Οδηγός Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Οδηγός Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εστάλη από το ΙΕΠ.
Τα περιεχόμενα του οδηγού είναι τα εξής:
ΜΕΡΟΣ Α΄. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β ́. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ ́. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
Επισημαίνουμε σε τι στοχεύει η θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους δικαιούχους φορείς που μπορούν να υποβάλλουν προγράμματα, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και γνωμοδότησης
Η δε θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπίπτει και στοχεύει, ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά , στα ακόλουθα :
 προαγωγή της δημοκρατίας στο σχολείο, της δημοκρατικής διοίκησης και της πολιτειακής παιδείας
 υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 συμπεριληπτική σχολική κοινότητα
 προώθηση του πολιτισμού, των τεχνών και του αθλητικού ιδεώδους
 ευαισθητοποίηση σε σχέση με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό
 ενίσχυση της φιλαναγνωσίας
 ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφορία
 προαγωγή της δημόσιας και ατομικής ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και του ευ ζην
 προαγωγή της ιστορικής ενημερότητας ως προς την τοπική ιστορία
 κ.ά.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς
 Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις
 Πανεπιστημιακά ιδρύματα
 Μουσεία
 Οργανισμοί
 Κοινωφελή Ιδρύματα
 Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους
 Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, Αστεροσκοπείο, κ.ά.)
 Δημόσιες Υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.)
 Αθλητικές ομοσπονδίες
 Νοσοκομεία (Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων)
 Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
 Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π.
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ)
 Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει προς έγκριση μέχρι τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα στην ίδια αίτηση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έγκαιρος προγραμματισμός για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κάθε σχολικό έτος, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου και ανακοίνωσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με ετήσια ισχύ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Αίτηση ενδιαφερόμενων φορέων στο Πρωτόκολλο, κατά περίπτωση:
 της σχολικής μονάδας, για προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνον την ίδια τη σχολική μονάδα, προκειμένου να εγκριθούν από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας,
 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για προγράμματα που αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
προκειμένου να εγκριθούν από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για προγράμματα που αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, προκειμένου να εγκριθούν από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 του Υ.ΠΑΙ.Θ., για προγράμματα που αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση και έγκριση, o με συνημμένα τα σχετικά έντυπα (βλ. Παράρτημα Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) και  με παραλήπτη την εκάστοτε παραπάνω αρμόδια υπηρεσία, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Αναλυτικά οδηγός Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε