Ονόματα Μετατιθεμένων Καλλιτεχνικά 2022

Ονόματα Μετατιθεμένων Καλλιτεχνικά 2022

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την υπ’ αριθμ.  31164/Ε2/16 Μαΐου 2022 υπουργική απόφαση που αναφέρει τα ονόματα των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στα καλλιτεχνικά σχολεία για το 2022.

Οι  μεταθέσεις βασίστηκαν στα παρακάτω σχετικά:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β ́ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ ́), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ ́)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι ́ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ ́), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ ́)
3. Τις διατάξεις της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ ́)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ ́), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25τΑ ́)
6. Τις διατάξεις που με το άρθρο 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) προστέθηκαν ύστερα από την §4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 649τΒ ́), που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της §1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296τΑ’), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 205 του
Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
7. Τις διατάξεις της §5 του άρθρου 62 του 4589/2019 (ΦΕΚ 13τΑ ́), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177τΑ’)
8. Τις διατάξεις των §3-4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του 4812/2021 (ΦΕΚ 110τΑ’) που προστέθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ ́)
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ ́), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ ́)
10. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ ́)

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38049/Δ2/16.03.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 209/2020) Υ.Α., όπως διορθώθηκε στα Υ.Ο.Δ.Δ. 296/2020 και Υ.Ο.Δ.Δ. 537/2020.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ ́)
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 124459/Ε2/04.10.2021 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκύκλιο μεταθέσεων
15. Την υπ’ αριθμ. 4/11.03.2022 Πράξη της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας
16. Τις υπ’ αριθμ. 4(β)/2022 και 5/2022 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qhAzGagUbiNDc9q62uzdid-JhU99mbVK/view?usp=sharing

Η υπουργική απόφαση με θέμα:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε