Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 0135190/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 5653 Τεύχος Β την 7η Νοεμβρίου 2022 με θέμα:

 

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ει- δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),
  • του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
  • του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
  • του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
  • του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και
  • του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 2. Την υπό στοιχεία. 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή». (Β’ 33).
 3. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).
 4. Την υπό στοιχεία 116353/ΓΔ4/23-09-2022 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.» (Β’ 5034).
 5. Την υπ’ αρ. 4061/14-09-2020 (ΑΔΑ: 91ΕΞ46ΜΤΛΡ-ΡΤΣ) απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» και κωδικό ΟΠΣ 5070727, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
 1. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 2. Την υπό στοιχεία Υ.Σ. 6355/ΓΔ4/19-10-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/570/129113/ Β1/20-10-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. από τους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ υποψηφίων μελών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23- Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών.

 

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

A/A A/A ΠEPIФEPEIA ΔIEYΘYNΣH OMAΔA ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 1 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 2 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 3 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 4 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 5 ΠE23 ΠE30 ΠEPIOXH METAΘEΣHΣ
 

 

1

 

 

1

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ∆PAMAΣ

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆PAMAΣ

9090209

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛAMΠAKIOY

9090098

13ο ∆HMOTIKO ΣXOΛEIO ∆PAMAΣ

9090194

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMΠAKIOY 9090097  

1οNHΠIAΓΩΓEIO ∆PAMAΣ 9090005

 

 

1

   

∆PAMAΣ (Π.E.)

 

 

2

 

 

2

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ∆PAMAΣ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOΣ XPYΣOΣTOMOΣ 9090137 2ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛAMΠAKIOY

9090206

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

∆PAMAΣ 9090014

19ο 2#ΘEΣIO NHΠIAΓΩΓEIO ∆PAMAΣ

9090224

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩTΟΛIΒOYΣ 9090135    

 

1

 

∆PAMAΣ (Π.E.)

 

 

3

 

 

3

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΞΑΝΘΗΣ

 

OMA∆A1

17ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 9370271

 

13ο NHΠIAΓΩΓEIO ΞΑΝΘΗΣ 9370255

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓENIΣEAΣ 9370016  

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΞΑΝΘΗΣ 9370051

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΞΑΝΘΗΣ 9370049

 

 

1

   

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

 

 

4

 

 

4

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΞΑΝΘΗΣ

 

OMA∆A2

MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EXINOY 9370109 MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAXNHΣ 9370188 18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

9520729

MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MYKHΣ 9370135  

9ο NHΠIAΓΩΓEIO ΞΑΝΘΗΣ 9370054

   

 

1

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

 

 

5

 

 

5

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΕΒΡΟΥ

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ9110012

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ9110016

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ 9110284

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛAΓIAΣ 9110378 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAKPHΣ 9110037  

 

1

   

A’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

 

6

 

 

6

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΕΒΡΟΥ

 

OMA∆A2

24ο NHΠIAΓΩΓEIO

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ9521363

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ

9110004

19ο NHΠIAΓΩΓEIO

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ 9110373

9ο NHΠIAΓΩΓEIO ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ

9110329

 

NHΠIAΓΩΓEIO MAKPHΣ 9110287

   

 

1

 

A’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

 

7

 

 

7

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. PO∆OΠHΣ

 

OMA∆A1

2ο MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOMOTHNHΣ 9420203 13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOMOTHNHΣ 9420287

4ο MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOMOTHNHΣ 9420206 7( NHΠIAΓΩΓEIO KOMOTHNHΣ

9420076

9ο NHΠIAΓΩΓEIO KOMOTHNHΣ

9420276

   

 

1

 

PO∆OΠHΣ (Π.Ε.)

 

 

8

 

 

8

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. PO∆OΠHΣ

 

OMA∆A2

 

NHΠIAΓΩΓEIO IAΣMOY 9420030

MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IAΣMOY 9420223 MEIONOTIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEΛΕKHTHΣ 9420018 ∆IAΠOΛITIΣMIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IAΣMOY 9420031 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ KAΛΑΙΣTHΣ 9420068  

 

1

   

PO∆OΠHΣ (Π.Ε.)

 

 

9

 

 

9

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210009

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210073

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210068

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210143

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210146

 

 

1

   

A’ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠEΩ

 

 

10

 

 

10

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

Π.E. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

OMA∆A2

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210191

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210199

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9210213

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AMYΓ∆AΛEΩNA

9210234

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

EΛEYΘEPOYΠOΛHΣ 9210077

   

 

1

 

A’ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

 

 

11

 

 

1

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

OMA∆A1

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΘHΒAΣ

9070292

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣXHMATAPIOY 9070290

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘHΒAΣ 9070274

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘHΒAΣ 9070250

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣXHMATAPIOY

9070060

 

 

1

   

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

12

 

 

2

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒAΘEOΣ AYΑΙ∆OΣ 9120309 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAPAΛIAΣ AYΑΙ∆AΣ 9120314 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆POΣIAΣ XAΛKI∆AΣ 9120311 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛOXΩPIOY) ΠANTEIXIOY 9120316 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦAPOY AYΑΙ∆AΣ 9120315  

 

1

   

A’ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

13

 

 

3

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΦΘIΩTI∆AΣ

 

OMA∆A3

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

9460091

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

9460137

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

9460215

17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

9460089

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

9521023

 

 

1

   

ΦΘIΩTI∆AΣ (Π.Ε.)

 

 

14

 

 

4

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΦΩKI∆AΣ

 

OMA∆A4

 

NHΠIAΓΩΓEIO EPATEINHΣ 9480116

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ  9480006 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAPAΘIA 9480032 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EPATEINHΣ

ΦΩKI∆AΣ – ΓYMNAΣIO EPATEINHΣ ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΧEIΣ 4808010

 

ΓENIKO ΛYKEIO EYΠAΛIOY 4853010

 

 

1

   

ΦΩKI∆AΣ (Π.Ε.)

 

 

15

 

 

1

 

KPHTHΣ

 

Π.E. ΛAΣIΘIOY

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ9521420 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EΛΟYNTAΣ 9320071 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΠΟΛΗΣ AΛΣIΘIOY 9320063 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΠΟΛΗΣ

9320060

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY NIKΟΛΛOY

9320056

 

 

1

   

AΛΣIΘIOY (Π.Ε.)

 

 

16

 

 

2

 

KPHTHΣ

 

Π.E. ΛAΣIΘIOY

 

OMA∆A2

2/θ  ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣKOΠHΣ

9320126

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦAKAΣ 9320132 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠIΣKOKEΦAΛOY 9320121 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛΑΙKAΣTPOY 9320115  

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣHTEIAΣ 9320091

   

 

1

 

AΛΣIΘIOY (Π.Ε.)

 

 

17

 

 

3

 

KPHTHΣ

 

Π.E. PEΘYMNOY

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΩΓEIΩN

9410003

EΞAΘEΣIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HM.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΒA∆IΩN 9410038 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ  ΖΩNIANΩN 9410033 1ο 3/ΘEΣIO NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ – ΠPΩTO TPIΘEΣIO NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ 9410050 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ – ∆EYTEPO ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ 9410260  

 

1

   

PEΘYMNOY (Π.Ε.)

 

 

18

 

 

4

 

KPHTHΣ

 

Π.E. XANIΩN

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣTEPNΩN 9500114 NHΠIAΓΩΓEIO ΣTEPNΩN AKPΩTHPIOY 9500301 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOYNOYΠI∆IANΩN 9520693

 

NHΠIAΓΩΓEIO XΩPAΦAKIΩN 9500295

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XΩPAΦAKIΩN 9500094  

 

1

   

XANIΩN (Π.Ε.)

 

 

19

 

 

5

 

KPHTHΣ

 

Π.E. XANIΩN

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΥΒΙΩN 9500017  

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛΥΒΙΩN 9500270

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛΥΒΙΩN 9500415

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOY XΩPIOY 9500024  

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦPE 9500032

   

 

1

 

XANIΩN (Π.Ε.)

 

 

20

 

 

6

 

KPHTHΣ

 

Π.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A1

1ο 10Θ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAΛIΩN

9170242

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΣTEΛΛIOY 9170235 42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY 9170519  

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙAΣ 9170222

21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY 9170197    

 

1

 

HPAKΛEIOY (Π.Ε.)

 

 

21

 

 

7

 

KPHTHΣ

 

Π.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒENEPATOY 9170059 27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170424

35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY 9170512 57ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9521092

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNΩN 9170061  

 

1

   

HPAKΛEIOY (Π.Ε.)

 

 

22

 

 

8

 

KPHTHΣ

 

Π.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A3

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΖIOY

9521411

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

9521091

52ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170575

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ MAPINAΣ

9170448

50ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170547

   

 

1

 

HPAKΛEIOY (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

23

 

 

9

 

KPHTHΣ

 

Π.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A4

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170114

49ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY KPHTHΣ 9170546 54ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170345

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EYPΩΠAΪKHΣ ΠΑΙ∆EIAΣ HPAKΛEIOY 9521476 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY

9170107

 

 

1

   

HPAKΛEIOY (Π.Ε.)

 

 

24

 

 

10

 

KPHTHΣ

 

Π.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A5

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠETPOKEΦAΛIOY 9170295 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΠAPIANΩN 9170495 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TYMΠAKIOY

9170339

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩPΩN 9170327

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠITΣI∆IΩN 9170336  

 

1

   

HPAKΛEIOY (Π.Ε.)

 

 

25

 

 

1

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

Π.E. APΓOΛI∆AΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APΓOYΣ

9020002

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APΓOYΣ

9020183

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOYTΣOΠO∆IOY 9020029 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦIXTIOY 9020052 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛYPKEIAΣ 9020036  

 

1

   

APΓOΛI∆AΣ (Π.Ε.)

 

 

26

 

 

2

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

Π.E. APKA∆IAΣ

 

OMA∆A1

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIΠΟΛΗΣ

9030362

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TEΓEAΣ 9030155

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO TPIΠΟΛΗΣ 9030295

 

11ο NHΠIAΓΩΓEIO TPIΠΟΛΗΣ 9030361

 

12ο NHΠIAΓΩΓEIO TPIΠΟΛΗΣ 9030364

   

 

1

 

APKA∆IAΣ (Π.Ε.)

 

 

27

 

 

3

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

Π.E. KOPINΘIAΣ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆EPΒENIOY 9280086  

NHΠIAΓΩΓEIO ∆EPΒENIOY 9280085

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMAPIOY 9280098 3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΞYΛOKAΣTPOY ΒAP∆ΑΚEIO 9280211 3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΞYΛOKAΣTPOY

9280236

 

 

1

   

KOPINΘIAΣ (Π.Ε.)

 

 

28

 

 

4

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

Π.E. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓEPAKIOY ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300035 NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKIOY ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300204 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒPONTAMA 9300119  

NHΠIAΓΩΓEIO ΒPONTAMA 9300221

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΓKOPITΣAΣ 9300253

   

 

1

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

29

 

 

5

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

Π.E. MEΣΣHNIAΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ

9360004

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ

9360016

17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ

9360012

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ

9360009

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ – MΠENAKEIO 9360025  

 

1

   

MEΣΣHNIAΣ (Π.Ε.)

 

 

30

 

 

1

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

Π.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A1

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010005

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΘEΣTIEΩN

9010643

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIO

9010008

17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010593

 

16ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓPINIOY 9010539

   

 

1

ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (Π.Ε.)
 

 

31

 

 

2

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

Π.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A2

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

MEΣOΛOΓΓIOY 9010383

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

MEΣOΛOΓΓIOY 9010291

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATOXHΣ

9010265

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙTΩΛIKOY

9010380

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓOYPIAΣ 9010292  

 

1

  ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (Π.Ε.)
 

 

32

 

 

3

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

Π.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A3

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010554

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010100

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010001

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010604

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠANΑΙTΩΑΙOY 9010054

 

 

1

  ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (Π.Ε.)
 

 

33

 

 

4

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

Π.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A4

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010013

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓPINIOY

9010606

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΠΟΛΗΣ

9010138

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣTPATOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 9010080 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛYΒIΩN 9010115  

 

1

  ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (Π.Ε.)
 

 

34

 

 

5

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. AXAΪAΣ

 

OMA∆A1

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓIOY

9060444

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓIOY

9060005

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓIOY

9060008

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓIOY

9060004

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓIOY

9060012

 

 

1

   

AXAΪAΣ (Π.Ε.)

 

 

35

 

 

6

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. AXAΪAΣ

 

OMA∆A2

26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPAΣ

9060239

35ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060241

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATΩ KAΣTPITΣIOY 9060594  

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ PIOY 9060256

49ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060248

 

 

1

   

AXAΪAΣ (Π.Ε.)

 

 

36

 

 

7

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. AXAΪAΣ

 

OMA∆A3

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060307

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060150

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060243

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060155

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPAΣ

9060251

   

 

1

 

AXAΪAΣ (Π.Ε.)

 

 

37

 

 

8

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. AXAΪAΣ

 

OMA∆A4

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060145

46ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060316

24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060147

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060518

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060146

 

 

1

   

AXAΪAΣ (Π.Ε.)

 

 

38

 

 

9

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. AXAΪAΣ

 

OMA∆A5

MAPAΓKOΠOYΛΕIO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒPAXNΑΙIKΩN 9060168 3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAPAΛIAΣ ΠATPΩN 9520618 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MINTIΛOΓΛIOY 9060198 60ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN

9060449

53ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠATPΩN – HΑΙAΣ KATΣΛΟYNOΣ 9060318    

 

1

 

AXAΪAΣ (Π.Ε.)

 

 

39

 

 

10

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOYPTEΣIOY 9150234 NHΠIAΓΩΓEIO ΣEPMΠANI ΒAP∆AΣ 9150400 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛEXΑΙNΩN AN∆PEAΣ KAPKΑΒITΣAΣ 9150205  

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛEXΑΙNΩN 9150204

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛEXΑΙNΩN 9150334

   

 

1

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

40

 

 

11

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣKOYPOXΩPIOY 9150311  

NHΠIAΓΩΓEIO ΣKOYPOXΩPI 9150385

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATAKOΛOY 9150291  

NHΠIAΓΩΓEIO KATAKOΛOY 9150390

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠYPΓOY

9150056

 

 

1

   

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

41

 

 

12

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

Π.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A3

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AN∆PITΣΑΙNAΣ 9150119  

NHΠIAΓΩΓEIO AN∆PITΣΑΙNAΣ 9150118

NHΠIAΓΩΓEIO ΛEYKHΣ ΗΛΕΙΑΣ 9520714 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛATIANAΣ 9150181  

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛEYKHΣ 9150130

 

 

1

   

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

42

 

 

1

 

IONIΩN NHΣΩN

 

Π.E. KEΦAΛΛHNIAΣ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΓEPAΣIMOY 9250019 NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ΓEPAΣIMOY 9250099 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆IΛINATΩN 9250023  

NHΠIAΓΩΓEIO ∆ IΛINATΩN 9250108

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΦAPAKΛATΩN 9250120

 

 

1

   

A’ KEΦAΛΛHNIAΣ (Π.Ε.)

 

 

43

 

 

2

 

IONIΩN NHΣΩN

 

Π.E. KEPKYPAΣ

 

OMA∆A1

4ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPKYPAΣ «AΘHNAΓOPEIO» 9240079 10ο ∆HM. ΣΧΟΛΕΙΟ KEPKYPAΣ

9240002

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATΩ KOPAKIANAΣ 9240124 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KYNOΠIAΣTΩN 9240042 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KANAΛIΩN KEPKYPAΣ 9240035  

 

1

   

KEPKYPAΣ (Π.Ε.)

 

 

44

 

 

3

 

IONIΩN NHΣΩN

 

Π.E. ΖAKYNΘOY

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΖAKYNΘOY

9140082

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΖAKYNΘOY

9140006

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΒANATOY 9520580

EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΖAKYNΘOY (ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 1401023 2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

ΖAKYNΘOY 1451020

 

 

1

   

ΖAKYNΘOY (Π.Ε.)

 

 

45

 

 

1

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A1

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMAPIAΣ

9190025

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMAPIAΣ – AΓIOΣ ΠANTEΛΕHMONAΣ 9190021 13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KAΛAMAPIAΣ 9190550

26ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛAMAPIAΣ

9190941

27ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛAMAPIAΣ

9520588

 

 

1

   

A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

46

 

 

2

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A2

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KAΛAMAPIAΣ 9190020

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPΑΙAΣ

9520745

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPΑΙAΣ 9190613

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPΑΙAΣ 9190927

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPΑΙAΣ 9190496

   

 

1

 

A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

47

 

 

3

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A3

67ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190148

64ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190145

ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ EKΠΑΙ∆EYΣHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190831

53ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190088

36ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΘEΣΣAΛONIKHΣ =MIATOΣ KOYNTOYPAΣ= 9190175  

 

1

   

A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

48

 

 

4

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A4

41ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190050

40ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΘEΣΣAΛONIKHΣ

‘IΩANNI∆EIOΣ ΣXOΛH

‘9190049

45ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190178

28ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ

9190448

26ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ

9190446

   

 

1

 

A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

49

 

 

5

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A5

109ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΘEΣΣAΛONIKHΣ – ΘEOXAPH-MAPIAΣ MANΑ΄H 9190761 106ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190732

77ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘEΣΣAΛONIKHΣ 9190833

112ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ

9190808

97ο NHΠIAΓΩΓEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ

9190735

   

 

1

 

A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

50

 

 

6

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AMΠEΛOKHΠΩN 9190115

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AMΠEΛOKHΠΩN 9190121

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AMΠEΛOKHΠΩN 9190649

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MENEMENHΣ

9190153

3ο ∆IAΠOΛITIΣMIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ MENEMENHΣ 9190154

 

 

1

   

Β’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

51

 

 

7

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A2

3ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ (MH ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) EYOΣMOY 9190130 6ο ∆IAΠOΛITIΣMIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ EYOΣMOY 9190529

6ο ∆IAΠOΛITIΣMIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EΛΕYΘEPIOY KOP∆EΛIOY 9190796 4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EYOΣMOY

9190131

3ο NHΠIAΓΩΓEIO EΛΕYΘEPIOY

KOP∆EΛIOY 9190514

   

 

1

 

Β’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

52

 

 

8

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A3

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΠΟΛΗΣ

9190065

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΠΟΛΗΣ

9190508

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣYKEΩN

9190558

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEYKΩN

9190332

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣYKEΩN

9190164

 

 

1

   

Β’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

53

 

 

9

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A4

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠOΛIXNHΣ

9190071

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠOΛIXNHΣ

9190834

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EYKAPΠIAΣ

9190351

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣTAYPOYΠOΛHΣ 9190653

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣTAYPOYΠOΛHΣ 9190655

 

 

1

   

Β’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

54

 

 

10

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A5

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩPΑΙOKAΣTPOY 9190155

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩPΑΙOKAΣTPOY 9521108

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠAΛΑΙOKAΣTPOY 9521106

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOXΩPOY∆AΣ 9190315 3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛAΓKA∆A

9190207

   

 

1

 

Β’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

55

 

 

11

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. HMAΘIAΣ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΩ KΑΙ ΠAΛΑΙOY ΖEPΒOXΩPIOY 9160094 4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NΛΟYΣAΣ

9160082

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NΛΟYΣAΣ  ΓAΛAKEIA 9160081 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NΛΟYΣAΣ

9160083

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO NΛΟYΣAΣ 9160189

 

 

1

   

HMAΘIAΣ (Π.Ε.)

 

 

56

 

 

12

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. HMAΘIAΣ

 

OMA∆A2

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒEPOIAΣ

9160125

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒEPOIAΣ

9160017

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒEPOIAΣ

9160220

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOYΛOYPAΣ 9160155  

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒEPOIAΣ 9160066

 

 

1

   

HMAΘIAΣ (Π.Ε.)

 

 

57

 

 

13

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. HMAΘIAΣ

 

OMA∆A3

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛOXΩPAΣ NHΣEΛIOY 9160007 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟYTPOY HMAΘIAΣ 9160156 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMΠOXΩPIOY

ΒPYΣAKIOY 9160151

NHΠIAΓΩΓEIO KEΦAΛOXΩPIOY 9160152  

NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOXΩPAΣ 9520582

   

 

1

 

HMAΘIAΣ (Π.Ε.)

 

 

58

 

 

14

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΚΙΛΚΙΣ

 

OMA∆A1

 

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ΚΙΛΚΙΣ 9521222

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΚΙΛΚΙΣ 9260241

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΚΙΛΚΙΣ 9260253

 

10ο NHΠIAΓΩΓEIO ΚΙΛΚΙΣ 9520757

 

12ο NHΠIAΓΩΓEIO ΚΙΛΚΙΣ 9521223

   

 

1

 

ΚΙΛΚΙΣ ( Π.E.Ω

 

 

59

 

 

15

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΚΙΛΚΙΣ

 

OMA∆A2

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠOΛYKAΣTPOY

9260168

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠOΛYKAΣTPOY

9260228

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠOΛYKAΣTPOY

9260254

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠOΛYKAΣTPOY

9521537

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΞIOYΠOΛHΣ

9260176

 

 

1

   

ΚΙΛΚΙΣ (Π.E. Ω

 

 

60

 

 

16

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠΕΛΛΑΣ

 

OMA∆A1

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓIANNITΣΩN

9380307

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 9380118 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380115 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘYPΩN 9380096 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOY MYΛΟTOΠOY 9380112    

 

1

 

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

 

 

61

 

 

17

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠΕΛΛΑΣ

 

OMA∆A2

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ E∆EΣΣAΣ

9380227

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ E∆EΣΣAΣ

9380230

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ E∆EΣΣAΣ

9380148

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ E∆EΣΣAΣ

9380279

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ E∆EΣΣAΣ

9380315

 

 

1

   

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

 

 

62

 

 

18

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠΕΛΛΑΣ

 

OMA∆A3

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣKY∆PAΣ

9380278

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KPYAΣ

ΒPYΣHΣ 9380144

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KPYAΣ

ΒPYΣHΣ 9380143

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛHΣ 9380215

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APΑΒHΣΣOY 9380102  

 

1

   

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

 

 

63

 

 

19

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓINIOY

9390003

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓINIOY

9390004

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KΟΛIN∆POY

9390019

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAKPYΓIAΛOY ΠIEPIAΣ 9390027 9390027 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAPAΛIAΣ KATEPINHΣ  ΠOΣEI∆ΩNIO ΣΧΟΛΕΙΟ 9390139  

 

1

   

ΠIEPIAΣ (Π.Ε.)

 

 

64

 

 

20

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A2

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙTOXΩPOY

9390071

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΠTOKAPYAΣ 9390068

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΠTOKAPYAΣ 9390069

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΣΠYPI∆ΩNA 9390059 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛTAMΩNA 9390090    

 

1

 

ΠIEPIAΣ (Π.Ε.)

 

 

65

 

 

21

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A3

17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATEPINHΣ

9521706

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATEPINHΣ

9521615

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ EΦEΣOY  9390079 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATEPINHΣ

9390014

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KATΩ MHΑΙAΣ 9390124  

 

1

   

ΠIEPIAΣ (Π.Ε.)

 

 

66

 

 

22

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440072

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440084

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440394

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9521119

 

29ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣEPPΩN 9520613

   

 

1

 

ΣEPPΩN (Π.Ε.)

 

 

67

 

 

23

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A2

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440147

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440153

23ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440430

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440079

 

15ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣEPPΩN 9440372

 

 

1

   

ΣEPPΩN (Π.Ε.)

 

 

68

 

 

24

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A3

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440148

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440081

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9440146

24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEPPΩN

9520755

 

34ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣEPPΩN 9521149

 

 

1

   

ΣEPPΩN (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

69

 

 

25

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. XAΛKI∆IKHΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IEPIΣΣOY

9490066

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IEPIΣΣOY

9490356

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ OYPANOYΠΟΛΗΣ 9490075 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ XAΛKI∆IKHΣ 9490086 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛΑΙOXΩPIOY 9490077    

 

1

 

XAΛKI∆IKHΣ (Π.Ε.)

 

 

70

 

 

26

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. XAΛKI∆IKHΣ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΦYTOY 9490013 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΦΩKΑΙAΣ 9490034 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛIOYPIOY AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9490044 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEYKOXΩPIOY 9490001 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΙΘΕΑΣ XAΛKI∆IKHΣ 9490018  

 

1

   

XAΛKI∆IKHΣ (Π.Ε.)

 

 

71

 

 

1

 

ΒOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. ΛΕΣΒΟΥ

 

OMA∆A1

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣOY ΛΕΣΒΟΥ 9330001 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟYTPOΠΟΛΗΣ ΘEPMHΣ ΛΕΣΒΟΥ 9330082 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠANAΓIOY∆AΣ )O∆YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (AΛEΠOY∆EΛΛHΣ) 9330088 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAMΦIAΩN ΛΕΣΒΟΥ « ΒOΣTANEIO» 9330087 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΛIKΩN MYTIΛHNHΣ 9330009  

 

1

   

A’ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

 

 

72

 

 

2

 

ΒOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. ΛΕΣΒΟΥ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ATΣIKHΣ ΛΗΜΝΟΥ9330099 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY ΛΗΜΝΟΥ 9330096

1ο NHΠIAΓΩΓEIO MYPINAΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠAPIΣI∆EIO 9330092 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MOY∆POY ΛΕΣΒΟΥ  ΓENIKO ΛYKEIO MOY∆POY 3362010  

ΓENIKO ΛYKEIO MYPINAΣ 3351015

 

 

1

   

Β’ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

 

 

73

 

 

3

 

ΒOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. XIOY

 

OMA∆A3

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒPONTA∆OY

AΓIOY ΓEΩPΓIOY 9510001

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY MHNA ΘYMIANΩN IΩN O XIOΣ 9510043 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMΠOY 9510013  

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XIOY 9510027

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY MHNA NEOXΩPIOY KOYTΣOYPA∆EIOΣ ΣXOΛH 9510081  

 

1

   

A’ XIOY (Π.Ε.)

 

 

74

 

 

4

 

ΒOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. ΣAMOY

 

OMA∆A4

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣAMOY

9430045

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAPAΘOKAMΠOY 9430063 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XΩPAΣ ΣAMOY 9430079 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MAPAΘOKAMΠOY ΣAMOY HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠYΘAΓOPEIOY ΣAMOY  

 

1

   

A’ ΣAMOY (Π.Ε.)

 

 

75

 

 

5

 

ΒOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. ΣAMOY

 

OMA∆A5

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY KHPYKOY 9430002 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY KHPYKOY 9430008 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ PAXΩN

9521631

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIOY KHPYKOY IKAPIAΣ ΣAMOY 4302010 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY KHPYKOY IKAPIAΣ 4352010  

 

1

   

Β’ ΣAMOY (Π.Ε.)

 

 

76

 

 

1

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A1

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ N.

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ      9050463

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ N.

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9051107

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9050462

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ N.

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9050464

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ N.

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ  ΣΠAΘAPH 9050461

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

77

 

 

2

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A2

129ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN H AΘHNA     9051090 139ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051261

173ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9520958

39ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050459

75ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050817

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

78

 

 

3

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A3

69ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050949

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050914

63ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN  ΓIANNHΣ PITΣOΣ 9050825 31ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050443

62ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050451

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

79

 

 

4

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A4

59ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050450

128ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051089

58ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050302

162ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051718

67ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050308

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

80

 

 

5

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A5

52ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050446

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050515

50ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050445

99ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNAΣ

9050950

53ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050447

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

81

 

 

6

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A6

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050456

23ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050457

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

«ΛΕΛΑ KAPAΓIANNH» 9050455

165ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051721

32ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050523

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

82

 

 

7

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A7

54ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050448

55ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050449

170ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051810

108ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050453

51ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050300

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

83

 

 

8

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A8

64ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050305

49ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050321

87ο ΠEIPAMATIKO ∆IAΠΟΛITIΣMIKO

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN 9050319

85ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050325

149ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051543

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

84

 

 

9

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A9

70ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050093

76ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050313

74ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050311

72ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN – AN∆PEAΣ KAΛΒOΣ 9050309 77ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN – MΕΛΙNA MEPKOYPH 9050314  

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

85

 

 

10

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A10

100ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050097

103ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050209

117ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051098

71ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050094

96ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050107

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

86

 

 

11

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A11

91ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050136

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050098

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050100

90ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050135

123ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050898

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

87

 

 

12

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A12

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

«ΓEΩPΓIOΣ MΠOYΖIANHΣ»      9050153

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050157

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050150

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050156

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050149

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

88

 

 

13

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A13

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050155

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆AΦNHΣ

9050154

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ YMHTTOY

9051099

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ YMHTTOY

9050671

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HΑΙOYΠΟΛΗΣ

9050167

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

89

 

 

14

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A14

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HΑΙOYΠΟΛΗΣ

9050161

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9050159

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HΑΙOYΠΟΛΗΣ

9050165

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9051600

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9050834

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

90

 

 

15

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A15

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ       9050158

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9051546

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HΑΙOYΠΟΛΗΣ

9050162

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9050966

15ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9051111

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

91

 

 

16

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A16

34ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050525

88ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051641

113ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050513

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050516

174ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051361

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

92

 

 

17

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A17

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΛATΣIOY

9051726

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΛATΣIOY

9050541

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΛATΣIOY

9051477

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΛATΣIOY

9050539

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓAΛATΣIOY

9050540

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

93

 

 

18

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A18

142ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051108

101ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050509

65ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN – ANTΩNHΣ ΣAMAPAKHΣ 9050915 112ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050512

132ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051259

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

94

 

 

19

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A19

33ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050524

38ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050529

120ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050682

45ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050532

26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050517

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

95

 

 

20

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A20

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050518

30ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050522

86ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051596

172ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9520905

29ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN NIKOΣ ΓKATΣOΣ 9050520  

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

96

 

 

21

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A21

133ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051093

150ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051355

36ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050527

35ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050526

28ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050519

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

97

 

 

22

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A22

134ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051094

102ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050510

105ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050003

107ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050005

104ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050002

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

98

 

 

23

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A23

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050026

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050009

135ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9051095

41ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050014

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓPAΦOY

9051813

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

99

 

 

24

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A24

1ο ∆Ω∆EKAΘEΣIO (12 Θ)

ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN (MAPAΣΛΕIO)       9050020

6 Θ ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN – Π.Σ.Π.A. 9050659 3 ΘEΣIO ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN (MAPAΣΛΕIOΩ 9050923 ΠPOTYΠO ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ (ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) AΘHNΩN – MONOΘEΣIO ΠPOTYΠO ΠEIPAMATIKO

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΘHNΩN

9050018

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

100

 

 

25

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A25

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9050115

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9050121

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9050127

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA IAKΩΒOΣ KAMΠANEΛΛHΣ 9050946 12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9051358

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

101

 

 

26

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A26

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9051260

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9051326

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA  EA. ΓΛYKATΖH APΒEΛΕP 9050129 9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒYPΩNA

9050119

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

HΑΙOYΠΟΛΗΣ 9050835

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

102

 

 

27

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A27

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KΑΙΣAPIANHΣ

9050130

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KΑΙΣAPIANHΣ

9050131

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KΑΙΣAPIANHΣ

9051814

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓPAΦOY

9050090

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓPAΦOY

9050668

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

103

 

 

28

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A28

5ο NHΠIAΓΩΓEIO N. ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ

9050479

7ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9051569

8ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9051824

6ο NHΠIAΓΩΓEIO N. ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ

9051200

3ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9050844

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

104

 

 

29

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A29

9ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ      9051884

4ο NHΠIAΓΩΓEIO N. ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ

9050854

1ο NHΠIAΓΩΓEIO N. ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ

9050460

2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ

ΦIΛΑ∆EΛΦEIAΣ 9050774

1ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ XAΛKH∆ONAΣ

9050982

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

105

 

 

30

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A30

2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ XAΛKH∆ONAΣ

9051197

3ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ XAΛKH∆ONAΣ

9051013

 

97ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051395

110ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051494

142ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9520906

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

106

 

 

31

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A31

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050452

 

100ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051398

 

36ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050856

 

74ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051198

 

75ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051199

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

107

 

 

32

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A32

131ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051765

 

118ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051568

 

117ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051567

 

64ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051010

 

105ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051438

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

108

 

 

33

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A33

22ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050772

 

32ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050773

 

89ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051380

104ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051437

 

79ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051286

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

109

 

 

34

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A34

129ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051728

 

149ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9521191

 

90ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051381

 

65ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051187

 

92ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051383

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

110

 

 

35

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A35

62ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051011

 

76ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051189

 

37ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050771

 

91ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051382

 

23ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050778

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

111

 

 

36

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A36

130ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051764

 

115ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051557

 

140ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051906

 

61ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051009

141ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051921

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

112

 

 

37

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A37

39ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050758

 

125ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051619

 

55ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050853

116ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051566

 

60ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051008

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

113

 

 

38

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A38

49ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050751

 

48ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050750

 

83ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051290

 

54ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050852

 

53ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050756

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

114

 

 

39

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A39

47ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050327

 

46ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050755

 

27ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050091

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050092

 

71ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051184

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

115

 

 

40

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A40

103ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNAΣ

9051436

 

14ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050689

 

15ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050690

 

13ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050688

 

33ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050016

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

116

 

 

41

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A41

 

11 NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣI     9051500

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΓAΛATΣIOY 9051203

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY 9050537

13ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY

9051575

12ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY

9051555

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

117

 

 

42

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A42

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣΟΥ  9050786

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY 9051202

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY 9050787

15ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY

9051896

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATΣIOY 9051201

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

118

 

 

43

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A43

18ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9050693

 

40ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050017

 

42ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050702

 

41ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050700

 

102ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051435

   

 

1

 

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

119

 

 

44

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     A’     AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A44

155ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN

9051127

 

148ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9521190

 

26ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9050780

 

93ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051387

 

119ο NHΠIAΓΩΓEIO AΘHNΩN 9051570

 

 

1

   

A’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

120

 

 

45

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KHΦIΣIAΣ

9050930

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MΕΛΙΣΣIΩN

9050055

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠENTEΛΗΣ

9051860

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO MΕΛΙΣΣIA 9051584

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO MΕΛΙΣΣIΩN 9050713

   

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

121

 

 

46

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ EPYΘPΑΙAΣ       9051644 7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KHΦIΣIAΣ

9051371

1ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ EPYΘPΑΙAΣ

9050048

2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ EPYΘPΑΙAΣ

9050711

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EKAΛHΣ 9051370

   

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

122

 

 

47

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KHΦIΣIAΣ ΓEΩPΓIOΣ ∆POΣINHΣ      9050041 4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KHΦIΣIAΣ

9050044

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KHΦIΣIAΣ

«ΠHNEΛΟΠH ∆EΛTA» 9051330

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEYKHΣ 9051862

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEYKHΣ

9050053

 

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

123

 

 

48

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒPIΛHΣΣIΩN

9051855

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒPIΛHΣΣIΩN

9051266

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒPIΛHΣΣIΩN

9051873

7ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒPIΛHΣΣIΩN

9521397

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

XAΛAN∆PIOY 9051479

   

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

124

 

 

49

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΛAN∆PIOY

9050072

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΛAN∆PIOY

9050069

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

XAΛAN∆PIOY 9051480

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΛAN∆PIOY

9050077

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΛAN∆PIOY

9050071

 

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

125

 

 

50

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ       9050599 8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9051363 4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9050088 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9050082 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9050078  

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

126

 

 

51

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

9ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ

9051539

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ

9050721

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO XΟΛΑPΓOY  9050875

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΠAΓOY 9050874

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 9051735    

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

127

 

 

52

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A8

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AMAPOYΣIOY       9051606

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMAPOYΣIOY

9050037

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMAPOYΣIOY

–            ΖEKAKEIO 9050033

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMAPOYΣIOY

9050030

12 NHΠIAΓΩΓEIO AMAPOYΣIOY

9051421

 

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

128

 

 

53

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A9

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMAPOYΣIOY

9050036

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AMAPOYΣIOY 9051861

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMAPOYΣIOY

9050038

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO XAΛAN∆PI 9050876

4ο NHΠIAΓΩΓEIO XAΛAN∆PIOY

9050717

   

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

129

 

 

54

 

 

ATTIKHΣ

 

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

 

OMA∆A10

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY ATTIKHΣ      9050680 19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9051481

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9050491

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY ATTIKHΣ 9050466 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY ATTIKHΣ 9050474  

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

130

 

 

55

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A11

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9050499

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9050506

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9050508

3ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ 9050496 10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ

9050487

 

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

131

 

 

56

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A12

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

METAMOPΦΩΣHΣ      9050681

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

METAMOPΦΩΣHΣ 9051844

1ο NHΠIAΓΩΓEIO HPAKΛEIOY ATTIKHΣ

9050467

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ HPAKΛEIOY ATTIKHΣ 9051115 2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEOY HPAKΛEIOY

9050468

   

 

1

 

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

132

 

 

57

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Β’  AΘHNAΣ

 

OMA∆A14

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΠAΓOY

9051485

3ο NHΠIAΓΩΓEIO NEOY ΨYXIKOY

9051029

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΠAΓOY

9050084

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOY

ΨYXIKOY 9050953

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΨYXIKOY

9050023

 

 

1

   

Β’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

133

 

 

58

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

15ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050901

24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9051532

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9051143

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050427

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9051750

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

134

 

 

59

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050425

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050431

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050426

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050432

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050828

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

135

 

 

60

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9050422

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN 9051272 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN 9050413 26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΛΙOY

9051751

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN 9050415  

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

136

 

 

61

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓAΛEΩ – Γ. ΣEΦEPHΣ      9050960 7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓAΛEΩ – KΩΣTHΣ ΠAΛAMAΣ 9050365 13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓAΛEΩ -AΓΓEΛΟΣ ΣIKΕΛΙANOΣ 9050349 14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓAΛEΩ

«∆IONYΣIOΣ ΣΟΛΩMOΣ» 9050350

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓAΛEΩ

«APIΣTOTEΛΗΣ ΒAΛAΩPITHΣ» 9050899

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

137

 

 

62

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΪ∆APIOY

9050370

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΪ∆APIOY

9050371

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΪ∆APIOY O∆. EΛYTHΣ 9050373 7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΪ∆APIOY -NIKΟΛΛOΣ ΓYΖHΣ 9050375 14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAΪ∆APIOY

9051613

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

138

 

 

63

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050900

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050383

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050392

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050382

33ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050916

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

139

 

 

64

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050405

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050410

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050377

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050389

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050381

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

140

 

 

65

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A8

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050407

47ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051747

19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY 9050388 36ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051131

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

– O∆YΣΣEAΣ EΛYTHΣ 9050380

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

141

 

 

66

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A9

28ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠEPIΣTEPIOY       9050398

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050391

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

«KΩNΣTANTINOΣ ΠAΠΛΩMATAΣ» 9050397

15ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050384

29ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050399

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

142

 

 

67

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A10

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠEPIΣTEPIOY       9050395

39ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051134

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPIΣTEPIOY

9050841

38ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPIΣTEPIOY

9051234

14ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPIΣTEPIOY

9050860

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

143

 

 

68

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A11

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠEPIΣTEPIOY       9050678

40ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051135

32ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9050404

45ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051467

38ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPIΣTEPIOY

9051133

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

144

 

 

69

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A12

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN       9050417 10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN  ANAKAΣA 9051139 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN 9050414 6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMATEPOY

9050241

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMATEPOY

9051149

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

145

 

 

70

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A13

12ο NHΠIAΓΩΓEIO KAMATEPOY

9521570

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMATEPOY

9050260

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAMATEPOY

9050259

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KAMATEPOY

9050258

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KAMATEPOY

9050794

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

146

 

 

71

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A14

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠETPOYΠΟΛΗΣ – ∆IOMH∆HΣ KOMNHNOΣ       9051147 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠETPOYΠΟΛΗΣ 9050441

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠETPOYΠΟΛΗΣ 9050962

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠETPOYΠΟΛΗΣ 9050439

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠETPOYΠΟΛΗΣ 9050065

 

 

1

   

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

147

 

 

72

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A15

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠETPOYΠΟΛΗΣ ANTΩNHΣ ΣAMAPAKHΣ       9051650 18ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ

9521652

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ

9050986

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ

9051458

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ

9051308

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

148

 

 

73

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A16

4ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9050760

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9050335

3ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9050338

11ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9051459

10ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9051313

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

149

 

 

74

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     Γ’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A17

6ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9051004

13ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIAΣ ΒAPΒAPAΣ

9051632

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO XAΪ∆APIOY 9051433

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO XAΪ∆APIOY 9050368

17ο NHΠIAΓΩΓEIO XAΪ∆APIOY

9521257

   

 

1

 

Γ’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

150

 

 

75

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY       9050139

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY 9050143

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY 9050146

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY 9050147

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY 9050148

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

151

 

 

76

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY       9520499

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΛIMOY  EΛΕYΘEPIOΣ ΒENIΖEΛΟΣ 9050174 7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΛIMOY  MEΓAΣ AΛEΧAN∆POΣ 9051167 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΛIMOY

9050177

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΛIMOY

9050178

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

152

 

 

77

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ

9050204

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ

9050207

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ

9050208

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ

9051173

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYΦA∆AΣ

9051280

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

153

 

 

78

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9050222

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9050225

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9050675

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9050972

26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9520407

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

154

 

 

79

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MOΣXATOY

9050229

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MOΣXATOY

9051165

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TAYPOY 9050330 3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TAYPOY

9050331

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TAYPOY

9050332

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

155

 

 

80

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9050215

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘEAΣ

9051336

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΣMYPNHΣ 9050236 6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΣMYPNHΣ 9050238 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΣMYPNHΣ

) AΓIOΣ AN∆PEAΣ 9050231

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

156

 

 

81

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

2ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9050731

4ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9050887

6ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9051071

8ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9051072

11ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9051243

   

 

1

 

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

157

 

 

82

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A8

12ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY ∆HMHTPIOY

9051244

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9051002

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9051079

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9051249

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9520420

   

 

1

 

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

158

 

 

83

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A9

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY     9051078

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9051250

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9520375

 

10ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9520421

 

11ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY 9520431

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

159

 

 

84

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A10

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO AΛIMOY     9520376

2ο NHΠIAΓΩΓEIO APΓYPOYΠΟΛΗΣ

9050738

5ο NHΠIAΓΩΓEIO APΓYPOYΠΟΛΗΣ

9051077

9ο NHΠIAΓΩΓEIO APΓYPOYΠΟΛΗΣ

9051321

10ο NHΠIAΓΩΓEIO APΓYPOYΠΟΛΗΣ

9520364

   

 

1

 

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

160

 

 

85

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A11

2ο NHΠIAΓΩΓEIO EΛΛHNIKOY

9051251

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO EΛΛHNIKOY 9520423

12ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓΛYΦA∆AΣ

9520433

18ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓΛYΦA∆AΣ

9051888

13ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓΛYΦA∆AΣ

9520449

   

 

1

 

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

161

 

 

86

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A12

1ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ

9050748

3ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ

9050893

8ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ

9520398

7ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ

9520397

10ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ

9520410

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

162

 

 

87

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A13

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛΑΙOY

ΦAΛHPOY      9050181

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY

9050169

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY

9520392

7ο NHΠIAΓΩΓEΙO ΠAΛΑΙOY

ΦAΛHPOY 9520394

12ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY

ΦAΛHPOY 9520526

   

 

1

 

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

163

 

 

88

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ∆’     AΘHNAΣ

 

OMA∆A14

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY

9051003

10ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY

ΦAΛHPOY 9520505

11ο NHΠIAΓΩΓEIOY ΠAΛΑΙOY

ΦAΛHPOY 9051919

9ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY

9520429

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY

9050891

 

 

1

   

∆’ AΘHNAΣ (Π.Ε.)

 

 

164

 

 

89

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A1

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPΩΠIOY

9521334

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPΩΠIOY

9050935

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY 9521577

 

5A NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY 9521199

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY 9521255

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

165

 

 

90

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A2

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑYPIOY     9050796

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑYPIOY 9050557

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATEAΣ

9521407

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑYPIOY

9050554

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATEAΣ 9521427

 

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

166

 

 

91

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A3

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙANIAΣ

9050595

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙANIAΣ

9050596

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙANIAΣ

9051612

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙANIAΣ

9051774

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠΑΙANIAΣ 9051850

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

167

 

 

92

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A4

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓEPAKA

9050592

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΛΗNHΣ 9051923

 

NHΠIAΓΩΓEIO ANΘOYΣAΣ 9051586

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΘOYΣAΣ ATTIKHΣ 9050602 7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛΛΗNHΣ

9520814

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

168

 

 

93

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A5

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓΛYKΩN NEPΩN

9051428

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓΛYKΩN NEPΩN

9051300

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYKΩN NEPΩN 9050610 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYKΩN NEPΩN 9051118 3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛYKΩN NEPΩN 9051374  

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

169

 

 

94

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A6

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΑΒYΣΣOY

9050568

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΑΒYΣΣOY

9521409

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛYΒIΩN 9051875

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛYΒIΩN

9051891

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛYΒIΩN 9051899

 

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

170

 

 

95

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A7

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒAPHΣ

9050571

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒAPHΣ 9520956

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒOYΛΑΣ 9050190

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒAPKIΖAΣ

9050569

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΒOYΛΑΣ 9520648

 

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

171

 

 

96

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A8

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑYPIOY     9050555

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATEAΣ 9050544

 

3A NHΠIAΓΩΓEIO KEPATEAΣ 9051745

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATEAΣ

9050937

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOYΒAPA 9050577  

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

172

 

 

97

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A9

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KAΛYΒIΩN

9050575

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΑΒYΣΣOY

9050567

NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛΑΙAΣ ΦΩKΑΙAΣ 9051041 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛΑΙAΣ

ΦΩKΑΙAΣ 9050601

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛYΒIΩN

9521192

 

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

173

 

 

98

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A10

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY

9050550

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY 9050552

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO KITΣIOY 9051848

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPΩΠIOY 9050795

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ MAPINAΣ KOPΩΠIOY 9051471    

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

174

 

 

99

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A11

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣΠATΩN     9051924

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣΠATΩN 9521507

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣΠATΩN 9050563

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠATΩN

9050564

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APTEMI∆OΣ

9051897

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

175

 

 

100

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A12

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAPKOΠOYΛΟY MEΣOΓΑΙAΣ 9050936 4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

MAPKOΠOYΛΟY 9521336

1ο NHΠIAΓΩΓEIO MAPKOΠOYΛΟY

9050583

2ο NHΠIAΓΩΓEIO MAPKOΠOYΛΟY

9050797

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠOPTO – PAΦTH

9520649

 

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

176

 

 

101

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A13

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA     9050593

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA 9050799

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA 9051893

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓEPAKA

9521195

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓEPAKA

9051847

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

177

 

 

102

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A14

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA     9521203

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA 9520822

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓEPAKA

9051872

 

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA 9521725

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓEPAKA 9051865

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

178

 

 

103

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A15

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APTEMI∆AΣ

9521197

2ο NHΠIAΓΩΓEIO APTEMI∆OΣ

9051741

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO APTEMI∆AΣ 9521430

5ο NHΠIAΓΩΓEIO APTEMI∆OΣ

9521054

6ο NHΠIAΓΩΓEIO APTEMI∆OΣ

9521201

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

179

 

 

104

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A16

1ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ MAKPHΣ

9050589

2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ MAKPHΣ

9051876

4ο NHΠIAΓΩΓEIO NEAΣ MAKPHΣ

9521432

NHΠIAΓΩΓEIO ANATΟΛΗΣ NEAΣ MAKPHΣ 9051820 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ MAKPHΣ 9051859  

 

1

   

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

180

 

 

105

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A17

1ο NHΠIAΓΩΓEIO PAΦHNAΣ

9050607

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO PAΦHNAΣ 9050798

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO PAΦHNAΣ 9520817

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠIKEPMIOY

9521337

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ PAΦHNAΣ

9521338

   

 

1

 

A’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

181

 

 

106

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A18

11ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN

9051043

 

6ο ∆HMOTIKO AXAPNΩN 9050252

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AXAPNΩN

9050254

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AXAPNΩN

9050243

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AXAPNΩN

9050245

 

 

1

   

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

182

 

 

107

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A19

30ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN

9521052

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9050792

 

17ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051431

 

12ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051044

 

20ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051775

   

 

1

 

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

183

 

 

108

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A20

28ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AXAPNΩN

9520738

24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AXAPNΩN

9051867

 

22ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051796

 

23ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051911

 

25ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051926

 

 

1

   

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

184

 

 

109

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A21

15ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN

9051301

 

24ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9051925

29ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN

9521051

33ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN

9521425

 

31ο NHΠIAΓΩΓEIO AXAPNΩN 9521308

   

 

1

 

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

185

 

 

110

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A22

1ο NHΠIAΓΩΓEIO

ΘPAKOMAKE∆ONΩN       9051415

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΦI∆NΩN 9050272 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒAPYMΠOMΠHΣ 9050255 NHΠIAΓΩΓEIO ΒAPYMΠOMΠHΣ 9051898  

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΦI∆NΩN 9050271

   

 

1

 

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

186

 

 

111

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A23

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆IONYΣOY

9050292

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆IONYΣOY

9521661

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣTAMATAΣ 9050294  

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ∆IONYΣOY 9520823

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ∆POΣIAΣ ∆IONYΣOY

9051036

 

 

1

   

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

187

 

 

112

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A24

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΣTEΦANOY      9050261  

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ANOIΧHΣ 9520646

3ο NHΠIAΓΩΓEIO KPYONEPIOY

9521582

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KPYONEPIOY

9520959

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KPYONEPIOY

9521011

   

 

1

 

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

188

 

 

113

 

 

114

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A25

NHΠIAΓΩΓEIO ΣYKAMINOY 9051218  

NHΠIAΓΩΓEIO XAΛKOYTΣIOY 9051416

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN AΠOΣTΟΛΩN 9050276 1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AYAΩNA

9050269

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΠAN∆PITIOY 9050280  

 

1

   

Β’ ANAT. ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

189

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A1

6ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051634

7ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051882

 

10ο ∆.Σ AΣΠPOΠYPΓOY 9051870

10ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051881

8ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051880

   

 

1

 

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

190

 

 

115

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A2

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΖEΦYPIOY

9050242

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΖEΦYPIOY 9050793

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΖEΦYPIOY 9051783

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΖEΦYPIOY 9521501

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9521587

   

 

1

 

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

191

 

 

116

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A3

4ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN

9050646

 

7ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050897

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050802

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050650

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050644

 

 

1

   

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

192

 

 

117

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A4

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9051067

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9051528

9ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9051759

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ANΩ ΛΙOΣIΩN 1ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9050265

   

 

1

 

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

193

 

 

118

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A5

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050640

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050642

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050641

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050643

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9051635

 

 

1

   

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

194

 

 

119

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A6

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050647

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MEΓAPΩN

9050648

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΠEPAMOY 9051842  

3ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050645

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO MEΓAPΩN 9050803

 

 

1

   

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

195

 

 

120

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A7

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

AΣΠPOΠYPΓOY       9051877

11ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9521354

4ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051871

1ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9050612

9ο NHΠIAΓΩΓEIO AΣΠPOΠYPΓOY

9051564

   

 

1

 

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

196

 

 

121

 

ATTIKHΣ

Π.E.     ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A8

7ο NHΠIAΓΩΓEIO ÁNΩ ΛΙOΣIΩN

9051594

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9051517

10ο NHΠIAΓΩΓEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN

9051806

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦYΛΗΣ 9050296

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΦYΛΗΣ 9050297

 

 

1

   

ΠE ∆YT.ATTIKHΣ (Π.Ε.)

 

 

197

 

 

122

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A1

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPY∆AΛΛΟY

9520086

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPY∆AΛΛΟY

9520088

11ο ENIΛΙOY TYΠOY ΟΛΟΗΜΕΡΟ

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPY∆AΛΛΟY 9520081

13ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOPY∆AΛΛΟY 9520083

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOPY∆AΛΛΟY 9520299

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

198

 

 

123

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A2

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPY∆AΛΛΟY       9520089 9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPY∆AΛΛΟY

9520093

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOPY∆AΛΛΟY 9520082

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KOPY∆AΛΛΟY 9520249

13ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9520307

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

199

 

 

124

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A3

3ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9520087

8ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9520283

9ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9520280

17ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9520311

21ο NHΠIAΓΩΓEIO KOPY∆AΛΛΟY

9051531

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

200

 

 

125

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A4

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520136

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ 9520124 17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520096

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520027

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520125

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

201

 

 

126

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A5

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520103

25ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520099

26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520248

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520097

18ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NIKΑΙAΣ

9520453

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

202

 

 

127

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A6

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO NIKΑΙAΣ     9520133

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO NIKΑΙAΣ 9520232

 

14ο NHΠIAΓΩΓEIO NIKΑΙAΣ 9520291

 

15ο NHΠIAΓΩΓEIO NIKΑΙAΣ 9520315

 

23ο NHΠIAΓΩΓEIO NIKΑΙAΣ 9520330

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

203

 

 

128

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A7

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY

9520058

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY 9520457 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY 9520302 24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KEPATΣINIOY 9520498

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY

9520181

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

204

 

 

129

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A8

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY

9520183

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KEPATΣINIOY 9520177

21ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KEPATΣINIOY 9520334

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KEPATΣINIOY 9520074 10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KEPATΣINIOY 9520176

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

205

 

 

130

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A9

18ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATΣINIOY

9520503

24ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATΣINIOY

9520734

5ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATΣINIOY

9520230

16ο NHΠIAΓΩΓEIO KEPATΣINIOY

9520419

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

KEPATΣINIOY 9520059

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

206

 

 

131

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A10

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOY IKONIOY ΠEPAMATOΣ       9520167 6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPAMATOΣ

9520175

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEPAMATOΣ

«ΣTAYPOΣ KAΛAΩNHΣ» 9520497

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ

9520170

5ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEPAMATOΣ

9520295

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

207

 

 

132

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A11

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY IΩANNOY PENTH      9520001 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY IΩANNH PENTH 9520303 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY IΩANNH PENTH 9520486  

4ο NHΠIAΓΩΓEIO AΓ I. PENTH 9520373

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY IΩANNH PENTH 9520395  

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

208

 

 

133

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A12

12Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMΠEAΛKIΩN ΣAΛAMINAΣ

9520204

NHΠIAΓΩΓEIO AMΠEAΛKIΩN ΣAΛAMINAΣ 9520189  

∆Σ ΑΙANTEIOY ΣAΛAMINAΣ 9520188

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΑΙANTEIOY 9520362

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛOYKIΩN 9520296

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

209

 

 

134

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A13

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣEΛΗNIΩN ΣAΛAMINAΣ      9520192  

NHΠIAΓΩΓEIO ΣEΛΗNIΩN 9520361

7ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣAΛAMINAΣ

9520440

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣAΛAMINAΣ 9520201 2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΣAΛAMINAΣ

9520187

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

210

 

 

135

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A14

56ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520341

23ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520065

32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA 9520069 34ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520071

55ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA 9520340  

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

211

 

 

136

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A15

54ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA

9520417

 

57ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9521291

 

56ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9521290

23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙA 9520224

 

14ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520214

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

212

 

 

137

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A16

44ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520026

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA 9520030 47ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520028

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520018

31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙA 9520276

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

213

 

 

138

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A17

53ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA

9520374

 

20ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520221

25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙA 9520226

 

26ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520227

 

48ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520352

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

214

 

 

139

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A18

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙA      9520148

 

16ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520216

24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙAΣ 9520225

 

50ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520354

 

43ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520312

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

215

 

 

140

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A19

28ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520057

33ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520070

22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙAΣ 9520064 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

=OYPOYΓOYΛΗ= 9520017

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520009

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

216

 

 

141

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A20

1ο ∆Ω∆EKAΘEΣIO PAΛΛΕIΩN

ΠEIPAMATIKΩN ∆HMOTIKΩN ΣXΟΛEIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN      9520037

ΟΛΟΗΜΕΡΟ MONOΘEΣIO

ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ (ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) ΠEIPΑΙA – PAΛΛΕIO 9520272

ΟΛΟΗΜΕΡΟ TPIΘEΣIO ΠEIPAMATIKO

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ (ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) ΠEIPΑΙA – PAΛΛΕIOΣ 9520271

35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΠEIPΑΙA 9520284

 

36ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520277

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

217

 

 

142

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A22

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOY

ΦAΛHPOY      9520006

1ο NHΠIAΓΩΓEIO NEOY ΦAΛHPOY

9520004

2ο NHΠIAΓΩΓEIO NEOY ΦAΛHPOY

9520275

 

4ο NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA 9520025

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO ΠEIPΑΙA

9520029

   

 

1

 

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

218

 

 

143

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A23

30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA      9520152 5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520146

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520139

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520151

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEIPΑΙA

9520147

 

 

1

   

A’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

219

 

 

144

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A24

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ NHΠIAΓΩΓEIO ΑΙΓINAΣ

9520156

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΑΙΓINAΣ 9520260

NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOI AΣΩMATOI 9520363 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN AΣΩMATΩN 9520155  

NHΠIAΓΩΓEIO ΠEP∆IKAΣ 9520381

   

 

1

 

Β’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

220

 

 

145

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A25

NHΠIAΓΩΓEIO KYΨEΛΗΣ ΑΙΓINAΣ 9520293  

NHΠIAΓΩΓEIO MEΣAΓPOY 9520297

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒAΘEOΣ 9520161

NHΠIAΓΩΓEIO ΒAΘEOΣ ΑΙΓINAΣ 9520380 NHΠIAΓΩΓEIO AΛΩNΩN ΑΙΓINAΣ 9520452  

 

1

   

Β’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

221

 

 

146

 

ATTIKHΣ

 

Π.E.     ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A26

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO ΓAΛATA     9520107

 

NHΠIAΓΩΓEIO MEΘANΩN 9520285

 

NHΠIAΓΩΓEIO KAΛΛΟNHΣ 9520255

 

NHΠIAΓΩΓEIO TPOIΖHNAΣ 9520286

 

NHΠIAΓΩΓEIO KAPATΖA 9520550

   

 

1

 

Β’ ΠEIPΑΙA (Π.Ε.)

 

 

222

 

 

1

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. KOΖANHΣ

 

OMA∆A1

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOΖANHΣ

9270270

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ XAPIΣIOΣ MEΓ∆ANHΣ KOΖANHΣ 9520627 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KPOKOY

9270350

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOΖANHΣ

9270221

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOΖANHΣ

9270222

 

 

1

   

KOΖANHΣ (Π.Ε.)

 

 

223

 

 

2

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. KOΖANHΣ

 

OMA∆A2

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠTΟΛEMAΪ∆AΣ 9270330

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠTΟΛEMAΪ∆AΣ 9270097

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠTΟΛEMAΪ∆AΣ 9270098

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠTΟΛEMAΪ∆AΣ 9270271

12ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠTΟΛEMAΪ∆AΣ 9270342

 

 

1

   

KOΖANHΣ (Π.Ε.)

 

 

224

 

 

3

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. ΦAΩPINAΣ

 

OMA∆A1

ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΛΩPINAΣ 9470186

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΦAΩPINAΣ

«IΩN ∆PAΓOYMHΣ» 9470180

 

6ο NHΠIAΓΩΓEIO ΦΛΩPINAΣ 9470078

7ο ΠEIPAMATIKO NHΠIAΓΩΓEIO

ΦΛΩPINAΣ 9470184

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΦΛΩPINAΣ 9470199

 

 

1

   

ΦΛΩPINAΣ (Π.Ε.)

 

 

225

 

 

4

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

Π.E. KAΣTOPIAΣ

 

OMA∆A1

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΣTOPIAΣ

9230017

10ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ KAΣTOPIAΣ 9521704

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KOPHΣOY 9230041 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAYPOXΩPIOY – ΓEPMANOΣ XPHΣTI∆HΣ 9230052 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ∆IΣΠHΑΙOY 9230037  

 

1

   

KAΣTOPIAΣ (Π.Ε.)

 

 

226

 

 

1

 

HΠEIPOY

 

Π.E. APTAΣ

 

OMA∆A1

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APTAΣ

9040252

 

9ο NHΠIAΓΩΓEIO APTAΣ 9040109

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEOXΩPIOY APTAΣ 9040076 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ EΛΕOYΣAΣ APTAΣ 9040224  

NHΠIAΓΩΓEIO ANEΖAΣ 9040123

   

 

1

 

APTAΣ (Π.Ε.)

 

 

227

 

 

2

 

HΠEIPOY

 

Π.E. APTAΣ

 

OMA∆A2

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIΩN ANAPΓYPΩN APTAΣ 9040203 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΣΠYPI∆ΩNA 9040111 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ APTAΣ 9040013  

6ο NHΠIAΓΩΓEIO APTAΣ 9040009

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY

∆HMHTPIOY – ΠETA 9040081

 

 

1

   

APTAΣ (Π.Ε.)

 

 

228

 

 

3

 

HΠEIPOY

 

Π.E. ΘEΣΠPΩTIAΣ

 

OMA∆A3

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠAΛTAPIAΣ

∆.Σ.ΠAΛTAPIAΣ 9180029

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣYΒOTΩN 9180030 6ΘEΣIO ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠEP∆IKAΣ 9180049  

2Θ NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛTAPIAΣ 9180028

 

NHΠIAΓΩΓEIO ΣYΒOTΩN 9180203

 

 

1

   

ΘEΣΠPΩTIAΣ (Π.Ε.)

 

 

229

 

 

4

 

HΠEIPOY

 

Π.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A4

1ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.A. IΩANNINΩN (ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) 9200405

2ο ΠEIPAMATIKO ∆HMOTIKO

ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.A. IΩANNINΩN (ENTAΓMENO ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO) 9200406

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΩANNINΩN

9200194

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOYNOΠAΛΓIAΣ 9200215 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣTAYPAKIOY 9200279  

 

1

   

IΩANNINΩN (Π.Ε.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

230

 

 

5

 

HΠEIPOY

 

Π.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A5

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KONITΣAΣ

9200295

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KONITΣAΣ

9200296

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KONITΣAΣ

9200298

 

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΩΓΩNIANHΣ

 

NHΠIAΓΩΓEIO KAΛΠAKIOY 9200291

 

 

1

   

IΩANNINΩN (Π.Ε.)

 

 

231

 

 

6

 

HΠEIPOY

 

Π.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A6

26ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ IΩANNINΩN

9200530

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AMΦIΘEAΣ IΩANNINΩN 9200075 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MΠAΦPAΣ – NEOKΑΙΣAPEIAΣ 9200152 3ο NHΠIAΓΩΓEIO IΩANNINΩN

9200426

11ο NHΠIAΓΩΓEIO IΩANNINΩN

9200558

   

 

1

 

IΩANNINΩN (Π.Ε.)

 

 

232

 

 

7

 

HΠEIPOY

 

Π.E. ΠPEΒEΖAΣ

 

OMA∆A7

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟYPOY ΠPEΒEΖAΣ 9400048  

NHΠIAΓΩΓEIO ΛΟYPOY 9400047

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ N. ΩPΩΠOY 9400203 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ ΣINΩΠHΣ 9400061 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KANAΛIOY 9400139  

 

1

   

ΠPEΒEΖAΣ (Π.Ε.)

 

 

233

 

 

1

 

NOTIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. KYKAΛ∆ΩN

 

OMA∆A1

10/θ  ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MHΛΟY

9290169

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ A∆AMANTA MHΛΟY 9290165 NHΠIAΓΩΓEIO TPIOΒAΣAΛΩN MHΛΟY 9290173 NHΠIAΓΩΓEIO A∆AMANTA MHΛΟY 9290199 NHΠIAΓΩΓEIO ΠAΛKAΣ MHΛΟY 9290044    

 

1

 

A’ KYKAΛ∆ΩN (Π.Ε.)

 

 

234

 

 

2

 

NOTIOY ΑΙΓΑΙOY

 

Π.E. KYKAΛ∆ΩN

 

OMA∆A2

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ THNOY

9290147

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ THNOY

9290148

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ THNOY

9521633

 

1ο NHΠIAΓΩΓEIO THNOY 9290146

 

2ο 2#Θ NHΠIAΓΩΓEIO THNOY 9290193

 

 

1

   

A’ KYKAΛ∆ΩN (Π.Ε.)

 

 

235

 

 

1

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A1

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310158

3ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310162

10ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310159

 

19ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310346

 

33ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310420

 

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

 

236

 

 

2

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A2

9ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310106

 

11ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310110

 

13ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310325

 

29ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310409

 

3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310099

   

 

1

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

 

237

 

 

3

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A3

 

8ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 9310155

16ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310107

32ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310436

24ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310397

36ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310451

 

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

 

238

 

 

4

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A4

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310352

42ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310508

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310401

44ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9521669

30ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9310429

 

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

 

239

 

 

5

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. KAP∆ITΣAΣ

 

OMA∆A1

19ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAP∆ITΣAΣ

9520687

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ MAΓOYAΛΣ 9220196 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛΛΙΘHPOY 9220020 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΣTAYPOY KAP∆ITΣAΣ 9220260 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ AΓIOY ΘEO∆ΩPOY 9220215  

 

1

   

KAP∆ITΣAΣ (Π.Ε.)

 

 

240

 

 

6

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. KAP∆ITΣAΣ

 

OMA∆A2

10ο NHΠIAΓΩΓEIO KAP∆ITΣAΣ

9220329

 

5ο NHΠIAΓΩΓEIO KAP∆ITΣAΣ 9220271

12ο NHΠIAΓΩΓEIO KAP∆ITΣAΣ

9220334

 

2ο NHΠIAΓΩΓEIO KAP∆ITΣA 9220065

33ο NHΠIAΓΩΓEIO KAP∆ITΣAΣ

9220398

   

 

1

 

KAP∆ITΣAΣ (Π.Ε.)

 

 

241

 

 

7

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A1

4ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350007

5ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350008

6ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350009

8ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350194

20ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350212

 

 

1

   

A’ MAΓNHΣIAΣ (Π.Ε.)

 

 

242

 

 

8

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A2

32ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350167

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350004

14ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350058

33ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟΣ

9521611

11ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ NEAΣ IΩNIAΣ 9350213    

 

1

 

A’ MAΓNHΣIAΣ (Π.Ε.)

 

 

243

 

 

9

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A3

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ  NEAΣ IΩNIAΣ

9350144

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350151

29ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒOΛΟY

9350257

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APTEMI∆OΣ) ANΩ ΛΕXΩNIΩN 9350019 2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ APTEMI∆OΣ) KATΩ ΛΕXΩNIΩN =TOΠAΛEIO= 9350028  

 

1

   

A’ MAΓNHΣIAΣ (Π.Ε.)

 

 

244

 

 

10

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. TPIKAΛΩN

 

OMA∆A1

22ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIKAΛΩN

9450090

7ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIKAΛΩN

9450219

17ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIKAΛΩN

9450008

27ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIKAΛΩN – APIΣTEI∆HΣ ΠAΠΠAΣ 9450325 NHΠIAΓΩΓEIO AΓIOY KΩNΣTANTINOY TPIKAΛΩN 9450276  

 

1

   

TPIKAΛΩN (Π.Ε.)

 

 

245

 

 

11

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

Π.E. TPIKAΛΩN

 

OMA∆A2

2ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦAPKA∆ONAΣ  9450368

1ο ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ OIXAΛIAΣ

9450116

∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠETPΩTOY TPIKAΛΩN 9450270  

1ο NHΠIAΓΩΓEIO OIXAΛIAΣ 9450115

2ο NHΠIAΓΩΓEIO ΦAPKA∆ONAΣ

9450092

   

 

1

 

TPIKAΛΩN (Π.Ε.)

 

Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

 

A/A A/A ΠEPIФEPEIA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OMΛΟA ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 1 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 2 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 3 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 4 ONOMAΣIA ΣX. MONAΔAΣ 5 ΠE 23 ΠE30 ΠEPIOXH METAΘEΣHΣ
 

 

1

 

 

1

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. PO∆OΠHΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ KAΛΛΙΣTHΣ PO∆OΠHΣ 4205010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΞYΛΑΓANHΣ PO∆OΠHΣ 4204010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO OPΓANHΣ PO∆OΠHΣ 4206010 MOYΣOYΛMANIKO  IEPOΣΠOY∆AΣTHPIO KOMOTHNHΣ 4201055    

 

1

   

PO∆OΠHΣ (∆.E.)

 

 

2

 

 

2

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. ΞANΘHΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO A.T. ΣTAYPOYΠOΛHΣ ΞANΘHΣ 3702010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EPAΣMIOY ΞANΘHΣ 3706010 6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΞANΘHΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ BIZYHNOΣ 3701046 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΞANΘHΣ 3751020 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΞANΘHΣ 3790040    

 

1

 

ΞANΘHΣ (∆.E.)

 

 

3

 

 

3

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. ΞANΘHΣ

 

OMA∆A2

MEIONOTIKO ΓYMNAΣIO − ΛYKEIO ΞANΘHΣ 3790005 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΞANΘHΣ − MEAΠΩ MEPΛΙE 3701030 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣMINΘHΣ ΞANΘHΣ 3705010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠΟΛYΣITOY ΞANΘHΣ 3701060 MOYΣIKO ΓYMNAΣIO ΞANΘHΣ ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 3701049    

 

1

 

ΞANΘHΣ (∆.E.)

 

 

4

 

 

4

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. KABAΛAΣ

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KABAΛAΣ

2101011

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KABAΛAΣ 2151011 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KABAΛAΣ 2151009 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KPHNI∆ΩN 2157010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EΛΕYΘEPOYΠΟΛΗΣ − Γ.A.EΛΕYΘEPOYΠΟΛΗΣ 2152010  

 

1

   

Α΄ KABAΛAΣ (∆.E.)

 

 

5

 

 

5

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. KABAΛAΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΠEPAMOY 2160010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NIKHΣIANHΣ 2106010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NIKHΣIANHΣ 2156010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠO∆OΧΩPIOY KABAΛAΣ − ΓYMNAΣIO ΠO∆OΧΩPIOY 2105010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠO∆OΧΩPIOY 2155010  

 

1

   

Α΄ KABAΛAΣ (∆.E.)

 

 

6

 

 

6

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. KABAΛAΣ

 

OMA∆A3

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KABAΛAΣ 2151020 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KABAΛAΣ 2151030 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ KAPBAΛHΣ 2103050 2o ΓYMNAΣIO ΧPYΣOYΠOΛHΣ

2135001

EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO KABAΛAΣ 2101040    

 

1

 

Α΄ KABAΛAΣ (∆.E.)

 

 

7

 

 

7

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. EBPOY

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ − ΛΕONTAPI∆EIO 1101010 6o ΠEIPAMATIKO ΓYMNAΣIO AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ 1101000 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ 1151010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ 1151001 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ 1190060  

 

1

   

Α΄ EBPOY (∆.E.)

 

 

8

 

 

8

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. EBPOY

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΦEPΩN EBPOY 1157010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TYΧEPOY 1110010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣOYΦΛΙOY EBPOY 1156010 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣOYΦΛΙOY

1106010

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO

∆I∆YMOTEIΧOY EBPOY 1102010

   

 

1

 

Α΄ EBPOY (∆.E.)

 

 

9

 

 

9

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. ∆PAMAΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PAMAΣ

0901010

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PAMAΣ

0901020

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PAMAΣ

0901030

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAMAΣ 0951010

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAMAΣ 0951020

 

 

1

   

∆PAMAΣ (∆.E.)

 

 

10

 

 

10

AN. MAKE∆ONIAΣ KΑΙ ΘPAKHΣ  

∆.E. ∆PAMAΣ

 

OMA∆A2

4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PAMAΣ

0901037

5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PAMAΣ

0901038

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAMAΣ 0951030

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAMAΣ 0951009

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMΠAKIOY ∆PAMAΣ 0956010  

 

1

   

∆PAMAΣ (∆.E.)

 

 

11

 

 

1

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. EYBOIAΣ

 

OMA∆A1

ΓYMNAΣIO KANHΘOY ΧAΛKI∆AΣ 1201046 5o ΠPOTYΠO ΓYMNAΣIO ΧAΛKI∆AΣ EYBOIAΣ 1201041 7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAΛKI∆AΣ EYBOIAΣ 1201043 ΓYMNAΣIO ∆POΣIAΣ EYBOIAΣ 1201080  

ΓYMNAΣIO NEAΣ APTAKHΣ 1201066

   

 

1

 

Α΄ EYBOIAΣ (∆.E.)

 

 

12

 

 

2

 

ΣTEPEAΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΜΙΑΣ

4601020

6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΜΙΑΣ 4644001 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΜΙΑΣ − MOYΣTAKEIO 4601030 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΜΙΑΣ − MOYΣTAKEIO ΛYKEIO 4651030 7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΜΙΑΣ

4601042

 

 

1

   

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (∆.E.)

 

 

13

 

 

1

 

KPHTHΣ

 

∆.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HPAKΛEIOY 1751010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΣTEΛΛIOY ΠE∆IA∆OΣ HPAKΛEIOY 1705010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APKAΛOΧΩPIOY 1752010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΣTEΛΛIOY ΠE∆IA∆AΣ HPAKΛEIOY 1755010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧAPAKA HPAKΛEIOY 1758010  

 

1

   

HPAKΛEIOY (∆.E.)

 

 

14

 

 

2

 

KPHTHΣ

 

∆.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A2

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HPAKΛΕIO 1751020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓOYBΩN 1764010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΙMENA ΧEPΣONHΣOY 1767011 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MAΛIΩN 1768010 KAΛΛΙTEΧNIKO ΓYMNAΣIO HPAKΛEIOY ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 1741002  

 

1

   

HPAKΛEIOY (∆.E.)

 

 

15

 

 

3

 

KPHTHΣ

 

∆.E. HPAKΛEIOY

 

OMA∆A3

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HPAKΛEIOY 1751051 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIΩN ∆EKA HPAKΛEIOY 1721010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠPOΦHTH HΛΙA HPAKΛEIOY 1701090 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ BAPBAPAΣ HPAKΛEIOY 1759010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MOIPΩN HPAKΛEIOY 1756010  

 

1

   

HPAKΛEIOY (∆.E.)

 

 

16

 

 

4

 

KPHTHΣ

 

∆.E. AΛΣIΘIOY

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣIΘIOY 3251001 2o ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY NIKΟΛΛOY

3251010

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IEPAΠETPAΣ ΛΑΣIΘIOY 3252010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IEPAΠETPAΣ ΛΑΣIΘIOY 3252020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΠΟΛEΩΣ ΛΑΣIΘIOY 3253010  

 

1

   

AΛΣIΘIOY (∆.E.)

 

 

17

 

 

5

 

KPHTHΣ

 

∆.E. ΛΑΣIΘIOY

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣHTEIAΣ ΛΑΣIΘIOY 3254010 ΓENIKO ΛYKEIO MAKPY ΓIAΛOY 3260015 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO ΣHTEIAΣ 3245001 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAN∆PA ΛΑΣIΘIOY 3206010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TOYPΛΩTHΣ ΛΑΣIΘIOY 3208010  

 

1

   

AΛΣIΘIOY (∆.E.)

 

 

18

 

 

6

 

KPHTHΣ

 

∆.E. PEΘYMNOY

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO PEΘYMNOY 4101010 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO PEΘYMNOY 4151009 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO PEΘYMNOY − ΠANTEΛΗΣ ΠPEBEAΛKHΣ 4151020 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO PEΘYMNOY 4151030 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣΠHΑΙOY PEΘYMNOY 4156010    

 

1

 

PEΘYMNOY (∆.E.)

 

 

19

 

 

7

 

KPHTHΣ

 

∆.E. ΧΑΝΙΩΝ

 

OMA∆A1

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 5056010

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 5062010  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 5051010

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5001076  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 5007010

   

 

1

 

ΧΑΝΙΩΝ (∆.E.)

 

 

20

 

 

8

 

KPHTHΣ

 

∆.E. ΧΑΝΙΩΝ

 

OMA∆A2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 5051009

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 5061010

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 5058010  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5001070

 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 5001040

 

 

1

   

ΧΑΝΙΩΝ (∆.E.)

 

 

21

 

1

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. APΓOΛI∆AΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APΓOYΣ APΓOΛI∆AΣ 0252010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APΓOYΣ APΓOΛI∆AΣ 0252020 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APΓOYΣ APΓOΛI∆AΣ − ΣΠYPI∆ΩN TPIKOYΠHΣ 0252009 1o ΓYMNAΣIO APΓOYΣ − MΠOYΣOYΛΟΠOYΛΕIO 0202010 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APΓOYΣ APΓOΛI∆AΣ 0202030  

 

1

   

APΓOΛI∆AΣ (∆.E.)

 

 

22

 

2

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. APΓOΛI∆AΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NAYΠΑΙOY APΓOΛI∆AΣ 0251010 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NAYΠΑΙOY APΓOΛI∆AΣ 0201020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ TPIA∆AΣ APΓOΛI∆AΣ 0252040 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ KIOY APΓOΛI∆AΣ 0208010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ∆PEΠANO APΓOΛI∆AΣ 0201060  

 

1

   

APΓOΛI∆AΣ (∆.E.)

 

 

23

 

3

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. APKA∆IAΣ

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TPIΠΟΛΗΣ 0351020 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TPIΠΟΛΗΣ

0301010

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TEΓEAΣ 0301040 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TEΓEAΣ 0351040 MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟTPIΠΟΛΗΣ (MOYΣIKO ΓYMNAΣIO ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ) 0301060    

 

1

 

APKA∆IAΣ (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

24

 

4

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. APKA∆IAΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΣTPOYΣ

− ∆HM.Θ.ΣAKAΛHΣ 0352010

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIOY AN∆PEA − KYNOYPIAΣ 0302020 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAPAΛIAΣ TYPOY 0306050  

ΓENIKO ΛYKEIO ΛΕΩNI∆IOY 0351011

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΕΩNI∆IOY 0306010  

 

1

   

APKA∆IAΣ (∆.E.)

 

 

25

 

5

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. KOPINΘIAΣ

 

OMA∆A1

MOYΣIKO ΓYMNAΣIO KOPINΘOY ME

Λ.T. 2801058

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPINΘOY

2801020

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPINΘOY 2851050 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPINΘOY 2851020 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPINΘOY 2851055    

 

1

 

KOPINΘIAΣ (∆E)

 

 

26

 

6

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. KOPINΘIAΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPINΘOY 2851010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO KOPINΘOY 2801036 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣOΦIKOY KOPINΘIAΣ 2810010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΟYTPAKIOY 2856010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEPAΧΩPAΣ KOPINΘIAΣ 2806050  

 

1

   

KOPINΘIAΣ (∆E)

 

 

27

 

7

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EΛΟYΣ 3051009 ΓENIKO ΛYKEIO APEOΠΟΛΗΣ 3052010  

ΓENIKO ΛYKEIO ΓYΘEIOY 3054010

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣKAΛAΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3056020    

 

1

   

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (∆.E.)

 

 

28

 

8

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΠA∆IANIKΩN ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3011010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EAΛΦONHΣOY ΛΑΚΩΝΙΑΣ ME ΠPOΣAPTHMENH Α΄ AYKEIAKH TAΞH 3012015 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MΟΛΛΩN BΘO∆ΩPHΣ KAΛΑΙΦATI∆HΣB 3057010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3058010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MONEMBAΣIAΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3062010    

 

1

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (∆.E.)

 

 

29

 

9

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. MEΣΣHNIAΣ

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMATAΣ 3651020 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMATAΣ 3651050 MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟ KAΛAMATAΣ – MAPIA KAΛAΛΣ- ΓYMNAΣIO − ΓENIKO ΛYKEIO 3601045 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛAMATAΣ 3601020 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAPAΛIAΣ KAΛAMATAΣ 3601050  

 

1

   

MEΣΣHNIAΣ (∆.E.)

 

 

30

 

10

 

ΠEΛOΠONNHΣOY

 

∆.E. MEΣΣHNIAΣ

 

OMA∆A2

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMATAΣ 3651040 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMATAΣ 3651010 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMATAΣ 3651009 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛAMATAΣ 3601040 ΠEIPAMATIKO ΓYMNAΣIO KAΛAMATAΣ 3601043  

 

1

   

MEΣΣHNIAΣ (∆.E.)

 

 

31

 

 

1

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

∆.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NAYΠAKTOY − AΓEAΛOΣ O NAYΠAKTIOΣ 0159010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NAYΠAKTOY 0159020 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EYHNOΧΩPIOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 0115010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EYHNOΧΩPIOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 0165010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO MEΣOΛΟΓΓIOY

– ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 0102015

   

 

1

ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (∆.E.)
 

 

32

 

 

2

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

∆.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MEΣOΛOΓΓIOY − ΠAΛAMAÏKH ΣΧΟΛH 0152010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MEΣOΛOΓΓIOY − BΣΧΟΛH EAΛHNIKΩN MAΘHMATΩNB 0152020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEOΧΩPIOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 0161010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΑΙTΩΑΙKOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 0102030 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙTΩΑΙKOY ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ − EYΓENIOΣ ΓIANNOYΛΗΣ 0152030    

 

1

ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (∆.E.)
 

 

33

 

 

3

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

∆.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A3

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPINIOY 0151010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPINIOY 0151011 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPINIOY 0151021 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPINIOY 0144001 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓPINIOY

0101030

 

 

1

  ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (∆.E.)
 

 

34

 

 

4

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

∆.E. ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ  

OMA∆A4

5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPINIOY 0190100 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓPINIOY

0101020

7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓPINIOY

0101032

EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO AΓPINIOY ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 0101035 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΠΟΛΗΣ ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ 0123010  

 

1

  ΑΙTΩΛΟΛKAPNANIAΣ (∆.E.)
 

 

35

 

 

5

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. AΧAÏAΣ

 

OMA∆A1

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651040 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651060 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠATPAΣ

0601040

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠATPAΣ

0601020

12o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠATPΩN

0601052

 

 

1

   

AΧAÏAΣ (∆.E.)

 

 

36

 

 

6

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. AΧAÏAΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAPAΛIAΣ ΠATPΩN 0601120 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAPAΛIAΣ ΠATPΩN 0601121 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠAPAΛIAΣ ΠATPΩN 0651120 9o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651050 10o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651052  

 

1

   

AΧAÏAΣ (∆.E.)

 

 

37

 

 

7

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. AΧAÏAΣ

 

OMA∆A3

12o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651003 8o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPAΣ 0651081 MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟΠATPΩN -MOYΣIKO ΓYMNAΣIO − MOYΣIKO ΛYKEIO 0601055 7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651080 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651030    

 

1

 

AΧAÏAΣ (∆.E.)

 

 

38

 

 

8

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. AΧAÏAΣ

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO OBPYAΣ ΠATPΩN AΧAÏAΣ 0616015 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣAPABAΛIOY AΧAÏAΣ 0601705 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆EMENIKΩN AΧAÏAΣ 0651058

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΠΠA AΧAÏAΣ 0606010 20o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠATPΩN

0601701

   

 

1

 

AΧAÏAΣ (∆.E.)

 

 

39

 

 

9

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. AΧAÏAΣ

 

OMA∆A5

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠATPΩN 0651010 13o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠATPAΣ

0601053

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO PIOY AΧAÏAΣ − ΓENIKO ΛYKEIO PIOY 0667020 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΑΙΓIOY

0602040

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAMAPΩN 0652030  

 

1

   

AΧAÏAΣ (∆.E.)

 

 

40

 

 

10

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AMAΛIA∆AΣ ΗΛΕΙΑΣ−AΛEΞAN∆POΣ KOΣMOΠOYΛΟΣ 1552010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AMAΛIA∆AΣ ΗΛΕΙΑΣ AΘANAΣIOΣ ΠAΠAΓEΩPΓIOY 1552020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BAP∆AΣ ΗΛΕΙΑΣ 1564010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BAPΘOΛΟMIOY ΗΛΕΙΑΣ 1558010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΕΧΑΙNΩN ΗΛΕΙΑΣ 1557010    

 

1

 

ΗΛΕΙΑΣ (∆.E.)

 

 

41

 

 

11

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYPΓOY ΗΛΕΙΑΣ 1551010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYPΓOY ΗΛΕΙΑΣ 1551020 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYPΓOY ΗΛΕΙΑΣ Pierre De Coubertin 1551025 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYPΓOΣ− TETAPTO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYPΓOY 1551026 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEΛΟΠIOY ΗΛΕΙΑΣ 1554010    

 

1

 

ΗΛΕΙΑΣ (∆.E.)

 

 

42

 

 

12

 

∆YTIKHΣ EΛΛA∆AΣ

 

∆.E. ΗΛΕΙΑΣ

 

OMA∆A3

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOYNAPΓOY ΗΛΕΙΑΣ 1551050 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓAΣTOYNHΣ ΗΛΕΙΑΣ 1552030 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΕΧΑΙNΩN ΗΛΕΙΑΣ 1507010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣABAΛIΩN ΗΛΕΙΑΣ 1552022 MOYΣIKO ΓYMNAΣIO BAPΘOΛΟMIOY ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 1508015    

 

1

 

ΗΛΕΙΑΣ (∆.E.)

 

 

43

 

 

1

 

IONIΩN NHΣΩN

 

∆.E. KEPKYPAΣ

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KEPKYPAΣ

2401020

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KEPKYPAΣ

2401030

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KEPKYPAΣ

2401010

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPKYPAΣ 2451020 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPKYPAΣ 2490030  

 

1

   

Α΄ KEPKYPAΣ (∆.E.)

 

 

44

   

IONIΩN NHΣΩN

 

∆.E. ΛΕYKA∆AΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NY∆PIOY ΛΕYKA∆AΣ 3404010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NY∆PIOY ΛΕYKA∆AΣ 3454010 ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟBAΣIΑΙKHΣ ΛΕYKA∆AΣO9340016O ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛYΓIAΣ ΛΕYKA∆AΣO9340030O ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟΣΦAKIΩTΩN ΛΕYKA∆AΣO9340029O  

 

1

   

ΛΕYKA∆AΣ (∆.E.)

 

 

45

 

 

4

 

IONIΩN NHΣΩN

 

∆.E. KEΦAΛΛHNIAΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΣTPAΣ KEΦAΛΛHNIAΣ− ΓYMNAΣIO ΠAΣTPAΣ 2508010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠAΣTPAΣ 2558010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

KEPAMEIΩN KE9AΛΛHNIAΣ− BAΛΛΙANEIO ΓENIKO ΛYKEIO 2552010

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣAMHΣ KEΦAΛONIAΣ − ΓENIKO ΛYKEIO ΣAMHΣ 2554010 ΓYMNAΣIO ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ MEΣOBOYNIΩN KEΦAΛONIAΣ 2507010  

 

1

   

Α΄ KE9AΛΛHNIAΣ (∆.E.)

 

 

46

 

 

1

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BAΣIΛΙKΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1902010 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΘEPMHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1919015 3o ΓYMNAΣIO ΘEPMHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1919018 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEΩN EΠIBATΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901197 2o ΓENIKO ΛYKEIO MIKPAΣ−ΘEPMHΣ

1944004

 

 

1

  Α΄ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

47

 

 

2

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A2

9o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛAMAPIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901016 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMAPIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951191 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛAMAPIAΣ 1901195 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMAPIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951011 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMAPIAΣ 1951012    

 

1

Α΄ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

48

 

 

3

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A3

8ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901178 28ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901174 32ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951251 15ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901120 3ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901030  

 

1

  Α΄ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

49

 

 

4

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A4

1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠANOPAMATOΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951210 2ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MAΛAKOΠHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1919022 2ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ANΩ TOYMΠAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901208 ΓENIKO ΛYKEIO AΣBEΣTOΧΩPIOY 1952020  

ΓENIKO ΛYKEIO ΧOPTIATH 1959013

   

 

1

Α΄ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

50

 

 

5

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ANAT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A5

1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠYΛΑIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901051 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠYΛΑIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951051 2ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠYΛΑIAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901052 2ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAPIAΛOY

1901250

31ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951250  

 

1

  Α΄ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

51

 

 

6

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A1

1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MENEMENHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ − IΦIΓENEIA ΧPYΣOΧOOY 1901185 3ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MENEMENHΣ−ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 1901041 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MENEMENHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ−B∆I∆Ω ΣΩTHPIOYB 1951185 3ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AMΠEΛOKHΠΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ − MANOYHA ΠANΣEΛΗNOΣ 1901264 KAΛΑΙTEΧNIKO ΓYMNAΣIO − A.T. AMΠEΛOKHΠΩN ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1915025  

 

1

  Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

52

 

 

7

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A2

2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EYOΣMOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951268 4ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EYOΣMOY 1944002 6ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣTAYPOYΠOΛHΣ 1901283  

ΓYMNAΣIO PENTINAΣ 1904040

5ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EYOΣMOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901279    

 

1

Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

53

 

 

8

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A3

2ο ΓENIKO ΛYKEIO NEAΠΟΛΗΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951009 1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΠΟΛΗΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901228  

4ο ΓYMNAΣIO ΣYKEΩN 1901141

1ο ΓENIKO ΛYKEIO NEAΠΟΛΗΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951131 3ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠΟΛIΧNHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951273  

 

1

  Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

54

 

 

9

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A4

1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIOY AΘANAΣIOY 1901220 2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY AΘANAΣIOY−∆AMAΣKEIO ΦNEAΣ MEΣHMBPIAΣ- 1960010 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY AΘANAΣIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951220 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧAΛKH∆ONAΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1956020 4ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EΧE∆ΩPOY

1935003

 

 

1

  Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

55

 

 

10

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A5

5ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO

ΩPΑΙOKAΣTPOY (Λ.T.) 1935005

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MYΓ∆ONIAΣ 1958010 1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO

ΩPΑΙOKAΣTPOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1914010

1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

ΩPΑΙOKAΣTPOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1964010

2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

ΩPΑΙOKAΣTPOY 1964015

   

 

1

Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

56

 

 

11

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ∆YT. ΘEΣNIKHΣ

 

OMA∆A6

1ο HMEPHΣIO ΓE.A. ΣTAYPOYΠOΛHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951060 2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣTAYPOYΠOΛHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1951002 1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣTAYPOYΠOΛHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901060 3ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠΟΛIΧNHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 1901275 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠΟΛIΧNHΣ 1951270  

 

1

  Β΄ΘEΣΣAΛONIKHΣ (∆.E.)
 

 

57

 

 

12

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. HMAΘIAΣ

 

OMA∆A1

1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ 1651010 2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ 1651011 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MAKPOΧΩPIOY HMAΘIAΣ 1659010 ΓYMNAΣIO ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ PIZΩMATΩN HMAΘIAΣ 1606010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MΕΛΙKHΣ HMAΘIAΣ 1654010  

 

1

   

HMAΘIAΣ (∆.E.)

 

 

58

 

 

13

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. HMAΘIAΣ

 

OMA∆A2

3ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ 1651020 4ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ 1651021 5ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ − Γ.E.A. BEPOIAΣ 1651009 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO BEPOIAΣ 1651035 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO BEPOIAΣ 1601035  

 

1

   

HMAΘIAΣ (∆.E.)

 

 

59

 

 

14

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΚΙΛΚΙΣ

 

OMA∆A1

1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BAΠTIΣTHΣ ΚΙΛΚΙΣ 2612010 1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΙΛΚΙΣ

2651010

1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΚΙΛΚΙΣ

2601010

2ο ΠEIPAMATIKO ΓYMNAΣIO ΚΙΛΚΙΣ

2601020

2ο ΠEIPAMATIKO HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΙΛΚΙΣ 2651020    

 

1

 

ΚΙΛΚΙΣ (∆.E.)

 

 

60

 

 

15

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΚΙΛΚΙΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EYKAPΠIAΣ ΚΙΛΚΙΣ 2610010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΚΙΛΚΙΣ 2601030 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΙΛΚΙΣ 2651030 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAMΠANH 2669010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEOY ΓYNΑΙKOKAΣTPOY ΚΙΛΚΙΣ 2608010  

 

1

   

ΚΙΛΚΙΣ (∆.E.)

 

 

61

 

 

16

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΚΙΛΚΙΣ

 

OMA∆A3

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΞIOYΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2602010  

ΓENIKO ΛYKEIO EYPΩΠOY 2657010

1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΞIOYΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2652010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓOYMENIΣΣAΣ 2653010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEO AΓIONEPI ΚΙΛΚΙΣ − ΓEA AΓIONEPIOY 2663010  

 

1

   

ΚΙΛΚΙΣ (∆.E.)

 

 

62

 

 

17

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΠΕΛΛΑΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KPYAΣ BPYΣHΣ ΠΕΛΛΑΣ 3851013 4ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓIANNITΣΩN BO APIΣTOTEΛΗΣB 3803040 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΞOY 3853025 MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟΓIANNITΣΩN 3803015 2ο ΓENIKO ΛYKEIO ΓIANNITΣΩN − BANNA KOMNHNHB 3853020    

 

1

 

ΠΕΛΛΑΣ (∆.E.)

 

 

63

 

 

18

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΠΕΛΛΑΣ

 

OMA∆A2

ΓYMNAΣIO ΠETPIAΣ – (ΧPHΣTOΣ ΣTOYΓIANNI∆HΣ−ΛΙΛΗΣ) 3805060 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠPOMAΧOI 3812010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAPYΩTIΣΣAΣ 3814010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO EΞAΠAΛTANOY ΠΕΛΛΑΣ 3804010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛHΣ ΠΕΛΛΑΣ 3865010  

 

1

   

ΠΕΛΛΑΣ (∆.E.)

 

 

64

 

 

19

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A1

1ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATEPINHΣ ΠIEPIAΣ 3951010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATΩ  MHΛΙAΣ 3944002 2ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATEPINHΣ ΠIEPIAΣ − APIΣTOTEΛΕIO 3951009 4ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATEPINHΣ 3951021 5ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATEPINHΣ 3951022  

 

1

   

ΠIEPIAΣ (∆.E.)

 

 

65

 

 

20

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΙTOΧΩPOY 3953010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΛTAMΩNA ΠIEPIAΣ 3906010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KONTAPIΩTIΣΣAΣ 3958010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΙTOΧΩPOY ΠIEPIAΣ 3903010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΕΠTOKAPYAΣ 3955010    

 

1

 

ΠIEPIAΣ (∆.E.)

 

 

66

 

 

21

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΠIEPIAΣ

 

OMA∆A3

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓINIOY ΠIEPIAΣ 3952010 3ο HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATEPINHΣ ΠIEPIAΣ 3951020 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΛΩNIA ΠIEPIAΣ − BΘMIAΣ ∆HMOY ΠY∆NAΣ − KΟΛIN∆POY 3904010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPINOY 3944001 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KΟΛIN∆POY ΠIEPIAΣ 3902020  

 

1

   

ΠIEPIAΣ (∆.E.)

 

 

67

 

 

22

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A1

MOYΣIKO ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN− ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 4401065 1ο HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN

4401010

 

6ο ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN 4401050

 

5ο ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN 4401040

 

4ο ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN 4401031

 

 

1

   

ΣEPPΩN (∆.E.)

 

 

68

 

 

23

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΛIΣTPATHΣ ΣEPPΩN 4402010  

ΓYMNAΣIO ΠPΩTHΣ ΣEPPΩN 4407010

ΓYMNAΣIO ΣKOYTAPEΩΣ ΣEPPΩN 4425010 ΓYMNAΣIO MAYPOΘAΛAΣΣAΣ ΣEPPΩN 4415010 ΓYMNAΣIO ΛΕYKΩNA ΣEPPΩN 4406060    

 

1

 

ΣEPPΩN (∆.E.)

 

 

69

 

 

24

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A3

ΓENIKO ΛYKEIO BYPΩNEIAΣ ΣEPPΩN 4462010 ΓYMNAΣIO KATΩ ΠOPOIΩN ΣEPPΩN 4404010 ΓENIKO ΛYKEIO ΠPOBATA ΣEPPΩN 4463010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΣEPPΩN ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 4401055 ΓYMNAΣIO KOIMHΣHΣ ΣEPPΩN 4423010    

 

1

 

ΣEPPΩN (∆.E.)

 

 

70

 

 

25

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΣEPPΩN

 

OMA∆A4

 

2ο ΓENIKO ΛYKEIO ΣEPPΩN 4451020

ΓYMNAΣIO ΠAΛΑΙOKΩMHΣ ΣEPPΩN 4424010 ΓYMNAΣIO ∆PABHΣKOY ΣEPPΩN 4422010 ΓYMNAΣIO ∆HMHTPITΣIOY ΣEPPΩN 4406020  

1ο ΓENIKO ΛYKEIO ΣEPPΩN 4451010

 

 

1

   

ΣEPPΩN (∆.E.)

 

 

71

 

 

26

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4902010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO OPMYΛΙAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4912010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEOY MAPMAPA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4917010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠΟΛYΓYPOY ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4951010 ΓENIKO ΛYKEIO ΣYKIAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4958010  

 

1

   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

72

 

 

27

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO N. MOY∆ANIΩN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4906010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ TPIΓΛΙAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4965010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ KAΛΛIKPATEIAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4955010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEYKOΧΩPIOY 4944001 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΣΣAN∆PAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4954010  

 

1

   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (∆.E.)

 

 

73

 

 

28

KENTPIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

OMA∆A3

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APNΑΙAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4903010 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IEPIΣΣOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ − APIΣTOTEΛΕIO 4957010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MEΓAΛHΣ ΠANAΓIAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4909010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΛΑΙOΧΩPI ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4916010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APNΑΙAΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4953010  

 

1

   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (∆.E.)

 

 

74

 

 

1

 

BOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

∆.E. ΛΕΣBOY

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIAΣOY ΛΕΣΒΟΥ3311010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣOY ΛΕΣΒΟΥ3361010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO IΠΠEIOY ΛΕΣΒΟΥ3309060 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΠΠEIOY 3359060 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓEPAΣ ΛΕΣΒΟΥ3355010    

 

1

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ(∆.E.)

 

 

75

 

 

2

 

BOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

∆.E. ΛΕΣBOY

 

OMA∆A2

6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MYTIΛHNHΣ − ΓIANNHΣ K. APIΣT.∆EΛΗΣ 3301046 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠΟΛIΧNITOY ΛΕΣΒΟΥ3307010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MANTAMA∆OY ΛΕΣΒΟΥ− ΓYMNAΣIO MANTAMA∆OY 3304010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ANTIΣΣAΣ −

∆OYKAΣ ΧATZHΓEΩPΓIOY 3308010

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠΟΛIΧNITOY ΛΕΣΒΟΥ3357010    

 

1

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ(∆.E.)

 

 

76

 

 

3

 

BOPEIOY ΑΙΓΑΙOY

 

∆.E. ΧΙΟΥ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙMAΣIAΣ ΧΙΟΥ 5106010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛAMΩTHΣ 5103010 HMEPHΣIO   ΓYMNAΣIO KAP∆AMYAΩN − ΛΙBANEIO 5104010 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BΟΛIΣΣOY ΧΙΟΥ − MIΧ. ΠAΠAMAYPOΣ 5102010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΧΙΟΥ ME Λ.T 5101050  

 

1

   

Α΄ ΧΙΟΥ (∆.E.)

 

 

77

 

 

1

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BYPΩNA 0551501 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BYPΩNA ATTIKHΣ 0501501 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BYPΩNA

0501502

13o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501160

13o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551160  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

78

 

 

2

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HΑΙOYΠΟΛΗΣ 0551621 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ANΩ HΛΙOYΠΟΛH − ∆EΛMOYZEIO 0501620 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HΛΙOYΠΟΛΗΣ − EYAΓΓEΛΟΣ ΠAΠANOYTΣOΣ 0551012 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HΛΙOYΠΟΛΗΣ 0551620 7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO HΛΙOYΠΟΛΗΣ 0501625  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

79

 

 

3

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KΑΙΣAPIANHΣ − ∆HMHTPHΣ KAPAMΟΛEΓKOΣ 0501630 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KΑΙΣAPIANHΣ − MAPIOΣ ΧAKKAΣ 0551630 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KΑΙΣAPIANHΣ 0501637 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KΑΙΣAPIANHΣ 0551637 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ZΩΓPAΦOY 0551553  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

80

 

 

4

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΦIAΛ∆EAΦEIAΣ − MIATOΣ KOYNTOYPAΣ 0551011 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΦIAΛ∆EAΦEIAΣ 0501696 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΦIAΛ∆EAΦEIAΣ 0551690 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΦIAΛ∆EAΦEIAΣ 0501690 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΦIAΛ∆EAΦEIAΣ 0551680  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

81

 

 

5

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓAΛATΣIOY 0551405 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAΛATΣIOY

0501407

4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAΛATΣIOY

0501408

6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAΛATΣIOY

0501411

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓAΛATΣIOY − KΩN. KAPAΘEO∆ΩPH 0551408  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

82

 

 

6

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

21o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501181

21o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551181 40o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551400 72o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0502198

22o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551211  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

83

 

 

7

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

50o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501074

50o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551074 52o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501072

66o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

− «APIΣTOKΛΕIO» 0501195

52o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551072    

 

1

 

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

84

 

 

8

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A8

53o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551646 54o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501073

20o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501111

48o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501116

20o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551111    

 

1

 

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

85

 

 

9

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A9

43o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNA 0551361 7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN Φ0501100) 0501100 7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551100 17o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551200 17o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501200

   

 

1

 

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

86

 

 

10

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A10

2o ΠPOTYΠO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501130

16o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501190

56o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501193

56o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551193 16o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551190    

 

1

 

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

87

 

 

11

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A11

26o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

− MAPAΣΛΕIO 0501260

26o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN − MAPAΣΛΕIO 0551260 46o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551230 KAΛΑΙTEΧNIKO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN 0509000 ΠEIPAMATIKO ΣΧΟΛΕΙΟΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN 0501001  

 

1

   

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

88

 

 

12

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Α΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A12

18o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

0501210

18o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551210 59o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΘHNΩN

− ΦΩTHΣ KONTOΓΛΟY 0501406

27o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551310 59o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΘHNΩN 0551406    

 

1

 

Α΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

89

 

 

13

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠAΠAΓOY 0551970 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΠAΓOY

0501970

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧΟΛΛPΓOY 0551767 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧΟΛΛPΓOY

0501760

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 0551820  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

90

 

 

14

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEOY ΨYΧIKOY 0551762 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO QYΧIKOY

− ΓENIKO ΛYKEIO QYΧIKOY 0551772

BAPBAKEIO ΠPOTYΠO ΓYMNAΣIO 0501002 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ IΩNIAΣ 0501730 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ IΩNIAΣ 0501758  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

91

 

 

15

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HPAKΛEIOY 0551700 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO HPAKΛEIOY ATTIKHΣ 0501707 6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO HPAKΛEIOY

0501709

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HPAKΛEIOY ATTIKHΣ 0551706 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEYKHΣ

0501716

 

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

92

 

 

16

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 0551826 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 0551827 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓ. ΠAPAΣKEYHΣ 0501826 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ 0501827 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ «ΛΕΛΑ KAPAΓIANNH» 0501828  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

93

 

 

17

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

1o ΠEIPAMATIKO ΓENIKO ΛYKEIO AMAPOYΣIOY 0551460 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AMAPOYΣIOY 0551013 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AMAPOYΣIOY 0501472 6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AMAPOYΣIOY 0501474 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KHΦIΣIAΣ 0551713  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

94

 

 

18

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

ANAΞAΓOPEIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ EPYΘPΑΙAΣ 0551715 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ EPYΘPΑΙAΣ 0501715 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO METAMOPΦΩΣHΣ ATTIKHΣ 0501751 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO METAMOPΦΩΣHΣ 0501753 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO METAMOPΦΩΣH ATTIKHΣ 0551752  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

95

 

 

19

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧAΛAN∆PIOY 0590820 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAΛAN∆PIOY 0501570 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAΛAN∆PIOY 0501588 7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAΛAN∆PIOY 0501582 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ IΩNIAΣ 0501759  

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

96

 

 

20

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Β΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A8

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BPIΛΗΣΣIΩN 0551480 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO BPIΛΗΣΣIΩN 0501480 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MΕΛΙΣΣIΩN 0551466 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MΕΛΙΣΣIΩN

0501466

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MΕΛΙΣΣIΩN

0501467

 

 

1

   

B AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

97

 

 

21

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ BAPBAPAΣ 0551452 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIAΣ BAPBAPAΣ 0551457 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧAÏ∆APIOY − PHΓAΣ ΦEPΑΙOΣ 0551561 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧΑΙ∆APIOY 0551566 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΧAÏ∆APIOY

0501566

   

 

1

 

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

98

 

 

22

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 2

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓAΛEΩ 0551450 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓAΛEΩ 0551008 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓAΛEΩ 0551451 0551451 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΑΙΓAΛEΩ 0501447 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓAΛEΩ 0551447    

 

1

 

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

99

 

 

23

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 3

5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΑΙΓAΛEΩ 0551442 14o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0590056 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY − O∆YΣΣEAΣ EΛYTHΣ 0551720 8o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551651 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΧAÏ∆APIOY 0551562  

 

1

   

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

100

 

 

24

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 4

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551640 9o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551656 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551641 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551140 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO ΠEPIΣTEPIOY 0501650  

 

1

   

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

101

 

 

25

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 5

13o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551006 11o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551148 KAΛΑΙTEΧNIKO ΓYMNAΣIO ΠEPIΣTEPIOY ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 0540001  

3o ΠPOTYΠO ΛYKEIO IΛΙOY 0551062

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓ. ANAPΓYPΩN 0551600  

 

1

   

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

102

 

 

26

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 6

ΠPOTYΠO ΓYMNAΣIO AΓIΩN ANAPΓYPΩN 0501005 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIΩN ANAPΓYPΩN 0551609 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO AΓIΩN ANAPΓYPΩN − HPΩ

KΩNΣTANTOΠOYΛΟY 0501609

ΠPOTYΠO ΓENIKO ΛYKEIO AΓ. ANAPΓYPΩN 0551015 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIΩN ANAPΓYPΩN 0501603    

 

1

 

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

103

 

 

27

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 7

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΛΙOY

0551530

1o ΠPOTYΠO ΓYMNAΣIO IΛΙOY

0501530

7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO IΛΙOY

0501062

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΛΙOY

0590545

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΛΙOY

0551940

   

 

1

 

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

104

 

 

28

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 8

10o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551727 7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEPIΣTEPIOY 0551722 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ 0551538 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ 0551536 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ 0551532    

 

1

 

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

105

 

 

29

 

Π∆E ATTIKHΣ

 

∆.E. Γ΄ AΘHNAΣ

 

OMA∆A 9

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAMATEPOY 0551602 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΛΙOY

0551537

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ 0551539 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠETPOYΠΟΛΗΣ 0501533    

 

1

   

Γ΄ AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

106

 

 

30

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A1

1o EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO AΓIOY

∆HMHTPIOY 0501825

EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO AΓIOY

∆HMHTPIOY 0540215

EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0551810 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MOΣΧATOY 0551980 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MOΣΧATOY 0501982  

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

107

 

 

31

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A2

14o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΚΑΛΑΙΘΕΑΣ 0501787  

1o ΓYMNAΣIO TAYPOY 0501860

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TAYPOY−«Χρίστος Τσολάκης» 0551860 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TAYPOY − AΘHNA ΧATZHEΣMEP 0501866 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙΘEAΣ

0501780

 

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

108

 

 

32

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A3

7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAYΦA∆AΣ

0501843

4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAYΦA∆AΣ

− ΠHNEΛΟΠH ∆EΛTA 0501901

6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAYΦA∆AΣ

0501842

5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAYΦA∆AΣ

0501896

8o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓAYΦA∆AΣ

0501844

 

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

109

 

 

33

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A4

12o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ − KOΣMAΣ O ΑΙΤΩΛΟΣ  0501807 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0551791 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙΘEAΣ

0501800

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0551802 9o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙΘEAΣ

− MANOΣ ΧATZI∆AKIΣ 0501804

 

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

110

 

 

34

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A5

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APΓYPOYΠOΛHΣ 0501902 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓΛYΦA∆AΣ

0501900

1o ΓENIKO ΛYKEIO EΛΛHNIKOY

0551846

2o ΓENIKO ΛYKEIO ∆IAΠΟΛITIΣMIKHΣ EKΠΑΙ∆EYΣHΣ EΛΛHNIKOY 0551897 2o ΓYMNAΣIO ∆IAΠΟΛITIΣMIKHΣ EKΠΑΙ∆EYΣHΣ EΛΛHNIKOY 0501897    

 

1

 

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

111

 

 

35

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A6

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ 0551660 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO N. ΣMYPNHΣ − K. KAPAΘEO∆ΩPH 0551672 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΣMYPNHΣ 0551673 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΣMYPNHΣ − IΩNIO 0501677 8o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΣMYPNHΣ − EΣTIA 0501682  

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

112

 

 

36

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. Δ΄AΘHNAΣ

 

OMA∆A7

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΛIMOY − ΘOYKY∆I∆EIO 0551890 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY − HBH AΘANAΣIA∆OY 0501850 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓIOY

∆HMHTPIOY 0501833

6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓ

∆HMHTPIOY 0501835

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAΛΑΙOY ΦAΛHPOY 0501836  

 

1

   

Δ΄AΘHNAΣ (∆.E.)

 

 

113

 

 

37

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A1

2o ΓENIKO ΛYKEIO KOPΩΠIOY

0544003

 

3o ΓYMNAΣIO KOPΩΠIOY 0535002

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOPΩΠIOY 0552017 1o ΓENIKO ΛYKEIO MAPKOΠOYΛΟY

0552040

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MAPKOΠOYΛΟY 0552042    

 

1

 

Α΄ ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

114

 

 

38

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓΛYKΩN NEPΩN 0502067 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΓΛYKΩN NEPΩN 0502069 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓΛYKΩN NEPΩN 0552069 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠΑΙANIAΣ

0502025

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠΑΙANIAΣ

− ∆HMOΣΘENEIO 0552020

   

 

1

 

Α΄ ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

115

 

 

39

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A3

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ MAKPHΣ 0552057 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ MAKPHΣ 0502057 2o ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ MAKPHΣ

0544005

ΓENIKO ΛYKEIO MAPAΘΩNA 0552050 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MAPAΘΩNA 0502050  

 

1

   

Α΄ ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

116

 

 

40

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPATEAΣ 0552060 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑYPIOY 0552070 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAΛYBIΩN ΘOPIKOY 0552066 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOYBAPA 0502076 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣAPΩNI∆A − ΓYMNAΣIO ΣAPΩNI∆AΣ 0502077  

 

1

   

Α΄ ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

117

 

 

41

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A5

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNΩN 0552080 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNΩN − ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNΩN 0552087 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΧAPNΩN − E.∆AMAΣKOΣ 0502087 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΧAPNΩN

0502088

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNΩN 0552093    

 

1

 

Β΄ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

118

 

 

42

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A6

10o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΧAPNΩN

0502091

4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNΩN 0552089 12o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΧAPNEΣ

0502098

6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΧAPNEΣ 0552092 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΘPAKOMAKE∆ONΩN 0552079    

 

1

 

Β΄ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

119

 

 

43

 

ATTIKHΣ

∆.E. ANATOΛIKHΣ ATTIKHΣ  

OMA∆A7

 

ΓENIKO ΛYKEIO ANOIΞHΣ 0552045

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓ. ΣTEΦANOY 0552047 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆IONYΣOY − ΦΩTHΣ KONTOΓΛΟY 0552048

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ∆POΣIAΣ − ΓENIKO ΛYKEIO ∆POΣIAΣ 0552046 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KPYONEPIOY 0554012  

 

1

   

Β΄ANAT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

120

 

 

44

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MAN∆PAΣ ATTIKHΣ 0553060 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MAN∆PAΣ

0503060

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MAΓOYAΛΣ 0553065  

ΓENIKO ΛYKEIO EPYΘPΩN 0553040

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO −A.T. BIΑΙΩN 0503050    

 

1

 

∆YT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

121

 

 

45

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΣΠPOΠYPΓOY 0503020 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΣΠPOΠYPΓOY − ΓYMNAΣIO ΠAPAΛIAΣ 0503021 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΣΠPOΠYPΓOY 0503022 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΣΠPOΠYPΓOY 0503023 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΣΠPOΠYPΓOY 0553020    

 

1

 

∆YT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

122

 

 

46

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ

 

OMA∆A3

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ANΩ ΛΙOΣIΩN 0503028 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN 0590865 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΦYΛΗΣ ATTIKHΣ − ΓYMNAΣIO ΦYΛΗΣ 0503024 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ANΩ ΛΙOΣIΩN 0553026 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ZEΦYPIOY 0553027    

 

1

 

∆YT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

123

 

 

47

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ∆YTIKHΣ ATTIKHΣ

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ ΠEPAMOY ATTIKHΣ 0553039 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MEΓAPΩN

0503012

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MEΓAPΩN

0503013

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MEΓAPΩN 0553010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MEΓAPΩN 0553015  

 

1

   

∆YT. ATTIKHΣ (∆.E.)

 

 

124

 

 

48

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A1

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KEPATΣINIOY 0501920 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KEPATΣINIOY 0501948 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPATΣINIOY 0551933 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPATΣINIOY 0551920 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KEPATΣINIOY 0551941  

 

1

   

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

125

 

 

49

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAΠETΣΩNAΣ 0551924

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆PAΠETΣΩNAΣ 0551925

 

7o ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA 0501918

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551918 8o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551919  

 

1

   

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

126

 

 

50

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A3

4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501911

8o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501919

9o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551922 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551910 15o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0590900  

 

1

   

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

127

 

 

51

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEOY ΦAΛHPOY «ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAPAÏΣKAKHΣ» 0501985 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551906 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501906

10o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551934  

ΓENIKO ΛYKEIO KAMINIΩN 0551937

   

 

1

 

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

128

 

 

52

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A5

10o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501915

9o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA − ENATO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA 0501922 6o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501917

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠEIPΑΙA

0501909

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠEIPΑΙA 0551909  

 

1

   

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

129

 

 

53

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A6

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠEIPΑΙA 0501907 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAΛΛΙΠΟΛΗΣ 0501955 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓ. I. PENTH 0501916 10o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NIKΑΙAΣ

0501964

 

7o ΓYMNAΣIO NIKΑΙAΣ 0501959

   

 

1

 

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

130

 

 

54

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A7

2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NIKΑΙAΣ − MAPIANΘH ΣKAΛA 0501928 9o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NIKΑΙAΣ 0501954 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NIKΑΙAΣ − HΑΙAΣ BENEZHΣ 0501939 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NIKΑΙAΣ 0551927 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NIKΑΙAΣ 0551928  

 

1

   

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

131

 

 

55

 

ATTIKHΣ

 

∆.E. ΠEIPΑΙA

 

OMA∆A8

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPY∆AΛΛΟY − ANTΩNHΣ ΣAMAPAKHΣ 0501931 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPY∆AΛΛΟY 0501932 3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPY∆AΛΛΟY 0501945 8o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPY∆AΛΛΟY 0501962 5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOPY∆AΛΛΟY 0501944    

 

1

 

Α΄ ΠEIPΑΙA (∆.E.)

 

 

132

 

 

1

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΦΛΩPINAΣ

 

OMA∆A1

3o ΓENIKO ΛYKEIO ΦΛΩPINAΣ

4790050

ΓYMNAΣIO AT AΛIMOY ΠPEΣΠΩN ΦΛΩPINAΣ 4704010 ΓYMNAΣIO MΕΛΙTHΣ ΦΛΩPINAΣ 4708010  

ΓENIKO ΛYKEIO AMYNTΑΙOY 4752010

 

ΓENIKO ΛYKEIO ΦIΛΩTA 4757010

   

 

1

 

ΦAΩPINAΣ (∆.E.)

 

 

133

 

 

2

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. KAΣTOPIAΣ

 

OMA∆A1

 

ΓENIKO ΛYKEIO NEΣTOPIOY 2353010

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MAYPOΧΩPIOY KAΣTOPIAΣ 2306010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEΣTOPIOY KAΣTOPIAΣ 2303010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO MANIAKΩN KAΣTOPIAΣ 2309010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠENTABPYΣOY KAΣTOPIAΣ 2309016  

 

1

   

KAΣTOPIAΣ (∆.E.)

 

 

134

 

 

3

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. KOZANHΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOZANHΣ 2751010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOZANHΣ 2751011 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOZANHΣ 2751020 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KOZANHΣ 2751022 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΕYKOΠHΓHΣ KOZANHΣ 2719010    

 

1

 

KOZANHΣ (∆.E.)

 

 

135

 

 

4

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. KOZANHΣ

 

OMA∆A2

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΣIATIΣTAΣ KOZANHΣ − TPAMΠANTZEIO 2706010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΣIATIΣTAΣ KOZANHΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠAΠAΓEΩPΓIOY 2756010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΠΟΛΗΣ KOZANHΣ 2703010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΠΟΛΗΣ KOZANHΣ 2753010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO TΣOTYΑΙOY−A- B-Γ  ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 2707010  

 

1

   

KOZANHΣ (∆.E.)

 

 

136

 

 

5

∆YTIKHΣ MAKE∆ONIAΣ  

∆.E. ΓPEBENΩN

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KAPΠEPOY ΓPEBENΩN 0803010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAPΠEPOY ΓPEBENΩN 0853010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆EΣKATHΣ ΓPEBENΩN 0852010

7o ∆HMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΓPEBENΩN

9521083

9o  NHΠIAΓΩΓEIO ΓPEBENΩN

9521359

 

 

1

   

ΓPEBENΩN (∆.E.)

 

 

137

 

 

1

 

HΠEIPOY

 

∆.E. APTAΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APTAΣ

0401010

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APTAΣ

− ΠPΩTO HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APTAΣ 0451010

5o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APTAΣ

0401020

3o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APTAΣ

0401030

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APTAΣ

0451030

 

 

1

   

APTAΣ (∆.E.)

 

 

138

 

 

2

 

HΠEIPOY

 

∆.E. ΘEΣΠPΩTIAΣ

 

OMA∆A2

1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO HΓOYMENITΣAΣ 1801010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΣEΛΕYKEIAΣ ΘEΣΠPΩTIAΣ 1807010 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO HΓOYMENITΣAΣ 1851009 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO HΓOYMENITΣAΣ 1801015 EΣΠEPINO ΓENIKO ΛYKEIO HΓOYMENITΣAΣ 1851015    

 

1

 

ΘEΣΠPΩTIAΣ (∆.E.)

 

 

139

 

 

3

 

HΠEIPOY

 

∆.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A3

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO IΩANNINΩN – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣTAYPOY 2051020 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO IΩANNINΩN 2001040 1o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠAPAKAΛAMOY IΩANNINΩN − ΓYMNAΣIO ΠAPAKAΛAMOY 2003020 ΓYMNAΣIO ∆ΟΛIANΩN IΩANNINΩN 2003010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO

∆ΟΛIANΩN IΩANNINΩN 2053010

   

 

1

 

IΩANNINΩN (∆.E.)

 

 

140

 

 

4

 

HΠEIPOY

 

∆.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ANATΟΛΗΣ IΩANNINΩN 2051060 9o ΓENIKO ΛYKEIO KAP∆AMITΣIΩN 2044001 1o ΓENIKO ΛYKEIO METΣOBOY

2055010

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO METΣOBOY IΩANNINΩN 2005010 2o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ANATΟΛΗΣ IΩANNINΩN 2001065  

 

1

   

IΩANNINΩN (∆.E.)

 

 

141

 

 

5

 

HΠEIPOY

 

∆.E. IΩANNINΩN

 

OMA∆A5

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KATΣIKA – «MAPOYΛΕIO»  2062010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KATΣIKA IΩANNINΩN 2012010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KOYTΣΕΛΙOY IΩANNINΩN 2012070 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO − ΓE.A. ΧPYΣOBITΣAΣ 2017010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΟΓΓA∆ΩN IΩANNINΩN 2018010  

 

1

   

IΩANNINΩN (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

 

142

 

 

6

 

HΠEIPOY

 

∆.E. ΠPEBEZAΣ

 

OMA∆A6

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠPEBEZAΣ 4051010 2o ΓENIKO ΛYKEIO ΠPEBEZAΣ

4051020

MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΠPEBEZAΣ 4001037  

ΓYMNAΣIO ZAΛOΓΓOY 4001040

 

ΓEA ΛΟYPOY 4055010

   

 

1

 

ΠPEBEZAΣ (∆.E.)

 

 

143

 

1

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. KAP∆ITΣAΣ

 

OMA∆A1

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΠPΟΑΣTIOY KAP∆ITΣAΣ 2211010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO − ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ ITEAΣ KAP∆ITΣAΣ 2214010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠAΛAMA KAP∆ITΣAΣ 2252010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΠPΟΑΣTIOY KAP∆ITΣAΣ 2261010 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAP∆ITΣAΣ 2251030    

 

1

 

KAP∆ITΣAΣ (∆.E.)

 

 

144

 

2

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. KAP∆ITΣAΣ

 

OMA∆A2

1o ΠEIPAMATIKO ΓENIKO ΛYKEIO KAP∆ITΣAΣ 2251010 EΣΠEPINO ΓYMNAΣIO−ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ KAP∆ITΣAΣ 2201038 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO MOYZAKIOY KAP∆ITΣAΣ 2253010 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAP∆ITΣAΣ 2251009 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO KAP∆ITΣAΣ 2251020  

 

1

   

KAP∆ITΣAΣ (∆.E.)

 

 

145

 

3

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A1

3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 3151021 13o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΡΙΣΑΣ

3101048

MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓYMNAΣIO−ΛYKEIO) 3101055 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 3151041 14o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ 3144002  

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (∆.E.)

 

 

146

 

4

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A2

10o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ       3151045 8o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ      3151043 8o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΡΙΣΑΣ

3101043

11o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ       3151046 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ      3151030    

 

1

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (∆.E.)

 

 

147

 

5

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A3

7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ       3151042 9o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ                             3151044 2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ      3151020 13o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ       3144001 5o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ − KΩNΣTANTINOΣ KOYMAΣ 3151040  

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (∆.E.)

 

 

148

 

6

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΓIANNOYΛΗΣ 3159015 1o ΠEIPAΜΑΤΙΚΟ ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ

3151010

HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AMΠEAΩNA 3157010 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TYPNABOY 3157020 1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO EAΛΣΣONAΣ 3154010  

 

1

   

ΛΑΡΙΣΑΣ (∆.E.)

 

 

149

 

7

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

OMA∆A5

7o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΡΙΣΑΣ

3101042

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΦAPΣAΛΩN  3156020 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NIKΑΙAΣ 3151060 12o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO ΛΑΡΙΣΑΣ       3151009 15o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO ΛΑΡΙΣΑΣ

3101051

   

 

1

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (∆.E.)

 

 

150

 

8

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY − ΠAΓKYΠPIO 3551010 8o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY 3590050 3o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY 3551030 4o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY 3551031 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO APΓAΛAΣTHΣ MAΓNHΣIAΣ 3556010  

 

1

   

Α΄ MAΓNHΣIAΣ (∆.E.)

 

 

151

 

9

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A2

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ IΩNIAΣ MAΓNHΣIAΣ 3551009 1o ΠEIPAMATIKO ΓENIKO ΛYKEIO NEAΣ IΩNIAΣ MAΓNHΣIAΣ 3551060 4o HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ IΩNIAΣ BOΛΟY 3501077 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΓPIAΣ MAΓNHΣIAΣ 3551080 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO AΛMYPOY MAΓNHΣIAΣ 3552010  

 

1

   

Α΄ MAΓNHΣIAΣ (∆.E.)

 

 

152

 

10

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A3

MOYΣIKO ΓYMNAΣIO BOΛΟY ME MOYΣIKEΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ 3501047 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO AΓPIAΣ MAΓNHΣIAΣ 3501080 6o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY 3551045 HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BEΛΕΣTINOY MAΓNHΣIAΣ − ENIΑΙO ΛYKEIO BEΛΕΣTINOY 3553010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO

ΣTEΦANOBIKEIOY MAΓNHΣIAΣ − ΓYMNAΣIO ΣTEΦANOBIKEIOY 3514010

 

 

1

   

Α΄ MAΓNHΣIAΣ (∆.E.)

 

 

153

 

11

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. MAΓNHΣIAΣ

 

OMA∆A4

HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ ΣOYPΠHΣ MAΓNHΣIAΣ 3513010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ MAΓNHΣIAΣ 3510010 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO KΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ TAΞEIΣ EYΞEINOYΠΟΛΗΣ MAΓNHΣIΑΣ 3502030 HMEPHΣIO ΓYMNAΣIO APΓAΛAΣTHΣ MAΓNHΣIAΣ 3506010 7o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO BOΛΟY 3551001    

 

1

 

Α΄ MAΓNHΣIAΣ (∆.E.)

 

 

154

 

12

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. TPIKAΛΩN

 

OMA∆A1

1o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TPIKAΛΩN 4551010 5o ΓENIKO ΛYKEIO TPIKAΛΩN

4551040

3o ΓENIKO ΛYKEIO TPIKAΛΩN − O∆YΣΣEAΣ EΛYTHΣ 4551030 ΓENIKO ΛYKEIO KAΛAMΠAKAΣ 4552010  

1J ΓYMNAΣIO TPIKAΛΩN 4501010

   

 

1

 

TPIKAΛΩN (∆.E.)

 

 

155

 

13

 

ΘEΣΣAΛIAΣ

 

∆.E. TPIKAΛΩN

 

OMA∆A2

2o HMEPHΣIO ΓENIKO ΛYKEIO TPIKAΛΩN 4551020 MOYΣIKO ΣΧΟΛΕΙΟ TPIKAΛΩN 4501025 ΓENIKO ΛYKEIO ΦAPKA∆ONAΣ 4555010  

2o ΓYMNAΣIO TPIKAΛΩN 4501020

 

ΓYMNAΣIO OIΧAΛIAΣ 4505020

   

 

1

 

TPIKAΛΩN (∆.E.)

Ομάδες σχολείων Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 0135190/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 5653 Τεύχος Β την 7η Νοεμβρίου 2022 με θέμα:

 

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ει- δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1f3327QKjwA85j78WJK1oSw_puHYY82JT/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε