Οικογενειακοί λόγοι: Προϋποθέσεις μόρια

Οικογενειακοί λόγοι: Προϋποθέσεις μόρια αναφέρει η εγκύκλιος των μεταθέσεων όπου αποτυπώνει το νομικό πλαίσιο που τη διέπει

Αναφέρει η εγκύκλιος των μεταθέσεων στο Κεφάλαιο Γ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

α. Νομικό πλαίσιο

1. Στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/1998 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’) ορίζεται ότι:

«Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α)

Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε

 • χηρεία,
 • άγαμοι,
 • διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί

στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β)

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν

 • άγαμα ανήλικα ή
 • σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα)

λαμβάνουν

 • τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί,
 • τέσσερις (4) για το δεύτερο,
 • έξι (6) για το τρίτο και
 • επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.

Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που

δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και

ως σπουδάζοντα

όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού,

εφόσον

δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους,

δεν βρίσκονται στο τελευταίο

εξάμηνο ή

έτος σπουδών ή

δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Για την απόδειξη αυτών απαιτείται

πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4316/2014 (270Α΄) ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄45) ως ακολούθως:

«14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»».

β. Διευκρινίσεις

1.

Οι άγαμοι ή διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες για γάμο μόνο άν έχουν την επιμέλεια των τέκνων,

διαφορετικά λαμβάνουν μόνο μονάδες τέκνων.

Ειδικά οι άγαμες μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (75Α’)

ότι έχουν την επιμέλεια του τέκνου.

2.

Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση.

Έτσι για φέτος (εγκύκλιος μεταθέσεων 2021) ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1996.

Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή.

Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα,

ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη.

3.

Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις των πολυτέκνων του άρθρου 6, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 3454/2006 (75Α΄) λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

4.

Τέκνο που δεν φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε ΙΕΚ και Κολλέγιο, που υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μοριοδοτείται.

5.

Τα μόρια που χορηγούνται στον εκπαιδευτικό λόγω παιδιών υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή.

Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια μετάθεσης υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

6. Τα υποβληθέντα για τους οικογενειακούς λόγους δικαιολογητικά πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου.

Οικογενειακοί λόγοι: Προϋποθέσεις μόρια αναφέρει η εγκύκλιος των μεταθέσεων όπου αποτυπώνει το νομικό πλαίσιο που τη διέπει και αναφέρθηκαν στην ως άνω δημοσίευση

 

Ας δούμε τι αναφέρουν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 6 του Νόμου 3454/2006

 

Άρθρο 6
1.Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι

οι γονείς οι έχοντες

 • τη γονική μέριμνα και
 • επιμέλεια

τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από

 • έναν ή
 • περισσότερους γάμους ή
 • νομιμοποιηθέντων ή
 • νομίμως αναγνωρισθέντων ή
 • υιοθετημένων,

τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,

ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.

Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,

εφόσον

έχει τρία τέκνα από

 • τον ίδιο ή
 • διαφορετικούς γάμους ή
 • νομιμοποιηθέντα ή
 • νομίμως αναγνωρισθέντα ή
 • υιοθετημένα ή
 • εκτός γάμου γεννηθέντα,

τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και

δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3.

Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,

αυτός θεωρείται πολύτεκνος,

εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

 

Οικογενειακοί λόγοι: Προϋποθέσεις μόρια

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε