Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020 όπως αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο Ε αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 22

Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

 1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι: α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 1. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της Χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.
 2. Τα Ι.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 23

Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.

 1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από την οποία και εποπτεύονται.

Για τη στέγαση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από αποφάσεις παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. δύναται να διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.

 1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία κατά τη λήξη δύο (2) συνεχόμενων ετών κατάρτισης από το έτος κατάρτισης 2020-2021 και εφεξής, έχουν συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζομένων που δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), τίθενται σε αναστολή λειτουργίας ή συγχωνεύονται με άλλα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ειδικότερα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο αντίστοιχος συνολικός κατ’ έτος αριθμός φοιτούντων/καταρτιζομένων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε διακόσιους (200). Ειδικώς, δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε απομακρυσμένες, νησιωτικές, παραμεθόριες περιοχές και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων δύναται να λειτουργούν με συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζόμενων μικρότερο των εκατό (100).

 1. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται στα Θεματικά και Πειραματικά Ι.Ε.Κ., στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και στα Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης.
 2. α) Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. από Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.

β) Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. της παρούσας ανήκει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ανήκει το Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, καθώς και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου τους, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης επί των κτηριολογικών τους δεδομένων ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 24

Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.

 1. Τα Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34.
 2. Αποστολή των Πειραματικών Ι.Ε.Κ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ειδικότερη αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ., αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.
 3. Εκτός από την ίδρυση δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. ή πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται η μετατροπή σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ήδη λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Κριτήρια για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. αποτελούν η εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και οι υποδομές. Επίσης, επιτρέπεται η μετατροπή Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 25

Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

 1. α) Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

β) Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

γ) Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

δ) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34, δύναται να καθορίζεται για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. αντιστοιχία ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

 1. Οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
 2. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.
 3. Η φοίτηση στα δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.
 4. Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της κατάρτισης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
 5. Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαίδευση-κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςκατάρτισης. Εφόσον, μια ειδικότητα μπορεί να παρασχεθεί στο σύνολό της με εξ αποστάσεως κατάρτιση, στους αποφοίτους της απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50 έχουν και οι απόφοιτοι για τους οποίους μέρος της κατάρτισης υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στον αντίστοιχο Οδηγό Κατάρτισης και τους έχει απονεμηθεί Β.Ε.Κ.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 26

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων

Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρώ ν εντό ς ή εκτό ς Ευρωπαϊ κή ς Έ νωσης, οι οποί οι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους των αποφοίτων μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 27

Πρακτική άσκηση Μαθητεία

 1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
 2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.
 3. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 32, με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Συμβούλου.
 4. Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη ενώ η μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 5. Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία σε χώρους εργασίας, αν οι καταρτιζόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των καταρτιζομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο, που χρησιμοποιείται από τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Άρθρο 28

Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.

 1. Οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της θεωρητικής ή και της εργαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές οι οποίες παρέχονται στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαμβάνουν τις πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής.
 2. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της παρ. 1, είναι δυνατή και η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε παραγωγικές μονάδες των κρατών υποδοχής.
 3. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. των παρ. 1 και 2, ύστερα από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, απονέμεται Β.Ε.Κ., στη βάση της οποίας οι ανωτέρω απόφοιτοι συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίες διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.
 4. Για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ιδρύματα και παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως και 3.

Άρθρο 29

Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 30

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34, ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζομένων στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών των Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε ειδικό και τεχνικό θέμα που αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώματα των καταρτιζομένων και τη διαδικασία με την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,

β) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στα Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης,

γ) ο τρόπος και η διαδικασία για τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στα Ι.Ε.Κ.,

δ) τα κριτήρια, το πλαίσιο των διαδικασιών και ο τρόπος λειτουργίας που απαιτείται για την εφαρμογή αυτοαξιολόγησης και επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, τη διαμορφωτική και την εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και τα αναγκαία όργανα του Ι.Ε.Κ. για την τήρηση αυτών,

ε) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία που αφορά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, και διεθνή προγράμματα,

στ) οι προϋποθέσεις, οι όρους και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων, με τα Α.Ε.Ι. και άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς για την πραγματοποίηση μέρους της κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης σε χώρες της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες,

ζ) ο τύπος και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας, καθώς και των Β.Ε.Κ.,

η) ο τρόπος, τα κριτήρια και η διαδικασία για τις εγγραφές, μετεγγραφές ή κατατάξεις, η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, τα κριτήρια, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών σε ξενόγλωσσα τμήματα και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων,

θ) τα υπηρεσιακά έγγραφα, που οφείλουν να τηρούν τα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

ι) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ι.Ε.Κ., δηλαδή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας και του Γ.Ε.Α.Σ., του προσωπικού, της επιλογής καταρτιζομένων, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των εκπαιδευτών και τα θέματα των αντικειμένων κατάρτισης των ξενόγλωσσων τμημάτων,

ια) τα θέματα, που αφορούν στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των προγραμμάτων που παρέχονται, καθώς και στην πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία,

ιβ) τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης και οργάνωσης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας των καταρτιζομένων, καθώς και της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και μαθητείας, όπου και όταν παρέχονται εκτός των Ι.Ε.Κ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα,

ιγ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του Ι.Ε.Κ., όπου προβλέπεται, και

ιδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων Ι.Ε.Κ.

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζονται Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., οι οποίοι μπορεί να ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, ειδικά θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσής τους, θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των ειδικοτήτων κατάρτισης, των εποπτικών μέσων, της σύστασης, της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης της λειτουργίας, των προδιαγραφών των υποδομών, ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο κατάρτισης, θέματα ωρολογίου προγράμματος, διάρκεια φοίτησης και κατανομή ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ή του Υπουργού που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 34, καταρτίζονται Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, θέματα που αφορούν:

α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.,

β) στο σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ., καθώς και στις παραβάσεις και τις κυρώσεις επί αυτών,

γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο οποίος ρυθμίζει:

α) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

β) τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις μονάδες υποστήριξης του έργου τους,

γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και τη διαδικασία, τον τρόπο και τα όργανα αξιολόγησής τους,

δ) το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, τον καθορισμό των διακοπών και αργιών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζομένων σε αυτά, τα παραπτώματα, τις κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

ε) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και τη χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

στ) τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα θέματα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών I.Ε.Κ., τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας και των Β.Ε.Κ.,

ζ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

 1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

β) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

γ) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34.

ε) Η θητεία των Διευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντή Ι.Ε.Κ.

στ) Καθιερώνεται σύστημα απόδοσης για τους Διευθυντές δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 34.

ζ) Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων διευθυντών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους.

 1. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του, προΐσταται του προσωπικού είναι διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ.

Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη για: βα) την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων, ββ) την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.,βγ) την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε καταρτιζόμενους με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,βδ) την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικώς, και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη ρύθμιση κάθε ειδικού θέματος αρμοδιότητάς του,

γ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον/τους Υποδιευθυντή/ές, τους εκπαιδευτές,

δ) μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στο Σ.Σ.Π.Α.Ε. της περιφερειακής του ενότητας,

ε) αναθέτει στους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία των καταρτιζομένων, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ.,

στ) υπογράφει κάθε έγγραφο του Ι.Ε.Κ. και κάθε σύμβαση ή σχετικό έγγραφο εκπροσωπώντας το Ι.Ε.Κ.,

ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα του Ι.Ε.Κ., η οποία δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό του.

 1. Ο Διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πειθαρχική εξουσία του ασκείται, για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και για τους εκπαιδευτές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ως άνω Κώδικα, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας.
 2. Ο Διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, ο Διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, το τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται, εφόσον πρόκειται για αποσπασμένο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο δημόσιο Ι.Ε.Κ.
 3. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και αν και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον δεύτερο Υποδιευθυντή. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο (2) Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφασή του.
 4. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκεί, προσωρινά, τις αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή, όταν ο τελευταίος δεν έχει ορισθεί ή ελλείπει και τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται.
 5. Ο Υποδιευθυντής δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή (4) εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.
 6. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34.
 7. Ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αναπληρώνει τον Διευθυντή όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 5,

β) μεριμνά για την αξιολόγηση, εποπτεία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου,

γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διευθυντή,

δ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον άλλο Υποδιευθυντή, όπου υπάρχει, τους εκπαιδευτές.

 1. Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν το πλήθος των καταρτιζομένων υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα (180) υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή.
 2. Η θητεία των Υποδιευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων υποδιευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.
 3. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ., δημόσιου ή ιδιωτικού, ή άλλης δομής της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 32

Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

 1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας με έργο τη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

β) Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως ογδόντα (80) καταρτιζόμενοι, από τρεις (3) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως εκατό ογδόντα (180) καταρτιζόμενοι, από τέσσερις (4) υπαλλήλους όταν φοιτούν έως τετρακόσιοι (400) καταρτιζόμενοι και από πέντε (5) υπαλλήλους, όταν φοιτούν άνω των τετρακοσίων (400) καταρτιζομένων.

γ) Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να καλύπτονται:

α) με μετατασσόμενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Η μετάταξη των ανωτέρω διενεργείται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,

β) με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.

 1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:
  Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ.,

αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ.,

αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

αε) η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συναρμόδιων Υπουργείων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας.

β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ως αναφέρεται στο άρθρο 32.

γ) Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι. Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι εποπτεύουν το έργο των εποπτών πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 30.

δ) Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

 1. Τα Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ως προς τη λειτουργικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής τους και την ορθολογική χωροταξική κατανομή τους, με κριτήρια ιδίως, τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, την απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων τους σε δράσεις διά βίου μάθησης, καθώς και τον δείκτη βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζομένων τους και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση.
 2. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης των αξιολογικών επιδόσεων όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων τους, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον αριθμό των αποφοίτων που εξασφάλισαν θέση στην αγορά εργασίας, καθώς και την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων σε πανεπιστημιακές σπουδές.
 1. Οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού των δημοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και οι αμοιβές των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 33

Επίδομα θέσης ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

 1. Στην υποπερ. στστ΄ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθενται οι λέξεις «καθώς και Διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου» και η υποπερ. στστ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, καθώς και Διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια (300) ευρώ ή εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.».

 1. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, ύστερα από τις λέξεις «Δημόσιων Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «δημόσιων Ε.Σ.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.».

 1. Στην υποπερ. θθ) της περ. β) της παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, ύστερα από τις λέξεις «δημοσίων Ι.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «Δημόσιων Ε.Σ.Κ.» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής:

«θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Άρθρο 34

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη του Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται δημόσια Πειραματικά Ι.Ε.Κ. και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

β) δύναται να θεσπίζεται, ως δικαίωμα εγγραφής, η καταβολή, κατά την αρχική εγγραφή από τους καταρτιζόμενους στα δημόσια Ι.Ε.Κ., εφάπαξ χρηματικού ποσού, το οποίο επιστρέφεται στους καταρτιζόμενους εξ ολοκλήρου, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους και καθορίζεται το ύψος, οι τυχόν εξαιρέσεις από την καταβολή του, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του χρηματικού ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

γ) καθορίζονται οι κατηγορίες και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),

δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών της παρ. 5 του άρθρου 25, η διάρκεια και το ύψος τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

ε) εξειδικεύεται το σύστημα απόδοσης την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής και το ύψος της οικονομικής απολαβής καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της κατάρτισης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 26, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων, τα ειδικότερα προσόντα των εκπαιδευτών, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση των δαπανών, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί από Ν.Π.Δ.Δ.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθμίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζόμενων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 6. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζομένων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. άλλων υπουργείων ή ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.
 8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να μετατρέπονται Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ.
 9. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, ή με απόφαση αποκλειστικώς του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, πραγματοποιείται η απόσπαση και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχουν επιλεγεί.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

α) Αναστέλλεται η λειτουργία δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συγχωνεύεται σε συγκεκριμένο όμοιο Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Κ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή το οποίο συγχωνεύεται σε άλλο, τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής του και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 23.

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα των Συντονιστών Συμβούλων, οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.

δ) Ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με τον τρόπο και τη δια δικασία άσκησης διοίκησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και θέματα του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνονται:

δα) η οργανωτική δομή τους, ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων,

δβ) οι αρμοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και του προσωπικού τους,

δγ) η μέριμνα για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μετέπειτα ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και

δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ..

ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32.

στ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρμογής, οι συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

η) Δύναται να παρατείνονται η απόσπαση και η θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Ε.Σ.Κ., καθώς και να ρυθμίζεται η συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την πλήρωση των θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 31.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται σε δημόσια Ι.Ε.Κ. πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 25.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 28.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να μετατρέπονται δημόσια Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και Ι.Ε.Κ. που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα. Σε περίπτωση που η εν λόγω μετατροπή συνεπάγεται αύξηση των δαπανών, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια μετατροπής δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ι.Ε.Κ., που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τη μετατροπή, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

α) Μπορεί να λειτουργούν, στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήματα ή παραρτήματα αυτών, καθώς και πειραματικά ή θεματικά τμήματα ή παραρτήματα, εκτός της έδρας τους ή και σε όμορους δήμους της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης των ανωτέρω τμημάτων και παραρτημάτων, ο αριθμός του προσωπικού τους και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υποδιευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..

β) Καταρτίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

γ) Εκδίδονται ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας για τη λειτουργία των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ..

δ) Καθορίζονται ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι αντιστοιχίες ανά ειδικότητα για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.

Οργάνωση Λειτουργία ΔΙΕΚ με τον Ν 4763/2020

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε