Οργάνωση ΣΚΑΕ Ενισχυτικής Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024

Οργάνωση ΣΚΑΕ Ενισχυτικής Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024 ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 114366/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5988 Τεύχος Δεύτερο 13 Οκτωβρίου 2023) έχοντας ως θέμα:

 

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

(α) Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

(β) του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21),

(γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),

(δ) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61),

(ε) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

(στ) του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ιδίως των παρ. 1 και 6 του άρθρου 63 αυτού.

2. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Την υπ’ αρ. 4818/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).

7. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως ισχύει και την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών εκπαίδευσης» (Β’ 6273).

8. Την υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αρ. 845/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 1222), καθώς και την υπ’ αρ. 4327/2010 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1387).

9. Την υπ’ αρ. 120702/2022 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 6330) και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ 495/ 2016 (Β’ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.

10. Την υπ’ αρ. 114947/29.11.2022 υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (Β’ 6132) (βάσει του ν. 4914/2022, άρθρο 63, παρ. 20).

11. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

12. Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03.07.2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).

13. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10.05.2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664).

14. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07.08.2020 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β’ 3344).

15. Την υπό στοιχεία 100548/ΓΔ5/13.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» (Β’ 3785).

16. Τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.: 1ΓΕ/2023 «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» (Α.Σ.Ε.Π. 5), 2ΓΕ/2023 «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.» (Α.Σ.Ε.Π. 4), 1ΓΤ/2020 «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, κλάδων ΤΕ01 και ΤΕ02, και Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΤΕ16 Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση κατηγορίας Τ.Ε.» (Α.Σ.Ε.Π. 3), 3ΕΑ/2022 «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ» (Α.Σ.Ε.Π. 20), 4ΕΑ/2022 «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ» (Α.Σ.Ε.Π. 18).

17. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

18. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του (Α.Σ.Ε.Π. 3).

19. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ’ 1618/2023 και Γ’ 1845/2023.

20. Την υπ’ αρ. 57185/22.06.2023 (κωδ. ΕΚΠ02, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2626, Έκδοση: 1/0) (ΑΔΑ: 9ΥΚΟ46ΜΤΛΡ-29Ο) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027, για την πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001780.

21. Την υπ’ αρ. 3930/28.07.2023 Υποβολή πρότασης για την πράξη με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001780 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, ΕΣΠΑ 2021-2027».

22. Την υπ’ αρ. 46/06.07.2023 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/617/108952/B1/29.09.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (E.Δ.Ε.Μ.) νοείται η παρακολούθηση από τον/την μαθητή/τρια της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων αποτελεί πρόγραμμα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.
 3. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. Κάθε μάθημα της παρ. 1 διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που διδάσκονται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων Λυκείων και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία του Σ.Κ.Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/τριας, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη δυνατή κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης ευθύνης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τις διαθέσιμες πιστώσεις.
 5. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το/τα ειδικό/ά μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του. Με βάση τα παραπάνω και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παρ. 13.
 6. Συστήνεται με διοικητική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.). Αντικείμενα της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι: α) η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Α.Ε., γ) η διαβίβαση στοιχείων στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δ) η υποβολή προς το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
 7. Τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι: α) ο ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) (παρ. 4), β) ο ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 12, καθώς και αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε., γ) η τελική απόφαση για τη λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4, καθώς και για τη λειτουργία τμημάτων σύμφωνα με την παρ. 13, δ) ο ορισμός των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (παρ. 8).
 8. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται, με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από:

Α) Τον/την Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή/τρια τον/ την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

Β) τον/την Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης ή έναν/μία Σύμβουλο Εκπαίδευσης που προτείνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

Γ) ένα (1) εκ των αριθμ. 2 και 3 τακτικών οριζόμενων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και

Δ) Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, έναν/μία (1) για κάθε κλάδο αντίστοιχο των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου υπάρχουν, ή εκπαιδευτικούς, έναν/ μία (1) για κάθε κλάδο αντίστοιχο των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου υπάρχουν, οι οποίοι/ες ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι: α) η επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε. (σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί μία (1) τουλάχιστον εποπτεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς), β) η υποβολή μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14, δ) γενικά, η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής.

9. Οι αρμοδιότητες των Συμβούλων Εκπαίδευσης που μετέχουν στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι: α) η επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε., β) η παιδαγωγική καθοδήγηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε..

10. Ο/Η Διευθυντής/ντρια κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Την επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε., β) την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των διδασκόντων/ ουσών, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, σύμφωνα με την παρ. 17 (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής), γ) τη σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και των αντικαταστατών αυτών που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12 (ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών), δ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε. (αποτελούμενης από μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. πλην του ιδίου), για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και του αρχείου του Σ.Κ.Α.Ε., και την έγκριση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής, ε) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παρ. 14 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του/ της διδάσκοντος/ουσας, στ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 15, ζ) τον ορισμό καταχωριστών σύμφωνα με την παρ. 11. Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες αποζημιώνονται από τον ΑΛΕ του Προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

11. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., καταχωριστές έως δύο (2) άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί. Τα καθήκοντα του καταχωριστή είναι: α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας, β) η συγκέντρωση των απουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των παρουσιολογίων των μαθητών/ τριών, γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές), δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους, ε) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν στις αμοιβές των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε., στ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

12. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ορίζεται, με απόφαση του/της Διευθυντή/ ντριας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.), καθώς και αντικαταστάτης του Υ.Σ.Κ.Α.Ε.. Για την επιλογή τους ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε., β) οι Διευθυντές/ντριες των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/τριες είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Α.Ε., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/ντριες, γ) ο/η υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε., δ) οι υποδιευθυντές/ντριες αντίστοιχα με την περ. β. Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος/η καθηγητής/τρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε. ή των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/ τριες είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Σ.Κ.Α.Ε. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο αντικαταστάτης Υ.Σ.Κ.Α.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου και πληρώνεται κατ’ αναλογία των ημερών που ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Α.Ε. είναι: α) η κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος, β) η ημερήσια καταχώριση απουσιών ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος των εκπαιδευτικών και παρουσιών των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον καταχωριστή, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, δ) η υποβολή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, ε) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων στην τριμελή επιτροπή της περ. δ της παρ. 10, στ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ζ) η τήρηση του αρχείου της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, η) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.), θ) η διαγραφή μαθητών/τριών σύμφωνα με την παρ. 14 και η αντικατάστασή τους, ι) η συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο παιδαγωγικό πεδίο. Οι παραπάνω αρμοδιότητες σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. ασκούνται από τον αντικαταστάτη του.

13. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν έξι (06) μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως δέκα (10) μαθητές/τριες το μέγιστο.

Με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις, επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο από τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών/τριών της ανωτέρω παραγράφου, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές/τριες.

Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν τη δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

14. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από έξι (06) μαθητές/τριες αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα κηδεμόνα του/της και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση που από διαγραφή μαθητών/ τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι/ες ενεργοί/ές μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο/η διδάσκων/ουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/ τριες του τμήματος για δύο (2) συνεχόμενες εβδομάδες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. Εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/ τριών και υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα/τμήματα μαθήματος/μαθημάτων, ο/οι η/οι Διευθυντής/ές -ντρια/ ντριες της/των σχολικής/ών μονάδας/ων που ανήκουν στο οικείο Σ.Κ.Α.Ε. δύναται/νται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, να παραλάβει/ουν νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών, τις οποίες διαβιβάζει/ουν στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέακηδεμόνα.

Αν στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής νέων μαθητών/τριών, ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι ικανός για δημιουργία νέων τμημάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 13 και υπάρχουν διαθέσιμοι/ες εκπαιδευτικοί στον πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ε.Δ.Ε.Μ. που μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ώρες, δύνανται να δημιουργηθούν νέα τμήματα, με την προϋπόθεση να μην γίνεται υπέρβαση των διαθέσιμων πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα συμμετοχής στα τμήματα έχουν οι μαθητές/τριες του πίνακα επιλαχόντων. Οι αιτήσεις των μαθητών/τριών διαβιβάζονται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

15. Ένα Σ.Κ.Α.Ε. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Α.Ε. με αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Π.Ε.Σ.

16. Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων διδάσκουν κατά προτεραιότητα μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17. Στις περιπτώσεις που τα τμήματα δεν καλύπτονται από τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς, προσλαμβάνονται αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιοι/ες εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Α’ της Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων (παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019), ή στους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες Α’ κατηγορίας ΤΕ ή στους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και στους επικουρικούς αυτών, από τους οποίους θα αντληθεί η αντίστοιχη μοριοδότηση. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05/ΠΕ07/ΠΕ34/ΠΕ40/ΠΕ79.01/ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο/ΠΕ89.01, ΠΕ81 για το Γραμμικό Σχέδιο, που περιλαμβάνονται:

 • στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, καθώς και στον τελικό αξιολογικό Πίνακα Α’ της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» της υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ Υποψήφιων Εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01),
 • στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ και επικουρικούς αυτών, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αίτηση συμμετοχής για πρόσληψη σε Σ.Κ.Α.Ε. μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κάθε σχολικό έτος. Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχεται από την Γ’ τάξη Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ, αν προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και από την τέταρτη Δ’ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Ελλείψει, δε, υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ (ΕΑΕ) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους επικουρικούς αυτών πίνακες (παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019) και, σε περίπτωση εξάντλησης και αυτών, από τους αξιολογικούς πίνακες Α’(Γενικής Εκπαίδευσης).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι, παραμένει υποψήφιος/α για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος/ουσας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του/της επόμενου/ης υποψήφιου/ας που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα απουσιάσει με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας κ.λπ.), για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και προς όφελος των μαθητών/τριών, το κενό καλύπτεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με πρόσληψη αναπληρωτή/τριας μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιου/ας του/της οποίου/ας η σύμβαση λύεται με την επάνοδο στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει καταρτίσει η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων.

Κατά την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων για ανάληψη υπηρεσίας κατατίθενται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Δ.Δ.Ε. τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 8, υποπαρ. α και β, του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07.08.2020 (Β’ 3344) υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά.

18. Η δαπάνη για την αμοιβή: α) των διδασκόντων/ουσών που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Α.Ε. και β) των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. ή των αντικαταστατών τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (EKT+) πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά, σχολικά έτη 2023-2026» με κωδικό ΟΠΣ 6001780 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι Υπεύθυνοι Σ.Κ.Α.Ε. και οι αντικαταστάτες τους αποζημιώνονται μόνο στην περίπτωση που στα Σ.Κ.Α.Ε. της αρμοδιότητάς τους απασχολείται τουλάχιστον ένας/μια εκπαιδευτικός αναπληρωτής/τρια μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος/α με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Το ύψος των αμοιβών για την περ. α) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Το ύψος των αμοιβών για την περ. β) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 12 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023

Η Υφυπουργός

ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Οργάνωση ΣΚΑΕ Ενισχυτικής Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024 ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 114366/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5988 Τεύχος Δεύτερο 13 Οκτωβρίου 2023) έχοντας ως θέμα:

 

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15KtmbjjGOdJyQN5YU1DfgzWaucgRPCdQ/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε