Ονόματα Επιμορφωτών Β στα Προγράμματα Σπουδών

Ονόματα Επιμορφωτών Β στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΕΠ που έχει ΑΔΑ: ΨΦΑ0ΟΞΛΔ-ΑΘΖ

 

 

Απόσπασμα Πρακτικού 62/17-11-2022

 

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, Αναστάσιος Εμβαλωτής και Νικόλαος Μαρίνης.

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης Πίνακα Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Παναγιώτης Πήλιουρας, Υπεύθυνος της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα

 

Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3587/09-11-2022):

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο).

Η Πράξη εντάχθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2489/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ3465ΧΙ8-Ι2Γ) Απόφαση Ένταξης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2489/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ3465ΧΙ8-Ι2Γ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5035543 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», της τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 109072/07-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΤ746ΜΤΛΡ-Α9Λ) δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ισχύει,
 2. την υπ’ αρ. πρωτ. 9158/04-09-2020 (Πράξη 43/03-09-2020, ΑΔΑ: 6Ο81ΟΞΛΔ-ΙΘΓ) Απόφαση με την οποία Υπεύθυνος της Πράξης και μέλος της ΕΟΕ ορίζεται ο κ. Πήλιουρας Παναγιώτης, της τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 962/28-01-2022 (ΑΔΑ: 99ΤΗΟΞΛΔ-ΑΨΥ) Απόφαση διεύρυνσης Επιστημονικής Ομάδας Έργου και ισχύει,
 3. την υπ’ αρ. πρωτ. 7863/25-07-2019 (ΑΔΑ: ΩOΩΡΟΞΛΔ-ΝΕΝ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΠΑΠ», του Υποέργου 8 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΛΑΠ», του Υποέργου 9 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ6 – ΜΕΤ», του Υποέργου 10 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ8 – ΜΕΤ», και του Υποέργου 11 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης ΑΠ9 – ΠΑΠ» της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, της τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 18160/21-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΦΚΟΞΛΔ-ΨΒΒ) δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 και ισχύει,
 4. το ΤΔΠ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035543, της ισχύει (έκδοση 0 id: 241865), 07-10-2021,
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, που είναι συμπληρωματικές και σε συνέργεια
 6. Την υπ΄ αρ. 14/17-03-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 3367/18-03-2022 ΑΔΑ: ΩΤΘ3ΟΞΛΔ-ΨΑΥ) απόφαση ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης Επιμορφωτών Α’ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4542/11-04-2022 (Πράξη 19/17-04-2022, ΑΔΑ: ΩΤΠΦΟΞΛΔ-Π3Τ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί A) αποδοχής παραιτήσεων Επιμορφωτών Α’ και αντικατάστασής της, Β) έγκρισης μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής παραδοτέων των Επιμορφωτών Α’ από «έως 31-05-2022» σε «έως 31-07-2022» και Γ) έγκρισης 1ης τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 3367/18-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022, ΑΔΑ: ΩΤΘ3ΟΞΛΔ-ΨΑΥ) απόφασης ανάθεσης έργου και υπογραφής σύμβασης Επιμορφωτών Α’ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543
 8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ του Ι.Ε.Π. της παρατάθηκε με της υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και ενεργοποιήθηκε με την υπ.αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) για την υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543
 9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π), ενότητα 3, παράγραφος 3.1 αναφέρεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο των Επιμορφωτών Α’, που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. 2939/27-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, ωστόσο θα επιλεχθούν ως Επιμορφωτές Β’ μόνο στην περίπτωση που δεν θα αξιοποιηθούν ως Επιμορφωτές Α»
 10. Την υπ΄ αρ. 64/25-11-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 20915/26-11-2021 ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ) περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 6/24-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543
 11. Την υπ΄ αρ. 21/19-04-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 5107/20-04-2022 ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ) περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 7/18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543
 12. την υπ’αρ. 09/10-02-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. για εξαίρεση από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πρότυπων και πειραματικών σχολείων που συμμετείχαν στην επιμόρφωση της Πιλοτικής Εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα είναι ενταγμένοι στο μητρώο υποψηφίων Επιμορφωτών Β, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης της Πιλοτικής Εφαρμογής των ΠΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/09-12-2021 Πράξη ΔΣ ΙΕΠ έγκρισης του Οδηγού Επιμόρφωσης.
 13. την υπ’αρ. 23/28-04-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. για έγκριση έκδοσης βεβαιώσεων των Επιμορφούμενων Πιλοτικής Εφαρμογής Προγραμμάτων Σπουδών, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543, από την οποία προκύπτει η ανάγκη ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ όσων υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ πιστοποιήθηκαν επιτυχώς κατά τη φάση της επιμόρφωσης της Πιλοτικής εφαρμογής.
 14. Την υπ’αρ. πρωτ. 14150/02-11-2022 (Πράξη 57/27-10-2022, ΑΔΑ: 68ΤΟΟΞΛΔ-ΩΦΔ) Απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ α) του Πρακτικού 22/17-10-2022 της Επιτροπής Παραλαβής των Παραδοτέων της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543, β) έγκρισης παραλαβής Παραδοτέων των Επιμορφωτών Α’ για την επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’, γ) έγκρισης έκδοσης βεβαιώσεων των Επιμορφωτών Α’, δ) έγκρισης έκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης των υποψηφίων Επιμορφωτών/τριών Β΄ και ε) έγκρισης έκδοσης βεβαιώσεων παρακολούθησης των υποψήφιων Επιμορφωτών/τριών Β’ των Προγραμμάτων Σπουδών, για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543.

 

Με βάση τα παραπάνω επισημαίνεται ότι:

α) είκοσι τέσσερις (24) Επιμορφωτές Α’ που κατόπιν αίτησής τους εντάχθηκαν στο μητρώο των Επιμορφωτών Β’ (ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ ), αφού δεν αξιοποιήθηκαν ως Επιμορφωτές Α’, καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση.

β) εκατόν εξήντα (160) εκπαιδευτικοί πρότυπων και πειραματικών σχολείων που είναι ενταγμένοι στο μητρώο Επιμορφωτών Β’, μετά από αίτησή τους, ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ) και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης της Πιλοτικής Εφαρμογής των ΠΣ (υπ’αρ. 23/28-04-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ), καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/09-12-2021 Πράξη ΔΣ ΙΕΠ έγκρισης του Οδηγού Επιμόρφωσης.

γ) χίλιοι τριακόσιοι εξήντα (1.360) εκπαιδευτικοί που κατόπιν αίτησής τους εντάχθηκαν στο μητρώο των Επιμορφωτών Β’, (ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ), παρακολούθησαν την επιμόρφωση των υποψήφιων Επιμορφωτών Β’ και έλαβαν βεβαίωση πιστοποίησης (υπ’αρ. πρωτ. 14150/02-11-2022, ΑΔΑ: 68ΤΟΟΞΛΔ-ΩΦΔ), καθίστανται Επιμορφωτές Β’ και επομένως δύνανται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 66/09-12-2021 Πράξη ΔΣ ΙΕΠ έγκρισης του Οδηγού Επιμόρφωσης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι

 την έγκριση του κάτωθι Πίνακα Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543, στον οποίο οι Επιμορφωτές Β’ εντάσσονται με φθίνουσα σειρά μορίων όπως προκύπτει από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιμορφωτών/τριών Β’ ανά γνωστικό αντικείμενο (πρακτικό υπ΄ αρ. 6/24-11- 2021 και πρακτικό υπ΄ αρ. 7/18-04-2022 της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των Επιμορφωτών/τριών Β’ για ανάθεση επιμορφωτικού τμήματος θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας κατά γνωστικό αντικείμενο και φθίνουσα σειρά μορίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ MIS 5035543

 

 

α/α Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’

ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 8870-23/06/2021 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 90 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
2 9134-24/06/2021 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 90 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3 9171-24/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 90 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
4 8055-17/06/2021 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 80 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
5 9254-25/06/2021 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 70 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
6 9193-24/06/2021 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 70 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
7 8463-21/06/2021 ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
8 8781-23/06/2021 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 60 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
9 9799-29/06/2021 ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

10 9361-25/06/2021 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 60 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
11 9514-26/06/2021 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
12 7701-14/06/2021 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
13 8876-23/06/2021 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 50 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
14 9363-25/06/2021 ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛ 45 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
15 11543-14/07/2021 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
16 10936-07/07/2021 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 45 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
17 10648-05/07/2021 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 45 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
18 10722-05/07/2021 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
19 11409-13/07/2021 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 35 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
20 8568-22/06/2021 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
21 9265-25/06/2021 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 35 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

22 10737-05/07/2021 ΜΙΧΑΛΑ ΜΥΡΤΩ 30 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
23 8049-17/06/2021 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
24 8832-23/06/2021 ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΝΤΙΑ 25 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
25 11589-14/07/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
26 7826-15/06/2021 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
27 9235-25/06/2021 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
28 11533-14/07/2021 ΦΩΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
29 11416-13/07/2021 ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 20 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
30 11454-14/07/2021 ΜΕΣΑΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
31 8609-22/06/2021 ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 20 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
32 8330-19/06/2021 ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
33 11242-12/07/2021 ΤΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

34 10766-05/07/2021 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 10 ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
35 9159-24/06/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
36 10301-02/07/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
37 9369-25/06/2021 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 85 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
38 10479-03/07/2021 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 85 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
39 9230-25/06/2021 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
40 10687-05/07/2021 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
41 11560-14/07/2021 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
42 9317-25/06/2021 ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 75 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
43 8956-24/06/2021 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ 70 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
44 11639-14/07/2021 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 70 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
45 9188-24/06/2021 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

46 10335-02/07/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
47 9299-25/06/2021 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
48 8699-23/06/2021 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
49 10710-05/07/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
50 7912-15/06/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
51 9325-25/06/2021 ΒΟΛΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
52 9344-25/06/2021 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
53 7885-15/06/2021 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
54 9782-29/06/2021 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
55 11166-09/07/2021 ΠΑΣΤΑΡΜΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
56 8318-18/06/2021 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
57 9646-28/06/2021 ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

58 11488-14/07/2021 ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
59 8897-24/06/2021 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
60 11607-14/07/2021 ΚΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
61 8667-23/06/2021 ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
62 10994-08/07/2021 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
63 11237-12/07/2021 ΚΙΟΥΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
64 8492-21/06/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 90 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
65 8425-21/06/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
66 9367-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
67 9364-25/06/2021 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
68 9288-25/06/2021 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 75 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
69 10370-02/07/2021 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 70 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

70 10006-30/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
71 11258-12/07/2021 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 65 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
72 9116-24/06/2021 ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
73 9476-25/06/2021 ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
74 9194-24/06/2021 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
75 9137-24/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
76 11521-14/07/2021 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 45 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
77 10617-04/07/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
78 11216-11/07/2021 ΜΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
79 11380-13/07/2021 ΧΑΣΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
80 8620-22/06/2021 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 35 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
81 7781-15/06/2021 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 80 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

82 8437-21/06/2021 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 75 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
83 11373-13/07/2021 ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 65 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
84 8898-24/06/2021 ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 65 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
85 11575-14/07/2021 ΑΧΡΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
86 9217-25/06/2021 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
87 10650-05/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
88 11498-14/07/2021 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 55 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
89 9196-24/06/2021 ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
90 9220-25/06/2021 ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
91 8690-23/06/2021 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 40 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
92 9463-25/06/2021 ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
93 8612-22/06/2021 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

94 9426-25/06/2021 ΤΣΑΠΑΡΑ ΞΑΝΘΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
95 11434-13/07/2021 ΓΙΟΡΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
96 8003-16/06/2021 ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
97 9203-24/06/2021 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ 100 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
98 8921-24/06/2021 ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
99 9169-24/06/2021 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
100 8791-23/06/2021 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
101 9007-24/06/2021 ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
102 11272-12/07/2021 ΝΑΟΥΜ ΕΛΛΗ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
103 8534-22/06/2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
104 8040-16/06/2021 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
105 8785-23/06/2021 ΚΑΜΠΑΝΑ ΘΕΩΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

106 9071-24/06/2021 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
107 9366-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
108 9019-24/06/2021 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
109 10686-05/07/2021 ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
110 8894-23/06/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 75 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
111 8890-23/06/2021 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
112 9138-24/06/2021 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
113 7921-16/06/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
114 9802-29/06/2021 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
115 11393-13/07/2021 ΖΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
116 9075-24/06/2021 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
117 10089-01/07/2021 ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

118 8836-23/06/2021 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
119 9431-25/06/2021 ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
120 9006-24/06/2021 ΑΝΔΡΕΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
121 9261-25/06/2021 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
122 9386-25/06/2021 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
123 8600-22/06/2021 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
124 9313-25/06/2021 ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
125 11515-14/07/2021 ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
126 8512-22/06/2021 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
127 8637-22/06/2021 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
128 8822-23/06/2021 ΒΑΙΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
129 8384-20/06/2021 ΒΕΛΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

130 9652-28/06/2021 ΔΑΓΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
131 8812-23/06/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
132 10866-06/07/2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
133 8153-17/06/2021 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
134 9480-25/06/2021 ΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
135 9099-24/06/2021 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
136 8154-17/06/2021 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
137 8867-23/06/2021 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
138 9347-25/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
139 7823-15/06/2021 ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
140 10315-02/07/2021 ΜΑΓΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
141 9198-24/06/2021 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

142 7882-15/06/2021 ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
143 11192-10/07/2021 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
144 9346-25/06/2021 ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
145 9063-24/06/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
146 9049-24/06/2021 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
147 8655-23/06/2021 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
148 10380-02/07/2021 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
149 7739-14/06/2021 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
150 8316-18/06/2021 ΤΖΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
151 9087-24/06/2021 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
152 8410-20/06/2021 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
153 9149-24/06/2021 ΑΝΤΙΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

154 9077-24/06/2021 ΒΑΜΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
155 7730-14/06/2021 ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
156 11513-14/07/2021 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
157 9466-25/06/2021 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
158 8002-16/06/2021 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
159 9070-24/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
160 11295-12/07/2021 ΤΣΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
161 10533-03/07/2021 ΦΟΥΡΝΑΡΗ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
162 9328-25/06/2021 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
163 10706-05/07/2021 ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
164 10615-04/07/2021 ΒΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
165 8910-24/06/2021 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

50 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

166 11604-14/07/2021 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 50 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
167 10640-05/07/2021 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
168 9985-30/06/2021 ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
169 9789-29/06/2021 ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
170 11470-14/07/2021 ΚΑΡΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
171 8606-22/06/2021 ΜΠΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
172 8483-21/06/2021 ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
173 8448-21/06/2021 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΘΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
174 8883-23/06/2021 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
175 7715-14/06/2021 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
176 9154-24/06/2021 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
177 9551-28/06/2021 ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

178 8811-23/06/2021 ΚΡΑΝΙΑ ΒΑΙΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
179 10525-03/07/2021 ΝΤΖΙΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
180 8840-23/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
181 11215-11/07/2021 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
182 7972-16/06/2021 ΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
183 8585-22/06/2021 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
184 8954-24/06/2021 ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
185 10402-02/07/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
186 9250-25/06/2021 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
187 8784-23/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
188 11141-09/07/2021 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
189 9337-25/06/2021 ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

190 8939-24/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
191 7752-14/06/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
192 10968-08/07/2021 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
193 8323-19/06/2021 ΛΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
194 10622-04/07/2021 ΠΩΛ ΙΩΑΝΝΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
195 8412-20/06/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
196 8379-20/06/2021 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
197 8340-19/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
198 7905-15/06/2021 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
199 11484-14/07/2021 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
200 10031-30/06/2021 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
201 9114-24/06/2021 ΤΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

202 7710-14/06/2021 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
203 8938-24/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
204 8828-23/06/2021 ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΕΡΟΠΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
205 11055-09/07/2021 ΜΑΡΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
206 9723-29/06/2021 ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
207 7793-15/06/2021 ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
208 9259-25/06/2021 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
209 11363-13/07/2021 ΜΠΟΥΜΠΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
210 10383-02/07/2021 ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
211 9542-27/06/2021 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
212 10549-04/07/2021 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
213 8617-22/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

214 10106-01/07/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
215 10454-03/07/2021 ΖΟΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
216 11404-13/07/2021 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 90 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
217 10750-05/07/2021 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 90 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
218 8670-23/06/2021 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 85 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
219 9272-25/06/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 80 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
220 7706-14/06/2021 ΞΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 75 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
221 13266-19/08/2021 ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 75 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
222 11425-13/07/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ 75 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
223 10691-05/07/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 70 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
224 11420-13/07/2021 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 70 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
225 13356-20/08/2021 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 70 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

226 10600-04/07/2021 ΠΛΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤ 65 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
227 11383-13/07/2021 ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
228 9520-26/06/2021 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
229 13180-18/08/2021 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
230 9108-24/06/2021 ΣΟΥΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
231 9251-25/06/2021 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
232 9266-25/06/2021 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
233 10553-04/07/2021 ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 55 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
234 13083-13/08/2021 ΜΑΛΜΕΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
235 10984-08/07/2021 ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 55 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
236 8450-21/06/2021 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ Σ ΝΙΚΗΤΑΣ 55 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
237 8423-20/06/2021 ΧΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

238 9231-25/06/2021 ΣΑΜΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 50 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
239 8903-24/06/2021 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 45 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
240 9816-29/06/2021 ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 45 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
241 9264-25/06/2021 ΣΙΑΜ ΜΑΡΙΑ 45 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
242 13342-20/08/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
243 8200-18/06/2021 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 45 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
244 8777-23/06/2021 ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 35 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
245 11557-14/07/2021 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 35 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
246 13239-19/08/2021 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΘΗ 30 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
247 8864-23/06/2021 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 25 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
248 11423-13/07/2021 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
249 11331-13/07/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 10 ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

250 8473-21/06/2021 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 95 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
251 8407-20/06/2021 ΒΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
252 8985-24/06/2021 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
253 8227-18/06/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
254 8850-23/06/2021 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
255 9342-25/06/2021 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
256 11460-14/07/2021 ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

257 8498-21/06/2021 ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
258 9427-25/06/2021 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
259 8665-23/06/2021 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
260 9061-24/06/2021 ΜΕΙΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
261 7827-15/06/2021 ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

262 10961-07/07/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
263 9028-24/06/2021 ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
264 9277-25/06/2021 ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
265 7978-16/06/2021 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
266 9098-24/06/2021 ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
267 8545-22/06/2021 ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
268 9444-25/06/2021 ΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
269 11370-13/07/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
270 10713-05/07/2021 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
271 8625-22/06/2021 ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
272 9763-29/06/2021 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
273 11572-14/07/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

274 8513-22/06/2021 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
275 8761-23/06/2021 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
276 9210-25/06/2021 ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 80 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
277 9305-25/06/2021 ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
278 8311-18/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
279 9326-25/06/2021 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
280 8167-17/06/2021 ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
281 9029-24/06/2021 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
282 8604-22/06/2021 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
283 9086-24/06/2021 ΤΣΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
284 7828-15/06/2021 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 70 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
285 8718-23/06/2021 ΚΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

286 9345-25/06/2021 ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
287 8037-16/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
288 8328-19/06/2021 ΤΣΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
289 8959-24/06/2021 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
290 9224-25/06/2021 ΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
291 10698-05/07/2021 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
292 8660-23/06/2021 ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
293 11644-14/07/2021 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 65 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
294 10457-03/07/2021 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 60 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
295 7747-14/06/2021 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 60 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
296 8856-23/06/2021 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 60 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
297 7888-15/06/2021 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 60 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

298 9052-24/06/2021 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 60 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
299 8447-21/06/2021 ΓΚΑΤΖΩΛΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 55 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
300 8042-16/06/2021 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
301 10439-02/07/2021 ΔΑΛΑΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 55 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
302 8454-21/06/2021 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
303 9445-25/06/2021 ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
304 8481-21/06/2021 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 45 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
305 9552-28/06/2021 ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 45 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
306 11386-13/07/2021 ΣΙΓΑΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑ 45 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
307 8886-23/06/2021 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
308 8355-19/06/2021 ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
309 9482-25/06/2021 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

310 8624-22/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 35 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
311 8913-24/06/2021 ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛ 35 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
312 9156-24/06/2021 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
313 10333-02/07/2021 ΠΑΠΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
314 9508-26/06/2021 ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝ 35 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
315 9017-24/06/2021 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
316 10042-01/07/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
317 10386-02/07/2021 ΚΑΡΑΝΤΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
318 9080-24/06/2021 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
319 7707-14/06/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
320 10144-01/07/2021 ΓΚΟΛΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
321 10088-01/07/2021 ΚΟΚΟΝΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

322 10740-05/07/2021 ΣΟΥΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
323 8136-17/06/2021 ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
324 9462-25/06/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
325 11305-12/07/2021 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
326 8805-23/06/2021 ΚΟΥΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
327 9441-25/06/2021 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
328 8460-21/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
329 8602-22/06/2021 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
330 10958-07/07/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
331 10965-08/07/2021 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
332 10717-05/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
333 7952-16/06/2021 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

334 7750-14/06/2021 ΤΣΙΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
335 11426-13/07/2021 ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
336 8329-19/06/2021 ΓΚΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

337 10058-01/07/2021 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
338 8816-23/06/2021 ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
339 9382-25/06/2021 ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
340 9404-25/06/2021 ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
341 11281-12/07/2021 ΞΙΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
342 8789-23/06/2021 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
343 11385-13/07/2021 ΠΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
344 11377-13/07/2021 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΘΗ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
345 7773-15/06/2021 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

346 10716-05/07/2021 ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
347 11537-14/07/2021 ΣΚΑΡΛΗ ΜΑΡΟΥΔΑ 20 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
348 10918-07/07/2021 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
349 9059-24/06/2021 ΚΑΡΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 15 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
350 8618-22/06/2021 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
351 9300-25/06/2021 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
352 10960-07/07/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
353 11552-14/07/2021 ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ 10 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
354 9132-24/06/2021 ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
355 8652-23/06/2021 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 10 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
356 9457-25/06/2021 ΓΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
357 10778-06/07/2021 ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

358 11475-14/07/2021 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 95 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
359 11595-14/07/2021 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
360 8974-24/06/2021 ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
361 9223-25/06/2021 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
362 9178-24/06/2021 ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
363 9082-24/06/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 70 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
364 12971-10/08/2021 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
365 8343-19/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ 65 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
366 8517-22/06/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 60 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
367 10229-02/07/2021 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 60 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
368 8469-21/06/2021 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
369 9399-25/06/2021 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

370 8476-21/06/2021 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
371 13236-19/08/2021 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
372 9151-24/06/2021 ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
373 10604-04/07/2021 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
374 10084-01/07/2021 ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 50 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
375 8465-21/06/2021 ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 45 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
376 8593-22/06/2021 ΒΟΙΒΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 45 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
377 11106-09/07/2021 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
378 8994-24/06/2021 ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
379 7971-16/06/2021 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

380 8344-19/06/2021 ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 30 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
381 8424-21/06/2021 ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

382 11466-14/07/2021 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
383 11451-14/07/2021 ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
384 13211-18/08/2021 ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
385 13250-19/08/2021 ΚΟΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
386 9452-25/06/2021 ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
387 13362-20/08/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
388 10522-03/07/2021 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
389 9454-25/06/2021 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
390 11444-13/07/2021 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
391 8996-24/06/2021 ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
392 9339-25/06/2021 ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
393 8462-21/06/2021 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

394 8611-22/06/2021 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
395 7702-14/06/2021 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
396 9226-25/06/2021 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
397 9245-25/06/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
398 9649-28/06/2021 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
399 9458-25/06/2021 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
400 9111-24/06/2021 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
401 9199-24/06/2021 ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
402 7745-14/06/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 75 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
403 11210-11/07/2021 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
404 9736-29/06/2021 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 70 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
405 9181-24/06/2021 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

406 8411-20/06/2021 ΚΟΝΙΑ ΕΛΠΙΣ 65 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
407 9009-24/06/2021 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
408 8648-23/06/2021 ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

409 10313-02/07/2021 ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
410 9090-24/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
411 8045-17/06/2021 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
412 11044-08/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
413 8875-23/06/2021 ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
414 8297-18/06/2021 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
415 9504-26/06/2021 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
416 8415-20/06/2021 ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
417 8843-23/06/2021 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 30 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

418 9201-24/06/2021 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
419 11551-14/07/2021 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
420 9039-24/06/2021 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
421 9650-28/06/2021 ΘΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
422 11438-13/07/2021 ΜΑΛΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
423 9540-27/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
424 10366-02/07/2021 ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
425 13046-12/08/2021 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
426 11294-12/07/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
427 11559-14/07/2021 ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
428 13337-20/08/2021 ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
429 9425-25/06/2021 ΖΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

430 8841-23/06/2021 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 95 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
431 8838-23/06/2021 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 90 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
432 8541-22/06/2021 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 90 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

433 11548-14/07/2021 ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
434 8930-24/06/2021 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
435 9621-28/06/2021 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
436 13173-17/08/2021 ΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
437 8416-20/06/2021 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
438 13273-19/08/2021 ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
439 8982-24/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
440 11480-14/07/2021 ΛΙΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
441 10751-05/07/2021 ΣΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

442 9150-24/06/2021 ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
443 13219-18/08/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 35 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
444 9511-26/06/2021 ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 35 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
445 11202-11/07/2021 ΝΑΣΑΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
446 8488-21/06/2021 ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
447 7845-15/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
448 8866-23/06/2021 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
449 7717-14/06/2021 ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
450 13092-14/08/2021 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
451 10371-02/07/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
452 13209-18/08/2021 ΜΠΑΛΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
453 12665-03/08/2021 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

454 11155-09/07/2021 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

90 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
455 8755-23/06/2021 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
456 11573-14/07/2021 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 80 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
457 8386-20/06/2021 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 70 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
458 12670-03/08/2021 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
459 7758-14/06/2021 ΚΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 35 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
460 8457-21/06/2021 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
461 10592-04/07/2021 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
462 13265-19/08/2021 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΖΩΗ 25 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
463 12710-03/08/2021 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
464 13229-19/08/2021 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
465 13373-20/08/2021 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

466 12890-06/08/2021 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
467 8920-24/06/2021 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ 20 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
468 9384-25/06/2021 ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15 ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
469 8649-23/06/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
470 9624-28/06/2021 ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 95 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
471 8443-21/06/2021 ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 75 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
472 10571-04/07/2021 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
473 8160-17/06/2021 ΣΑΒΒΕΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 60 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
474 9258-25/06/2021 ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 45 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
475 12522-31/07/2021 ΜΩΡΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΑ 45 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
476 11508-14/07/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 40 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
477 8821-23/06/2021 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 35 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

478 10935-07/07/2021 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
479 13032-11/08/2021 ΑΡΧΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 30 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
480 9368-25/06/2021 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 30 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
481 12920-07/08/2021 ΓΩΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 25 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
482 8912-24/06/2021 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 20 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
483 10893-07/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 80 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
484 8413-20/06/2021 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 80 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
485 10853-06/07/2021 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 75 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
486 7874-15/06/2021 ΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
487 7883-15/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
488 10267-02/07/2021 ΛΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΤΑ 50 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
489 7780-15/06/2021 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α

 

490 9209-24/06/2021 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 35 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
491 8252-18/06/2021 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
492 8265-18/06/2021 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
493 9243-25/06/2021 ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
494 11619-14/07/2021 ΤΡΙΨΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
495 10854-06/07/2021 ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
496 7735-14/06/2021 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
497 9777-29/06/2021 ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
498 8754-23/06/2021 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ 75 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
499 11495-14/07/2021 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 65 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
500 9273-25/06/2021 ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
501 13259-19/08/2021 ΜΑΡΓΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 40 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

502 10541-04/07/2021 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 35 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
503 10826-06/07/2021 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
504 12498-31/07/2021 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
505 13366-20/08/2021 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡ 25 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
506 10837-06/07/2021 ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
507 13331-20/08/2021 ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

508 12683-03/08/2021 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
509 13290-20/08/2021 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
510 11500-14/07/2021 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
511 13174-17/08/2021 ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΙΝΑ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
512 13313-20/08/2021 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20 ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
513 10011-30/06/2021 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 85 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

514 8796-23/06/2021 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
515 8431-21/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 75 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
516 8902-24/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 75 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
517 10425-02/07/2021 ΠΑΖΑΡΣΚΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
518 11171-09/07/2021 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ 60 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
519 11625-14/07/2021 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
520 8031-16/06/2021 ΚΟΛΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
521 11550-14/07/2021 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
522 8951-24/06/2021 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
523 9302-25/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 40 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
524 9126-24/06/2021 ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
525 9037-24/06/2021 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

526 8012-16/06/2021 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
527 11231-12/07/2021 ΤΣΙΤΟΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
528 11186-10/07/2021 ΛΙΑΚΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
529 10748-05/07/2021 ΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
530 11328-13/07/2021 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
531 9744-29/06/2021 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
532 10009-30/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
533 10606-04/07/2021 ΓΚΙΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
534 8896-24/06/2021 ΖΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
535 11463-14/07/2021 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
536 10972-08/07/2021 ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
537 8762-23/06/2021 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

538 11297-12/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
539 10948-07/07/2021 ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
540 8844-23/06/2021 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
541 11167-09/07/2021 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΩ 5 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
542 8032-16/06/2021 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
543 8333-19/06/2021 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
544 11585-14/07/2021 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
545 11042-08/07/2021 ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 80 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
546 8947-24/06/2021 ΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
547 9189-24/06/2021 ΠΙΝΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 65 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
548 9255-25/06/2021 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
549 12514-31/07/2021 ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 55 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

550 12833-05/08/2021 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 55 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
551 9046-24/06/2021 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
552 13115-16/08/2021 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
553 13177-17/08/2021 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
554 8643-23/06/2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
555 13260-19/08/2021 ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΣΗΜΙΝΑ 35 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
556 11464-14/07/2021 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
557 9241-25/06/2021 ΒΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
558 7798-15/06/2021 ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
559 10563-04/07/2021 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

560 9119-24/06/2021 ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
561 8586-22/06/2021 ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

562 8378-20/06/2021 ΖΟΥΖΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
563 8642-23/06/2021 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
564 12708-03/08/2021 ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
565 8172-17/06/2021 ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
566 12919-07/08/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
567 13101-15/08/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
568 7794-15/06/2021 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
569 9430-25/06/2021 ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
570 13359-20/08/2021 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΑ 15 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
571 8496-21/06/2021 ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
572 8911-24/06/2021 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 95 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
573 13283-20/08/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

574 10456-03/07/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
575 8687-23/06/2021 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
576 11503-14/07/2021 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
577 8380-20/06/2021 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
578 8673-23/06/2021 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
579 9269-25/06/2021 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
580 13062-12/08/2021 ΠΑΪΖΗ ΟΛΓΑ 80 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
581 8442-21/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
582 13370-20/08/2021 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 65 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
583 10142-01/07/2021 ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
584 8464-21/06/2021 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ 60 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
585 12869-06/08/2021 ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

586 13319-20/08/2021 ΛΑΖΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 55 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
587 11071-09/07/2021 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
588 7830-15/06/2021 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
589 7728-14/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
590 10801-06/07/2021 ΧΕΛΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
591 10586-04/07/2021 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
592 8127-17/06/2021 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
593 8400-20/06/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
594 11526-14/07/2021 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
595 7761-14/06/2021 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
596 9174-24/06/2021 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

597 12696-03/08/2021 ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

598 13234-19/08/2021 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 30 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
599 12484-30/07/2021 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 30 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
600 13142-17/08/2021 ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
601 8765-23/06/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
602 13345-20/08/2021 ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΦΗ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
603 9065-24/06/2021 ΔΟΥΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
604 9032-24/06/2021 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
605 8466-21/06/2021 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
606 13324-20/08/2021 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
607 8022-16/06/2021 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
608 8325-19/06/2021 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
609 11135-09/07/2021 ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

610 9271-25/06/2021 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

611 9135-24/06/2021 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
612 8371-20/06/2021 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
613 9311-25/06/2021 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
614 9283-25/06/2021 ΤΣΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
615 8952-24/06/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
616 9580-28/06/2021 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ 65 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
617 8626-22/06/2021 ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 60 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
618 8809-23/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
619 10753-05/07/2021 ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
620 9293-25/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
621 9076-24/06/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΡΓΥΡ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

622 10324-02/07/2021 ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
623 8398-20/06/2021 ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
624 9012-24/06/2021 ΜΠΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
625 8595-22/06/2021 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
626 9060-24/06/2021 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
627 12939-08/08/2021 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
628 10671-05/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
629 11535-14/07/2021 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
630 13275-19/08/2021 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
631 12940-08/08/2021 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
632 8638-22/06/2021 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
633 13292-20/08/2021 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

634 8436-21/06/2021 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
635 11632-14/07/2021 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
636 13077-13/08/2021 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
637 13132-16/08/2021 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
638 7729-14/06/2021 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
639 10120-01/07/2021 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
640 11206-11/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
641 9304-25/06/2021 ΛΟΣΤΟΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
642 8968-24/06/2021 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
643 9409-25/06/2021 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
644 8814-23/06/2021 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
645 8614-22/06/2021 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 100 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

646 7899-15/06/2021 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
647 12686-03/08/2021 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
648 12581-02/08/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
649 11635-14/07/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 85 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
650 12732-04/08/2021 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
651 7891-15/06/2021 ΓΑΛΟΥΖΗ ΓΑΛΑΤΙΑΝΗ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
652 11087-09/07/2021 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
653 12540-01/08/2021 ΔΕΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 75 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
654 9014-24/06/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
655 8615-22/06/2021 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 70 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
656 12899-06/08/2021 ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 70 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
657 12935-08/08/2021 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

658 9394-25/06/2021 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
659 10046-01/07/2021 ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
660 13336-20/08/2021 ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
661 8536-22/06/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
662 9919-30/06/2021 ΜΗΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
663 13338-20/08/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
664 8161-17/06/2021 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
665 13258-19/08/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
666 9322-25/06/2021 ΜΠΛΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
667 7916-16/06/2021 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
668 13257-19/08/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
669 8677-23/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

670 13349-20/08/2021 ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
671 7980-16/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΘΩΜΑΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
672 13147-17/08/2021 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
673 8579-22/06/2021 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
674 8033-16/06/2021 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
675 12980-10/08/2021 ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
676 9233-25/06/2021 ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
677 13320-20/08/2021 ΚΩΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
678 8835-23/06/2021 ΜΠΙΤΣΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
679 13371-20/08/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
680 13327-20/08/2021 ΠΑΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
681 13311-20/08/2021 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

682 10951-07/07/2021 ΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
683 7886-15/06/2021 ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
684 9758-29/06/2021 ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
685 12768-04/08/2021 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
686 13285-20/08/2021 ΠΕΤΣΑΝΗ ΡΑΙΔΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
687 13321-20/08/2021 ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
688 9164-24/06/2021 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
689 9442-25/06/2021 ΛΑΓΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
690 9954-30/06/2021 ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
691 12835-05/08/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΖΩΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
692 11610-14/07/2021 ΜΟΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 20 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
693 9517-26/06/2021 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 100 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

694 9499-25/06/2021 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
695 9016-24/06/2021 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
696 10595-04/07/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
697 8342-19/06/2021 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
698 8382-20/06/2021 ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
699 8404-20/06/2021 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
700 8839-23/06/2021 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
701 8430-21/06/2021 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 90 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
702 8659-23/06/2021 ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 85 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
703 10411-02/07/2021 ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
704 9440-25/06/2021 ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 80 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
705 9446-25/06/2021 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΚΛΑ 80 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

706 9184-24/06/2021 ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
707 10578-04/07/2021 ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 80 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
708 11205-11/07/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
709 8280-18/06/2021 ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
710 9398-25/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
711 9338-25/06/2021 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
712 11358-13/07/2021 ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
713 9001-24/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
714 8179-18/06/2021 ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
715 8152-17/06/2021 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 65 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
716 8567-22/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
717 9024-24/06/2021 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

718 8326-19/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
719 9068-24/06/2021 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
720 11374-13/07/2021 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
721 11436-13/07/2021 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
722 8180-18/06/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ 60 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
723 11280-12/07/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
724 10181-01/07/2021 ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
725 8738-23/06/2021 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
726 9429-25/06/2021 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 55 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
727 10602-04/07/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
728 8967-24/06/2021 ΖΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
729 7800-15/06/2021 ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 45 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

730 11569-14/07/2021 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 40 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
731 8226-18/06/2021 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 35 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
732 8825-23/06/2021 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
733 8449-21/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
734 10543-04/07/2021 ΚΡΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
735 10140-01/07/2021 ΤΑΙΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 25 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
736 11626-14/07/2021 ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
737 7749-14/06/2021 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
738 7751-14/06/2021 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 20 ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
739 9491-25/06/2021 ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 80 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
740 8337-19/06/2021 ΡΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
741 8808-23/06/2021 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 55 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α

 

742 8698-23/06/2021 ΓΛΥΠΤΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ 40 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
743 11326-13/07/2021 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 30 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
744 9157-24/06/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
745 7690-14/06/2021 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
746 11452-14/07/2021 ΔΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
747 10354-02/07/2021 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
748 9792-29/06/2021 ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 15 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
749 8163-17/06/2021 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 15 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
750 10320-02/07/2021 ΤΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ 15 ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
751 9091-24/06/2021 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
752 9998-30/06/2021 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
753 12629-02/08/2021 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 50 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

754 11478-14/07/2021 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 45 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
755 11041-08/07/2021 ΛΙΑΠΠΗ ΑΡΓΥΡΩ 25 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
756 10001-30/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 20 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
757 13328-20/08/2021 ΣΟΦΙΤΣΗ ΔΟΥΚΑΙΝΗ 20 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
758 11396-13/07/2021 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 20 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
759 13179-18/08/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
760 11395-13/07/2021 ΔΡΟΓΚΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 5 ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
761 8005-16/06/2021 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
762 10763-05/07/2021 ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
763 10726-05/07/2021 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

764 9234-25/06/2021 ΔΟΥΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ  

55

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
765 9479-25/06/2021 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

55

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
766 8739-23/06/2021 ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

45

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
767 8322-18/06/2021 ΔΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

40

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
768 9388-25/06/2021 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  

40

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
769 11439-13/07/2021 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ  

30

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
770 9047-24/06/2021 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

25

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
771 9501-25/06/2021 ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

772 8961-24/06/2021 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
773 11371-13/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
774 10611-04/07/2021 ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
775 10902-07/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ  

15

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
776 8310-18/06/2021 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
777 8336-19/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
778 10637-05/07/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
779 8878-23/06/2021 ΚΑΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
780 8490-21/06/2021 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 80 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
781 10685-05/07/2021 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

782 9096-24/06/2021 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
783 8041-16/06/2021 ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
784 8803-23/06/2021 ΣΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
785 10624-04/07/2021 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

786 9092-24/06/2021 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
787 9131-24/06/2021 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 60 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
788 8236-18/06/2021 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 50 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
789 11217-11/07/2021 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
790 11623-14/07/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
791 9202-24/06/2021 ΚΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
792 9547-27/06/2021 ΔΡΟΥΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 25 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
793 8374-20/06/2021 ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 20 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

794 9252-25/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
795 11263-12/07/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
796 9385-25/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
797 12932-08/08/2021 ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
798 13087-14/08/2021 ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΚΛ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
799 9124-24/06/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
800 9113-24/06/2021 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 90 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
801 8619-22/06/2021 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 85 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
802 12925-07/08/2021 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 85 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
803 11360-13/07/2021 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 75 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
804 9773-29/06/2021 ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ 75 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
805 10957-07/07/2021 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 70 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

806 9011-24/06/2021 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

807 11576-14/07/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 65 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
808 10390-02/07/2021 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
809 10372-02/07/2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
810 7725-14/06/2021 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 60 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
811 9848-30/06/2021 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 55 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
812 12921-07/08/2021 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
813 9048-24/06/2021 ΣΙΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 50 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
814 8284-18/06/2021 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 40 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
815 8720-23/06/2021 ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 40 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
816 9407-25/06/2021 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
817 9020-24/06/2021 ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

818 12815-05/08/2021 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
819 9469-25/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
820 12625-02/08/2021 ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
821 9051-24/06/2021 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
822 8137-17/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
823 12684-03/08/2021 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
824 10580-04/07/2021 ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
825 13364-20/08/2021 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
826 8174-17/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
827 13323-20/08/2021 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
828 12928-08/08/2021 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
829 11542-14/07/2021 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

830 11456-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
831 9614-28/06/2021 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
832 11534-14/07/2021 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
833 8434-21/06/2021 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
834 7693-14/06/2021 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
835 10445-03/07/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
836 8467-21/06/2021 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
837 8719-23/06/2021 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
838 8787-23/06/2021 ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
839 8043-16/06/2021 ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
840 8522-22/06/2021 ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
841 10137-01/07/2021 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

842 8819-23/06/2021 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
843 9465-25/06/2021 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
844 7740-14/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
845 7956-16/06/2021 ΚΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
846 11241-12/07/2021 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
847 11352-13/07/2021 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
848 8591-22/06/2021 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
849 9239-25/06/2021 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
850 8479-21/06/2021 ΡΟΥΠΑ ΑΘΗΝΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
851 11401-13/07/2021 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
852 9447-25/06/2021 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
853 8014-16/06/2021 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

854 9401-25/06/2021 ΤΣΙΤΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
855 11471-14/07/2021 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
856 10043-01/07/2021 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
857 11430-13/07/2021 ΓΙΟΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ 40 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
858 10732-05/07/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
859 9042-24/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
860 8361-19/06/2021 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 35 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
861 8321-18/06/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
862 9371-25/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
863 7732-14/06/2021 ΓΕΡΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
864 7720-14/06/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
865 9237-25/06/2021 ΔΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

866 8169-17/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

867 8725-23/06/2021 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
868 11269-12/07/2021 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
869 11270-12/07/2021 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
870 9284-25/06/2021 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
871 8848-23/06/2021 ΚΑΦΕΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
872 8563-22/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
873 11455-14/07/2021 ΛΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
874 11608-14/07/2021 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
875 8786-23/06/2021 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
876 10220-02/07/2021 ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
877 9301-25/06/2021 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

878 11178-10/07/2021 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
879 9381-25/06/2021 ΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
880 11301-12/07/2021 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
881 8036-16/06/2021 ΣΕΒΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
882 8426-21/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
883 10334-02/07/2021 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
884 9350-25/06/2021 ΠΕΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
885 9456-25/06/2021 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
886 8790-23/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
887 7942-16/06/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
888 9140-24/06/2021 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
889 9129-24/06/2021 ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

890 7913-15/06/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
891 8919-24/06/2021 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
892 8348-19/06/2021 ΧΟΙΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
893 9834-30/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
894 9279-25/06/2021 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
895 8991-24/06/2021 ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
896 11310-12/07/2021 ΜΕΝΕΓΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
897 11418-13/07/2021 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
898 8574-22/06/2021 ΓΚΑΡΓΚΑΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
899 11394-13/07/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
900 10986-08/07/2021 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
901 10852-06/07/2021 ΡΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

902 8370-20/06/2021 ΤΣΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
903 11561-14/07/2021 ΖΕΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
904 10848-06/07/2021 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
905 9391-25/06/2021 ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
906 9275-25/06/2021 ΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 65 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
907 8523-22/06/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 65 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
908 8020-16/06/2021 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ 60 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
909 10176-01/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 55 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
910 13343-20/08/2021 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 45 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
911 13238-19/08/2021 ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
912 8495-21/06/2021 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 30 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
913 12862-06/08/2021 ΓΡΙΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 20 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

914 12962-09/08/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
915 12529-01/08/2021 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 20 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
916 9808-29/06/2021 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
917 13027-11/08/2021 ΜΠΑΡΔΗ ΗΛΙΑΝΑ 15 ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
918 11348-13/07/2021 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ  

80

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
919 11472-14/07/2021 ΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
920 8314-18/06/2021 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
921 9666-29/06/2021 ΣΑΦΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
922 9534-27/06/2021 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

923 10843-06/07/2021 ΧΑΡΟΣ ΟΡΕΣΤ  

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
924 9455-25/06/2021 ΠΑΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΝ  

20

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
925 9102-24/06/2021 ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  

20

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
926 10856-06/07/2021 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ  

15

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
927 8905-24/06/2021 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
928 9757-29/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 85 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
929 9262-25/06/2021 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

930 8989-24/06/2021 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
931 7772-14/06/2021 ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 75 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
932 10770-05/07/2021 ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

933 7915-16/06/2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 70 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
934 8151-17/06/2021 ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 60 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
935 10933-07/07/2021 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 50 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
936 11514-14/07/2021 ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝ 50 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
937 11388-13/07/2021 ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 40 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
938 11465-14/07/2021 ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ 25 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
939 11493-14/07/2021 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
940 9054-24/06/2021 ΠΑΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
941 9589-28/06/2021 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
942 9031-24/06/2021 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
943 11406-13/07/2021 ΛΥΡΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 10 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
944 8368-20/06/2021 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

945 9281-25/06/2021 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
946 11417-13/07/2021 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 75 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
947 8548-22/06/2021 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 70 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
948 9025-24/06/2021 ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
949 8627-22/06/2021 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
950 8854-23/06/2021 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
951 9433-25/06/2021 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
952 7802-15/06/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
953 7875-15/06/2021 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
954 9420-25/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 50 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
955 7877-15/06/2021 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 45 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
956 10744-05/07/2021 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

957 9402-25/06/2021 ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
958 8827-23/06/2021 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
959 9267-25/06/2021 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
960 11571-14/07/2021 ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 75 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
961 11594-14/07/2021 ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 75 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
962 9145-24/06/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 65 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
963 8833-23/06/2021 ΨΑΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
964 9360-25/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
965 11602-14/07/2021 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 40 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
966 9036-24/06/2021 ΒΟΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
967 9112-24/06/2021 ΔΑΔΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
968 11390-13/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

969 9211-25/06/2021 ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
970 9139-24/06/2021 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
971 9438-25/06/2021 ΤΣΟΥΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 20 ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
972 13305-20/08/2021 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
973 13059-12/08/2021 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 70 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
974 11563-14/07/2021 ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 40 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
975 10955-07/07/2021 ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
976 11458-14/07/2021 ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
977 11627-14/07/2021 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
978 8509-21/06/2021 ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
979 8478-21/06/2021 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
980 8767-23/06/2021 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 90 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

981 9470-25/06/2021 ΣΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
982 7763-14/06/2021 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 85 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
983 9421-25/06/2021 ΓΛΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 85 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
984 8983-24/06/2021 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 85 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
985 10211-02/07/2021 ΓΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
986 10759-05/07/2021 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 80 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
987 9519-26/06/2021 ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
988 11150-09/07/2021 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 80 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
989 11570-14/07/2021 ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 80 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
990 7708-14/06/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
991 10517-03/07/2021 ΛΕΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
992 8482-21/06/2021 ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

993 9066-24/06/2021 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
994 9403-25/06/2021 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
995 11636-14/07/2021 ΖΙΩΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
996 8731-23/06/2021 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
997 11587-14/07/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
998 9566-28/06/2021 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 65 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
999 10008-30/06/2021 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 60 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1000 10346-02/07/2021 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1001 10682-05/07/2021 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1002 9529-27/06/2021 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1003 10367-02/07/2021 ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΣΟΦΙΑ 55 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1004 10906-07/07/2021 ΤΟΜΑΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1005 8494-21/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 55 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1006 10122-01/07/2021 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1007 9565-28/06/2021 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 90 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1008 11527-14/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1009 11473-14/07/2021 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1010 11482-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 35 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1011 11628-14/07/2021 ΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 30 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1012 13036-11/08/2021 ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΛΑΙΑ 30 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1013 11314-13/07/2021 ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1014 11546-14/07/2021 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1015 11565-14/07/2021 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1016 8046-17/06/2021 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1017 11312-12/07/2021 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1018 8804-23/06/2021 ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 90 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1019 8338-19/06/2021 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ 90 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1020 9340-25/06/2021 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 90 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1021 7836-15/06/2021 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 90 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1022 8881-23/06/2021 ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 85 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1023 8013-16/06/2021 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1024 8019-16/06/2021 ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 80 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1025 9216-25/06/2021 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 80 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1026 9374-25/06/2021 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1027 10946-07/07/2021 ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 80 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1028 12995-10/08/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ 70 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1029 8406-20/06/2021 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1030 9176-24/06/2021 ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1031 8034-16/06/2021 ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 65 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1032 13060-12/08/2021 ΒΑΛΛΑ ΣΜΑΡΟΥΛΑ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1033 8868-23/06/2021 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1034 7822-15/06/2021 ΚΑΝΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1035 13074-13/08/2021 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1036 13226-19/08/2021 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1037 11143-09/07/2021 ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1038 11617-14/07/2021 ΜΠΟΥΤΖΙΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1039 8914-24/06/2021 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1040 13299-20/08/2021 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1041 10851-06/07/2021 ΡΩΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1042 9654-28/06/2021 ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 45 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1043 8895-24/06/2021 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 45 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1044 11450-14/07/2021 ΣΙΟΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 40 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1045 8489-21/06/2021 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 35 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1046 11518-14/07/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΛΒΙΑ 35 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1047 11368-13/07/2021 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ 30 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1048 11296-12/07/2021 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1049 10070-01/07/2021 ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1050 11638-14/07/2021 ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΝΝΑ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1051 10745-05/07/2021 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Υ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1052 11180-10/07/2021 ΣΟΥΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1053 13151-17/08/2021 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1054 13288-20/08/2021 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1055 13278-19/08/2021 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1056 13100-14/08/2021 ΓΑΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1057 8915-24/06/2021 ΣΟΥΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1058 9143-24/06/2021 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΦΡΑΝΣΙΑ 20 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1059 11327-13/07/2021 ΚΑΡΥΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1060 8744-23/06/2021 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1061 8470-21/06/2021 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 100 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1062 8015-16/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1063 13228-19/08/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1064 10212-02/07/2021 ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1065 8098-17/06/2021 ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1066 7779-15/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1067 9468-25/06/2021 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1068 8928-24/06/2021 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1069 11596-14/07/2021 ΒΙΤΣΑΚΗ ΖΩΗ 85 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1070 8899-24/06/2021 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 85 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1071 8605-22/06/2021 ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1072 10314-02/07/2021 ΜΗΤΤΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1073 10581-04/07/2021 ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1074 11387-13/07/2021 ΝΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 75 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1075 8047-17/06/2021 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1076 9395-25/06/2021 ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 70 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1077 8403-20/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1078 11446-14/07/2021 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1079 8164-17/06/2021 ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΝΙΚΗ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1080 9207-24/06/2021 ΣΚΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1081 9510-26/06/2021 ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1082 13332-20/08/2021 ΚΑΡΥΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1083 8740-23/06/2021 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1084 13244-19/08/2021 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1085 12898-06/08/2021 ΜΗΤΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1086 13272-19/08/2021 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1087 11477-14/07/2021 ΤΣΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1088 13110-16/08/2021 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1089 9496-25/06/2021 ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 55 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1090 8511-21/06/2021 ΣΚΑΡΚΟΣ   50 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1091 11544-14/07/2021 ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1092 11432-13/07/2021 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1093 8877-23/06/2021 ΛΑΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1094 7900-15/06/2021 ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1095 13014-11/08/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1096 11578-14/07/2021 ΠΙΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1097 13329-20/08/2021 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1098 8806-23/06/2021 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1099 9088-24/06/2021 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1100 8038-16/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1101 8156-17/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1102 12929-08/08/2021 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1103 10861-06/07/2021 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1104 11198-10/07/2021 ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1105 11264-12/07/2021 ΛΕΚΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1106 13127-16/08/2021 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1107 11524-14/07/2021 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1108 10403-02/07/2021 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1109 11016-08/07/2021 ΝΙΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1110 12808-05/08/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1111 8849-23/06/2021 ΠΑΥΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1112 13289-20/08/2021 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1113 8058-17/06/2021 ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1114 10938-07/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1115 9240-25/06/2021 ΠΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1116 8419-20/06/2021 ΠΛΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 15 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1117 9069-24/06/2021 ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1118 11584-14/07/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 10 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1119 8168-17/06/2021 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 95 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1120 13208-18/08/2021 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1121 11095-09/07/2021 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΣΙΝΗ 90 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1122 11517-14/07/2021 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1123 7756-14/06/2021 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1124 12718-04/08/2021 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1125 9120-24/06/2021 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1126 7762-14/06/2021 ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1127 13347-20/08/2021 ΤΣΕΡΜΠΑΚ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1128 13252-19/08/2021 ΤΖΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1129 11630-14/07/2021 ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 60 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1130 12624-02/08/2021 ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 55 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1131 9417-25/06/2021 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1132 13088-14/08/2021 ΜΑΜΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1133 11523-14/07/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1134 11322-13/07/2021 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1135 9162-24/06/2021 ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1136 10452-03/07/2021 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1137 10094-01/07/2021 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1138 11582-14/07/2021 ΤΣΟΥΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1139 9644-28/06/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1140 8745-23/06/2021 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1141 10583-04/07/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1142 8830-23/06/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1143 13045-12/08/2021 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1144 11229-12/07/2021 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1145 9641-28/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1146 12746-04/08/2021 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1147 13123-16/08/2021 ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1148 11392-13/07/2021 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ 20 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1149 10535-03/07/2021 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1150 10695-05/07/2021 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1151 8506-21/06/2021 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1152 11612-14/07/2021 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1153 7723-14/06/2021 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1154 9436-25/06/2021 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1155 8726-23/06/2021 ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1156 8477-21/06/2021 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1157 8339-19/06/2021 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1158 11590-14/07/2021 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1159 11506-14/07/2021 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1160 10458-03/07/2021 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1161 10557-04/07/2021 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1162 11011-08/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1163 11341-13/07/2021 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1164 8955-24/06/2021 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1165 8128-17/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1166 8213-18/06/2021 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1167 8439-21/06/2021 ΛΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1168 10812-06/07/2021 ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1169 8543-22/06/2021 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1170 8300-18/06/2021 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1171 7782-15/06/2021 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ 55 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1172 8139-17/06/2021 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1173 11000-08/07/2021 ΜΑΛΑΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1174 10729-05/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1175 11516-14/07/2021 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1176 11213-11/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1177 9400-25/06/2021 ΔΙΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1178 8351-19/06/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1179 9990-30/06/2021 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1180 10632-05/07/2021 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1181 11003-08/07/2021 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1182 9163-24/06/2021 ΜΑΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 85 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1183 9097-24/06/2021 ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1184 9278-25/06/2021 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1185 7936-16/06/2021 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1186 10752-05/07/2021 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1187 9292-25/06/2021 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1188 8837-23/06/2021 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 80 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1189 10613-04/07/2021 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ 75 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1190 9434-25/06/2021 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1191 10562-04/07/2021 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1192 10166-01/07/2021 ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 70 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1193 9186-24/06/2021 ΛΑΚΜΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1194 10381-02/07/2021 ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 60 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1195 11187-10/07/2021 ΔΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΑ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1196 7889-15/06/2021 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

1197 8831-23/06/2021 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1198 10959-07/07/2021 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1199 8682-23/06/2021 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1200 9505-26/06/2021 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1201 9999-30/06/2021 ΓΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 50 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1202 9554-28/06/2021 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40 ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1203 12697-03/08/2021 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1204 11354-13/07/2021 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1205 11633-14/07/2021 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 45 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1206 8394-20/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1207 9246-25/06/2021 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 40 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1208 11204-11/07/2021 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1209 8352-19/06/2021 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΘΗΤΗ 35 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1210 11600-14/07/2021 ΡΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 10 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1211 11163-09/07/2021 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 10 ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1212 7808-15/06/2021 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1213 8734-23/06/2021 ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 90 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1214 11153-09/07/2021 ΦΕΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1215 13162-17/08/2021 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 80 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1216 7795-15/06/2021 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 80 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1217 11168-09/07/2021 ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1218 10987-08/07/2021 ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1219 11025-08/07/2021 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1220 8757-23/06/2021 ΓΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 50 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1221 12688-03/08/2021 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 45 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1222 8788-23/06/2021 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1223 8774-23/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 35 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1224 9682-29/06/2021 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1225 13310-20/08/2021 ΜΠΑΜΠΙΛΑ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1226 10294-02/07/2021 ΠΕΝΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1227 13296-20/08/2021 ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1228 11189-10/07/2021 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1229 9110-24/06/2021 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1230 11318-13/07/2021 ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1231 12772-04/08/2021 ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1232 10361-02/07/2021 ΑΙΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1233 11577-14/07/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1234 9103-24/06/2021 ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 20 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1235 13352-20/08/2021 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1236 8770-23/06/2021 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1237 11195-10/07/2021 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1238 11402-13/07/2021 ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

95

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1239 11030-08/07/2021 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ  

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1240 9914-30/06/2021 ΜΑΝΔΡΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ  

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1241 8372-20/06/2021 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1242 8646-23/06/2021 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ  

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1243 8779-23/06/2021 ΒΙΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1244 9107-24/06/2021 ΙΠΠΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1245 8537-22/06/2021 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1246 9056-24/06/2021 ΑΒΔΕΛΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1247 9079-24/06/2021 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1248 8941-24/06/2021 ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1249 8743-23/06/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1250 9172-24/06/2021 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1251 9332-25/06/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΟΛΓΑ  

75

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1252 9276-25/06/2021 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  

75

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1253 9249-25/06/2021 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1254 9141-24/06/2021 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1255 8674-23/06/2021 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1256 9471-25/06/2021 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1257 8504-21/06/2021 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

65

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1258 9323-25/06/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

65

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1259 8737-23/06/2021 ΒΡΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1260 9771-29/06/2021 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1261 10539-03/07/2021 ΝΤΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1262 10947-07/07/2021 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1263 8783-23/06/2021 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1264 9962-30/06/2021 ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1265 9318-25/06/2021 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1266 9380-25/06/2021 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1267 10055-01/07/2021 ΝΤΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1268 11507-14/07/2021 ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1269 8388-20/06/2021 ΡΩΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 100 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1270 11567-14/07/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1271 9541-27/06/2021 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 90 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1272 8610-22/06/2021 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 90 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1273 8308-18/06/2021 ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 85 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1274 11321-13/07/2021 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 80 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1275 9083-24/06/2021 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1276 9310-25/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1277 10945-07/07/2021 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1278 8592-22/06/2021 ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 80 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1279 10934-07/07/2021 ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 75 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1280 8647-23/06/2021 ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1281 7966-16/06/2021 ΣΥΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1282 7777-15/06/2021 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 75 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1283 8365-19/06/2021 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1284 8048-17/06/2021 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1285 10715-05/07/2021 ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 65 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1286 9166-24/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1287 9620-28/06/2021 ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΑΦΝΗ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1288 11289-12/07/2021 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1289 10266-02/07/2021 ΚΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1290 11208-11/07/2021 ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΩ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1291 7737-14/06/2021 ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1292 7879-15/06/2021 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 60 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1293 9661-28/06/2021 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 55 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1294 10529-03/07/2021 ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1295 8356-19/06/2021 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1296 7943-16/06/2021 ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1297 11457-14/07/2021 ΖΗΒΕΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1298 8181-18/06/2021 ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1299 8519-22/06/2021 ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 45 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1300 11640-14/07/2021 ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 45 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1301 8544-22/06/2021 ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1302 11266-12/07/2021 ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1303 9045-24/06/2021 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 40 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1304 9115-24/06/2021 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1305 8887-23/06/2021 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30 ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1306 8176-17/06/2021 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

90

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1307 8518-22/06/2021 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1308 11609-14/07/2021 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1309 8847-23/06/2021 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ  

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1310 9373-25/06/2021 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

70

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1311 9053-24/06/2021 ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ  

65

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1312 8095-17/06/2021 ΠΙΕΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

65

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1313 8409-20/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΝΑ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1314 8028-16/06/2021 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1315 8369-20/06/2021 ΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1316 9459-25/06/2021 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1317 11347-13/07/2021 ΣΑΛΤΑ ΖΩΗ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1318 8099-17/06/2021 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1319 8815-23/06/2021 ΣΤΡΩΤΟΣ ΗΛΙΑΣ  

55

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1320 8486-21/06/2021 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

55

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1321 10656-05/07/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

35

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1322 8650-23/06/2021 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

35

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1323 10016-30/06/2021 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1324 9688-29/06/2021 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1325 9502-26/06/2021 ΠΟΤΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1326 9372-25/06/2021 ΣΚΟΡΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1327 10696-05/07/2021 ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1328 7892-15/06/2021 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1329 8381-20/06/2021 ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

10

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1330 10635-05/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 90 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1331 8990-24/06/2021 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 90 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1332 9330-25/06/2021 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1333 11165-09/07/2021 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 85 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

1334 8891-23/06/2021 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1335 8893-23/06/2021 ΕΞΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1336 10443-03/07/2021 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1337 8772-23/06/2021 ΜΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1338 8385-20/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1339 10039-01/07/2021 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1340 8800-23/06/2021 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1341 10601-04/07/2021 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1342 8471-21/06/2021 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1343 7809-15/06/2021 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1344 8857-23/06/2021 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1345 9863-30/06/2021 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1346 10636-05/07/2021 ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1347 9994-30/06/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1348 8834-23/06/2021 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1349 8306-18/06/2021 ΚΟΥΝΗ ΖΑΧΑΡΩ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1350 8484-21/06/2021 ΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1351 8780-23/06/2021 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1352 8581-22/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1353 8852-23/06/2021 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1354 9204-24/06/2021 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1355 9187-24/06/2021 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1356 9396-25/06/2021 ΛΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1357 8196-18/06/2021 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1358 9327-25/06/2021 ΠΕΤΡΟΤΣΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1359 10693-05/07/2021 ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1360 9185-24/06/2021 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1361 8345-19/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1362 9182-24/06/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1363 9428-25/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1364 7775-15/06/2021 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 30 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1365 10697-05/07/2021 ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 30 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1366 9089-24/06/2021 ΑΛΗΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1367 9280-25/06/2021 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1368 9383-25/06/2021 ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1369 9127-24/06/2021 ΚΑΡΔΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΝΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1370 10850-06/07/2021 ΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1371 10952-07/07/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1372 10291-02/07/2021 ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1373 10337-02/07/2021 ΜΠΑΚΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1374 9513-26/06/2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1375 11415-13/07/2021 ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1376 8346-19/06/2021 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1377 11293-12/07/2021 ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1378 9043-24/06/2021 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕ 85 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1379 8429-21/06/2021 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1380 11148-09/07/2021 ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 80 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1381 7937-16/06/2021 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 70 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1382 8906-24/06/2021 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 70 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1383 8623-22/06/2021 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1384 8535-22/06/2021 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1385 8377-20/06/2021 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ 65 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1386 10124-01/07/2021 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1387 8193-18/06/2021 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1388 11398-13/07/2021 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1389 10634-05/07/2021 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1390 8298-18/06/2021 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1391 10199-02/07/2021 ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1392 8923-24/06/2021 ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1393 11397-13/07/2021 ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 55 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1394 8979-24/06/2021 ΣΙΟΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 55 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1395 9779-29/06/2021 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1396 10397-02/07/2021 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 50 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1397 9948-30/06/2021 ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 45 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1398 11459-14/07/2021 ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 45 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1399 7709-14/06/2021 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 45 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1400 8598-22/06/2021 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 45 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1401 9152-24/06/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 45 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1402 8681-23/06/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1403 10573-04/07/2021 ΜΑΓΓΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 40 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1404 11421-13/07/2021 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 35 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1405 10647-05/07/2021 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 35 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1406 8241-18/06/2021 ΟΞΟΥΖΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ 35 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1407 8060-17/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1408 10542-04/07/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1409 10728-05/07/2021 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1410 10336-02/07/2021 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1411 9208-24/06/2021 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1412 9424-25/06/2021 ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1413 8861-23/06/2021 ΝΟΛΚΑ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1414 9416-25/06/2021 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1415 9474-25/06/2021 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1416 8418-20/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1417 7738-14/06/2021 ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1418 11483-14/07/2021 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1419 10339-02/07/2021 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1420 8658-23/06/2021 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 100 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1421 9880-30/06/2021 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1422 8693-23/06/2021 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1423 8387-20/06/2021 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1424 7947-16/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1425 8375-20/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1426 8539-22/06/2021 ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1427 9244-25/06/2021 ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 90 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1428 8150-17/06/2021 ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 85 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1429 11274-12/07/2021 ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1430 11479-14/07/2021 ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1431 10985-08/07/2021 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1432 8035-16/06/2021 ΛΟΥΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1433 11222-11/07/2021 ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1434 8024-16/06/2021 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1435 11265-12/07/2021 ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 75 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1436 10565-04/07/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΖΑ 75 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1437 8810-23/06/2021 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1438 11209-11/07/2021 ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 70 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1439 10410-02/07/2021 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ 65 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1440 8953-24/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1441 8661-23/06/2021 ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1442 13225-19/08/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1443 8332-19/06/2021 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1444 10341-02/07/2021 ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1445 11581-14/07/2021 ΚΟΨΟΛΑΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1446 13154-17/08/2021 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1447 10348-02/07/2021 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1448 11422-13/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1449 7887-15/06/2021 ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1450 8608-22/06/2021 ΤΖΙΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1451 8884-23/06/2021 ΤΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1452 9353-25/06/2021 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 60 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1453 13304-20/08/2021 ΣΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1454 12518-31/07/2021 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1455 8395-20/06/2021 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1456 11054-09/07/2021 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1457 12844-06/08/2021 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1458 11382-13/07/2021 ΦΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 55 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1459 8657-23/06/2021 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1460 9448-25/06/2021 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 50 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1461 9227-25/06/2021 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 45 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1462 13303-20/08/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 45 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1463 13183-18/08/2021 ΛΑΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1464 8651-23/06/2021 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1465 11511-14/07/2021 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1466 10349-02/07/2021 ΣΚΟΥΤΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 35 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1467 9982-30/06/2021 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1468 12743-04/08/2021 ΜΩΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1469 8293-18/06/2021 ΦΛΟΚΑ ΝΙΚΟΥΛΑ 30 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1470 8782-23/06/2021 ΧΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 30 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1471 10344-02/07/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1472 10460-03/07/2021 ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1473 10268-02/07/2021 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1474 10485-03/07/2021 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1475 11593-14/07/2021 ΜΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1476 9324-25/06/2021 ΝΑΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1477 9168-24/06/2021 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1478 13369-20/08/2021 ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1479 9038-24/06/2021 ΠΥΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1480 11437-13/07/2021 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΥΡΟΥΛΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1481 8155-17/06/2021 ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1482 9218-25/06/2021 ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1483 11193-10/07/2021 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1484 7865-15/06/2021 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1485 13012-10/08/2021 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 20 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1486 10323-02/07/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1487 11429-13/07/2021 ΚΙΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1488 10762-05/07/2021 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1489 7765-14/06/2021 ΚΑΣΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1490 10591-04/07/2021 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1491 10357-02/07/2021 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1492 8752-23/06/2021 ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1493 7754-14/06/2021 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1494 11375-13/07/2021 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 95 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1495 10799-06/07/2021 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1496 9238-25/06/2021 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1497 8583-22/06/2021 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1498 10351-02/07/2021 ΜΗΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 85 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1499 9130-24/06/2021 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1500 8493-21/06/2021 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1501 9219-25/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 70 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1502 11203-11/07/2021 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1503 8414-20/06/2021 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1504 11302-12/07/2021 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1505 9297-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1506 8888-23/06/2021 ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 45 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1507 8622-22/06/2021 ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1508 8873-23/06/2021 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 40 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1509 11545-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1510 11399-13/07/2021 ΚΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1511 10290-02/07/2021 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1512 9405-25/06/2021 ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1513 10186-01/07/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1514 9451-25/06/2021 ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1515 10864-06/07/2021 ΧΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

20 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1516 10678-05/07/2021 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1517 11433-13/07/2021 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1518 10625-04/07/2021 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1519 11579-14/07/2021 ΑΛΤΟΥΧΟΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ 70 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1520 12528-01/08/2021 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 65 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1521 11356-13/07/2021 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1522 13306-20/08/2021 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 60 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1523 10312-02/07/2021 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1524 13018-11/08/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1525 9118-24/06/2021 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 40 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1526 10878-07/07/2021 ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 35 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1527 9450-25/06/2021 ΤΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1528 12931-08/08/2021 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1529 11128-09/07/2021 ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1530 13253-19/08/2021 ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1531 9260-25/06/2021 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1532 9390-25/06/2021 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1533 11501-14/07/2021 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 85 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Α
1534 11509-14/07/2021 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1535 10531-03/07/2021 ΔΙΑΚΙΔΗ ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1536 11614-14/07/2021 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ 55 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1537 10692-05/07/2021 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 50 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1538 10074-01/07/2021 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1539 13200-18/08/2021 ΒΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1540 9214-25/06/2021 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 40 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

1541 9142-24/06/2021 ΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1542 11212-11/07/2021 ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1543 10855-06/07/2021 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1544 11566-14/07/2021 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1545 9104-24/06/2021 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1546 11440-13/07/2021 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1547 8159-17/06/2021 ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1548 11618-14/07/2021 ΑΝΘΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 15 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’
1549 8823-23/06/2021 ΚΑΤΣΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 15 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’

 

 

Συνημμένα:

Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα «λαμβάνοντας υπόψη» της παρούσας Εισήγησης».

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Παρασκευής Τρούκη, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση.

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου.

Ονόματα Επιμορφωτών Β στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΕΠ που έχει ΑΔΑ: ΨΦΑ0ΟΞΛΔ-ΑΘΖ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1qYIKrzBYmYkWRx8SvxmJBjoHInfl5cG_/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε