερωτηματολόγιο/έρευνα σε φύλλο σε από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή (π.χ. έρευνα Φύλλα Google κ.α.)
υπολογιστικό φύλλο

·         να διακρίνει τις διαφορές της

συνεργατικό

περιβάλλον

για ένα τοπικό ή κοινωνικό ζήτημα, έρευνα για τις

διατροφικές συνήθειες των μαθητών/-τριών του σχολείου

επεξεργασίας δεδομένων σε κ.λπ.).
υπολογιστικό φύλλο μέσω Δημιουργούν αρχικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε
συνεργατικών εργαλείων

·         να αναπτύσσει ολοκληρωμένα

συνεργατικό περιβάλλον Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα,

Google docs) και καλούν του συμμαθητές/-ήτριες τους ή

και με αρτιότητα τις σχετικές άλλους ενδιαφερόμενους να τα συμπληρώσουν μέσω του
εργασίες που τού/της Διαδικτύου. Στη συνέχεια μεταφέρουν τα δεδομένα από τα
ανατίθενται συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στο συνεργατικό
περιβάλλον του υπολογιστικού φύλλου και τα
επεξεργάζονται.

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΙΕΠ

https://drive.google.com/file/d/17KqqoujtF0JChA8s9rSC5bCdEzVwLUee/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε